Qpenb^ van den O p!„ ERF® fel JLconitf MINctó Veurne den Hij wasxO’pi vlamiN^ 17 Janua.11 l .to ha GRYJVlj.. er mij te iluen slaat. Debruync Hendrik, werklic- M. Debruync, In de vallei der Maas is de uildeeling begon- VerNchilliKc tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 4 dezer is M. Francics Dubreucq (van Veurne), coininis-giel- fier bij hel vredegerecht van het eerste kanton den. Maar koning Humbert lacht den ouden poetsenmaker uil, en zegt: Komt, als gij duif: Wal, zegt Garibaldi, ik ben nog te Home ot op weg geweest’, en had uw gouvernement mij geen drie honderd duizend trankskens’ge'cld om te zwijgen, ik had gesproken; nu zal ik zien wal Davidsfonds. 13e Kamer. In de zitting van dinsdag heeft M, Wasseige de bestendige deputatie van Antwerpen, Namen •en Luxemburg verdedigd, tegen welke M. Bou vier in etme vorige zitting heeft uigevallen. Hij gaf lezing vaa een vlugschrift der deputatie van Namen, waarin deze krachtdadig wordt gewro ken over de beschuldigingen tegen haar tiitge- inacht. Daarna heelt minister Bolin vruchteloos ge poogd zich wil le wasschep van de talrijke eu zware beschuldigingen welke op hem drukken; bij heeft zich uitgegeven als hel -slarldolJer der geestelijkheid en der katholieke drukpers, welke hem beiden om liet meest halelijk zijn. Sprekende over den wettigen wederstand der katholieken legen de ongelukswet, is hij zoo erbaimelijk geweest als bet ttiihii1 zijn kan. Degansclie Kamer school in eenen schatterlach, toen hij beweerde dat hel katholiek ministerie zooveel speciale kommissarissen had gezonden als hij. Men meldt dal onze minister van oorlog cenc i circulair naar de militaire overheid gezonden heelt, waarbij hij aan de oflicieren verbiedt voor laat! de priesters die zij in de straten der gami- zoensteden ou moeten, ie salueeren. I staal geene wet, zegt dc minister, die zulke beleefdheid aan het leger voorschrijft.,,Dn js weereen bewijs van c'c genegenheid onzer geu- zeimiinisters voor de religie!.... ■vang te sèl veroordcc» diefstal; daarii was, werd Jor1 en zink wei kerp justitie, naar P’ bracht; hij w#u vertrouwen den bestuurd* zaamheden dot' waai toe hij t^e gelaten werd11 kers, is bij, een brandeudk bewakers beo schouw gekroh ven zijnde, If trotseeren, onD te laten zinke over twee o1' vaar geene k#1 Niettegeost»’ tol lieden nog-1 De twee' heeft dinsdag*1 spannen teg# den National?* De Nalion<dn afgekondigd,1. ■de bijzondere*’ had geheel dié kondigen. Nülf plaatsen voor,6 missaris en r beide te Brusé aanzagen. De rechlbad*1 hel vonnis da lijven; verder11 keuze der rib •het proces. II-1 gen M. Bolo*( Schroeder. AlexaiidS1 wezen kapel!?1 van Queenslu^j eene fraai gc'\ kige heeft nop 35 feuX' uil Venetie middag, dm?1 een ziekt', d,e Even als het gebruik wasciilicht gemeenten de katholieke huisgezinnen niet ge holpen worden. Woensdag heelt M. Bolin de verdediging voortgezet van zijn bestuur van dwang en wil lekeur. Hij is er niet in gelukt één der talrijke grieven le wederleggen, welke legen hem woi - den ingébracht. Zijne zagerij liep op de spepialc kommissarissen, de kei knot kwestie, de besten dige deputalien, die plichtig zijn omdat zij ka tholiek zijn. Twee uren lang bepl.l hij de Kamer, die nauwelijks luisterde, daarmede bezig ge houden. Al vriicbtelooze praat, M. Bolin, uwe daden, de hatelijkheid van uw bésiuur, zijn gekend; gij zijl gewikt, gewogen 'cn te licht, bevonden. Op het einde dcr zitting, heelt M. Debleeckere, vertegenwoordiger van Audeiraerde en gewezen lid der bestendige deputatie van Oost-Viaan- deren, opeene waardige wijze gemelde deputatie verdedigd tegen de ongerijmde aanvallen van den minister van biniienlandschc zaken, t Devvyzi' Hendrik en Debruync