i I jfets Vfifetits a a tc lUonitcuv Beige l>K* •M f s-.lf L’ECOXÜIIIE FINAWERE hogih: ster-lime. Uns Karel Svilliaert, BORSTZIEKTEN i A sl Wi ..^1 Fcf.JiJ-i NATiï)'MU?* M1LICIE inconDAAn mel sifiken,|,? pu,>- I i' f J g I* f B -ae f. SCllFIKÜISDIGE RESTSTOF» I VAMEli <fB. Dl'l'UV I IIUIDZIE KTEN BLOEOGEBREK, SCHURFT, ZWEEOPUISTEN, BRANf IN HET AANGEZICHT, KLIEREN ZWEERE', .SPEEN, KANKER, KLOVEN HEIIAXDi:i.I.VG EN GI VEZI.VG OOOH KERS (cressos)FJ POMMADE B. DUPUY het ki achtigste bloed- en vocht tui verend plantgcwasniid- det dat bekend is*. Jafar an BERICHT AAN DE LANDBOUWER. W ARE GEmDIlÏÏDSPILLEV gezeid Manduerla-piBlIen. K< F s C Leening van Kapitalen. ANTWERPEN. TE’PACHTBN LA REVUE DE LA FINANCE k E"-’ ■saaasj I I fobriekprijN, 'e r I FRANC PAR AN FRANC PAR AN z jde - - soi, I L P a 5 =-°> I FRANC PAH AN Te bekomen bij 1 tacyrc-IIournaert. till1 in 1 en Ylurktprijw vnn V eurne, per 145 liters. 26 Jan. -a- BltliXEl.LES, 5. HI E DE I.OXIJM. 5 W FRANC I g-Xè - h X - x F g K g g ,|-5 S 5 c f 5 F— J.|!= r ABONNEMENT DUN AN r PRIME GRATUITE D FR. UU der hond te koopen £2 :ooiz) o o C2 5E53E JE! Hl 1/1 -c f LICHTING VAN 1881. ztkttitLel;tnsriHl ESrricIiL van Belg;e. II M- I nun cuter» I Io '1 nuu i I k i I duizc’ighci 1 wanneer ik (i i, I k t L t 'J 1 t a 5 I 2 le H 15 i t v r e r i - i I is I I. I> I a X -J i' its L F St. F F J -j - --- -- <<UUV4 rijtoom, alsook eenen goeden en kloeken j wagen, dezes. he Hespen (an 1-50 de Lili -*■ 1-40 1-00 i-50 Dper-Cortemarcq, naar Kurtrijk, 5 25, 8* 24," 1 27,” 40, Lichtervclde, 805, 11 00, j»35, 4 40, Iin 1311171X11 Verzekerde en tolljomene i>£- hnrl krA °p ,lrie ">••"<1™.u>i, beweien door 12,00,,wlif>C’»c ten. De 'in> cilijkstc bli nken worden teru;;grboj*den met bet grootste fjemak. Ziekte der vrouwen, dnoriukking der baarmoeder, enz genezen \oïidcr ring (pessaire) Onmiddclijk verliehing Ewno gediplomeerd» dame is aan het geslicht gt hecht. J. WAERSEGERS^ breukbandmaker der/ hó^pi- talen en van het leger, commandeur' en nader jan ver|»cheidcu'’ord‘-n, voor verdiriittrn doth brw.'igu. Gbo*npUatb, 35, ASYwkapKN/ HUIS ACHILLES BEMAN arC; TE AA EST. ■-•up;' Hooi, V< rl>»udL iil, ont»t«kfng osMiuiiia.UKK vn.fts.;nti'<;. mm.k-muk ulio./isg djH>f d<|ri tvlttei\ Kirt Van Eene eenvoudige verkwnilwi«l wordt in cciten uiterts kortentijd genrsen. B| D* han!n*kki/ttr «HOEST ,'de »kpead<tUCHTPUP ONTSTEKING worden* tpo*4if dour eit g«ntr«nil<ldel K gestuit. M l(«t is hrt b» »tr voor de kinderen met W ENGELSCHE ZIEKTE oh'b'. KLIEREN. \<-.i SLECHTE VOCHTEN HUIDUITSLAG. J rari ..aiucarn»u Ji*i vllicht«chrift dat dit plescht* v«rv»ve|t ^^Bbbbbm de rot ENGELSC1IE APUTIIEKERIJ CH UELACft£,TE BRUSSEL Nota Men maakt na en vervalschk de;Siroop van l)p Van.mf.R en B Duepv, geweien Mpothcktu> der hospitalen van Parijs..Mén etsche altijd dit handtegkening óp het etiket in (Jrie kleuren, blauw ructiwart en swart. Engelsclic apothekerij £h. IIelacKe, Brussel. Te Veurne, bij G. Dl'CI.OS, drogist.— Menjenendt tegen remboiirsement Leest aandacht!» het* vluchschPilï bij elke (Tcs^h gevoegd. 16 |i;i«<‘s tb' Icxh'. .