B I re L’EIMIIE FINMERE acteur cn c\\cfE. L’HOEST, avocat. 1 ‘2 ALGEHEEL AGENTSCHAP van de m a schappij voor verzekering togen brand <leBelt/isehe Vereeniging. bij IVybo- Monté, Caaiplein, 107, te Vetnn-'. M I its ACHILLES EE1IAN ft C Ti; AALSJ. £c illonitcnr ficlgc M .p Is -sis OTVYERPEN. È'K-Ss'S f BORSTZIEKTEN A I 0“ VAMEIi I!. DUPUY SCHEIKUNDIGE MESTSTOFFEN geplaatst onder het toezicht der Belgische landbouwstalicn. Il U S I) L I E K T E N j BLOEDGfBRlK, SCHURFT, ZWEÉCPUISTLN, BRAND E L.\ BEVUE BE LA FINANCE BERICHT AAN DE LANDBOUWERS. I1AIIE GFZONDIILIDSPILLEN Lcening van Kapitalen. Q-E? i K< f E den prij-- van 41 FR. far Claeya-PH, Noordbrug. Dixmude. 1-r.o 1 FRANC PAR AN be lasten. Tijtel en BRUXELLES, 5, RUE DE LOXUM, 5 -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- «|3 FRANC SPAR AN CB IB at ktprljK vun leiirrw* per 148 liters. 2 l ehrunri. Gertie markt 19 Jan. -a- -a -a -a -- a - -a -a- a -a-- -a W Hues), VirLotnlhrii), Lurliipij|-oulstikin^ Vervaardigde vetteen dètzelver grondstoffen. Voor prijzen en voorwaarden zie onze prijscouranten. Agenten worden aangenomen voor iedero gemeente. TH Dj ID Y t'ev h3n(l tc koopen I LD Lil I Eenen goeden en gemakke- lijken Tilburij. mol harnassuur, zadel en rijloom, alsook eenen goeden en kloeken wagen. Zich te bevragen bij den drukker dezes, ‘H FRANC PAR AN •’■■■“■boven hvpo- Te bekomen bij Edunrrï I.eyrc-IIoornacrt, boekhandelaar in klassieke werken cn goekoope boekbinder, te Dixmude. geplakte papieren zakken nnn fttbriekprijM, Engclsdie apollickorij Cu. Delacre, Brussel. r ABONNEMENT DUN AN r FR. PRIME GRATUITE FR. Uit der hand te knopen I !?l?^T Te Pacht®n met den 23 April LIji’jM. 1881 een Huis ten dienste van herberg en broodbakkerij, hebbende scheuk- plaats en keuken, twee bovenkamers, twee kelders, groeten koer met bakhuis, oven en meelzolder. Te bevragen bij Emmanuel Vri’ipepleu. •■E FRAHil 'Aj par an LIJNZAADTONNEN, extra puike- merk, John Bücker ent?", zijn van heden verkrijg baar bij Vu.i Blnrcke .V Hn.leiiH, kooplieden Ie VeurnC, aan franken de ton. A t llllis P jj 't publiek. Verscneide sommen van r ft,ooo, 10,000. «0.000 en daarboven zijn beschikbaar, mits l‘te, 2d* of 3d* 1 theck, op onroerende goederen aan den in- i Irest van 4, 4 1/4 en 4 1/2 p Men bevrage zich, mei eigendomstitelen, v:: NruM'illirntr llivinniL» I o S a i S s g g R 3 Tc- -r z I g -X - 7 S -7 - I CO GO - r—i 55-g «cz!j 1 26 Jan. Tarwe,-a hl. nieuwe-a Rogge Suerioen 1<1. nieuw Haver lil. nieuwe Bonnen Nieuwe Erwten S’rijw (itin welken het nii’t’rdeien deel der bukkeen, te rekenen van morgen, het brood zullen verkoopen Bruin per 1 1/2 kilo, 48 c. half wit, 60 centiin. Bergen |Frankrijk|, 24 Jan. Wille tarwe-ronde 18 83; tarwe 1’ kwal. 21 24; 3’ kwal. 18 82; rogge- suerioen 12 34;haver 9 84; boonen 18 87; shijboonen 22 72; gele erwten-blau we 21 08; lijnzaad-zomcrkoolzaad -winlerkoolzaad-aardappelen 6 60; vlas per halve kilo 2 03; id- eerste soort 1 60 a 2 4u; 2e soorl 0 a 0 3de soort 0 a 0 nieuw vlas 0 oost van de kerk, in den Oerenbroek, groot volgens kadaster sectie 1), num- nier 111.93 aren 40 centiaren. Gebruikt door llenri Moncarey, mole naar, te Wulveringhem, tol 30 septem