VAMEN. VEILJXG TE HOFSTEDE met AILLIE, GOEDEREN: HUIS WOOKHUIZEKEM, met stalling, mede het pachtrecht lot Baafmis 1882, mits 27 frank ’sjaars, aan 46 aren, onder grond dier gebouwen en akker. KOOPDAGEN VAN HOUT. :ede Definitieve Verknoping van eene 'welbebouwde MEDEGAANDE LANDEN, gestaan en gelegen Openbare erkooping van erkooping fn ontbloot van van Open ba re Verkooping en woon, te te David. nnen vinden erf- K A N T O O R van den H'otarls COKNILKK te Wulveringhem. Koop 2. Een aren KANTOOR van g®T&r<s>j3±3’rxaa'. TE LOO. E P I N G in Februari in de hei berg van Saterdag fi© Februari 1881, ten huize van de weduwe Van Damme, van Huisraad Metsersalaam.; M,er Maandag 21 Februari 1881, 3 ur« na middag, ter herberg de liaan. te Adinkcrke-dorpplaats, licitatie-verkooping van EEN WOONHUIS met G aren 70 cent. Erf. te Adinkerke. bij de dmpplaals, gebruikt door David Maeckel- beighc, Aanslag niet 1 Mei 1881. Doudcrtla^; C 3 Februari H8S1, ten 3 ure na middag, ter herberg Sint Machuyt, te Pollinchove, in PoUincli»ve b!j de» a Groenen EIoona^aard, met een perceel Zaailand in Oostvleleren, groot 11 hectaren 77 aren 62 centiaren, Hoorn- en hadgprijs fr. 1,636-00 Bewoond en gebruikt door Jacobus- Ludovicus De Bruytie-Martin, te Pol linchove. Bij plakbrieven breedvoerig beschre ven. Inlichtingen te bekomen bij de Nota rissen SYOEN, te Loo, en VANDEN- BERGHE, te Pervyse. Uit der hand te koopen, in zijn geheel of bij gedeelten Een WoonhuUi, hebbende stal met koetspoort cn 11 aren f. maat; onder grond van gebouwen, te Veur- de lasten. ne, meeste deel van nummer 280 der wijk Citerneplaats, en noord palende aan* de Zwarte Nonnenstraat. Gebruikt door jufvrouw Helena Markelte. Zich te bevragen bij M‘" wK «JAK, voornoemd, Bolerweegschaalstraat, 10, te Veurne. M. Boland veroordeeld al in zijn blad le National te gazetten van hel land ten en de kosten (3000 fr.) van vonnis is uitgesproken te- ttreffende den eischer; M. Petrus-Jacobus Vla- gebouwen en hovenierhof. bij kadaster Petrus-Jacobus sectie A, nummers 299a, 300 en 297a. L-, De noordersle woonste is gebruikt ghem den 8 Augusti door de weduwe Napoleon Desmedt en - de zuiderste door Henri Vitse, beide tol 1 mei 1881. ry, kleinzoon van den ge- Leopold 1, is op de kusten 'tralie) al zwemmende door lult opgeëlen. De otigeluk- Rar uren geleefd. ^dronken. Men schrijft Januari, een weinig na den de laatste Sakramenten aan Oveikant der'Silé bewoonde, •uiilerc plaatsen is het hier nestor prucessiegewijs niet tallen. Aan hel water gc- 30 la. De herberg met stallingen is ge- smedt; cn hel werkmanshuisje, doof Melanie Desmedt, weduwe De Grave, 31. Gesiptiere, Raphael, z. van Hendrik en Van- leke Eugenia. Giternplaats. 4. feb. Debruyne Pieter. r„ van Marcellus en Seys Rosalia. Beooster- poort. 5. Treiisaert Karel, z. van Karei en Wydood Amelia. Abdijstraat. Huwelijksafkondigingen. G. Doelens Hendrik, bediende, geb. le Veurne en wo.ru. te Hul. met Walraveus Maria, zonder beroep, geb. en woon, te Hal. Bulled Desideri'is, visscher, geb. Adinkerke. wed' van Maria Legein, met Louwyck Ilermina. bijz./gcb. en woon, te Veurne. Vanderghote Lodewijk, landbouwer, geb. en woon. I'- Veurne, met Van mossen hove Sophia, bijzonder.' geb. i-n woon, te Oostdiiynkcrke. Paunckom'ke Karei, werkman, geb. en woon, t Veurne, wed' yatl Sofia Vaudevelde, met Vandevyver< Sotia, kleermaakster, geb. en woon, te Veurne, wed' van Karei Devroe. Sterfgevallen. 