BAN eb!( fa NUTIONBLE LOTERIJ.™"8 vaslgesleld op 7 april aanslaande. De Bank 5 Al» Dczefr M. Louagie-Aveieyn den- BZengstcnkeiirin^. Maandag 14 dezer heelt te Dixmude de keuring van lil Door machtigt zich verzi'^'1 •p-y^e^ Veurne? IIij ba G$( 'zoon Van alles wat. Wij vernemen uit goede bron dat de plans, opgemaakt door de bouwmeesters Delacenserie en Buyck, voor de hcibouwing van het gouver- menlshotel te Brugge, door de permanente de putatie aangenomen zijn. Deze plans bevallen de verbreeding der Breydelslraat, het hermaken van het oud hotel, waarin begrepen zijn de koffihuizen des Etrangers en la Presse. tl I/lllM’*1' co par aii)i Texts. velles. verses. -A, ID^ overgebracht. Men verzekert dat de twee gendarmen, welke ie Heule gewerkt hebben, hunne bevordering hebben bekomen, de een te Antwerpen en de andere te Charleroi. Dinsdag is te Hmelbeke bij hel gehucht de i Knocke. de bareel wachter van den ijzeren weg 1 Dewaegenaere, oud 70 jaar, door den trein van Konse letterlijk in stukken gereden. Hij was juist op hel punt gepensioneerd te worden. Drie dagen ie voren is een andere baieel wachter op de linie van Aalst naar Dendertnonde door dt n aankomenden trein verrast en doodgereden. Gedurende de maand januari II. zijn er 12,015 brieven, ten gevolge van een gebrekkig De geuzenpartij zit in nesten met de schan dalen der liberale wereld te Brussel, met den handel in minderjarige meisjes en andere pro pere zaken. Om zich wit te wasschen, springen zij tot de elfste eeuw om schandalen in de ka tholieke wereld te vinden! Wat achteruitki ui- iers! Wat lafaards! Ze vallen de dooden aan en lezwadderen hunne nagedachtenis! ’t Is natuur- ijk, want voor den Bisschop van Santander leeft de Précurseur, van Antwerpen, 4000 frank schadevergoeding mogen betalen. Vosl«t zicln. I i" nier, Bil4r de kass‘7 koopei’8' Belangrijk lïcrlclit. Excel Druwé, heug: tenhouder te Veurne, laat de hoeren landbouwers weten, dat zijn prijs is vaslge- gesleld op lo fr., en dal om alle betwistingen te vermijden, in geval van verkoop, ’l zij veulen of geen, deze som door den eersten eigenaar moet betaald worden. Woensdag begon de diskussie van hel budget van justitie. Minister Bara heeft dc inzichten van hel gouverin ment bekend gemaakt aangaande, de aan- gfkondigde weerwraak op de geestelijkheid, voor hunnen ieverin het oprichten van katholieke scholen. Hij durft nog niet tol het uiterste gaan, doch hij bedreigt de geestelijkheid met nieuwe maatregelen van wraak tegen toekomende jaar. A oor het oogenblik vraagt hij 1° de afschaffing der jaarwedden van de professors en bestuurders der seminarien, alsook de studiebeuizen van de se ll inarislen; 2° Vermindering van 200.000 fr. op de hul) sum voor gebouwen van den godsdienst; 3“ at- scf.alling i er jaarwedden van de priesters die patent betalen ais onderwijzers of anderszins, en der vreemdelingen die een geestelijk ambt bedienen, zonder toestemming van het gouvernement. De vermindering der jaarwedden van de bisschop pen on priesters en de vermindering van het getal priesters behoudt hij tot later, dat is tol dat de ka tholieke kamerleden de verhooging der jaarwedden van de ministers zullen gestemd hebben. MM. Jamon en Goblet vonden die voorstellen van M. Bara goed, voor een begin; doch M. Goblet zal een voorstel doen om de jaarwedde der bisschoppen en priesters te verminderen en eenige plaatsen van oi dei pasloors af te schaffen. Donderdag heeft M. Jottrand aar.gekondigd. dat hij, ondanks M. Bara, toch dc vermindering zal vragen van het krediet voor de lagere geestelijkheid en van het getal onderpastoors. Hij heeft een amen dement in dien zin aangeboden, welk M. Bara natuurlijk zal