-,,4 unr revtir ipn-rulr dr» talcura - 4r* •rhlirafle# a*ani:H]ru\ U rule wfiimllr4m I fi>rnt»tian* anaari«rr< dvu «hiruiarot* luri|il« la lisle I M| «dU.irllr Ir* trai|r» Jr (oules \alrart Urlyr» et klraayera*. I 3 p’OPM'TÉ OE L4B5N0UE 0--5V LEURS 1 LOTS. t- .1 -■'- ■■1 JJ1—■- Ji a- a- -a- -- a- -a- -a- -a- -a- -a- Prkja aan welken het meerderen deel der 11 I van morgen, het brood tullen verknopen Bruin per 11/1 kilo, 46 c. Abonnement pour touto la Eclg.quo t E.sVUW.K E.x TIMUIlLS 1-oSri., A Jcurtial fiwaarkr paral <inl hun les diuianrlivs .imt TT.» T3C31ST jbJID I nf* Bourgs dr llruirllvs el dr Psrl* LlJX’ZAADTONNENi extra pdike iderk, John Rücker enO', zijn van heden wrkrijg- I kooplieden te Veurne, aan den prijs vah 41 franken de ton. - V I V Dcie pillen, idom gekend, lijn de lachtsl» «n m- kersle purgeermiddel nnder al de inrdecijnruj iij veroorxtiken niet het minste óngetriNk en inogéit óp l ulle tijden vu mvt eene gurdr maaltijd genutn.cn worden. Zij .voorkoinen nl de dekten, omdat iij i Verwen, ontOeklien, in t dr«oK d'sl«,,,e 'wb,e!,> “?r: ww name» gematig, doch regelmatig gebruik deler pillen is de waarborg eener kloeke getondheid. De ja irlijksche verkoop vati lien duttend do<nen deter pillen in de Vlaundercn, ‘bovenal langs den leekant, waar de mensch tonveel yoortorger inqrt gebruiken <»m d gexondheid te bewaren, tortot ge- iióegxaam de populariteit en de goede uitvul v«u due remedies Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omland brief bij elke do gevoegd. Prijs fr. 1 50 de duo». Bij den eif,en»tytH. STANDAEIlT. Slrenttraat. 51, te Brugge. DEPOTS Te Veurne, bij G DtTCLOS. drogist, te Ditmudc. bij MM. GIIYSSVERT en VEBWAERDÉ? S F c Tc SC - ■±£'Z^~ i, t G.’f A S l>nranrn«lnrkkrndr zlel4tr,«lle «*en«* I*.Ii,hn«- 14m«*1I. D. z.i< kc b, giut H.ct erne lichte storing der Mivig; n'Hi«r nis z. j wordt verzuimd, <lnn dringt z j do<>r Let i/i l e> Ir li Imnn>tast de nieren aan, den l.-ver, In t klivtlrd en het grhtele kl'errn- slehel, Iriwijl dr lijder ondraaglijk kwijnt, tot de do<>d hem uit zijn lij icn verlost. De ziekte wordt dikwijl voor andere kwalen aangezen; maar wanueir men zich zelf de volgende vtagen I doet, z.l men spoediger over kunnrn oordeeleu Heb >k na lot eten pijn of moeilijkheid in I de adt inhali g!1 Heb ik een gerot I van matheid, I van tijd lot tij I nu t slaperigheid Hebben de i oogrn een gt le kl< ur Heb ik ’s morgens rondom de tanden en lut tandvleesch een dikke, kle- verige slijm, grpaird niet een onaangenatnen smaak Is de tong beslagen? Heb ik pijn in de z'jden of in den rag? Heb ik naar de rechier- z jde eene opzetting alsof de levergrooter werd Ben ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of duizeligheid wanneer ik een klaps uit horizon tale ligging opsta Zijn de afschi idingen u:t de nieren vu.lig en boog gekleurd, met een neêr- slug als men ze .beeft laten staan? Begin het voedsel na bet eten spoedig te gisten, gepaard met opgeblazenheid en oprispingen uit de maug i Heb ik dikwijls hartkloppingen? Al drze ver* I srhijnseltn zullen zich nu niet te gelijk voor- i doen, maar wanneer de treurige ziekte nadert, I kwillen zij den lijde.' beurtelings. Als het een i geval, van iaiigturig gelijken aard is, koip er een droge stoutende hoest, na eenigen tijd gepsanl met opgeven. Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint, terwijl aau handen en vóetrn eene koude kleverige uitwa- I seming komt. Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden, volgt er rliuuiatische pijn, en de gewone gehandeling blijkt ten tene- j m.ile onvoldoende tegen deze laatste kwelling. Het is dus van het hoogste belang, de ziekte spoedig en op gi scbikle wijze te behandelen in j haren eenten graad, wanneer een klein medi- cament gei.iz ng z.l te weeg brengen. En zrlfs 1 Wanneer er eene vaste werking is, moet het I ware nii idel worden volgebouden, tot ieder spoor der z.ekle verdwenen, de eetlust terug i gekomen is en de verteringsorgapen tot een gezonden toestand zijn gebracht. Deze ziekte beet leverzii kte. Het zekerste en meest afdoende middel er t< gen is Meigel'M KeneM- Ururlstlgs* Nlruop, een plantaa>dig pre- paraat, vervaardigd in Anunla et te koop bij i A. J. WHITE. SI, Earring.ion Road, Lon- den, B. C. Deze siroop tast de ziekte in den i grond aan en verdrijft haar met wintel en tak uit het lichaam. Men vindt den Siroop der 1 murder Srlgtl in alle goede apothsken i O-l...:: Rédacteur en chefE. UHOEST, avocat. Va ra (mant tous Icj cDimanehes avee 16 rages. Bureaux.Bruxelles, 26, rue de la Madeleine» Donne (In compte rendu drlaillc de la Bouixe drx funds, publics du Bruxelles; 2° Un coinpie rendu des Bourses des Hrtaiix. Sucres, dra Grums ct des Cuirs de Brti\ellt4A; 3° Une revue compléte du Marcbé de 'Haris; 4'* L’éludt «Ie loutrs les aft'.iirrs bcl^eü rt franksites, et celle des prim ip.iles alTaims êtnni|*rres au point de vlie des r~ 7 correspondjintes de I.cmdreg, Berlin, Amslerdom; O Tons' urbitr.if/»; ct renseii’iimnenls poiivant iiilrirsser les .tenli r$ et xpériakment7° La LISTE OEFI- CIELLE DE TOUS EES TIB AGES. nninivi ax 9 Feb. 26 a 30 50 a -a- 20 a 34 -a - 12 -a 15 -a - 25 a 28 28 a 30 épuS>*S ell survrnus w w»v7 «sc t4 oourse <1* nmirlles en et resultant A. Des arrangement* cnnclus en 1H79 B. De I’iiijroduclion de nouvelies saleurs revenu des act inns Indges i v dernier*** ónnées aver Vindication du titreset les dernier* muni cotes; 7* La liste Coin- - ...v - VlJTblD plète deg bbllgatlons sorties avec ou sans soort 1 80 a - 35; 2e soört 0 a 0 3dc I lots et non présentèes au remboursement n nimiw vlis 0 I au 31 Décembre 1870. NUMÉRO SPLC1UI.N Süolt a U 1UCUW 'US U GRVHS. I Lex uboniiements beiges se prennent a la potto. tsnMMchria. LEONARD VERMEULEN, BakkerNuordstraat. 41 (hock der Smissestraat te Veurne, gelast xich met den ontvangst der commisieti voor het verwen van a le slacli v.m wollen, xijden of ka- t o-.’inni stuffen, xnowel minis* uls vrouwklecderen, i nt. ci x door bet buis Otto Kohmtgi s, St Jacub* straal, 13. le Brugge. Er tullen gedurig stalen bi| bcm berustende xi|ii. Al de gev»r fd.» sloften worden binnen de 15 dagen teniggexondcii. Bij d<*ze veiwerij is een bijzonder werkhuis voor du W^sscherfj in t droog gevoegd Alle vouw- klccdereii in zijde, wolie, pane, pels, alsook allo uiausL leedereh zullen gcwassclien worden xollder bot minste los te d<ieu, liet lêedcisie kleur l<* vei anderen of de stoften te doen krimpen. Al de artikelen sullen mei xoig bchuddeld worden en .lr>en ulleigemaligdste prijzen Zich aan le bieden bij L Vsr.mfülkn. CAltNA, Metser te Veurne, Haiulboogslraal. maakt bekend dal hij voor «■ig' iie rekening zal werken. Hij i'ecommendeerl zich aan 'l publiek. Vcrseiieide sommen 'an fv*. 