I coustczeiot ten voordeele der overstroomden. TElJi pi De speciale kütbmusarissèii zijn lot de kosten openbare Olm®»1 op lande® bui geniees'l1 Voege® West-la»1 n -P Noli»r>7 IA burgemeesK buigemeesiH loot, schep 1 Voegen l -kalsijde v:1 openbare Casselsd' Zondag aanslaande, 20 dezer, zal cr op stads schouwburg alhier een groot concert plaats hebben ten voordeele der overstroomden. be commissie belast om de maatregelen voor dit liefdadig leest te nemen, houdt zich met hetzelve ijverig bezig. Zoo wij vernemen is reeds eene zeer ronde som bijeenverzameld en alles doet voorzien dat zij nog voel zal toe nemen. (Medegedeeld). Rechterlijke Mronijk. Zijn door de korreclionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Viane Hendrik, werkman te Rousbrugge, tot 3 maanden gevang, voor dienstbodediefte. Den 5 dezer is de zaak der uitdrijving van de kloosterzusters van Zarren voor de rechtbank MaantF 3 ur« na i>4 te Adinkiiv1 van niet 6 areur <le doippDr* berghe, "r 4 uie na i’i- kerij, be'S' «aei t, te van het A'*1 Boekaankondiging. Lotgevallen van eenen liberalen representant. Toen M. Washer, de fameuse Washer, over veer tien dagen zich naar Rousselaere begaf om 1 echter to spelen bij de iukwisiioi ia’.e schooi- rechlbank, stapte bij ie Koririjk at, alwaar hij eenen nacht zou doorbrengën. He man, onbe kend met de siad, viel in een gezelschap van zuivere katholieken, die het goed op hadden onzen geus wat voor den aap ie houden, en die daarom wat liberalen praat lieten hooi en. Onze fameuse representant, meenende lol over den kop in zijns gelijken gevallen le zijn, sprong de muizevnl in, en vol hoop zich ie doen gelden of kortrijksche lauweren te plukken, vaarde bij uit, dal zijne oogen keerden, legen al wat katholiek eu eerbiedweerdig is. Als hij nu armen praal genoeg gezeeverd en t had, schoot het gezelschap in eenen schater- lach, verklaarde zich en legde den grooten Was her al de uitgebreidheid van zijne domheid voor oogen. (Tableau Dat Waslier nog te Kort rijk zal gaan butien met r;“ gelooven wij niet. M. de doktor Sleylaers heeft gister den op brengst zijner vierde' inschrijvingslijst voor de slachtoffers der overstroomingen in Belgie naar den zetel der nationale Belgische maatschappij van het Roode Kruis, te Brussel, gezonden. Deze lijst is vergezeld van eene reeks namen van personen, uil ons arrondissement, die door de oveistroomihg hebben geleden en voor welke hij ondersteuning verzoekt. VerHcliIlliKc tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 31 december is M. Antoon Ducoflre, voorlopige regent bij de middelbare school te Veurne, benoemd lot gym nastiekmeester, in vervanging van M. Nihoul, ontslaggever. Bij koninklijk besluit van den 5 dezer, is M. J.-B. Decosler, definitief tol regent bij dezelfde school be noemd. in vervanging van M. Loosvelt, tot eene an dere bestemming benoemd. M. II. Claeys, priester in ’tseminarie, is be noemd tol coadjutor van M. den pastoor teCeume De Moniteur van zondag deelt eene lijst mede van 200 bevorderingen en benoemingen in de Leopoldsorde. Onder de nieuw benoemde ridders der orde bevinden zich M. Adolf De Hoon, gemeenteraadslid en voorzitter der bur- geilijke godshuizen van Veurne; M. A. Floor, Eene nachtelijke kiezing. In do gemeente Boiée (Frankrijk), welke 1240 inwoners telt moester eene kiezing voorden gemeenteraad plaats hebben. De meier, voorat wetende dat bij niet zou gekozen worden, had niets beter uit gevonden dan de uur der kiezing op de uitnoo- digingsbrieven weg ie laten en slechts aan zijne getrouwe kiezers de uur te laten kennen. Deze vergaderden ten 6 ure smorgens, vormden een bureel en stemden voor hun eigen en natuurlijk ook voor den