bestrijden, even als die van M. Goblet en konsoorlen, om de zijne te doen stemmen, en om bij de onnoozelen, voor gematigd door te gaan!... De geestige Bouvier heeft straffen gevraagd voor de geestelijken die durven zeggen dal het zonde is vijanden van den godsdienst te ondersteunen 1 Vrijdag, op cene ordomotie van M. Scnilqnin, aangaande de overslrooming der Zenne, heelt de minister van openbare werken beloofd de studiën te bespoedigen. De overstroomden zijn er wel meè! Daarna heeft M. Bara, antwoordende aan ver- schillige redenaars, de verhooging geweigerd voor de magistraten, deurwaarders, enz.; ook weigerde hij dewetop de faillieten te verbeteren. Vervolgens heeft hij eenen nieuwen uilval gedaan tegen de geestelijkheid. Welhoe! riep hij uit, de priesters durven zeggen dal zij vervolgd worden en wij laten de onderpastoors hunne jaarwedde; wij zeilen de pastoors uil hunne pastorijen en de bisschoppen uit hunne paleizen niet; wij zijn de zachtmoedigste menschen dtr wereld, en hij voegde er bij dal hij zelf door de priesters vervolgd wordt!... Ni en, gij vcr.olgl de priesters ni<t Het goed der kerkfabrieken en katholieke fondalien binnenpalmen, de geestelijken aan allerhande plagericn onder werpen, dc studiebeurzen der seminaristen, hunne vrijstelling van den soldatendienst en de almoeze- niers bij het legger afsenaffen, dal alles wordt zeker gedaan om de geestelijken pleizier aan Ie doen? Gister heeft de diskussie plaats gehad over hel kapittel dcc eeredi ‘listen en over de amendementen Bara, Goblet er. kompagnie. 1, Arenbcrgslraat. te a aange kocht. en verkoopt zc meteen koMrloor.cn bon van liemtellins van hel kapitaal. (Zie de Au- -V Al de nieuwe inschrijvers op de Kleine Rentenier zullen het blad tot 31 December 1881 voor óenen is reeds frank ontvangen. (Zie de Aankondigingen). L’h'conomie /imincfóiv, paraissant 1c Dimanchc. Prime gratuite. (Voir détail aux annonces). Dezer dagen zetelde de inkwisitieraad te As- sche. Na de zitting deed M. Washer, door het openen eener gordijn, een groot Christusbeeld in stukken ten gronde vallen, dat eenige oogen- blikken te voren de rechtbank der inkwisilie nog beheerschte. De man was verslagen; hij riep luidop dal hij het niet gebeteren kon, dat het een ongeluk was; enz. - We willen dat alle maal wel gelooveli, doch zonderling is hel dal De verrchib'lu De 1U/, ners, kuZ Al de K miste» een der beste helpers van Peer den doodgra ver hel beeld in stukken doet vallen van Hem wiens godsdienst zij, als een ,lijk, in den pul wenschen te slooten. Cltcrnepl.ot’j f ter Alexandrijn wijk en Veriwn 16. VandeA' Dec. i8.p, duynkerrc d#*1 maker, geb. Vandcvclde. Veurne Jen 18. Dcmold'i’u Pacco Ain’t Hospitaal. waarvan Dc 2 Het be.''G De liberalen slaan met tranen, zoo groot als knikkers in de oogen en hun harte klopt dat men bet hoort, als ze spreken van dc slachtoffers van den watersnood, zoodanig hebben ze kom passie met die ongelukkijen. Wij geven hun daarvoor eene goede noot. Nu dal hei medelijden zich bij die beeicn zooveel lucht geeft, zullen wij wellicht de handelwijze der Disch- en Hos- piciebesluurders eenen geheelen ommekeer zien nemen, ten opzichte der noodlijdenden die hunne kinderen aan de geusche scholen niet willen toevertrouwen. Nu zullen zij den arme niet meer vervolgen en doen gebrek lijden; men zal de liefdadige instellingen lol geene po litieke dwangmiddels meer verbasteren; men zal geen onderscheid meer maken tusschen de dischgenoler. en al de armen, zonder onder scheid, hun deeltje laten in hel goed door ka tholieken geschonken Dc 'oor het Ac l'lantsingje ;um elKejJ» por van ,,ekkn)gi*'z coupons, I IC De nilty dc Wcze, hew (lor hengsten plaels gehad. Ziehier den uitslag der- zelve Tweejaarsehc hengsten, 4 mededingers. Eerste premie, 400 fr.. M. Clement, Pervyse, met eene haai den hengst; tweede premie, 300 fr., M. Sonueville, Wounien, met eenen Laaiden hengst. Hengsten van drie jaren. 