Hendrik, werklie den le Gereken, elk tot 8 dagen gevang, voor sla gen en wonden. Germain Camiel, werkman te Cortemarcq, tot 16 dagen gevang; Mus Desiderius, dienstbode te Hand- zacme. tot 2 maanden gevang en 80 fr. boet, en Volcke Francies. dienstbode te Ichteghem, lol 8 da gen gevang, voor slagen en wonden. I Wan alles wat. Minister Bara, niet meer te vreden met zijn ministeriel, wil nu 09k bestuurder .van de cons cience dér gevangenen worden. Hij zoiill op 30 December 1880 eenen brief aan de bestuurders der gevangenhuizen, waarin hij de vollende ongerijmde woorden schreef Hel nul der geestelijke oefeningen of relrai- len in dé gevangenissen ol tuchthuizen, door vreemde priesters gegeven, is zeer betwist. De gtóestclijkpn hébben de bijzondere begaafdheid niet den catechismus te leeren aan de gevange nen, die zij volstrekt niet kennen. Deze zorg is uilsluilelijk ten laste der almoezeniers die in liet behing van het gezag hunner eigene bediening, in persoon deze laak moeten kwijlen, ter uit sluiting van vreemde priesteis. De heer minister spreekt hier van zaken, die hem gaiifch vieemd zijn, en over dewelke hij pielde minste kciiins bezit. Maar deze brief is eene- echte schending dcr gewetensvrijheid’, want de gevangenen, zoowel als tic andere ge- liHivigen, hebben het recht hunne biecht te spre ken tuin den priester dien zij verkiezen; en die oiigclukkigen hadden lot hiertoe, ter gelegen heid; der retraite.’ alle gemak om hun geweten aan vreemde eq liefdevolie priesters le openen. te Brussel, greffiep benoemd bij hel vredcgerecni In een dorp van Luxemburg heeft de zoon 1 Van den veldwachter, die de officiële school l>e- Acker, lot andere bedieningen’geroepen, zochten naar hel voorbeeld van zijnen vader’een I hevige en liaaldiagende geus is, eene daad be gaan, welke al de inwoners mei afschuw heelt vei vtild. Vóoi laatsten maandag kwamen de Zusters, die de vrije meisjesschool besturen, uil de kerk en begaven zich naar hunne woning. Eensklaps werden zij door den jongen geus den weg afge gleden en deze begon liun allerhande seheld- woqt'den naar bel hoofd te werpen. Daarmede 1 nielte vrede, maakte hij gebruik van eenen slok welken hij bij zich had en sloeg de Zusters; zoodanig, dal eene van hen onmiddelijk de zor gen van eenen geneesheer ooodig had. De Zus ters hadden legen dien brutalen kerel geon woord gvspiokeu of hem zelfs niel bezien. Wij leveren die teiién aan de verontwaardiging onzer lezers over. te Passcbeudaele, in vervanging van M. Van Bij koninklijk besluit van tien ,‘i Iqbiuari, is M. I’. Bréyne benoemd tol burge,meesier van l’ollinchove, in vervanging van M. Debrtiyne, ontslaggever, cn M. M. Verammc lol schepen der zelfde gemeente. Maandag 31 Januari is een smartelijk on geluk voorgevallen langs den ijzerenweg van Cortemaicq. Bij de aankomst van den trein van Armenliéres naar Oostende, om 4 ure 37 m., wilde Coleta Caen, eene oude vrouw van 81 jaar, de baan overslappen bij de hofstede der kinder» Doubel, nabij Builaeilmolcn; zij werd getroffen door de iokomotief en 12 meiers ver geslingenl, niettegenstaande hei noodsein van den machinist, die den trein in Djds niet kon stilhouden, daar hij van eene helling liep. Het slachtoffer doof zijnde, heeft het geschuild niet gehoord cn werd op den slag gedood. M, Tyberghein, diaken in ’t seminarie, is professor .benoemd in’i collegie van Meenen. Men zegt dut het huwelijk van aartshertog Bodolplie, kroonprins van Oostenrijk, mei onze prinses Steitinie, vaslgesteld is op 23 Mei naast, la’ he- i,ezt! z:1* t':ui jaai‘ bereikt hebben. De ie zulke aaitshertog zal den 21 Augusli 23 jaar oud zijn. 1 M. Nem, opsteller der l'utrie van Brugge, zal op hei einde van September