burgemeester. Wanneer nu om 8 ure de andere kiezeis al kwamen, wilde de meier hun doen stemmen, doch zij weigerden en vroegen om de kiesbus te mogen onderzoeken en het getal briefjes te tellen. De voorzitter wei gerde. Daarop zijn de kiezers al morren en drei gen vertrokken en hebben tegen de geldigheid der kiezing protest aangeteekend. Er is een onderzoek door het gerecht ingespannen. Moesten de liberalen bier in Belgie hetzelfde middeltje gebruiken, de meerderheid der Kamer zou de kiezing goedkeuren. Van alles wat. De Flandre libérale kondigt met de tranen in de oogen aan dat de ontvangsten van den geu- zensclioolpenning in 1880 omtrent zeven duizend [rank min hebben opgebrachl dan in 1879!.... Tvus pingres! Als is om te geven, blijven de liberale beurzen gesloten gelijk peperbussen; maar met bet geld van 't gouvernement of beter gezegd der lastenbetalers, oh! dan zijn ze zeer liberaal!... Het liberalismus bestuurt in Italië al even goed als de Belgische bestuurders. Den 25 September 11. heelt de gemeenteraad van Aoste 3 professors benoemd bij het kollegie dier stad. De eene is gclasl met hel onderwijs der wetenschappen, de geschiedenis en de aard rijkskunde; de andere moet de wiskunde leeren, en de derde de natuurlijk» wetenschappen. De eeiste trekt 2100 Ir. jaargeld; de twee an dere elk 2000 fr. Te zamer»6100 fr. Welnu, de Feuille d’Aosle meldt dat dit kollegie maar één leerling lelt, en hel blad voegt er bij onze onvergelijke bestuurders zijn preutsch over hun werk. Wij kunnen juist zooveel van de onze zeggen. den graai bewezew Bij 'j is de tonda October lï3 nik van S3 eener zou< stuurdersi® van Watou1’ houi;< aanveerdei° burgemees3 schepenen 1 Ver* ge uit de •Gabnël-Se11 man, gebj Brugge. Uj zijne gew'F daan laugft hij was hij dien d^1 ken zijn. Te fJ« knecht, b.!l dochter in den sim Sedert 2 kinderen 3 zijnen diet over de n’1 e pleegde, t zijner wr>5 gelukkigli]1 bouwer d|El aldus bij 18 ■den bloedt' De t weten dal 11 ten II uf1 in de als11 Bjssaeit. 1 e 'b v I Woei' 8 om 3 u|( r herberg. op*1 met get^l( centiaren zandakkejj de kalsij Bewoog Mti 4882.** IngenQi Ult h in':- Een koelspoarl Niels ts veranderd! zoo zingen de geuzen van I allen kaliber aan de vier hoeken van het land, sinds dal de ongelukswet in voege is. Wij dc minaars va.7het n. Harfvan JtWUR, weten reeds hier in ons Veurnije dat er wel g.getut gebeden der. degelijk iets veranderd is sedert de geuzenschool- van dc or<!c l'cr pred’khceren. wet, namelijk de geldkwestie. De lasleiibeta- lende burgers van Oostende zullen het nu ook gewaar worden wat cr daar zoo al verouderd is. Vóór de wei van 1879 en ten tijde der Broeder- 1 scholen betaalden zij 1" Bisschoppelijk kollegie, Ir. 2000; 2° aar, 1 de Broeders. 3000 fr.; 3° voor de avondschool der Broeders O; 4° voor de school van M. Van neste, 635 fr.; 5° aan de Zusters van St. Jo seph, 2480 fr. Te zamen 8115 fr. In 1881 zal hel onderwijs aldaar kosten, zon der de steerijes 1“ Gemeentc-kollegie, 37,000 fr.; 2* lager onderwijs, 90.000 fr.3“ Stadsbewaaischool, 10,300 Ir.; 4° Avondschool, 2175 fr.; ,f? pi ijs- deelingen, 3500 Ir.; 6" huispacht van den alge- meénen bestuurder der lagere gemeentescholen, 1200 fr.; 7“.logement voor de matnzels, 1000 fr. Te zamen 146,400 fr. (zegge 146 duizend 400 fr. of 115 duizend 646 Ir. meer als vóór de ongelukswet, Zou cr niets verundtrd zijn'! van Veurne, zetelende in reféré, opgeroepen ge weest. Die religieuzen bewoonden gebouwen nagelaten aan de kerkfabriek door wijlen M. den pastoor Tanghe. Die fondatie werd, krachtens de wel op de studiebeurzen, bij koninklijk be sluit van 18 mei 1880, ingepalmd en aan het gemeentebestuur gegeven. De kerkfabriek wei gerde het