1i i3 n (Tg TE PACHTEN 1'iiii/.-ii in de Sta tiestraat, te Veurne. Te bevragen bij M. 1‘loriiuund DEEPENS, zelfde straat. Spar an GOEDEREN: Oafeyrs l L’EOTUII! FRATOE I i t ij m l miï-2 IJZERDRAAD ten doorvlochbn gegalvaniseerd), aan 12 en 14 ceuliinen den 1 I? t( I iroog cn bij oogrnb ikkc'p ih'tif kunmwituii gez.eid SluossJnrrtH-pillen. H £e illonitcur 6clgc i PERU-GUANO. 1 DREYFUS Frè&C’ Openbare Verknoping L\ KEVIE DE U FINANCE jj^PAR ANJ VEliKOOPING MET TOESLAG Al de Menagicgoedereni f t FHASC t -^1 s |l^ATIONALEMIL1C!E LICHTING VAN 1881. ÏIOODE «TER^LÏXiS;1 P tl Trren»«l4lt en nl,i«HK*cne zioW’ v<><»rk.o>>|,ht Etll WOOMHÜtóÉÉ, BORSTZIEKTEN 1)‘ VAMER (E B. Dl’POY éi 5 1 ..lil» s te "Ml ANTWERPEN. tailing van Kapitalen. EBB smws I4WKCHT 'a S.li'l wordt gevraagd bij d' weduwe Vanhovc,S - a.sir^ te n a nnmmn Schone Woon lfeiSi^^ g ES U a D Z S E B£ T E N ELOWGfBREK, SCHURFT. ZWEEbPUlSTEN, BRAND IN het aangezicht, klieren 7.WEERE', SPEEN, KANKER, KLOVEN HEMT AAI DE LAXDBOLWEBS. <s± 15 d 5 J K< 3» Z I s z .s 6 3 Ti FRANC FAR AN 5 gebouwen. |i..d ■g FRANC BRUXELLES. 5. RUE DE LOXUM, 5 2 Vrljdiiff VSaart fiMifi, om 4 utu na middag, te Wuivei inghein- dorpplaats, ter lierberg-bierbrouwerij bewoond door den heer Dendeckcr, HQOPDAGI van •.••gl tóïAï AS i S3 s v;.ecns«Jag O blaart 18Sfl, 3 ur na midilóg, in hel Gemeentehuis, te Coxydc. openbare v«|koopitig van e-?) - OO co t- s^ - O O ite I Z -_1 1» V. I» T S LE Pil IT 5EKRR KEMSttEL, inhoiulAnde de KJ.,,, 3" nUL'IIACH DU PETIT .P.EHÏIER een schoon vttn VrijrïaK 1 Mirnrt Voor 2£S FÏwJKS S FAftlILLES Me Beursianrt flK r I ■ZTMU a van weiden, meersclii'n. én lot bevrijd der 30 2 22 1-55 12 oi.n 26 Belgie loodje vooriien von boven- ft auks. i.Lvv -l jiuis—i— tf ’-vaQsxr' c steenweg naar Yper, koopdag van allerhande gezaagden en ongezaagde Houtwaren. (wuriel-extn.ct of aenêe^'^ i T groot uo vt iiv i. ah slechte '4 •r hr ■>d t> I inden eene soort van V'H fl- winlcrkoolzaad -j - u o0el ia. r n 1? ennlxc a^vist voor van J fa S - 5 I I»; 'b !t -o 28 - 11 Nieuwe Erwten ï*rijn aan Journal financier paraissanl luns les diir.anchw mcc 1G pa; TT I TDOTTx^TTTi Ine rnue drj lloiirw <k Hruie’lM tk dr P»ri« ulrnu de» arbitrairs aiantaqrnv la rok nfflrltllr - it formations liwanocrcs dra document» <ncdlt« •fliclclle de» Tiragc» de totale» Valruri IHfrs ei i PRO’P.lOÉ re LA BIKQUE DES V'LEUPS LOTS. OO -3 5= ±3 i sa maar Eigendomsbewijzen, schetskaarten vcilingstoorwaïirtlen ten I don Notaris CORNILLE, tcWulvc ringbom. WoeiiHita^ S Mlanri om 3 ure ïfa middag, te Vinchem, bij de Mi ~k- =c Bewoond en gebruikt door Josephusiknóplinden te Véurne, aan den prijs van 41 Scballjer. rgriTC Aanslag mei de geldlelling. TE HOONT i-schoot; vertrouwenjic Renteniers- of Burgershuis van uier gevaar tosslagien, stallingen e.n beplan- ,«n vreemd, ook dienstig voor boer- aenj, gestaan nevens de Voor naar Ghyvdde alken) 0 320 bladzijden, afwisselende STAD, te VCUrnC, thans bewoond Gortemnrcq-Oostende, I ‘J0?