(TIONALE loterij BOOMEN TE WATOU. BOOMEN Toewijzing, in eene zitting Donderdag 3 Maart 198ft, 3 ure na middag, ter nagemelde herberg de Casino, te Loo, van GOEDEREN: BONS VAN HERSTELLING e 1 W©©SJS!®3S9 mot 2 aren 92 centiaren 84 milliaren grond van gebouwen en erf, te Avecap pelle. SCHOON WOONHHIS, staande te Nieuport, 1GISCHE NATIONALE LOTERIJ MERKWEERDIGE KOOPDAG van 106 koopen VERK00P1NG MET TOESLAG van een reeks der biljetten ëKKING .- DEN 7 APRIL AANSTAANDE KOOPDAG VAN HOUT. ÉELIIEID DER OVERBLIJVENDE BILJETTEN Openbare Verkooping EEN WOONHUIZEKEN. te Avecappelle, met pacht tot 1 October GAPELLE. drn aankoop der loten d-I»liiHppe l’U- I len, Iepen, Esschen Eiken, waaronder veel van 2 lot 3 meters dikte, Tijd van betaling, mits borg, ten aan- ven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loton, BERICHT. Cn bons van herstelling worden legen specicn atgeleverd aan Bank, ofwel met weerkeerende post vachtvrjj gezonden aan de 'riefwisseling. KANTOOR van den Notariü VAVDKVBEDfwIlE TE PEHVYSE. KAMTOOR van den Notaris Ï>E BRAWERE I St. Denijsplaats, te Veurne. tweede ROEPING van iENAMEN. herberg, Openbare Verkoopinjj van eene hel Nieuw Wellekom, met gerieflijkheden, mede 14 aren 59 en kondilicn bij genoemden KANTOOR van den Notaris CAMILLE DE CAE, TE GYVERINCHOVE. •n Europèenne (tr. 10-50 fran- ansdu plus grand intéret. Nou» riesscicnlifiques. Groniques di- Industrie. Découverlès, etc. ortrails des hommes marquants du s. Monuments. Paysages..— du pays. Reproduction des ta les plus rcmarquables. Dinsdag 1 RIaart 199f, 3 ure na middag, ter herberg-broodbak- kerij, bewoond door sieur Petrus Brul- saert, te Leyseie-dorpplaats, ten verzoeke van het Armbestuur aldaar, van 43 koopen bestaande in Olmen, Hollanders en 2 Eikjes, wassende op landen gebruikt door Louis Vanden- langstammige Populieren, Abee- kerekhove, August Hay te, .Eduard Ver- brugghe, Karel Feys, Arnold Deschryver Jan Vandeiiplassche, Franciscus Lahaye, Pieter Bruisaerl, Desiré Brigou, Baptiste veerden van den voornoemden Notaris Gesquiere en Carolus Voel, te Leysele. Woensdag 3 iVMaart 1881, BIJZONDERE VOORDEELEN. '5’ Kleine Heiitentcr wenschende aan al die zich tot haar zullen wenden pen der laatste veerblijvende biljetten, al de voordcelen ccncr echteigehl- vnigd niet de kansen eener loterij te verzekeren, pilale van lO.OOÜ.ÜÜÜ Iranks. Donderdag 3 Maart 1881, ten 1 ure fix na middag. ter hofstede «de Kortewilde, bewoond door d’heer Charles Brutsaert, Zal de Notaris CAPELLE, te Wa- tou, ovetgaan lot de openbare verkoo- ping van 106 koopen schoone MINCK, geboren te Alveringhem, in huwelijk met Maria-JaCoba Cailliau. En deze leste Petrus-Jacobus Vla minck was zoon van Petrus-Jacobus VLAMINCK, geboren te Sieenkerke, getrouwd te Alveringhem den 8 Augusti 1740 met Anne-Marie David. Degene die kunnen vinden erf- jongman, is overleden te|genamen te zijn van de vader lijke zijde van bovengenoemden loten zullen in*'natuur’afgeleverd worden in hel Paleis der Schoone centiaren 24/100 grond dier gebouwen en l'~ zandakker, te Adinkerke (Panne), langs de kalsijde. Bewoond door Engel