koninklijk besluit uil te voeren, de nonnen weg te zenden en eene meisjesschool in te richten. Op die weigering, werden MM. Deprey, arrondissernents-commissaris en lide- fons De Cae als bijzondere commissarissen benoemd door den gouverneur, om te handelen in de plaats van hel gemeentebestuur en de kerkfabriek. De speciale kommissarissen daagden de nonnen in reféré voor den voorzitter der recht eden iöf gdioeg’gezoïige'n bank van Veurne, die de partijen verzond voor de rechtbank, welke, op de besluitselen van M. den procureur des konings, den eisch der verzoekers aannemelijk heeft verklaard, de drin- Kort- gendheid bewezen en gevolgenlijk zich bevoegd Lii'r7iïhPi ükr deugden i verklarende, bevolen heelt dal de verweersters 21jne itbLiate ueuBuen, gebouwen moelen vei,)aten bi|?_ 1 nen de 5 dagen der beteekening van het vonnis in reféré, zoo niet dal de voornoemde commis- van dc vrijheid van denkwijze, enz., eene partij is van slaven, die door de kopstukken der logic met de hand wordt geleid. Bond 'i dag leverde de zitting weinig belang op, ter uitzondering van eenen persoonlijken strijd tus- scheu MM. Bara en Jacobs. Deze laatste, in eene vorige zitting gevraagd hibbende of de handelwijze van den burgemeester van Brussel wel betamélijk was. heeft M. Bara hem gezegd dat de burgemees ter geld had gemaakt van zijnen eigendom, terwijl M. Jacobs geld sloeg met zijnen naatn, omdat hij bel irtgrijke posten waarnam in finantiele maatschap- pijen. Daarop antwoordde M. Jacobs dat de minister hierdoor cm afleidingsmiddel wilde gebruiken om <le openbare aandacht ;.f Ie trekken van den burge meester van Brussel, die zijn vaderlijk huis ver kocht had aan zekeren nij eraar. wetende tot welke bestemming het zou moeten dienen, en bepalende dal het van die bestemming niet mocht veranderen. M. Bara moest aan M. Jacobs dat verwijl niet doen, want een groot deel zijner liberale vrienden zijn in hetzelfde geval MM. Tesch. Bockstael, Sabatier, Jamar. Dansaert, deMacar, de Baillet-La tour, Pirmez, Washer, Dupont. Mineur, volksver tegenwoordigers. de Wandre, d'Andrimont. Terce- lin, Balisaux, Bisschoffsheim, Braconier, deL’honeux, senateurs, en meer andere zijn allen bestuurders van finantiele maatschappijen, spoorwegen en kool mijnen. M. Tesch alleen bekleedt niet minder dan 26 postjes. In de avondzitting van donderdag waren er weinig hdön legi nwoordig. Men heeft cr gesproken over de landbouw kiisis, zonder eenig middel aan te duiden om deze te doen eindigen. Vrijdag is er eene beraadslaging ontstaan over de kwestie der aalmoezeniers van de veeartsenijschool te Cureghem, en der hofbouwschool van Gent- brugge, waarvan de linkerzij, met bljtreding van het gouvernement, de afschaffing voorstelde. Deze maatregel, beknibbeld door M. Delcour, werd door M. Rolin zwak verdedigd. M. Thonissen verzette zich ook met kracht tegen die afschaffing, alsook tegen de afschaffing der aalmoezeniers bij het het leger, waarmèede linkerzij bedreigt. Vervolgens heeft M Thonissen, die gekend is als een hevige militarist, eene belangrijke verklaring gedaan. Hoe zeer hij ook voor het leger leger is, toch wil hij er den christen godsdienst in behouden en daarom zegde hij tegenover het stelsel door het gouver nement en de linkerzij aangenomen, zal de rechterzij, iu massa, niet alleen het budget van binnenlandsche zaken, maar ook dat van oorlog vei wei pen. Die verklaring werd dooi de rechterzij nu t toe- I juithiiigen begroet en verwekte veel opschudding links. Dat heelt echter de liberale meerderheid niet belet de afschaffing van dc twee bovengemelde aal moezeniers te s'emmcn. De geüzerij wil en zal gaan tot het uiterste, in haren oorlog tegen dm gods dienst