co a GOEDEREN: r mi» m wü g O 1 o B ZAAILAND, groot 55 aren 93 centiaren, bij kadaster sectie A, deel van nummers 7n en Ge, ook gelegen te Steenkerke, nevens voor gaande» koop. Gebruikt geweest door Joannes Vandenplassche; aanslag met de geldtelling. WOONHUIS _Ko^- WOONHUIS 3.K PARTIJ ZAAILAND, groot 50 aren 73 centiaren, bij kadaster sectie A, deel van nummers 7n en 6e, gelegen te Steenkerke aan de Korte Wilde. 5 i ilLl fsla I 1 K- i rn Openbare Verkooping IN EF.NE ZITTING E I I sV’ 2 E cjj Üd ^3 De bevolking verkeert in zijn omgeslagen. bö -S 5 ft, O O K A N '1' 0 0 R van den Notaris C O SS H 3, 5, E te Wulveringhem. is jkixr o? ook van den Wotarls EMS <’A& t« fcurnr. Roteriveegschaalslra<il, A° 10. •2 z 33 2 M 0 •2 benoemingen. I van Brugge heeft tnt on- pele benoemd M. Sioen, |ie van Meenen, ir. vervan- die missionat is wordt. 25. Lahaye Mathilde, d. van Karei en Vanloo Amelia. Binnepalen. - Duclos Guillielmus, z. van Guslaaf en Moncaryc Julia. Oostslraat. 29. Verbaere Irma, d. van Serafien en Slimbrouck Philomena. Vcstenstraat. 30. D’Hondl Augusta, d. van Frans en Lcpeirc Melania. Id. 25. du Bois Karei, 48 j. 8 m. 18 dag. herbergier ei'lilg. van f" Allons, 3 m. Beoostetpoort. Zoete Laurentius, <>7 j. 5ni.. bakker, geb. te lloogstaede, wedr van C - -• Josefina 2 m. 14 d. Vcstenstraat. SJinstlsssj 8 Februari om 2 ure na middag, (e Leysele, weinig west van het gehucht den Abeele, tus- t en den Eik, langs de Stavelstraat, op de holstedelanden gebruikt door Ccharles Feys-Bullengé, yan EG faoopeti Hollanders, Olmen, Klemmer en andere waaronder drie sclioone EIKEN en een ESSCHE. Vergadering ter herberg de Kruis straat, bij Pieter Werquin. Deze veiling met lusschenkomst van c w Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van den Notaris GORNILLE, te Wulve ringhem. lioiuïcrilng; J3 Waart 3 880, om 2 1/2 ure namiddag, te Vinchem, ter herberg de Lelie, bij Arseen Cliaerel, ten overslaan van den heer Vrederechter, van de volgende Gemeente Wulveringhem Koop 1. 58 aren 46 cent, be bouwden Grond en Hovenierho- ven, genaamd de Groene Plaats, gelegen te Wulveringhem, oost nabij het dorp, benoorden de kalsijde van het Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op IJ peren. Gebruikt door versebeide tol 1 april 1887, a 355 frank 35 cent, ’sjaars, bo ven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 Ipton, met recht van samenvoeging. Koop 2. Ecne partie Zaailand, ook gelegen in Wulveringhem, verre 2 cS Wij hebben het verslag onder hel oog gehad der gedelegucerden van den brussel- schen schoenmakersbond over het schoenma- kershandwerk in de nationale expositie van 1880 ten toon gesteld. Wij hebben met genoegen ge zien dat, in dit verslag, onze stadgenoot M. 11. Vanderstraete-Devoghel eervol vermeld staat. Inderdaad, de verslaggevers zeggen, dat indien er, onder de mededingers;,bclooningen hadden moeten verleend zijn, zij niet geaarzeld zouden hebben eenc melding van eerste klas toe te staan aan M. 11. Vanderstraele, van Veurne, zoo veel te meer, dat al wat bij daar aan de talrijke bezoekers heeft laten bewonderen, zijn eigen werk was. De minister van openbare werken, gehoor verleenende aan de gegronde klachten van de Roussclaarsche handelshuuen nopenj de over- drevene vervoerkosten cp de ijzerenwegen der maatschappij van West-Vlaanderen, heeft met voornoemde maatschappij een akkoord gesloten, waarbij sedert gister (1 Februari) op alle welk- danigc koopwaren de tarievem van den Staat (barèmeA) op de lijn der maatschappij (op de 164 kilometers) toegepast zijn. Te Brussel, Plantinstraal n" 41, verschijnt een maandblad onder den titel Revue vinicole européenne. Dit blad heeft voor doel ai de practi- eche middelen aan te wijzen om de vervalschin- gen van wijnen, likeuren, in een woord van alle drink- en eetwaren te doen kennen. Goed opge- stcld in T fransch en slechts. 