Deman, tol 1 Mei 1882, ad 120 frank ’s jaars. Ingenotlreding met de geldtelling. Uit der hand te koopen, in zijn geheel of bij gedeelten Ecu Woonhuis, hebbende stal met koetspoorten 11 aren 13 centiaren, volgens maat, onder giond van gebouwen, te Veur ne, meeste deel van nummer 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Citerneplaats, en noord palende aan de Zwarte Nonnenstraat. Gebruikt door jufvrouw Helena Markette. notaris DE BRAL'WERE. Zich te bevragen bij Ml,r l»l'. CAE, vooritoemd, Boterwccgschaalslraat, 10, te Veurne. Bewoond en gebruikt door Josepl us Schollier. Aanslag met de geldtelling. wettige en in regel zijnde bewijs- toalinS’ mi'S terlijk vóór den 9 Maart 1881. Koop 2. Eene partie Zaailand, verre oost van de kerk, in den berenbroek, groot volgens kadaster sectie D, num mer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door Ilenri Moncarey, mole naar, te Wulveringhem, tol 30 septem ber 1880, mits 140 fr. ’s jaars, boven de lasten. Tijtelen notaris CORNILLE. ’ïuggaaf verzekerende der bestrede som, welke ook de uitslag der loterij lts VAN DEN 19 TOT 28 FEBRUARI ink van do Kleine Rentenier, 1, Arenbergstraat, 1, te Brussel. 8n, vervallen coupons, ter beurs gekwoteerde titels, wissels op ®n aan den heer Bestuurder der Bank van de Kleine Rente- bergstraal, te Brussel. OPENBARE VERK00P1NG van 1 en Ei t, te Nieuport, ter oostzijde der Kokstraat, wijk B, nummers 395 en 396. Bewoond door Fraucies Wispelaere, tot 1 Mei 1881. Vrijdag 4 ftlaart 1881, om 4 ure na middag, te Wulveringhem- dorpplaats, ter herberg-bierbrouwerij bewoond door den heer Dcndecker, MET STALLINGEN EN ERF waarop alles staat en medegaat, gestaan en gelegen te Wulveringhem, ter dorp- plaats, ter noordzijde der kalsijde, ge kend bij kadaster, sectie B, nummers 458 en 459, voor eene grootte van 2 aren 10 centiaren, onder bebouwden grond en hovenieahof, benoorden zelfde 1 Januari 1877. lijke «ijde 'van x^"gen°e“d®n in van Philippo-Antoon Leonard-Philippe Vlaminck, wot '.K, geboren te Veurne den den aanzochl zich aan te bieden met 18O, en van Maria-Jaco- JNPRÈ. ppe-Antoon Vlaminck was ’etrus-Jacobus VLA- ITomsdag 9 Maart om 4 me na middag, bij Pieler-Albert Pilellion, te Avecappelle, Openbare Verkooping van een r Bewoond door David De Blieck, totl Mei naast. VHjdas 41 W-.inrt 5 S81 om 3 ure na middag, in het hold da Pelikaan, bij Cn. Ddporte, te Nieu port, OPENBARE VERKOOPING van een ler oostzijde der St. Jacobsstraat, op 4 aren 35 centiaren Grond van gebouwen, Hot en Erf daarmede gaande, kadaster sectie B, nummers 47 en 48. Bewoond en gebruikt door Angelus Vanbee, tot 1 Mei 1881. (Staatsblad van den 17 Februari 1881) van de reeks. &o,ooo fr. Iom 3 ure na middag, ter iiabekeudel 40,000 fr. fip WoetiHdaR 9 illanrt 1881, om 3 uren na middag, te Wulpen, bij de herberg van Charles Florizoone, op den Dijk. Tijd van betaling. KANTOOR van den Notaris CDKMITLIjE, te Wulveringhem. Woensdag 3 Haart fiSSl, om 3 ure ua middag, te Vinchem, bij de herberg der wed0 Schcrpenseel. langs den steenweg naar Yper, koopdag van allerhande gezaagden en ongezaagde Houtwaren. iVIaandag 3S Februari 1881, om 1 ure na middag, te Beveren, nabij de Slerre, nabij den steenweg op Rousbrugge, op landen gebruikt door sieurs Bernard Brigou en Benoit Wilst en langs den steenweg op Stavele, op mel are yg centiaren Grond landen gebruikt door Amandus Wicke en d’heer Réné Desmedt, KOOPDAG van 50 koopen als Olmen, Abeelen, Eiken, BollarclN, Wilgen en Klemmers. Op gewoone voorwaarden en tijd van tëii Mn’vMrdcn wn TOOTnocmdiTo NouI ïc™?'