ber I88G, mits-140 Ir. ’s jaars, boven en konditien bij genoemden notaris CORNILLE. Studie den Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem. ÏUanmlivK 1 Febriins-s 1«HS, om 2 ure fix na middag. Koopdag van; 1° 2b koopen Boomen, als hollanders, wilgen, klemniers en olmen, te Oeren en te Alveringhrm. op landen gebruikt door Au gust Ghysclen; 2" 2u Kuupen olmen, wilgen, ab-elen. hollanders en populieren Boomer, in het gras van het Gasthuis, te Alveringhem; 3’ Eenen schoonen noteboom, in den boomgaard der pastorij 4° Het Hakhout voortkomende van de indeboomen op hel kerkhof, te Alveringhem TËPACHTEN naast, de herberg de, Veile Os, ter dorp- plaats van Houthem. Zich te bevragen bij Tehlvxck CoitriEK. bierbrouwer tc Hou them, MIILSCE XATEWIVAIzE. Avis Important. I.s miliciens de Ia proch.iinn levée (1881) jpeuvent dès maintenanl s’assurcr it forfait it des modiquesprix el ètie assuréscomme par ,1e Gouvernement h l'agenee Générale E. A. Demcyngk, Rue Basse des champs, 89, Gand. Les miliciens non remplacés par le Dé partement de la Guorre. peuviui innnédiate- ment l’èlre par la uièine agence. Elle traite généralemént Louies affaires ayanl rapport la milice. ,8’adresser pour plus amples renseigne- mentsa ragenl d’affaires E. L. 8TRAG1EB. Buo du plat, 8, it Ypres, qtii se trouvera, it compter du 1b Novembre 1880. dès 10 heitres du matin, tous les Luudis, a Dtx- i mude, Hóle! de la l’osteaux chevaux. Les Mardis it Nna t'ottr. Héte) du Pelican. Les Mercredis :t Fi k.nes, Hóle! de l.t Rhé- toriquo. J.es Veudredis it Poi'EitiNctiE, it la mes sagetie. Les Jettdis et Satnedis it Ypres, Rite du Plat 8. Qu'on se le dise. °'a •So CD LEONARD VERMEULEN, JAV 'cAKNaT Metser te Veurne, Handboogstraat, maakt bekend dal hij voor eigene rekening zal werken. Hij recommimdecrt zich aan I Soo E 1 -H. o o 6 5 n 1-10 1-00 Abonnement pour toute la Eelg quo A F.XVOYER KX IIMBIUS PQSTE, A DES Cll W eu z:jn nogtatu niet Terzi lit; nnug lis cn .fes euvel op. W.nnccr bij 1-25 w (gesorteerd OSMltlDELUKK VHKZACIITISC, sl'Ot.lHCF. CEXUIKG door den tehten Sirop van M Ecuc eenvoudige vericon d Yield wordt in canon uiterts kortentijd genezen. H De hardn«-kkigst«> H O EST, de slepende L U CHT PIJ P- R ONTSTEKING worden apordif door «lit geneesmiddel B K gestuit. r i B Het is het he.te pent■«•sruiddcl voor dr kinderen niet de M EKGELSCHE ZIEKTE i-heM, vniscdmn met KLIEREN, ff ^^voi SLECHTE VOCHTEN m HUIDUITSLAG. K X/v MEN vI -.’h> «elirift d.it «lit plrffliir V-Tpe7r|t DEPOT ENGELSCIIE APOTIIEKEKIJ Cll bELACRE. TE BRUSSEL Nota Mun maakt t a en vervalschl de Siioop van l)r Vankii r en B Dopuy, geweien apothekers «ter hospitalen van Pm ijs. Men eische altijd. de hundteckcning op hut etiket in drie kleuren, blauw loetiwarl en zwart. •'y I l I .1.», o vv, 7 23, 12 52. 3 52. 0 28. Kortlijlt, 5 25, ‘21. 1 ‘27, 5 40, Lichter,elde, 8 05, 11 00, 1-2 35, 4 40, »e prennent a la potte. fr». e,OOO, 1 I talen cu v n I ct eger, 1 1...U.