Veurne, 9 Februari 1881. No 1895. 37c ja ar 40,404 76,100 96,789 37,570 53.3 17,176 30,931 Te zamen Lagere scholen, Bewaarscholen, Lagere scholen, Bewaarscholen, Lagere scholen, Bewaarscholen, Lagere scholen, Bewaarscholen, 31,461 6,109 75,037 11,652 32,634 8,297 31,536 14,868 Officieele. 59.5 31.9 Katholieke. 17,299 2,445 Te zamen 49,219 Evenredigheid per 100. Katholieke. 40.5 68.1 Mttllcle. De Echo du Parlement deelt de volgende nota mêe, welke zeker slecht zal gekomen zijn bij de personen die verleden jaar 200 frank voor hunne lotelingên hebben gestort en die gemeend heb ben deze som ie zuilen terugkrijgen: Men vraagt ons van verscheidene kanten, zegt de Echo, hoe men moet ie werk ie gaan en bij wien men zich moet bevragen, om de. terug gave te bekomen van de som van 200 fr. door de milicianen gestori, om het recht van plaats vervanging te bekomen. Eene wet van verleden jaar bepaalt dat die 200 fr. zullen teruggegeven worden aan de milicianen welke het lor zal be gunstigen. Maar de wet beschikt slecht voor de toekomst en heeft geene terugwerkend." krach'. Zij zou die kracht maar kunnen hebben in dien zij te dien opzichte eene bijzondere Impa ling bevatte, doch déze is er niet ie vinden. De stortingen gedaan vóór het in voege brengen der Het school-enkwest of de inkwisitie te Rousselaere. Den 31 januari is de inkwisitie, onder voorzitter schap van M. Willequet, lid der franematjons- logie la Liberté, van Gent, te Rousselaere aan het werk geweest. Zie hier hoe de Mandelgaïm dat onderzoek beoordeelt Verre van een ernstig onderzoek te gelij ken, moeten wij bestatigen er niets anders in gevonden te hebben dan eene oprechte vervol- ging. De minste onpartijdigheid werd er door den heer voorzitter niet nagekomen; maar voor sommige getuigen, T is te zeggen voor diegene, die in de geuzenwaters niet zwemmen, werd eene terugstoolende partijdigheid aan den dag gelegd. Hubrecht, Andenne, Couvin, Dinant, Fosses en Philippeville. Indien nu de helft dézer scholen in twee ja- ren tijds een getal van bij de 600 leerlingen ver loren heeft, wat zal het dan zijn, als de wet op het middelbaar onderwijs door de vrijmetselarij opgedrongen, aan die gestichten zal loegepasl wezen? Engeland. ‘t Gaat hevig en op zijn En- gelsch in de Lagere Kamer van Londen. Immers de lersche kwestie ligt er op ’t tapijt. De minister voor Ierland, M. Forster heeft de beteugelings- wet voorgesteld. De bespreking was om te weten of men aan-, stonds of later zou voorlgaang zou doen om over de buitengewone wet te beraadslagen. Vol gens de bestaande wetten, mag de voorzitter der Kamer de bespreking niet opschorsen zoolang er heeren zijn die willen spreken; en de leren hebben het lang en zeer lang gehouden om. als zij dachten, eene besluitneming onmogelijk te maken. De Kamer heeft 40 uren zonder op houden gezeteld, en van beide kanten malkander afgelost. Eindelijk is de voorstel van 't gouver nement schier met eenparighesd van stemmen aanveerd om terstond gestemd te worden. De nederlaag der Engelsche troepen in Transvaal heeft eene ondervraging in het Lager huis ten gevolge gehad. M. Childers heeft verklaard dal hij hoopt den opstand spoedig en krachtig onderdrukt te zien. Beeds zijn 4500 man verslerkingstroepen afgezonden: de helft is in Transvaal aangekomen, de anderen worden tegen 10 Februari te Durban verwacht. Een telegram nit Cape-Town meldt dat het transportschip Crocodile met troepen uit Indie aangekomen is. Al wat de Engelschen voor de Boers zullen doen, is hen als een beschaafd volk behandelen, is te zeggen hunne krijgsgevangenen niet ver moorden en hnnne steden en dorpen niet albran- den. Daarin zullen zij echter nog maar het voorbeeld der Boers zelven volgen, die de ge kwetsten verplegen en de gevangenen uitwis selen. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De nieuwe wet van vrijheid op de drukpers is in zijn geheel gestemd in de Kamer. Tegen haar gebruik, heeft de republi- keinsche meerderheid hare oogen voor haat en nijd tegen godsdienst, zedelijkheid en vrijheid gesloten. De Kamer heeft de artikels getemd die straffe of boete stellen voor alle aanvallen tegen de zeden. Daarbij ook is er aanveerd geworden dat men niet kan gestraft zijn voor te schrijven legen het gouvernement der Republiek; zulke nieuwe straffen waren noglans voorgesteld ge weest. Holland. Een telegram uit Amsterdam bericht, dat het algemeen komiteit voor den Transvaal, onder voorzitterschap van den heer Harting, besloten heeft, een adres aan den koning der Nederlanden te zenden, waarbij ge vraagd wordt dat het nederlandsch gouverne ment diplomatische stappen bij liet engelsch Staatsbestuur zou doen, met het doel om éen einde te stellen aan den oorlog in de Transvaal en de moeilijkheden te vereffenen voor de herstelling en de vestiging op stevige grond slagen