2. Fiorine Celina. 2 in. 23 Vestenstraat. 6. Ghyselen Helena, 7 m. 7 d. B.nneiipalen. ïïi lil inerts pliic. Ii’lUtiHtrntiuu «<ur<>pèeiii>e (tr. IG oO fran co par au). Texh.. Romans du plus grand inlérct. Nou- velles. Ciitiseries scieulitiques. Croniques di verses. ...Art. Industrie. Découvertes, etc. Gravit.es. Portraits des hommes marqiïants du jour. Actuahlés. Monuments. Paysilges. - Sites pilloresque.s du pays. Reproduction des ta bleaux model nes les plus femaiquatjles. Beliiifccl»! EUzsHta'Utis’ (tr. 10 50 f“ ’sjaars.) Ke Kkitr iliuwtré. Journal hutnouristique, Le uieiiieiir marehé des publications illustrécs, pa- raissant 2 fols par mois, par livraison de 8 pages, avec 4 a a gravures. Un s’abonne an bureau de ITllustration Euro- pèenne, Boulevard du Nord, 107, Bruxelles et aux bureaux des Postes. Mllppc VIiA- an, is overleden te sectie A, nummers 202a/2, 303a iri 1877. Philippe-Antoon Joren te Veurne den bruikt door Karel-Louis Pinseel-De- van Maria-Jaco- LÈ. loon Vlaminck was alles tot 1 Met 1881. -Jacobus VLA- te Alveringhem, in htcoba Cailliau. Petrus-Jacobus Vla- gebouwen uoren te Steenkerke, >aptJordcns was te Brus- jaar gevang, uit hoofde van ingeiiis van Brussel le vol Tie een behendig blikslager hevel van den minister van vang van Brugge overge- vier maanden en won bet ngenbewakers, alsook van Revangs hij mocht werk veld zelfs als kok gebezigd, des morgends uil zijne cel de afwezigheid der bewa- beraamde voorzorgen, met c in den mond, hetwelk de hebben gevonden, door de -l rug en knieën; daar bo- dens honderde gevaren te :n beenen te breken, zich middel van koorden en dan e geraken, uil een gevang tappen zou. 'He opzoekingen is Jordcns ntdekt. gerlijke Kamer van Brussel, ak gedaan in ’t proces inge- Boland, hoofdopsteller van partijdig blad. zijn blad eene getuigenis Boland gevraagd had voor ssie te mogen afleggen cn genis in zijn blad doen af- getuigenis kwamen zekere MM. Leenaerts, opper-kom- ler, opzichter der policie, beledigend voor hunne eer terlijk vóór den 9 Maart 1881. K A N' T O O R E N van ,U"r Camille DE CAE, Notaris le Ghyverinchove, en .V" BEÊRNAERT, Notaris te Alveringhem. Notaris, EfBinsdng fl IVIaart 3 uic na middag, ter herberg-broodbak- kerij, bewoond door sieur Petrus Brill een WORKMANS- saert, tc Leysele-dorpplaats, ten verzoeke van het Armbestuur aldaar, van 43 koopen beslaande in Olmen, Hollanders en 2 Eikjes, wassende op landen gebruikt door Louis Vanden- kerekhove, August Hayle, Eduard Ver- brugghe, Karel Feys, Arnold Deschryver Jan Vandenplassche, Franciscos Lahaye, - - - Pieter Brutsaert, Desiré Brigou, Baptiste 66 centiaren erve, onder grond van Gesquiereen Carolus Voet, te Leysele. Gemeente Coxy de. Nadere inlichtingen bij den Notaris DE BRAUWERE, le Veuine. 3» Februari 1S»1 juist ten 3 ure na middag, in de hierna te verkoopeti herberg, Gemeente Isenberghe-dorpplaats. Koop IEene TT n n n n n p wel bckalantc uBIiDijllu, genaamd de Voerman, met afhang- lijkhedcn, cn t_„ - HUISJE, noord daaraan, met Paar denstal, benevens aren 09 ceniTaren Erve, onder bebouwden grond en ho- venierbof daarmede gaande, bij kadaster i en Stil (icr (liomt Ut" olf ts» jjurJit tz s E'ii WoiHihii’S en iloefsiuissc, mei omtrent 9 uren cïve m hei', le Hout- T.e'ni. gehueht bel Dooien je. Sei’cns