^<1. v i its a Cote JhiihkiI financier paraissanl leus lts ilimanclirs aver 1G pages de levlr. TT TDOI'TjSTE l ne reuie Jus Bourse* de Eruiellm et d« Parh uur retie generale de* j lalenrs <!e» irhiirayes aiaalaijem h eole ofikhlle dra 1 i>:fin tn%tlo»$ liiiaiiriercs des «lonirflenl* InrdiK la lisle offlrielle des liragcs de lotiles \aleurs c. Flran«|ère>. PROPHÉTE DE LA IHHIIt O'S V LEURS 1 LOTS. IN HET AANGEZICHT, KLIEKEN ZWEEREN, SPEEN, KVNKER, KLOVEN nEiiAKuixi.vG i:.v (.lni ziag uoon KEES (Cresson) EniHiMADEB. DUPUY het kt achtigste bloed- en vochl/uiverend plantgcwasmid- det dat bekend is. Té mi bij G Dl’e.l.OS, <Iio;;ist. - n verzendt tegen icuiboiirscinent Lev.it umidichtig het vluchschrifl bij elke Resch gevoegd. Taraissant tous ‘Dimanchcs avee ib ca^cs. Bureaux a Bruxelles. 26, rue de la Madeleine. Donne 1° Un coinptu rendu dulaillv de la Bourse des fonds publics de Bruxelles; 2° Un .«u-Iu des Bourses dis Mctaux. des Sucres, des Grains el des Cuirs de Bruxelles; o° Unc revue complete du March*: de Paris; 4° L’vtude «Ie toutes les aRaires Indges ct fian^aiscs. cl cullv des prinuipales nRaiics «'•lrnng«’ies an point de vue des aviinLigcs du placement; 5° Dvs corrcspondanccs «Ie l.ondres, Berlin, Amsterdam* G° Tnus arbitrages el rcr.seignenients jHiusant intére^cr Iff i«>nli is «I i |ié< i;ib nn'iil 7" la LISTS O1TI- CILLLI. DE TOUS LES TIRAGES. CumprCiiant 1° Un calendiicr nouveau drS valruiw a loin bulges et ctraiigères; 2° Les lois fiscales beiges nouvellcs et nne etude comp.it utive dea rentes beiges diicctcs et indirectra; S* Les modifica tions apportces en 1879 au régime postal beige; 4° t n tableau complet deft dernier» cours connus cl des rrvenns et des valeuis non cotecs a la Bourse el óm ses en Brlgiijuc; 5° L'indication des chai.gcmcnls survvniis a la c»4f de la Bourse de Bruxelles cn 1879 ct resultant A Des arrangements conclus en 1879 B. De rinlrodtiction de nouvellcs valours; 0° Le revenu des actions beiges ct/lranf'cres durant les 6 dernièrus années avec Vindication du nombre d»*s litres el les drrniers cours cotés; 7* Ln. liste com pléte des obligations sorties avec cu sans lots eb non présentées au remboursement au 31 Déceinbre 1879. NUMÉRO SPECIMEN GRATIS. Les ubonnein mts beiges .2 Q S 5 o? tc Een HUIS, ten dienste van winkel, onder jan nen dak, hebb« n Ie kamer, keuken, kelder, stut en A dput, gestaan te Avocappelle. Te bevragen bij vader GRYSON, a’daar. i' gezeul SttititluertM-ltllIen. D«*t.c piilen. tiloni gekend, zijn de zachtste en ic kvrsle purgeermiddel onder al de mc«l;tj-iuti; zij veroorzaken i.i. l bel minste ongemak u mogen op alle lijden en mul eene goede inaallijd genomen i wurden. Zij voorkomen al de ziekten, omdat zij uit hel lichaam drijven al de slecht»* vochten, oor zaak van alle kwalen. Een gemalig. doch regelmatig gebruik dezer pillen is de waarborg eencr kloeke gezondh»td. De ja irlijks<*hc vei ko«-p van tien duizend dooien deze.' pillen in du Vlaanderen, lx»»ctul langs den i zeekant, waar de mcnsf'h zooveel voorzorgen moet gebruiken om de gezondheid te bewaren, toont gc- novgzi.ini de populariteit en de goede uitval van deze ..mv.iid Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omzend Prijs fr 1 50 de doos. Bij den eigenaar H. STANDAERT, Sleenstraal. *1, le Brugge. DEPOTS Te Veurne, bij G DUCLOS, drogist, tc i Hiie rnH aan te vul cn I nei'sle van <le maag. I)c oog. n zijn d l bu