7,000, 5,0110. 10,000. «o.oooen daarboven •zijn beschikbaar, mits l“l', 2“' of. 3'1' hypo theek, op onroerende goederen aan den in trest van 4. 4 1/4 en 4 12 p Men bi-vragc zich, met eigendomstitelen, bi: êlurjw-Fil. Noordbrug. Dixmude. Een UUIS. frn dienste vim winkel, onder pan nendak'. hebb«ntc kamer, keuken, kelder, stal en q«dput. gcs’han le; Averappellc. Te b vragen bij vader GR1 SON, aldaar. t j\ T'e pachten met den 23 April 1881, een Huis ten dienste 3 ...-F 2 •-'2-R H 3 =-? 11" S-= s landbouwstalien. j i Vervaardigdevetteendei-zelvergioudsloffén. Voor prijzen en voorwaarden -zie onze I prijsconranïtfn. '?ko >*»ieiii Agenten worden aangenom^vO0r.ie'dprc i<^Op“m??Pe‘L,'"t I T<‘ Pachten mel den 23 April j 6einecnle-6 c' LEÊdl1881, een Huis ten dienste van niiny Uit jer hand heibergen broodbakkerij, hebbende schenk-j I I LI) U tl 1 J’ plaats en keuken twee bovenkamers, twee lijken Tilburij. met ha'rnasstiur' zddëï kelders, giooten koei-met bakhuis, oven en rtiioom nknnk- non™ 1^, til. bolder. Te bevragen bij Emmanuel Vermeulen. Te Antwerpen kan men regdmslig fijne eetwaren van rechtslrrfkschen norst>rong bekomen aan pi ijzen b|iil»*n alle concnrrntie rijns gerookte Ardeenscl Wistfaalsche Amei'ikaau&che Roggestukken, zonder beunen, Gcldcrsch Spek, grlar- deerd, 1-55 I l Franco fhuis gezonden per 10 kilos (gesorteerd uenlaatst' onder het,^acU dot^ |n,vil»A..u•*-•i.»i«/»N-* Feiwg Dcput van fijne Mokakofli, gebrand aan I fr. 1-40 en ongebrand aan fr. 1-25 de 1/2 kilo Lenige consignataris voor Belgie, J. STRUYF, Rhynveat. te Antwerpen. t ,x Voor elke bestelling boven de 20 fr. wordt eene 1 UrZiXz.-..-*- fan Ueigie Tun 1m70 als kuste- i 10. n asi, de heiberg de Veile Os. Ier dorp- pl„ ds van Hotith.ut. - Zu l' bevragen bij imiLYNCK CoHiiiat. bierbrouwer le Uou- tlieill. persoenen die de sterling .van 200 fr. viorschrevi n door d 1 wel gedaan hebLeii, ieu einde rempl a'aulen tot den mililairen dienst Ie b 'komen. eu die zich later in het g.'val zouden bevinden er geene te verkrij gen. mogen zich vervoegen bij E. Stragier. I’lalteelslraal, 8. Ie Yper. die zich belast on- middelijk en op g< iiadige voorwaarden er le versiliaflm. Militaire plaatsvervangers worden gevraagd. i Regelmatige poststoomvaarl. onder Belgi sche vlag, lusschen Antwerpen. New-York lm Pliiliidclphia; eenige rechlstrccksche.lijn ■van Antwerpen lót de Vereenigde-Stalen. pirek'e billctlen tot alle sleden der Ver- eetiigde Staten. Billetten gaaits-kceren aan verminderde prijzen. Agenten B. von der Becke, Antwerpen; G. Van Raflelghcm. Brussel; E. Stragier, Plalteelslraal. Yper; A. Van Acker, Dixmu de, kleinen Dijk. lu£t U LI nHnU ten doorvlochten (gegalvaniseerd), aan 12 en 14 centimen den loopenden meter, dienende lot het afsluiten van weiden, meersehen, en tot bevrijd der hagen, bij l.r.O UEKAEICT. te Swevc- ghimi (Kortnjk). Op vraag verzending' van stalen. Elk order van 1000 meters wordt vrachtvrij gezonden. Koopman-kle< rmaker te Veurne, groote Ooststraat, 41, W