*’ M-S1 kaP*lT HanS’ O"7«te“de-Corkm., 6 07, 7 - 1 Mei 1881. lebevrngen bi 6 20. ,L. ?^ïïïïïd«érnSïtSta;kM-Cl>. DeCLF.RCK. te Venrno Cortemarcq ïJp.r, 7 10, 9 l’[ J IJ ner-Coi temareq. 7 Liclitcrvelde nnar Kuitrijk. *1 Kortrijk napr Lichterulde, 8lX’ 0 41, 9 00. >'eurnc-bixiniidc4Jvht'*rT.-0e' 12 23, 4 Ji, 6 10, 7 22*- Nicuport (Badplaats) -DiitnoJ* G 50, b 50. 11 25, 1 55. Ni» uport(shd) hixmudr.GfuV II 32, 2 05 4 17, 554. 7 Dixmude-Nieup., ».,7 48> 4 55, 8 51 Lichtervelde naar Vturne, '1 I 7 45, 8 58' I Veprne-Iluinkerke, 8 06, J’,! \r.treUur. .>\.a.i 4" in korrrspundcnlic met OrusM*l•Gerit-Veunie-lhniik®1 J 5 50* (De treinen met niet te Cortenuiq, IL»n^ia U' OüStkcikc CU AlüC.lpptlIf Ijr Gcnt-1 hiell-Lichlcrt.-Veiir”c 1<i25\ (11 50, ÖG7 lot Dn nkt rkc-Veurno Gciit-Brw» l 6 15* ISondertlag 15 JVliinrt flWöS. om 2 1.2iire namiddag, te Vinchem. Ier hei berg de Lelie, bij Arseen Ehaeiel. IN EENE ZITTING Jeu lU'ei'slaan vau den heer Vrederechter van de volgende r Cenieente Wailveringhem Koop l. 58 aren 4G cent, be bouwden Grond en Hovenlerho- ven, genaamd de Groene Plaats, gelegen te Wulveringhem. oost nabij hei <k)i'.p, benoorden de kalsijde van het Gouden Hoofd, naar deze van Vcurni op IJperen. Ai>u.i5r..iii'»41 D l N AN FR. PRIME GRATUITE FR. Cuniprpiiaiit 1° Un c.ilrndi'lrr nouveau dri valeuru u l<»t% b«l'/,es cl ét’uii»èrrS) 2° loifl Swules hulgrs itouvellcs cl »inc étude roniparntivr dci rentes belees directe» el indiivcti 8,3° Les ni(*difi<*a* I ti'ns iipporléea en 1879 nu ré*irne pnshil beige* 4' L'n tableau complet dc» demiers cours cotmns cl ocs rrvenus et des va|eu>S nou cotées ïi l i Bourse el vinises en Br|{p<pie; 5° l/iniliealion des rbacléments surveniift a la cute de ia Bouise de llruxrlles en 1879 «tiesullaiit A Des ai r .i.grinents conclui cu 1879 B. De l’inlrothivliou <le nouvelle* vnlcnrs 0* L» revenu des actions belees et élrnn^èies «Inrant les I1 dernièreH nnnees nvec Pindioalion du nnmbrn de$ lilies rl les (lerinris court COtrt; 7* Lil liste com pléte des obligations sorties avee on sans lots et non présentèes au retnboursrment au 31 Déccmbre 1879. NUMÉRO SPECIMEN GRATIS. Les ubonnem *nts beiges se prennenl a Ta puste. Abonnement pour touto la Belg que A ESVtnCM KN T1MBIU.S POSTE, A DRS ta dr ttxlr. unc revue ytn* rale 4rt «tri I bih., r, j hran-jerw I H t ‘TMdactcuren ch ’f.