der onafhankelijkheid van den Transvaal. Met het grootste geduld en de meeste wel willendheid werd aan den inspekteur toegelaten eene lange rij personaliteiten uil te kramen, zelfs vermocht hij een onlangs overleden onder pastoor uit bet graf’ op te roepen een man die steeds bemind en geëerd is geweest door al zijne parochianen, en die nu niet meer in staat is zich tegen zijnen beschuldiger te komen ver dedigen. Daarentegen werd de heer Willems, afgestelde hoofdonderwijzer, verboden feiten aan te halen, die hel ofïiciel onderwijs niet tot eer verstrekken, en hulponderwijzers aan te wijzen, bij wien niets dan onwilligheid en onbekwaam heid te vinden waren, maar die door de inspek- tie waren benoemd geweest en de zoons waren van geuzen!... En dat was genoeg om den ge tuige tot zwijgen te dwingen; immers derge lijke feiten konden niet ten laste gelegd worden der katholieke partij of onzer geestelijkheid, en van dan af moest de Logie geene kennis ervan hebben!... Verval van het middelbaar onderwijs. De Moniteur van vrijdag deelt de vergelijkende tabel mede van de bevolking der middelbare scholen van den Staat in 1878, 1879 en 1880. Daaruit blijkt 1° Dat dealgemeene bevolking dezer scholen op 31 december 1878 beliep tot 9.928 leerlin gen en op hetzelfde tijdstip van 1880 tol 9,358, dus eene vermindering van 570 leerlingen; 2“ Dat de schoolbevolking verminderd is in zes en twintig ofiiciele gestichten, te weten te Antwerpen, Lier, Turnhout, Acrschot, Halle, Geldenaken (J< doigne), Leuven. Brugge, Ronse, Beaumont, 's Graven-Rrakel (Bmine-le-Comte), Gosselies, Hondeng-Aimeries, Soignies, ïhuin, lloei, Spa, Stavelot, Maeseyck, Tongeren, Si. Wat de schoolinkwestic van maandag ons nu eindelijk heeft geleerd, is eenvoudiglijk dat het enkwest, in plaats van een ernstig onder zoek, eene ernstige vervolging is, en dat zooals wij altijd gezegd en geschreven hebben alle drukking op den werkman en burger van Rousselaere, alleenlijk van den liberalen kant komt; bij zooverre er zelfs in de fabriek der ge broeders Vermeulen een plakkaart uithangt, waarop men den werkman, die zijne kinderen naar de ofiiciele scholen niet zendt, verwittigt dal er voor hem géén werk is! De heeren moeten nog terugkeeren; maar wanneer is onbekend. De katholieken verwach ten hen zeer gerust. Te zamen 19,744 Officieel budgetvoor de lagere scholen, Slaat, Provincie en Gemeente 995 duizend tr., of 5000 fr. min dan een halt millioen. Bewaarscholen 32,500 fr. Dus kosten die scholen te zamen 1 millioen 28 duizend tr. In 1878 beliep die uitgaat maar tol 824,638 fr. Dat maakt eene verhooging van lasten van 170,000 fr. en er zijn 17 duizend 300 leerlingen min dan vroeger. Voor de wet van 1879 koste elke leerling nauwelijks 25 tr. en nu 62 fr. per leerling, en in 1881 zullen de uitgaven nog meikelijk ver- hoogen, terwijl de schoolbevolking tamelijk zal verminderen. Provincie Namen. Katholieke. Officiële. 25,727 2,864 Groot Hertogdom Luxemburg. De Kamer van afgevaardigden heeft onlangs in een barer zittingen met 22 stemmen tegen 10 de afschaffing gestemd van het bestendig leger. In dezelfde zitting werd er besloten de nationale gendarmerie, welke thans slechts 110 mannen telt, herin te richten. Sclioolstatisttck. Zie hier nu het cijfer van de schoolbevolking in de provinciën llcnegnuw. Luxemburg en Namen, op 15 December 1880 van het loopend schooljaar, het middelcijfer van 40 IPn IOÜ 7!il nvnrtroftpii wAvon, Provincie Luxemburg. Ofiiciele. 16,024 1,152 28,591 Men bemerke hier dat er op 336 gemeenten die deze provinciën uitmaken, er meer dan 100 zijn, waar er nog geene katholieke scholen be staan. Op 15 December 1879, zegt l’Atni de l'Ordre, telden onze lagere scholen 18,443 leerlingen en de bewaarscholen 6,757. Heden n;ijn er in onze lagere scholen 22,634 leerlingen en in onze be waarscholen 8,297. In 1880- hebben wij dus 6,731 leerlingen gewonnen, Te zamen 29,696 O/ficieele Scholen. 43.576 5,643 Provincie Henegauw. Katholieke Svholed. Lagere scholen, Bewaarscholen, Opening; der Harricreu. De barrieren langs al de kei- en steenwegen der provincie, zijn geopend en de vervoerdienst toegela ten sedert 8 Februari, te middernacht. Te zamen 46.7 Gelijk men ziet is deze statistiek een beetje min ontmoedigend voor het ministerie dan die der vijf provinciën welke wij reeds medegedeeld hebben. Doch de uitslag door de katholieke scholen in die ullra-liberale provincie bekomen, is nogtans zeer belangrijk, ingezien de groote stotlelijke moeilijkheden die te overwinnen waren. Wij zijn overtuigd dat, op hel einde 40 ten 100 zal overtroffen wezen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. .Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. URNAAR j meisjes total 51,017 25,083 knechten 19,481 10,215 UITGAVEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1