aanshig of ingcbi uiktn ding. Inlichtingen bij den notaris CORN1LLE, te Wulveringlicni. en 2 woon sten, met 8 Tijte'en en k'oiulifien bij genoemden iioimis GORNxLfLH. aan de. landbouwers en verbruikers van Guano. P. G0MMt-3'J4EGHER, koopman te Alve- ringheiu-l'orthem. maakt bekend dat zijlie magazijnen reeds voorzien zijn var. wjné echte Guano, voorlkomei.de van het linie Ran-Van den Abeel», te Antwerpen. DezP Guano rs gewaarborgd voor zuiver en onver- valseht en w .rdl verkocht gelijk hij* uit Pent in Lergie is ingevoerd. J Bij denzeliden ook te bekomen goede Kwaliteit van zaarhaver, pl.mtb. oaen erw- septeui- cn'L,131'dt; h;,V0l\ J-i.inz:mdkoeken, koolz.e.nl- Er, J.°eïen’ ^‘‘^'nei-l. Monscbe kolen en - brabansch goed, alles-;:n voo; decline p(jj- on 38 centiaren \an 7 jaren, »<le Plniilsoenen, estvleteren en Heren, het Armbestuur van vleteren. ven, genaamd de Groene Plaats, gelegen le Wulveringhem, oost nabij hel dorp, benoorden de kalsijde van het Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op IJ peren. Gebruikt door verschcide lot 1 april 1887, a 355 frank 35 cent, ’sjaars, bo ven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loton, met recht van samenvoeging. Koop 2. Eene partie Zaailand, ook gelegen in Wulveringhem, verre oost van de kerk, in den berenbroek, groot volgens kadaster sectie D, num mer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door Henri Moucarey, mole naar, te Wulveringhem, tot 30 Tc 13 centiaren, volgen.-ber 1886, mits 140 fr. 's jaars,. boven komen, slapten i'llen in den passo, een groot ovcrzelvlol, dat door een man bdstuurd wordt, die ook algemeen den naam draagt van passader. W.is hel vaartuig overladen, ofwel stonden de personen le veel op den eenen kant? Men weet hel niet; toch is het dat het vlot kantelde en omsloeg cn dat ai de ovcrzetlers in bel water vielen. ’s Anderdaags morgens vei toonden de oevers der rivier hel droevigste schouwspel; 29 lijken lagen op de kaai, deze van 20 vrouwen en 5 mannen en nog 10 personen worden gemist. Men zegt, dat er zich onder do opgevischte lijken een groep van vier of vijf mannen bevond die* zich van wanhoop aan een klampten. Onder de geredde personen bevindt zich de priester die hel allerheiligste droeg. De schip per is aangehouden. tfous nous sommes fotijours montrés favorables aux (Ditvres qui, tont en insti uisant. amusent l’en- fauce et la jeunesse. A titre tonics nos symplialit s sont acquises au Muséo du Jeune Age. qui com mence bravementaujourd’hui sa 7' atmée d'existeuce. Les gravures, qui ornent son lexle. sonl charniantes <■1 toujours parfaitcmeiil appïopiiées au genre de lecture qui convient aux jeunes gens et aux jeunes peisonnes. Quant au texle. on y trouve des routes, des légendes, des nouvelles, des récits historiques, des descriptions, des relations de voyage, des bio graphies, de fhistoire naturelle, des sciences, des notions géographiques. hisloriques. littéraires et artistiques, das recreations diverses. des lecons de dessin en tin mot. tout ce qui instruit en amusant. Son prix d’abo.mement de 4 francs lerend accessible aux bourses les plus modestes. Al de nieuwe inschrijvers op de Kleine Rentenier zullen het blad tot 31 December 1881 voor óenen rank ontvangen. (Zie de Aankondigingen). L' Eeonomie finandère, paraissant le Dimanchc. Prime gratuite. (Voir détail anx