- E. L'HOTST, avoeat. ’Piiraissar t tons les fDiinanc/i< s avec 16 p.i,. «’s. Bureaux h Brux,dies. 26,1’110 de la Madeleine Donne 1* tin mmnlr rendu dét.'iilló d»t l i Pouriu |TarW<’, II, public» de 2* Un romptr irndu Id. llioUWC des Bour.es dn Mt-tniix. des Sucres. d« K Grains vt des Ro<ypn Cnii s nr llruxellrsj 3® Une rrviie complet? dn Marche o r de Emit) 4U I.Vtude <le loulrs les afT.iiies belies, rl KCl K” D f< at ^aisek. rt Celle dcS prim ip '.les rs"cti••it««;ri rs‘ III 111CUW au p>>iiit dr vtic des iivant«;»rs du plac«-inrnl; hr HuVCl’ corrrspundiiitrrs de l.ondrrs. I’rdiii. Amsterdam; b i|(| |)jpu\vC Tons nrl*ilra»rs ot rensei^ncinrnls pnuvan* in’rmsri les lenli rs rt tpc.-inb nu'nt7" La LlSTE (HU bOOIU II CIELLE DE TOPS LES TIR AGES. ABONNEMENT b’VN AN PRIME GRATUITE s 8 5 Z U z: H C- 73 u OPEN BARE van een MET STALLINGEN EN ERF IJJnI wafirop alles staal en medegaat, gesttiat^iuu’kon. Iijnz.;ia<fhieel, ghem-dorpplaais, Scballier, SCHOENMAKERSTUIG en meer andere viwnrerpen, ‘aldaar te bevinden. 0p. lijd van betaling, boven de 20j 1887, a 3lw frank 35 cent, ’sjaars, bo ven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loton, met recht van.samenvoeging. Koop 2. Eene panic Zaailand, ook gelegen in Wulveringhem, veria oost van de kerk, in den Oerenbroek. groot volgens kadaster seelie D, num mer 111, 93 aren 40 cepliaren. Gebruikt door Henri Moncarey. mole naar, te Wulveringhem, tol 30 scpiem bèr 188G, rails 140 fr. ’sjaars, bovei de lasten. Tijtelen en konditien bij genoemden notaris GORNILLE. ~r h T 4 -= X t z C I x.rsle vi»n de niaug. De [buitmsle dretea er van s U s F a -- 17 18 a a a a 28 a 30 welken Ml 1 bakkers, te rekenen van zullen reikoopen Bruiopy half wit. 60 cetiliin. L Herice» iFrankrijlk Witte tarwe-n11' kwal. 20 93; 3’ kwal. >u< rioen 12 15; haver IV snijboonen 24 08; gelc c wc 21 04; lijnzaad niïiw I nuui/.iiau 6 10; vias per halve k> soort 1 60 a 2 25; 2»' so01 soort 0 a 0 nieu" nilimmé—m— door tominrs v»«d™Ptassd"’; «“'’'^tFPAGHÏEN S^SÏ'ïhl» ‘”CDO krapen 3 On 4staan In mas-piaaM. dr hrrhrrg dr Volle 0s Ier dorp F op 3,000 £r. |P!n:i',s van ?":h ‘e ^vnig. n H (1|1 lnj lEiiLïNCK LotniEii, bierbrouwer te lluu kantore van!1}'0111:j1j Aanheir.n^ciJi! nSericht. - De nersoo'nen die dé stenting .van 2DÖ frJ herberg der wed' SelnTpenseel. hmgs den voorschreven door d wel gedaan hebben.I ten einde rcinphcanlen tol den mililairei. dienst te bekomen, en die Üeh later in'hei geval zouden bevinden i r geme te verkrij gen. mogeii zich vervoegen bij E. Siragu.r. Plalleel.slraat, 8. Le Yper. die zien belasimn middelijk eu op genadige voorwant den er te1 verschaffen. Militaire plaatsvervanger.