2 mededingers. Eerste zwarten hengst; tweede premie. 330 fr. zelfden niet eenen zwarten hengst. Hengsten van vier jaren en daarboven, vijf mede dingers. Eerste premie, 000 fr., M. Monteync, Caeskerke, met eenen zwarten hengst; tweede premie, b00 fr.. aan den zelfden met eenen rouaanden I hengst. Büwatingspremie. 1° 200 fr. aan M. Sonnc- mande geworpen, ville, Wotimen. meloenen haaiden hengst; 2° 200 fr. aan denzelfdcn, met eenen zilvergrijsd< n; 3" 200 fr., M. Druwé. Veurne, met eenen zwarten hengst; 4’ 200 fr., M. Monteyne, Caeskerke, met eenen haaiden hengst. Een aantal Brusselschc jonkheden waren donderdag naar Antwerpen getrokken, in de hoop dat zij er de triomf der geuzen zouden vieren. Tusschen 3 en 4 verlieten zij echter weer de stad, te leurgesteld dat de champagnekorken niet vlogen aan den liberalen kant. Zij waren niet te vreden, die mannen der toekomst! Itechterlijkc Kronijk. Zijn door dc korrcctionuele Rechtbank van Vcurne veroordeeldi Zitting van 17 februari. Mahiett Amelia, huis vrouw Quaegebeur, werkster te Wulpen, lot 8 dagen gevang, voor dieflc van enige kilogrammen koili. Gornetle Maria-Ludovica, huisvrouw Degroole, werkster te Wulveringhem, tol o maanden gevangen 52 fr. boet, voor bedriegelijke ontvreemding. Pylyser Jan, tolbeambte te Nieuport, tol 6 maal eene maand gevang en 2G fr. boel, voor vijf mis bruiken van vertrouwen en ene aflroggelarij, ten nadeele van MM. Méynne en Collet, te Nieuport Zitting van den 18 feb. Degraeve Brnno, werk man te Glercken. tol 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor faamschenderij, Dcvelterc Enüle, oud 19 jaar, te Rousbruggc, tot 1 26 fr. boel, voor slagen. Bruxelle. et i Verhaeghe Appoloma, huisvrouw van Ivo Pyck, .ks o., p.r ce ducVur; werkster te Rousbruggc, tot 26 Ir. boet, voor vernic- Je les en r«m«rcie «incèrement. p ling van afsluiting. Govemaecker Edmund, werkman te Pervyse, tol 30 fr. boet, voor jacht zonder wapendraagrechl', en lol 30 fr. boel, voor jacht in verboden tijd. De Nationale Belgische Maatschappij van het heeft zich de billetun Roode Kruis heeft zaterdag aan M. den doktor Steylaers eene hulpsom gezonden, tot onder- noncen). steuning van personen uit ons arrondissement, door hem aanbevolen, en die door de over slrooming hebben geleden. Deze som i aan die slachtoffers van den watersnood be- handigd. Thans heelt M. Steylaers eene vijfde en laatste inschrijvingslijst in omloop; hij hoopt binnen eenige dagen dezelve aan de maatscha-qiij te kun nen opzenden. Derhalve verzoekt hij dtingend al de liefdadige presonen die begeeren in zijn menschlievend werk nog mede te helpen, onmid- delijkhem hnnne giffen te willen toezenden. premie' 450 fr.. M.' Druwé. Vcurne. met eenen adres, niet kunnen besteld worden; van dit getal zwarten hencst;’ tweede premie. 350 fr. aan den- zjjn er 8893 aan de schrijvers teruggestuurd; 3122 zijn in handen van het bestuur gebleven. Gedurende diezelfde maand zijn 718 telegram men bij hunne aankomst niet kunnen verzonden worden; 310 zijn, na gedane opzoekingen, be steld geweest, de overige zijn in de sclieur- Eene som van 500 fr., opbrengst eener wedding over den uitslag der sen.iat-kiezing ie Antwerpen, met M. Eerdmand Vander Taelen, schepen aldaar, is gewonnen door M. Jos. Van Pul, en door hem gestort voor de katholieke parochiale scholen. Nantjcs centen voor ka tholieke scholen. Brrr Toen Donderdag de tijding in de Kamer van volksvertegenwoordigers aankwam dal dc