annonces). Koop 3. |_j I I I Q mel 1 are 60 ne, meeste deel van nummer 280 der wijk Een If U I O centiaren Erve van het kadaster, uitkomende zuid op de daarmede gaande, bij kadaster sectie A, nummer 234b. Bewoond door de gezusters Fla- hou, tol 1 Mei 1881. Alle inlichtingen zijn te bekomen ter studie van beide notarissen. aiondcrdag; 3 blaart 188!!. om 2 1/2 ure na middag, te Vinchem* ter herberg de Lelie, bij Arseen Chaerel, ten overstaan van den heer Vrederechter, van de volgende Gemeente Wulveringhem Koop 1. 58 aren 46 cent, be- 1* In de Panne, bij de herberg der wed* Provoost, den 8 0 fr eiirmui 199», om drie uren na middag. 2“ «i» Woeiadns 3 .Maart 1991 wuup oo uren cem. ne- ?“1I3 u,‘ef‘ na middag, ló Wulpen, bij d’ bouwden Grond en Hovenierlio- L r1^ van G1,arles rlonzooue, op den IJ IJ K Tijd van betaling. genamon te zijn van «Be vailcr- I!jk<; xijdr vau boveugenoemden Leonard-Philippe Vlaminck, wor- 'uuti toi Weslvleie- <len aaiizocht zich aan te bieden met iiiv\(*fr van Puperin- wettige cn in regel zijnde bewijs stukken, ter studie van den Notaris worden tot de BEEKNAERT, le Alveringhem, ui- Notaris »E CAE, te Veurne. Hotenveegschaalstraat, N° 10. cxsa wrxujtmrj B:urv<nrr*rar *jj ra 5 n|) den dijk. S’sï des1 isiirü S» Siu»otj» Een schoon Huis, te Wulpen GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven zonder medecijnen, zonder purgatie en zonder kosten, door de smakelijke gezond* heidsbloem van Du Barry, van Londen, gezegd ■m« aam Dertig jaren onveranderlijke uitslagen. Zij bestrijdt met goeden uitslag den moeiijk.cn eetlust, slechti spijsverteeringen, ina.igoïitstekingcn, de gal, de winden, de zuurheid, het slijm, de braaklust, de maagopwerp en uitwer ping, den buikloop, deu hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door borstonsteking, keel, adem,stem, luchtpijpen, blaes, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heeft reeds 8l),000 genezingen bewerkstelligd, waaronder die van den graaf Pluskow en de markiezin Bréhan, MM de professors béde Wurzer, doctoers Canipell, Schorland, Ure, Angelstein, enz., waarvan uittreksel. r.i>i*K**riijke Mnnd tier uturl Veurnr. Geboorten. 1. L i' lnot Ai. iao eene Zhterdag 89 Fchrwnri 1881. 3 ure na middag, ter herberg den Molen, te Coxydé, van STS.'ESBI93S. UTKI ET IN EENE ZITTING N0 66,811. M. de pastoor A. Brunellière, van eene steatite spijsverteerini; van 5 jaren, nadat de geneesheeren lieiu hadden vooi-speta maar eenige maanden meer te zullen leven. N» 69,719. Watcizuciit, OetTOPriNG. Drie zijn volkomen geuezeu. Zij doet onmiddelijk den hoest bij eene verkoudheii opgedaan, ophouden; voor <ie wateropstopping en de maagziek ten brengt dit den besten uitslag vuort en verdrijft de zwaar moedigheid. Lavcsvyn, Pastoor. Voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maal den prij's dei medecijnen. In doozen van 1/4 kil’, fr.2,25; 1/2 kil., 4 fr.; kil 7; 6 kil. 56fr.; 12 kil., 70 fr. De beschuiten van Rova- lento in dooien van fr. 4,7 en 16 fr. De Chocolade-Revalen- ta in dooien fr. 2-25; van 575 tassen, 70 fr. Verzendine tegen postmandaat. Depot bij de apothekers en kruideniers DU BARRY EN Cie. Algemeen Depot 6 en 8 rue Roupne bij EMU.E TIMMERMAN. Depot to Veurne, bij G Ducnos, diogist, en te Dismude bij Qdztannzs-Clsus, kruidenier. 6 van den

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3