-*' worden gevraagd. Regelmatige postsloonivaart, onder Belg’--! Sche vlag. tiisschOn Antwerpen, New Yoik1 en Philadelphia; eenige rechtstreeksehe lijn Ij T5ï'.. J AMiH-.B.lXCi van Antwerpen tot de.Vcreenigde-Staten. Direk'e billetten tot alle sleden der Ver- oenigde Stalen. BilleRm gaan» koeren aan verminderde prijzen. Agenten B. von der Bccke, Antwerpen; G. Van Raffelghem. Brussel; E.'Slragiet Platlcelstraat. Yper; A. Van Acker, Dixuiu- le, kleinen Dijk. Evenals een dief, •'T*1 randt, vult ze ons op het 'F d e er aan lijden, gevodwj' t-nden, zeil- somtij s ni 'j iif d tot slipin Deimnrrf* n (hu mg”: anit n sn> '»p' '.anden zijn niet t» c s ij'fy a id bezet, it.- eetlust el* sivo lt als het w re eins F® e maag en soiuw jl. n l’.n eene niet aim te vi.t <0 ivïvnïTVTialt Verzekerde en votlmmenc «e- nllll I K ll nenng op drie nn.ind.n tijd. DlltJtJlAlJ beweren door 12,00ocerlifu:.v ten. Do nweilijVsl.; breuken worden iemggehoudeu met het grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorrakking der baarmoeder, ent generen ponder ring (p< ssair..) Ifihvveldr-Veiirne-Brusiel, '1 Oiinnddelijk verlichmg Eene gediplomeerde dame is aan het geslicht gehecht. I J. WAE'.tSF.GÉRS, breukbandmaker der hotpi talen en van het leger, commandeur en ridder vm verscheidene ord’ n, voor verdiensten aan bet menseb dom bewezen, Gioinvlssts, 35, Aaiwiar». met 9 aren 10 ceut. Erf te' Coxydi*. bewesten en langs de blivgwegslraat. 1Om in ge bruik te treden met I Mei aanslaande. TfiPAfflïbruik te gaan 'i)<J Imrberg de Bontekoei. te Veni-m*; lang.; de Vesb’Bsliaat, bij het k. rkhqf, laatst..gebruikt laorl. Ninove-Quarlier, - 1 X'orbert Zoete, brouwer te Veurne. Z" Z^- S c_ ec lloFSI, VefLoiidliebl, l.ucliipiji'Oiitslekin* W OKM1D0EL1JKE VeicZACJlUXi;. SfOMilGe GK3UING S door den c< hten Strop van Eene eenvontlizo verkoudheid wordt 1 in ccncn uiterts korten^ijd genezen. f><*■hwdni'Wk'fttc HOEST, <U akarnde LUCHTPIJP’ Li ONTSTEKING w-ril^n zpoedig door <llt KcnroiuUMJ H gfituit, s j U«o in bet b««te (’f-ncrMtiidclel voor kin«lcrrn n>«*t J™ E^GEL^CHF ZlfKTF behebf, nnneedanil niet KLIEREN, vul SLEuMTE VOCHTEN <-n HUIQUlTiLAC. MI N l.tkfc AANDACIIThJ v' h'sehrift dat iltl plecht* vergcydt DEPOT KNGELSCHE APOTHtKERIJ CU l»EL\CRE, TE BRUSSEL Notu Mt n iii.i.ikt i a rit irrvulseht du Siroop vmi Dr Van*'i .t en B DueiiT, geweien .ipnlbcLürs der hospitalen ▼nw’Da ijs. Men cHrhe altijd df liandleekeninj up het etiket in drie kleuren, blauw lueltwaïl eu iwaïl. Z I. p T j- fXi 'Z, (2— P»g tij _tc iJ— F- CS Bö - 1 tC o tb T” Ai>twévp<*n kan men regelmatig fijne eet'vsrrn vun Veel tvtivrkschei. oonprong Leko nen »»n piijton bnil-u .il|<’ cnucnrei tic Lijm: grreokle trdeen'sclie Hespen sail 1-50 .Ie kilo W.siraalscbe 1-10 Ainei ikminsrhn 1-00 Rug .eslukkell, tonder b.’i-m’u, 1-50 Golder«chS«>ek,grl>.r. ..v.,^. vu.u'-i d< I kOCnl gelijk DIJ Uit leiu| Fi-mco l’huis gezonden per JQ kilos (gesorteerd voli’,\ns bi lieftei. l enig D’ut