t' iw«c die'cn er van woniin kuui c» - Na ecu z. kcr tijdave.La'p kr jet ni< n o n i uic hij den aauvang dr< Og is, in <ar iiias. dun vergezeld gaat, niet Opg->'8 grocnachtig-i il limen. De z i kc ge' uc l un< plioudchjke afg nmtlirid tnichl Irj tc iL.pcn, In tg' complc rendu Vertrekuren van «Iri» ijzeres»"*"*’ inkorrrspoiidentic met Brussel. (15 Januari 18St). Ilnusel-Gcnt-Veurne-Uuinkerko 6 20, 9 ”>02, 5 50’. (De treinen met een geleekeud, slaan me* niet te Coiteinarq, tlandiacue, Zarren, Eessen. Oovlterte en AvecappeUc. G< nl-Thiell-Licliterv.-Veiirno üuinkei ke, 5 55 4 I 10 25’, (11 50. 6 07 tot aan Ghvvel.le), 7 S5’ Du nkerkc-Veurue Geut-UruvevL 5 54 11 00, O*’’ 6 15’ Gbyvelde-Veui ue-BrusScl, 4 28’ G 32 11 39, 48 5 42. O 40’ Veiirne-Disinude-I.ichterv -Gent-Brussel 5 06’ 7 12, 1223, 4 26, 6 IV. 7 22’ Nieuport (Badplaats)-Dixinude-Gent Brussel, i 6 50,H 50. 11 25, 1 55. 4 10. 5 17, 7 15 esp. i Ni< upnrt(stad) Dnmudc.Gent Bruss' l. 7 11 32, ‘2 05 I 17, 55-1. 7 ‘2! expres. Dixmude-Nieup., 7 48, 9 51, 12 15 esp - 'i0 1 4 55, 8 54 Lichtervelde naar Veurne, 6 56, 9 01 II 30’ I 44. 7 45, 8 58’ Veuri.e-Diiinterkc. 8 00, 10 11, 12 23 (259, 8 58 naai Gliyvehlo alleen) 9 51. Giut'-m.-'n'i-OustemJe, - ..,8 25, I 18, 4 37, 5 -’2, Oosteiidc-Corteni., 6 07, 7 8 10 12 18, 3 43, G 20. Cnrtcmarcq IJper, 7 10, 9 11.1 55, 8 00, IJpcr-Coï temarcq, - - Lichterveldo naar I 7 27. Kortrijk naar 1 <1 4l, 9 00. Tc Antwerpen kan men regelmatig fijne «•etwaren van rechlslrctkschen oorsprong bekomen aan pi ijzen buil**u utle concnrriitie Ftjne gerookte Arduensche Hespen aan 1-ï$0<lc kilo - W -r- - - n 3 5 o- Wcstfaalscbe n Amerikaansche Rug»,estukken, tonder boenen, Geldersch Spek, grlar- n dcerd. Franco l’huis gezonden per 10 kilos volj’ei s beliefte). 1 c tig Depot van fijne Mokakoffi. "ebrand ann fr. 1-40 en ongebrand aan fr 1-25 de 1|2 kilo. Eenige consignataris voor Belgie, J. STRUYF, Rhynvest, te Antwerpen. Vóór elke bestelling boven de 20 fr. wordt eene allerschoonste kaart van België van lm70 als koste- j looze premie gegeven. ut, enz uoor nei nuis mu iwK.niur», ui stiaal, 15. le Brugge. Er zullen gedurig stalen bij hem berustende zijn. Al de gevm Ls.a... -<! -- Bij deze verwerij is een bijzonder werkhuis voor de Wasscherij in t droog gevoegd. Alle v ouw- klecdercn in zijde, wolle, pane, pels, alsook alle 1 t kleur tu vei anderen rcin«*.ii<j I Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omzeml i brief bij elke dom» gevoegd. Prijs fr 1 50 de doos. Bij den eigena ir H. STANDAERT, Sleeiistraal, M, te Brugge. DEPOTS Te Veurne, bij G DUGLOS, drogist, lo J I Dixmude. bij MM. GIIYSSVERT en VERWAERDE. ix niliriw Verzekerde cn volkomene gc- |I|{M 14 |l\ r.ring op d*io nmai.d n tijd, I51 L lJ 14 IJ ll bewuz.cn door 12,00 e rliGea- t i De m edijksto bienken worden leiugg huiden m t h’t gr)Otste gemak. Ziekte der vrouwen, d >o!zakking der baarmoeder, enz geuezeu ponder ling (pesso Om. iddelijk vcrlic in* Eene go li^lomcc rdo dame is aan liet gesticht g- h bl J. WAERSEGERS. breukbandmaker der hospi- <on»ni«ndcur en r'.ddcr van vei schci«leneord’ ii voo vei diensten aan hel tncnsch- d -m bewezen, Groenplaats. 