naast, zijn vijf tigjarig jubelfeest als dagbladschiijver vieren. -- In dc miliciê loting van hei kanton Damme, le Brugge, had hel volgende zonderlinge voor in ue vanei oer .naas is 11e uiiiieeiing negon- n|aa(£; |iet hoogste nummer (222) weid ge nen der sommen, door het piovim.iaal komiteit j trokken door den eersten loteling en bel leegsie ingezameld ten voordeelo der overstroomden. Dc dooi. dezcil (lic den |aatsle„ moest nekken. h:io de Nfmur klaagt dat men 111 die uildeeling ylei) sciu ijfi ujt Duinkerke mei partijdigheid lu weik gam. en dal in zekere j(e tiaoschc sioomcr Cadêgal heeft eene boot aangez.eild, dio naar de haven vaarde, cn vier schippers zijn versmoord. De visscbersschuit la Manne du C.iel is mol man eii muis vergaan; stukken hout er van spoelden Acht zeelieden zijn vei dronken; zij laten twee Dezer dagen is Jozef Jordcns uil bei celge- Gariba'.di een oud liefhebber van bet gebak- ken meel’en van een jaailijksch traktemenije i aan op de kusten van Engeland. van honderd duizend franks, wil naar Rome gaan om koning Humbert vriendelijk te venna- en twintig weezen na. nen dal hij wal meer geusebgezind moet wor- Donderdag vroeg M. Hausse1)? (liberaal) dc, radikale verwen’ldlijkiiig der kcrkfioveii, dio plaats van waar de godsdienst bei minst van al zou mogen verwijderd zijn. Bedelijkër waren de krachtige opmerkingen welke hij maakte aangaande du willekeuriglieid der leglemenien er> handelingen van het Brus selse!) gemeentebestuur, in zake van de policie der zeden of liever der onzedelijkheid. Eindigende heelt hij zich partijganger ver klaard van de vertegenwoordiging der minder heid in de gemeenteraden en van de bijvoeging ■der bekwaamheid bij den cijns, om hel kies recht te bepalen, in gemeente- en provinciale kiezingen. MM. Thibaut, Delcour en Vandensteén, heb ben het proces vooiigezet, door de rechterzij ingespannen tegen M. Rolin. M. Thibaut tieeii de onwettigheid bewezen der wijzigingen door M. Rolin loegebixicln aan het budget der provincie Namen, nangezien de wel alle irijzojintjen aan de provinciale budget ten vm biedt. M. Delcour sprak over de kwestie der spe ciale kommissarissen en heeft koi 1 recht gedaan over de .statistieken waarmede minister Rolin in de kamer is afgekomen. Eindelijk heelt M. Vandensteen, in eene krach tige taal, de willekeurigheid van gezegden mi nister doen uilschijnen in zake der burgerlijke dekoraliën welke deze stelselmatig aan de katholieken heelt geweigerd. Vrijdag beeft M. Woeste een streng oordeel geveld ovei de speciale kommissarissen, welke te Brugge, Dendermonde cn Heule hebben ge wei kt. llij heeft bewezen dat de gouverneurs het recht niel hadden die speciale kommissaris- sen le benoemen; dal deze niel mochten hande len in de plaats der bureelen van weldadigheid ot dri kerkfabrieken; eidelijk dal zij, in alle ge val, geen recht hadden te handelen zonder een lechlcrlijk vonnis. IJi-i eii.de der zitting was zeer levendig. M. M. Tack, leiugkomeude op de haielijke onwet tigheden te Heule gepleegd, verweet aan de agenten van T minisieiie het schuldeloos bloed dal zij daar hebben doen vergielqn. Daarop is M. Kara lusscheiigekoinen om hel minisierie d’Anelban te beschuldigen eenen soldaat te heb ben gedckoieerd, die le Verviers, in eenen op- Woenfitb* I om 4 ure tin Ctmrles Dui^1 reu. langs d1”' G'bo, Zal er ov?! 3 hectaren 'l BÜSO gelegen^ (oebehooren^ difM -- Deze Phil1 zoon van MINCK, F. huwelijk nu’1/ En de£ minek was VLAMI#^ getrouwd te 1740 met AC Doyene c stand van socialisten, cn in slaat var> wettige veixlediging, eenen persoon had gedood. M. Kervyn de Leltenhove beeft die daad ver dedigd, welke niets gemeens heelt met hetgeen te lleulejiecfl plaats gehad, alwaar de