2 franken per jaar kostende is hel de onvermijdelijke Vademecum niet alleen van al de herbergiers, maar ook nog voor al de liefhebbers van goeden wijn, goede sterke dranken en onvervalschte eetwaren. Bergen (Mons) zijn twee dienstmeiden ver smacht in hun bed gevonden, ten gevolge van den kooldamp, voortkomende van vuur dal zij ’s avonds te voren op hunne kamer gemaakt hadden om ze te verwarmen. Te Antwerpen heeft men cene vrouw dood gevonden, in bare kamer, ten gevolge van den overdaad in drank. Te Parijs is dezer dagen een gedekoreerd oud krijgsman van 105 jaren dood op zijnen stoel gevonden. Hij was van honger gestorven. Volgens een schrijven uit Verviers, zouden de mannen aangehouden zijn die onlangs te Ant werpen de kerk van St. Laureins bestolen heb ben. Te Antwerpen zijn al de bewoners (22 in geial) van een buis in de Lepelstraat, al Duit- sclicrs, onder verdenking aangehouden geweest. Men beeft ze meest allen losgelaten, en maar 8 in de gevangenis gehouden, waaronder er slechts 2 zijn van deze kerkdictle beschul digd; de andere 6 worden vervolgd voor land- looperij. M. de baron Vander Burch, oud-officier, is vei ledcne week schielijk dood gevallen. Zijn schoonbroeder M. Lousada, verwittigd zijnde, kwam toegosneld en was, bij bel zien van het lijk zoo ontroerd, dal hij insgelijks bezweek. Pelrolbrand. Den 24 januari is te Auvilla (Frankrijk), een schriklijke brandramp, door pe- trool veroorzaakt. Twee huisgezinnen hebben het leven verloren. Zes huizen zijn vernield. De bevolking is leneergcslagen. In hel zothuis te Bicèire is een honderd- jaiigc kiankzinnige gestorven die gekend was onder den naam van den glazen man. Deze onge lukkige heelde zich in van ki istaal te zijn; hij was voor de minste hinderpaal bevreesd, den kende er tegen te stooten en zich te verbrijzelen. De glazen man, genaamd Edmond Jubisier, was in 1797, ter elde van 18jaar in het krank- zinnighuis van Bicêtre getreden. Hij was zot ge worden door hel vallen ccner glasruit op zijn hoofd, waardoor hij in de hersens gekwest werd. Gedurende de drij en tachtig jaren die hij in het zothuis heeft doorgcbracht is hel eenigste woord tabak! dat hij uitgesproken heeft. De glazen man is, verzekert men, een voor beeld van lang levenheid waartoe ooit geen krankzinnige gekomen is. Er is in Bern (Zwitserland) cene hevige aardbeving gevoeld. Een groot getal schouwen sLë o 2 2 in 1 T5 fa r: e 0 2' S groote onrust; echter zijn geene slachtoffers te betreuren. De bevolking der Vereenigde-Staten van Noord-Amerika, volgens opgave van het volks telling-bureel te Washington, was op 1 juni des vorigenjaars 50,152,559 zielen; zij is in dc tien laatslverloopen jaren met 11,594,188 zie len toegenomen, waarvan een vierde ongeveer door landverhuizers. Te Tbculey-Iez-Gavoncourt, in het fransch departement der Haule-Saóne, is de eerw. pater jesuiel Durond tot