15j, Antwkiipkn. j! M Z c K fS cno gvclachligr tint, dentine worlt, I nog dat zo aanslaat, zeldzaam cn -- kleur. Dikwijls is de zieke ircnovD-* kt I voedsel, dat hij gebruikt, over tc grvl 11 1 brak ngen laten in den mond dan eens bitteren, dan eens «en ro t chtigm 1 mlit r, in zeer ktkw'jls zijn ze door b pingen gevolgd. Het gexigt van den z: b- CL zwakt en hij heeft altijd surren voor de oog 11 hij ondervindt eene grootc vermocidbiiI <n zwakte. Al deze kenteckenen doen zich b. u telings voor; men beweert dit een derde 1 «r bevolking onder dezen of genen vorm das-1111 lijd-nde is. Geneesheren hebben zich dikwij s omtrent den aard dezer ziekte bedrogen; ee vg'- l hebben die als eene levers cktc beban l' U I andere wcd»r als slechte spijsvertering, so'”‘ m ge ook als miltziekte enz., enz., rAaar I'1* één hunner verschillende behandelingen heelt tone guns.ige uitkomst opg.-h verd. M<n hd tl nogtans o itdckt, dat het Extract of Roots (wortel-ixtract of gtiiecikrarhUge Siroop oer mcedrr Seigtl) in elk geval volkomen geneest. De slechte spijsvertering is ene zeer ernst ge ziekte, welke een groot getal der volk»kl.‘,5C aandoct, en ze wordt door rampzalige uitkom sten gevolgd, zoo geene onverwijlde zorg w >rdt aangebrscht. De Seigel-Siroup is een afdoetm middil zelfs in de m'H ij. lijkste gevallen. A. J. WHITE, Eigcoaar te !.onden. Men vindt den Siroop d'r moeder Seigel alle goede apotheken van lLlg>«. IrrmnhnorUxe cn ulicrsiirciK* zlrUte, In dit Dv.tl oos-koiss. n<le. Evenals een dn f, oir ons d s i-achts i-an- randt, v.lt ze ons op liet otiv iw I i*- aan. /-ij. d.c er aan lij Irn, gevo leu j ijn m de b sl 1 lenden, zelfs «olfitij s m d> n lug. "c"' vindeneene»O"rtvau v rv Ing. i e« n g''g’*" he'd tot .lipin Des no rg'lis vouia' ImU m 11 ei n on i ng. i amen smuk in d. n monl, 'lt' tanden zijn met «eie s ij>uacl.ti zel’-t it- h< id b< zet. De eetlust ontbreekt. D* z kn gi-vo 11 als het w re ei ne zw re diiisk ii'2 P •'e maag cn soirwjbn ei n gi.vo I »>-n :w ■t l-’ 1 en leegte in h< l len- n zijn d if .in. h"C't> nv t C' igo van t ei nc vergeefs loc -tand WUMt I ij zchuwachtig, p ikkelbrtar cn 5><ii»»Pcr <n neemt j ec..skl p’."l,,u|'t: o deivimlt bij Ci ne Soort van ouiz ”"2> ',J I girmki veis" p'. (g.coioti;. c d); zij e c' üroog cn bij oogenb'ikken warm; h t b o 1 i worJt dik cn traairbit wt der o qcn k Irtb'l»» dónker van het die een k DE 1881. £C T3 =J yemen, ontvlrkkrn, ivi ’t droog; ItlIMMClieil. HakkerNoordstraat. 41 (hoek der Smissestraat), tc Veurne, gelast zich met den ontvangst der commisien voor het verwen van alle slach van wollen, zijden of ka tlenen stoffen, zoowel mans- als vrouwkleedercn, j nt, enz door het huis Otto KornTGfs, St Jucob- stiaut, 15. Ie Brugge. 2. 1 41 -Ida stoffen woiden binn«*n «le 15 dagen tei u^nezondeii. Bij deze verwerij is een bijzonder werkhuis voor WasscheriJ in 't droog ficvoe^d. AUc v -- -- - I mansklvedereii zullen {’ewasSchen worden zoivlei het minste los t« doen, het teedeis el’ of de stollen te doen krimpen. At «ie artikelen zu!l«in met loig behaddeld worden jen te{ en nlleigeniahgdsU prijzen Zich aan te bieden bij L Vfrmkülkn. - 1 *- ‘ZJ U n -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4