Vi’ K UZS AIZOKA DehnllceriiiK van allerlei Laken en Modcstoffen rechtstreeks komende uit de bijzonderste fabrieken en groote maga zijnen van *t land en van den vreemde. K.vhel SP1LLIAERT heelt de eer aan zijne talrijke kalanten te laten weten dat, door de bijzondere keus die bij komt te - ...j.. ,m.ju doën onder de nieuwigheden voor het aan- baar bij Vnn Jlwecke *v Hoelcna, slaande winterseizoen, alsook door zijn 1-1 - keurig werk en nel fatsoen, spoedige bedie- ning en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meer en meer zal trachten te (verwerven. Kleermaking op maal met bepaalden prijs op voorhand en levering in 21 uren. Klcerniaker*ga«leii ino<;eu xich Ieu allen tijde aan- 1 bieden voor werk bij 'l xtuk. Efiueh goeden en gemakke- Chlunrd L.vjrc-BNOOrilUC l unurij. met harnassuur, -zadel en boekhandehar in klassieke werken e alsook eenen goeden en kloeken i gcckoope boekbinder, te Dixmude, - Zich te bevragen bij den drukker j («plakte papieren zakken ai blau- lijnaaau 23 66; zomerkoolzaad 1 aardappelen 6 60; vlas per halve kilo 2 02; id. eerste 0 a,. c«a»i n - n soort 0 a 0 nieuw vlas 0 Tarwe, i Jd. nieuwe i Rogge 1 Sucrtoen .«mite;., du pUcenieut; 5» De, ld. nicUW a Huvcr I ld. nieuwe i Roonen Nieuwe FR. PRIME GRATUITE t) FR. EnvUjn Cumpi'ciiant 1“ Un caltmdricr nouvenu des bllkkertt, te TtkfHeU walrur» a lot* bdors rt rtraii;;rrcs; 2® Lr» (<»is fuc ilr» t>rlg<-« nuuarlkl el line linie n>n|ul.lur des 1...1. renjr. tiflsesdirncli et indireele»; Le, IU" Wl1, bU ré.t.n>. b.tgr; 4’ Hrr*m I Frankrijk I, 1 Feb. Un tablrau-com|4rt dr» tkrnirr» ctmrx count»» ut Wit».. .z 40 de. reseiius et del ..le.n, c..tée, .h 'V)tte tarweroode 18 .0; tarwe 1« Belgique; 5° l/indicMlioii dr* ('hdp*einrnl< kxVdl. 20 li>; .J* kW3l. 17 30j föggC c<>te_de I. Bourwd' Rruietie, ei.ixxo I sucri.oen 12 21; haver 9 TB; boonen 19 31; ,H"9 snijboonen 23 25; gele erwten - .-^u,s; r,. le J.) nl. - et ctrungern duriiut Ie, II i '•--*••» 1 n<>mi>re <i-, i-wtnlerkoolzaad v rrtr»Uiir»n v»H dm Ijzerenwe*, in kurn spuudeiilie met Brussel. (15 Januari tttl). Brussel-Geiit-Vcurne-Duiiikerke 6 ÏO, 5 01, 5 ■50’ (De treinen met een geteekeud, stem niet niet le Coilein.t<|, Huudueme, Zat ren, Eesten. Oustkeike eu Aveu.ppelt», Gent-Tliielt-Licliterr.-Veurno-Duinkerke, 5 55 7 44 10 25*. (It 50, 6 07 tot aan Ghjtelde), 7 35’ Du nkerke-Veuroe Gent-Bruseet, 5 54, II 80, 3 09, f. 15’ Gliyseldr-Veurne-Brusse), 4 18’, 6 31, 11 39, 3 48 5 42. 0 4G’ Veuriie-llixinude-Lii hterT -Gent-Brussel 5 OG* 7 12 12 23, 4 26, 6 19, 7 22’ Niru|u>rt (Badplaat,-Diiniude-Gent Flruuwl, 6 50. S 50. 11 25, 1 55, 4 10, 5 47, 7 15 esp. Nieiip<>rt(stad)-!)iimude-Gent Brussel, 7 a», 9.» 11 52, 2 05 4 17, 554, 7 22 expres. Dixmude-Nieup., 7 48, 9 51, 12 15exp., 140 4 55,8 54 Liclilervelde naar Veurne, C 56, 9 01, 11 36’ 1 44. 7 45, 8 58’ Veurne-Duinkerke, 8 OG, 10 11, 12 23 (259, 8 59 naat Gliyrelde alleen) 9 51. Coilcin.iri-q-Oostende, 8 25, 1 18, 4 i7, 5 22, Oottende-Cortem., 6 07 7 8 10, 11 18, 3 45, 6 20. Cortemarcq-IJper, 7 10, 9 11, 1 55, 8 00, IJper-Cortemarcq, 7 25, 12 22, 3 52. 6 28. Licliterselde n—- - 7 27, Kortrijk naar 1 6 41, 9 00.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4