v»n fijne M< k?k< In, ge’.r uul fr 1-4 en ongebrand «en f 1-25 de 1/2 kilo l enige cnnsignntsris voor l’elgie, J. STRUYF, Rhynvest. te Antwerpen. VooT elke bestelling bnvru de 20 fr. Wordt eene nllrrsclio-mslo art vsn Uelgw van ln>70 als koste- Ifosc premie gegeveu. ---- deden er van vro Na een zeker tijdsverloop k aio bij den aanvarg drt og mnanden vergezeld gaat, grocnacht g.i fluimen. l>e lt! onophoudelijke, ufgmnathii 1 iravlit hij te slapen, lu!U1 nogtans imt v.rzi fit; vt|r zeruwachtig, prikkelbaar ..1 es euvel op. Wanneer i ui dervindt hij eene soort ruikt veistipl (g. constit' wor.il dik en traag; hit ene geeu.clitige tint, dt’ og dat ze aanslaat, zeldi'J kleur. Dikwijls is de zir?n voedsel, dat hij gebruikt,‘>c urak ngen laten in den 1 bitter:n, dan eens ten l*r acht r, in zetr kikw jls z j3 pingen gevolgd. Het gczig’f1 zwakt en hij heeft altijd s-,eF*] hij ondervindt eene groflii zwakte. Al .leze kenttekruhi teling» voor; men beweert ft be o.ki g ondrr dezen ef 8 lijd nde is. Gcneesheeren if'1 omtrent den aard dezer zi'*f" hebben die als eene JeWt? andere wed* r id- in ge ook als nultzi. ktc n’ i érn hunner verschillende® eene gunstige uitkomst i'pê 1 r.ogtans ontdekt, dat het m clrr Heibel) in elk gevsl De slechte sp jsv< rteri g' ziekte, welke een g. aandoet, cn ze wordt door sten gevolg 1, zoo gn nc on’ aangebracht Dc middel zelfs in de m ij- J )i A. J WIKT.*’, I. I Men vindt den Siroop li, alt» goede apotheken van 1* t,’ - iVlurktprfjft v-’ per 14 o 16 'ei. 26 eii gelegen ie Wnlveiinghcm. ter dorp- plaats. ter noordzijde der knlsijde, ge kfhit! bij' kadaster, seclié’B, nummer.- 458 en 459, voor eene grootte van. 2 aren 10 centiaren, onder hobouwden] exua pmKe m<-rK.U'ïiM'IIÏlVl'I P ’ilthh grónd en hovenie.tliof, benoorden zelldejj0|m Rücker enC"’1, zijn van héden verkrijg- dj J tl ’i'illiyj /é'/GUANOv'f’X 1 la ou )o| lv\PÊROTJ/Z.7 wSxL.X'ö/ conces'K'n- narissen. ANTWERPEN. Piuym-nslraat. 6, .KORTRUK, Noiicroiislwml, 10. BRUGGE, Couden Mandeken, Groolr Markt, N. B Eik.* *nk rlraa”teeu loodje voorzien van boven- tp’pl .Mat mark. Verscneide sommen van *,ooo, 5.0(10, 10,000, «0,000 en daarboven i...i i hypo theek, oji onroerende goederen aan den in trest van 4, 4 1 4 cn 4 1/2 p <l/.. Men bevrago zich, met eigendomstitelen, verwalrIie. bj; cias-yH-Pil, Nóordbrug. Dixmudo. -S n.t uumirii.’vf’ckHa.i CE KLEINE REHTEÜIER dit eiken zondag een ek van reken Voorzlcntl£ iphuudt, over de kuiuit om zien zonder ken, »'J' ”'GQ»*i’S i'llfjtiuUW’* iuLchtingen voorde nie^ (Jekwoteerde waarden. Gebruikt door versebeide tot 4 april|lobpendeii meter, dienende lol hel afsluiten hagen, bij 1.1’0 KF.K.li.llT, te Swcvp- '31^ ghetn (Korlrijk). Op vraag verzending 3 gZ g van stalen. Elk order van 1000 nieters 5- S >vordt vrachtvrij gezonden. 