gendar men en dc speciale kommissaris onwettig han delden, builende uitoefening hunner bediening. M. Reyuaert deed opmerken dat de gendar men in deze gelegenheid het recht niel hadden zich te verloonen en nog min geweerschoien ie lossen op eene ongewapende menigte. M. Bara wilde dal niel verstaan; bij ant woordde dal de katholieken mannen van wan- orde zijn en uitdagers die verantwoordelijk zijn I voor het gestorite bloed, en het princiep van 1 h’- boet, voor op gezag ondermenen, dat hunne sterkte uitmaakt. ’•Ouder zijnen slaat Men kan niet onbeschaamder de fouten zijner partij op een ander leggen. Immers de oproeren nüUl Eh|;lie Vnnthourout August, werkheden te van 18oi en van 1811 de heldendaden door de C1(,,.ck(;n> (;lk ,ol b[)(>u vo(Jn te geuzen gepleegd te Antwerpen, Brussel, Gent 1 Zilling V;1I1 4 p.-bmari l.chouek Kurd en elders zijn daar om te bewijzen langs welken werkman le Veurne, tot 26 fr. boet, voor smaad- kant de oproermakers zijn. woorden. Wal do teilen van Heule betreft, geheel het land sluit zich aan bij het vonnis der rechtbank van Kortrijk; het maakt hel minisierie verant woordelijk voor liet bloed dat le Heule vergoten is, en niéts zal de bloedvlek miwisschen, welke op het ministerie der zeven moorlclbroeders kleeft. u' ÏKerhtcrlIjke Krunijk. Zijn door d*1 korreclionuele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zit'ing van den 3 F< bruari. Snuigghe Catha rina, huisvrouw Dntlos. lardbnuwsler te Watou, tot I fr. boet, voor opsluiting van haren echtgenoot, j l van krank/tniiigheid le hebben doen bestaligen door wie liet behoort. Hendryck Octavia, huisvrouw Delen. Vnnthour- Clercken. elk lol 5 fr. boet, voor slagen en wonden. Zitting van den 4 Februari Lehouck Karei, De twee eerste nummers van het 'Davidsfonds voor 1881 zijn verschenen en op dit oogenblik aan al de afdeclingcn verzonden. Het zijn I Jaarboek voor 1881, inhoudende dc naamlijst dcr bestuurleden van al de afdeelingen, het alge meen verslag over den toestand, ter zitting van 20 April 1880 door den heer P. Willems, algemeenen voorzitter, voor- gcdra.’cn, en een algemeen overzicht van de werkzaamheden gcdüi ende het jaar 1880, door dén heer Vet kamp, bijzonJeren schrijwr van den algemeenen Voorzitter (in de plaats van den Algemeenen Secretaris, door verschillige redenen daartoe verhinderd.) Het andere boekje is getiteld Novellen en verhalen, en bevat drie stukken i» het KxziiingsAe. een kort, maar aller liefst artikel over een bekend vogeltje, geschreven op die aantrekkelijke wijze, zpoals de eerw. heer kanunnik Makten» het alléén weet te doen; 2° Kerstvertelling door Pol. de Most, een klein, maar boeiend dorpsverhaal; 3* de school- meester van F'lorenville, door O. B... een historisch roman tisch verhaal uit den tijd dcr' Eransche revolutie, dat mede met belangstelling zal gelezen worden. De inschrijvers op het Davidsfonds zullen dit aar nog drie andere boekdoelen ontvangen df ScJucreslijger, roman door Rexikb SniedersI in 2 deden, en 'iLevcn van kanunnik David, door Moeoy en Van den XVeuiie. De handelswaarde dézer boeken zal omtrent 8 fr. bedragen, terwijl de intcekcnprijs op het Davidsfonds maar fr. per jaar is. In deze voorwaarden is het den afdeelingen niet moei lijk, talrijke nieuwe inschrijvers aan te werven. i.i,- 1 1 - wei blijven bijgevolg het eigendom van de kas der plaatsvervanging. De wel is alleen toepas selijk op de tiortingcri die gedaan zijh sedert dat de wel in voege is. Hel zullen dus maar dc ioielingeti van dit jaar zijn welke bet recht zul len hebben, in hel. geval bij (Ie wet voorzien, de teruggave der 24JO (rank te eischen. - iMgiiiiTrwni-Mi- «liet 593 Hfl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2