der bevolking. Uit eene woordenwisseling tusschen MM. Debruyn en Graux, minister van finantien, is gebleken dat het gouvernement voornemens is eerlang een wets voorstel aan te bieden, waarbij de kwestie van hel landbouwkrediet wordt geregeld. Eindelijk heeft M. Magherman de noodzakelijk heid doen uitschijnen de belastingen te verminderen die, op den landbouw drukken. Deze verlichting kan niet moeilijk zijn, zegde hij. aangezien de ontvang sten van dit jaar, volgens M. Graux zelve, een boni van 16 millioen opleveren. In de avondzitting werd do beraadslaging voortge- 7i t. Men sprak over letteren, wetenschap! en en schoone kunsten. M. Vanderkindere, de laatste gekozene vertegen woordiger der Brussclsehe logie. rector der universi- teil van Brussel, heeft zeer merkweerdige bekentenis sen gedaan aangaande de zwakheid van het officieel onderwijs en de menigte gebuisde studenten welko het voortbrengt. Hel zijn, zegde hij, gelijk pape gaaien. die eenvoudig de woorden van hunnen pro fessor herhalen, zonder te weten wal zij betcckenen. eiken eeredienst, op onze kerkhoven toege- vonnis in bcro J au wezen. De geuzen willen daarvan ook met meer. s M. Baia en M. Heyvaert zenden nu bijzondere i ,.nn 4 -- kommissarissen om de liikcn ie doen o naven «en rechtbank van eersten aanleg van Brug- hommissaiissen om ue nj«en te ooeu om_,iaven ge. zetelende in zaak van reférés ziin MM de daar, waar een mensch, builen den christen - - J uc Godsdienst gestorven, in de gewijde aaide niet begraven wordt. Onlangs is te Ingelmunster iemand in zulke hoedanigheid begraven, en on- middelijk werd de burgemeesier verwittigd dat hij moest het lijk ontgraven en in t‘ 1 aarde leggen; zoo ni«t dat een bijzondere kom- vj Vnoi-/iit<->- J nussaris ging naar Ingelmunster gaan om den hoegenaamd niet hoo-diin-mid is e wil der geuzen in weerwil van de wel te p -:..i. i. -n r doen uitvoeren! Is het waar dal de liberalen veroordeeld den Godsdienst eerbiedigen? brugghe. Pieter BrU| 11 Ver i kommissarissen, niet ontvankelijk verklaard Paulo van lïandzaeme uil hel gebouw te doen 1 i meer dan 40 jaar gebruiken. wal hen toebehoort. De zusters zijn legen dit 1 Bij ordonnantie van den heer voorzitter van den rechtbank van eersten aanleg van Brug- kommissaris Deprey en lldeions De Cae, han delende in hunne hoedanigheid van speciale kommissarissen, niet ontvankelijk verklaard met hunne vraag om de Zusters van St. Vicentius a de gewijde drijven dat zij sinds i om den de wel te 5T I 13 l F.cn boekje komt te verschijnen voor titel dragende Christelijke uverdi uitingen voor al de dagen van den Vasten vo'g ns het Evangelie der Mis. bijzonderlijk aan- en gevolgd van eCn groot getal gebeden door den Ectw. Pater A -M. Portmans, Prijs gebrocheerd fr. 0-90 gebonden in doek i-3o net dozijn gebrocheerd 9-73 Gelijk de titel aanduidt, is cr nooit een bock verschenen, beter geschikt om den vastentijd volgens den geest der H. Kerk over te brengen. Dit boek behelst een groot getal ge beden en godvruchtige oefeningen ter cere van liet lijden Onzes Hoeren, meest al gctiokkcn uit de werken der heiligen van de orde der Prcdikhecren. Deze gebeden zijn weinig ge kend en verdienen van alle christenen gekend te zijn. Wij bevelen dit boek dringend aan, overtuigd dat cr geen boek, volgens den geest der Kerk, beter geschikt is om den Vastentijd door te brengen en de gewenschtc vruchten van zaligheid er uit te trekken. Dit boek uitmakcqdc 368b1adz. in-3ï is gedrukt bij M. Dcssain te l uik, en verkrijgbaar bij Karel Peelers, te Leuven, en dc voornaamste boekhande laars. jjr BMiaw- kerekhovf brugghe. Jan Vandfi's Pieter Br3 1 Gesquier®

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2