geu- ■- i-1i i: beralen lange gezichten, onder welke men bij- zonderlijk dat van M. Eière opmerkte, die, ten eene hevige ontroering, de Kamer Vcrscliillige tijdingen. Een koninklijk besluit van den 14 februari aanveerdt het ontslag van als schepen te Vladslo'o. M. Dupont, verificateur der registratie, te Dixmude, is in de zelfde hoedanigheid benoemd te Brugge. De sneppenjaebt in de bosschen is, bij ministerieel besluit, geopend te rekenen van 25 februari tot 31 maart naast. Onder de leden van den jurij bij het hof van assisen waarvan de opening den 7 maart naast te Brugge zal plaats hebben, bevinden zich MM. D. De Biauwere, notaris te Veurne; G. De Breyne, eigenaar te Dixmude, en A. Meynne, brouwer te NieupoFt. Men verzekert dat de lijst der dekoratien, die ter gelegenheid der nationale tentoonstelling moeten uitgereikt worden, eerlang in den Moni- teur zal verschijnen. De gezondheidstoestand van M. Jan Van Iseghem. lid van de Kamer der volksvertegen woordigers en burgemeester van Oostende, wordt van dag lot dag slechter. Vrouw Vandamme die zoo ongelukkig aan het been gekwetst werd, toen de droevige zaak p-- c irl van lleule plaats had, is krankzinnig geworden, zerij te Antwerpen geklopt was, trokken de It- y|en beeft haar naar een zinneloozengesticht 1..-V I Z-. Lm/rn zrzX'/l/> hian nudpl* wolkp THRU 1)11- I 1 >f L - a.. ;onderlijk dal van M. Erère opmerkte, die, prooi aan t verliet. •raar officieel p Uiiriterlijke Stmict der «taal Veurne, Geboorten. 14. Vanhovtte Ludovica, d. van Karet en Kestcman Amelia- Grootc Markt, Verlecnc Maria, d. van Pietcr en Dcbergh Amelia. Binncpalen. 15. Caytan Alfons, z. van Serafin en Vandccastcelc Sidonia. Zw. Nonncnstr. 17. Billoot Florent z. van Fransen Vandcnatneele Florenda. Binnepalen. 10. Adam Eleonora, d. van Joannes en Plasschaert’ Leonia. GnAWiii: jour. A Sites pillo'r bleaux 1110* -ii—i - Kewt.nier,* i>lclluclB3L -«UCKW—- A propos des cei tificits sixties du général do Tucy, du pasteur Pctit-Picrfr et de l.ml d’.iultrü quo nous HTOnS inserts dan» un numéro tinlérirur. prnu4int lu guéiison d’un cancer du sein obtenuc chci uuc dame I l.tnchard, 33, avenue MalakofT, Paris, uous rccevnns la Irltrc Fuivnnlü Monsieur Ie Directeur, J’vtai» la tn «ison «ie santé dr In rue de Passy, IC. Paris, en menie Icinps quo Ton soignait Mr Blanchard, qui a été ttès- rupidern- nt guérie par la methode du Dr Vón Schmit de New-York Mais s.i m tl..du; élail rnoiut grave que la mienne qui est aujoiir- d’hui gucric; je ci ois qu’ollc u débuté il y a plus de quinxc, huk; elle hit déclnréc incurable, il y u at», par Ic l)r Gaxeau, qui mo traita ccpend int. mail snut me soulager. Après un traitSmeiit préparatoire, jn fus opérée par des flèches et non au bistoori; U tunirur tomba quinie jours uprès. Par malheur pour moi,pavais les os des cole*» necroses, la cicatrisation se flt rapidement, sauf a Peudroit ou ce» os élaicnt rrialades. Des rsquilles sotlirent a trnia reprises difféicntes. Aujourd'hui. après drux mois de trai- trnient. je suis gu> rir ct me mets a la disposition de tous les inédecins qui dvsireront pour leconstater. u Je nu s.turais trop vous remercier d'uvoir enregistré un succès obtenu pur la méthode du Dr Von Schmit, et tons prie, sMvuusest possii Ie d’n sérer ma lellre/c’est un service que vaus rt-ndrt z aux mahtdus trop munbreuY qui sonl ufTeclós d’un mal aussi terrible que celui donl j’ai été (uérie. Vcudlcx agréer, etc., BUCHER 131, Boulevard de Sebastopol, Paris N. B C’esl giiice a M. Govacrls. commissaire de police a L. 'ix dies eta un de srs amis guéri déja depuis longlemps d’une ..V. .J .v, - J- - - O g

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2