municipalen raadsheer (bij ons gemeenteraadsheer) gekozen met bijna een parige stemmen, en zijne collcgas van den raad Lebben hem tol maire (burgemeester) uitge roepen. Dat zal niet zeer aangenaam in de ooren van bel gouvernement geklonken hebben. In de gemeente Chapelle-Baton, in het departement der Charente-lnféricure, is een genaamde B..., die eerlang als moordenaar vooi de justitie zal verschijnen, lot gemeenlcraads- schei) de Kruisstraat heer benoemd Te Montmartre is verledene week M. lier man Kinck overleden, hel laatste overgebleven lid der familie waarvan zeven persóonen door Tropmann vermoord werden. Hij bezat eene ver zameling van schier al de dagbladen die over die schroomelijke misdaad gesproken hebben, en heeft die bij testament aan dc bibliotheek van Parijs nagelaten. De Koning van Spanje is ook van deze die binst dezen winter hunne onvoorzichtigheid met een nat pak moesten boeten. Den lust niet kunnende weerstaan om ook eens te schaver dijnen, begaf hij zich op een toegevrozen en paf! de koning lag er dcor. Natuurlijk was er hulp genoeg om hem seilens op hel droog te brengen. Al de nieuwe inschrijver^op de Kleine Rentenieb dorpplaals, Ier herberg bewoond door zullen het blad tot 31 December 1881 voor óenen rank ontvangen. (Zie de Aankondigingen). L' J'Jconnmie financière, paraissant le Dimanche Prime gratuite. (Voir détail anx annonces). a Woensdag 9 Februari 1381, om 1 ure na middag, ten huize der Wed* Oepuydt, bij dc Nienportbrug, te Veurne, koopdag van EEutarand, eis eesiB vijver bij zijn paleis; maar het zwakke "ijs brak 6en Notaris DÉ GAE, le Ghyvcrinchove. Woensdag Februari 1881, om 3 ure na middag, te Sleenkerke- Frans Leper-Cordier, Openbare Verkooping van rieflijkheden, met 3 aren 35 centiaren erf, bij kadaster sektie B, nummers 163a en 164a, gestaan en gelegen te Steen- kerke-dorpplaals. Gebruikt door Jo annes Vandenplassche, tol 30 April aan staande. t den en 30 centiaren erve, waarop alles SidoniaViiinaevë. 26Ï VandénbiTgliè staal en medcgaal, bij kadaster sectie B, nummer 166, gelegen te Steenkerkc, oost aan voörgaanden koop, gebruikt C' l' slir.a lloorelbekc. NoordslraaL 28. Vanhove tol 30 april naast, door Louis Vercruys- se. Koop 4 en laatste. s cs s 5 i ^5 -e -S °- z. c z; 2 T -A sss - s I g a ©3 •laars heeft den opbrengst Liglijsl voorde slachtoflers 1 België naar den zetel van ■s gezonden. Daarin is be- de graaf de Limburg-Sli- ^eui ne-Dixmude. deze gelegenheid te baal, ,|1->jvers, die hunne onge in ter hulp gekomen, te P milddadige gillen. tfie tijdingen. f(79 beliep de bevolking der inwoners, 2395 mannelijke Op 31 December 1880 mers verminderd op 5054, 2352 mannelijke en 2702 iwoners min (43 mannelijke Aangiften in stad 169 (79 mwlijke), waaronder 2 kin- dhier niet gehuisvest zijn; 2 geboorten in andere ge- die tot onze stadsbevolking ’giften ten stadhuize, 197 ouwlijke), waarvan 2 per- chuisvest. 