5 t Pan nest mat, te Vev.rne. .3 bO I F.% «lE’V'l'.XlV’n DOOK (CRESS01I PiJW1WE II. DIPDY r het kiachlijjsle blued-»*n vochtluivrrerul pljiit^ewosriiid- irtet dat l»ekc*>id is. S, Engcl-che apoiheknrij Cu. Dklache. Brussel. M T<‘ Vi'tiriie. bij G DUCLOS, drogist.M' ti vurxeudt tv^cn n iciitbourseinont Lp* sifdud.ichti;; het vluchst hnft bij elke flfscii rjevoegd. ijke ufgeinfctlnj1 gcemchtig.’ tint, tic ara 2 ure juist na middag, te Wulveill'‘!|ij,I.st PPvefivei’uc. MB-MasnaMc: n anBC aan de landbnuwers en verbruikers van Guano. P. GOWIME-Df J1EGHER, koopman te AIvq- inghefn-Forlhéni, niaakt bekend dat zijin ttagazijnen reeds voorzien zijn var. witte ■elite Guano, voorlkomet.de van het huis llau-Van den Abecle, te Antwerpen. Deze Guano is gewaarborgd voor ztii ver en on Vei-j vRlscht en wordt vei m Be.igie is ingevoerd. Bij d' nzolfden ook Ie bekomen goede Avaliteit van z.aaihaVer, planfboonen. brw- én. harde haver. Lijnzaniikoeken, koolzaad- 1 “j- Monsche kolen cn ilrabanJc.il goed, allés aan voordeelige prij zen. LI.INZAAIH extra puikf m r>.-. .i. --int». i baar bij Van Dlaeckc Etovlriix k lift I I Ilk 11 n lt’ Vi’Hi'm* 'i'iri rl nn tvriic vnri tl' tanken de Ion. I Drie pillen, uloin gekeild, njri <lo sneb Isle en sb u. i.ovenswei.10,1 huize, IkïWOOÏKl dooi’ ge zegden Joseph USialle tijden en met eene goede inanllijd genon>en Iworden.-r Zij voorkomen al dc liekten, omdat tij ml het lichflam drijven al de slechte vochten, por luiak van ulle^kwalen. Een gemtitig, doch regclriinh’;; gebruik dexer pillen is de w itarboi-g ctttier ktueke getond h«»id. De ja.iijijksche vei ko"p, vau tienduizend doozeri dezf.-i piiten in do.Vlnauderen, bovenal langs den zeek*<ut, waar de mensch xoovevl vóbrloYgci* ruoul gebruiken om dq {jezoudheitl te bewaren, toont ge- norfjztaxn de populariteit en de goede uitval van deze reihédié ‘r - 4r 1Jt x Voor vcidert! uillèp,giiif»en, rn-idplee^ den omrrnd êijn beschikbaar. lllilS l,u, 2dc of 3dt brief L,ij elke doos gevoegd. r’ Prijs fr. 1 50 de doos, Bij den eigenaar H. STANDAERT, Sieenstraal, 51, te Bruggq. DEPOTS Tc Veurne, bij G DUCLOS, drogist,lie] Dixtnude, bij O. GUYSSAERT en 1 - ./iJEKS rSn V(s0I< p, j m’ITV^-Jt «Eli‘GEBVREKDE 1 .^i' V,d<< pa ActiTfcEEwoigEMDE I 3" l.’AUTAL’ACH DU PETIT P.t'iTIEFi«n büekdeel W<’’ikf<518 j CU onijitt;|’gl’v..immi..’hti^Reni|ni1<mdóndc. otkueei man qait j;V r.de IXrtfen^^>L C-H. Declerck. le VeuTn;: - - y—77 77 -;■ 111 3 imll ni(? Te bevragen bij' flRft'tMFFRT 71 PD a°01ta hetadre»de.’BWKlTDË',:ilLn8£!n e11 l>fvoniëfhoven ti ,.levm™. e.li-ll «BU.irtCLlH £IGH UtlSE BEBTESB,,.,„7",^"’ T.li-.vNgen bij d»„ •menden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4