“1 S2®ïrd« ris Camille DE CAE. mcl de 5ddlclll"S- Casino, met stalling en schuur, op 22 Gebruikt door verscheide tot 1 april aren cijnsgrond, langs den steenweg op 1887, 5 355 frank 35 cent, ’s jaars, bo- Nieuwcappelle. ven de lasten. Op den instel prijs van 7000 fr. j r A Bewoond door de wed' Depnydt tol met recht van samenvoeging. 15 Maart 1881. E_.r 2. 2. r...2 Nadere inlichtingen bij genoemden ook gelegen in Wulveringhem, r,i? n i» t riv i?i» i? Vrijdag 35 Februari 1981, om 3 ure na middag, ter herberg den [Tivoli, bij Ilenri Dobbelaere, te Nieu- Stad Loo. onlangs nieuw gebouwd BeljiiMctic BüuNtrutie (fr. 10-50 f"'s jaars.) I.e .v.nnée <iu Jeu.ie Age (fr. 4.25 par au). (5 fr. par an), parail le samedi, par livraison de 4 pages, avec un dessin en couleurs a la !r“ page el de nombreux dessins en noiraux aulres. On s’abonne au bureau de ['Illustration Euro- péenne, Boulevard du Nord, 107, Bruxelles et aux bureaux des Postes. tonist met het uitvoerend Bnreel der Nationale Tentoonstelling, ge X^luit van den heer Minister van binnenlandsche zaken, heelt de 1AN DB KLBl\E RBfflMER 1, Arenbergstraat, te Brussel, ti de der Plaatste reeks van EEN MILLIOEN biljetten aan céu frank, fmist.H toegewijd zijn aan c •ebbende eene waarde van 100,000 franks jceue waai de van 50,000 Ir. Holen eene waarde van 25,000 fr. ieder, het 7e en qel 8e lol ieder eene waarde van 10,000 fr., Zijnde samen eene waarde van «40,000 fr. ’inks, het overige der 5(10,000 uitmakende zullen verdeeld worden in 1 iüü.ïlOO 50.000 en 25,000 franks zullen, volgens verlangen der win- Igeki ei'd worden in specicn, mits al houding van 5 ten hondei tagenciestraal, te Brussel. Solaris HE CAE, te Veurne, Botenveeijschaalstraat, i\° 10. biedt kosteloos ounj vim titfidi tLLinü som, bij middel van i 'o'is Aijn uitgezet en gewaarborgd door de Alautschappij der Jlandels- ..e_Z ,r °ve'’blijvende biljetten, met deze bijzondere voordcelen begiftigd. Donderdag 3 Maart flSSfl, om 2 1/2 ure na middag, te Vinchem, ter herberg de Lelie, bij Arseen Chaerel, ten overstaan van den heer Vrederechter, van de volgende Gemeente Wulveringhem Koop 1. 58 aren 46 cent, be bouwden Grond en Hovenierho- ven, genaamd de Groene Plaats, gelegen te Wulveringhem, oost nabij het dorp, benoorden de kalsijde van het Gouden Hoofd, naar deze van Veurne ten dienste van herberg genaamd de op IJ peren. Gebruikt door verscheide tot 1 april IloiKlerdas 3 ITInnrt 8 88 i, 4 ure ua middag, ter herberg van Edmund Bruynoghe, te Avecappelle, openbare li- citalie-verkooping van 1883 aan 37 cent, grond van den Disch dieri- ,,„n gemeente, waarop het gesticht is. Laatstp met de geldtelling. rn '9 fr. 3 ■btio^rnpliie. GEZONDHEID AAN ALLEN teruj;gegev« a zonder medecijnen, zonder pmgatie en zonder kosten, door de smakelijke gezond- heitfo bloem van Du B u ry, van Londen, gezegd WMfflïa Dertig jan n onverunderlijke uitslagen. Zij beslnjdt met goeden uitslag den moeiijken eetlust, slechte spijsverteeiingen, maagontstekingen, de gal, de winden, do zuurheid, hel slijm, de braaklu .tde maagopwerp en uitwer ping, den buikloop, den hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, at de wanorders veroorzaakt door borstonstekmg keel. adem, stem, luchtpijpen, blues, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heeft rceds Ut’,000 genezingen bewerkstelligd, waai ond r die van den graaf Pluskow en de markiezin Bréhan, MM de j rofessors Dédé, Wurzer, doctoors Campell, Schorland, Ure, Angelstein, enz., waai van uittreksel. verkrijgt men 5 lotcri jbil jeuer» 10 25 50 100 •esaever J ozef, z. van Karet en Caboo- straat. Demoldcr Sofia, d. van Lodc- clia. Zw. Nonnenstraat. Huwelijken. dewijk, landb., gcb. te Veurne den 16 aassenhove Sofia, bij»., gcb. te Oost- 1 1848. PannekouChC Karei, schoen- den ai. Dcc. i83o, wcdr van Sofia Van- devyvcre Sofia, kleermaakster, gcb. te 182G, wed* van Karet Devroc. Sterfgevallen. .74 j. 5 m. 4 d., bijzondere. Hospitaal. iu. 18 d., bijz., gcb. te Pollinchove. OPENBARE Dtspkpsi«. M J. J. Noëlt van Thuilles (Henegouwen) vat twinlig jaren Dyspepsie. Dartre» M Gr. Voos, van Lnik. verlaten van de doct.>ors, die verzekerden dat aan zijn ouderdom (55 jaren) alle genezing onmoge ijk was, heeft geheel en gnnscb van zijne durteren dour het gebruik van de Bevulenta genezen gev eest. N* 49,842. M,Ie Marie Joly, van vijftigjarige versloptheid, on verteerbaarheid, zenuwachtigheid, valling, hoest, winden, krampen en brakingen N® 46,270 M. Roberts, Tan eenelongtering, vergezeld van hoesten, spuwen, verstoptheid en doofheid van 25 jaren. N° 46,2t0. M. de doctoor-chirugïjn Martin, van eene buik looping en eene maagverhitling van 15 tot 18 malen per d ig vertoonden gedurende 8 jaren N° 46,218. De kolonel Watson, van de jicht, zenuwpijn en hardnekkige verstoptheid. Na 18,74iM. doctoor-chirurgijn Shorland, wan waterzucht en verstoptheid. N° 49,522. M. Baldwin, van eene volledige verzwakking, ge raaktheid in de blaas en lidmaten, ten gevolge van overtollige uitspanning in de jeugd Tienmaal voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 m aal den prijs der medecijnen. In doozen van 1/4 kil*, fr 2,25j ï/'2 kil 4 fr- 1 kil 7; 6 kil. 36 fr 12 kil., 70 fr. De beschuiten van Reva- lenta in doozen vwn fr 4,7 en 16 fr. De Chocoladc-Revalen- ta in doozen fr. 2-25j van 575 tasven, 70 fr. Verz nd ng tegen postmandaat. Depot bij de apotheker* en kruideniers DU BARRY EN Cie.Algemeen Depot 6 en 8 rue Rouppe, bij EMILE TIMMERMANS. Depot te Veurne; bij G Doclos, diogist, en te Dixmude bij Quatannes-Claus, kruidenier. 1 100,000 fr. 50,000 fr. van den cn 1 bon van herstelling van 5 fr. 2 bons van 5 fr., dus 10 5 bouH 25 10 bons 50 - 1 cenige bon van 100 IN EENE ZITTING

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3