5 persoonen te Veurne gehuisvest zijn h 200 sterfgevallen, pi'dceld als volgt jngen. sen weduwen, pti’s en jongcdochlers. :irs en weduwen. H 300 persoonen (144 r-) zijn de stad komen be- (172 man. en 183 vrouw.) pben om zich elders le ves- meer vertrokken dan inge- ’esluit van 21 Januari ver- pensioenen 'el Jozef Vanderstraele, brie- ÏIG! en 525 tr. aan Hendrik geboren le Dixmndc Lesluii van den 16 januari ;i|> eenen dag onderhoud der IRenoemdc gestichten, gedu- ekeurd als volgt le Veurne, fr. 1-60; moe- (ospitaal St. Jan, le Dixinude, ’LJiin, tcNieuport, fr. 1-75; o. besluit van den 27 januari *cn van den militieraad voor ''curne-Dixmude Lod. Depuydt, provinciaal 3l't; plaatsvervangers: MM. en Raymond De Groo’.e, id., M. Lod. Ollevier, schepen ervangers, MM. Emiel Van ster te Eessen, en Prosper ïr> te Nieuport. besluit van den 26 dezer is bij het 2’ linieregiinent te i°t militaire lid, en M. Van- ct 4’ te Oostende, tot plaats- I den militieraad van hel ar- le*Dixmude. langs al dc steen- en keiwe- de provincie en de gemeen- sedert den 30 Januari. Aan ’■et onderworpen de dwars- n en eenige andere leidende gstatien. Te Veurne zijn de ^sloten langs de dwarswegen celen van wegen begrepen Srtbrug en de statie van den zz c r 9 J drogiit, en te Dixinude bij Qoat*nnf.s-Cl*us, kruidenier. c t» at B o E M Os a O O O o PJ Q PU CS o o A— o tD o o c3 <x 1 C&t_-• Q C <x> -o -E c o j 5 o M - 'O j 3 O S w 82g rt :;urtserlijk.e Sititid der M<u<i Veurne. Geboorten. Sterfgevallen. O GJ CZ Q S «rn. o- 'So U *u’ 42 cz ‘JZ E CO ^3 fi Q *3 GJ 7S 2 c gj’ CS •Sc "3 Q_, 5* c? r-^ GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven zonder medeeijnen, zonder purgatie en zonder losten, door dc smakelijke gezond- heidsbloem van Du Barry, van Londen, gezegd Dertig jaren onveranderlijke uitslagen. Zij bestrijdt met gouden uitslag den moelijken eetlust, slechte spijsvertecringen, mangontslekingen, de gal. de winden, de Eoil pCfCCel zuurheid, het slijm, de braaklust, de maagopwerp en uihver- ping, den buikloop, den hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door borstonstekiug. keel, adem, slem, luchtpijpen, blaes, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heeft reeds 8U,000 genezingen bewerkstelligd, waaronder die van den graaf Phiskow en de markiezin Bréhan, MM. de professors Dédé Wurzer, doctoors Campell, Schorland, Ure, Angelstein, enz waai van uittreksel. n M s h c Schuit llltl t VWi. >^■3 c o - 9 ■g - S S •s 2 CC ck O C3 Q ■2 q §83.7“ o 2 u. e i U c 1- S'2 X ^3 GJ S i N° G3,47G M de pastoor Comparet, van LS jaren maagkramp, van mneg- én zenuw-pijnen, zwakte en nachtelijke zweetmgen, Nc 47,422. Uitputting. Baldwin, van volledige verzwak king verlamming der leden uit hoofde van jeugdultspanning. N° 76,448. Verdun, 1G Januaii 187'2. Sedert 5 jaren leed ik pijnen in de rechter zijde en aan de uitholling der maag, aan slechte spijsverteringen, enz. Ik aarzel niet u toe te ver trouwen dat uwe rcvalenta mij gered heeft. Ernest Catté, mu zikant bij hot93alc linie-régim-nt. Voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maal den prijs der medeeijnen. In doozen van 1/4 kil*, fr.2,25; 1/2 kil 4 ir.; 1 kil., 7; 6 kil. 56 fr.; 12 kil., 70 fr. Dc beschuiten van Rcva- lenta in doozen van fr. 4,7 en 16 fr. De Chocolade-Revalen- ta in doozen fr. 2 25; van 575 tassen, 70 fr. Verzend tig tegen postmandaat. Depot bij de apothekers en kruideniers DU BARRY EN Cie.Algemeen Depot 6 en 8 rue Rouppe, biiEllILE TIMMERMAN. Depot to Veurne, bij G Duclos. 5 c 9 <X) '-7 o ZZ CO C /-y*. u S «J o B’g'0" fa'-sl’ - «ëH Lj O GJ •S E s s t/i cö o t ■>*1—i>" H p G k e g 5" 3 ZT 6- 9 Ti c 2 o o o ca ’z? 8 o 4 g M At o L K s o £3 t- o "O c "O 3 c GJ rz ■O -gj E w 9 c o Q s 5 5 =3 E U CG C3 S ÏSJ c O -3 •ui fot* pei M

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3