ÉÉN fe W’BY. rilt. jt al .icrcn. - ZichU HOFSTEDE IJZERDRAAD ten doorvloéhlen {gegalvaniseerd), aan 12 en 14.centimen den loopenden meter, dienende tot het af; luiten van weiden, mieischen, en lot beviijd der IIs h L’ECOXftllIE FIXAXCIERE 1 li 1 Lj f s I fa £c IHonitcnr TE PACHTEN I Avrwii öclge s o F 8<s w a.XJie'utu'’n,,ls~J “l bii TE PACHTEN 4I I ?i g s M P P O Z O LU O si 11 si i PERU-G w| z LU I EEN WOONHUIZEKEN, £^*.3 cueuiSS* niv smiib.M wordt gevraagd bij d l Pannestraat, l, Finale Toewijzing i» f, r ANTWERPEN, Prujnen’1 KORTRIJK, Moucron^r” BRUGGE, Gouden Man'l|-‘ X. B. Elke zak draagt oen W geplaatst mark. O F 8 D rL I E K T E N ■BLOEDÖtBlUK, SCHURFT. Z WEID PU IS TL», BRAND PERCEEL HOOIGRAS in OoAtvletere», groot 11 hectaren 77 aren 62 centiaren, In masse ingesteld Ir. 55,300. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS. FRANK TE PACHTEN Eg -ï <3 J WARE GMDmSPILLEil gezeid BtandaertM-pillen. •g f BORSTZIEKTEH DR VA.MEIl (t B, DÜPUY ^ATIO^AiJ^MSUCïS' KOUDE STEU-LÏAÏK.: Al dc Mcnagie;»cederen i 1 om 4 urei <53 g ft "2 Woensdag 9 ^Blaart 11 ft 8 8 g W I VANDEN- FR. .aatau/! ah? S3 rr u Z 111 LU! CD 2 cd KANTOOR Notaris, TE LOO. c LU S- o a M?" Clï I H T O LU Z ABONNEMENT IVUN AN PRIME GRATUITE i h Coxyde. openbare verkooping van jnet 9 aren 10 cent. Erf te Coxyde. bewesten en langs de bungwegstraat. Om in ge bi uik ie treden met 1 Mei aanstaande. UJ tl ewvq erifca Abonnement pour touto la Helgiquo a k.vou.it Ui timbrks rosïr, a bruxelles; rue de loxuJ, 5 tf ta c 2 is "S S g 5 |Wv>eng<lng 9 Maart SftWfl, ten 4 ure na middag, ter herberg Sim Machuyt, te Pollincbove, van eenc en 2° LE PETIT RENIER I8EESUEL trekkingen eu de Inatste koeren' der op de J 3° L'ALLtAHACH LU PETIT RENTIER, en onuitgegeveneiniclitiDgep inhoudende. conccsd narisst ■g FRANC d PAR AN 22 a 2*1 17 a I#; -a 12 - a 15' -a 26 - a 28, -a "1 28 a 3» Een schoon Huis, tc Wulpen, op d<m dijk Inlichtingen bij den notaris CÖRNILLE. te W uhciiiiphcm. jvalscht en wordt verkocht gelijk hij uit Peru CL Q LU d LI ld «3 FRANC iSiPAR AN F 11 S 2^3 is 8 KERS (CRESSON) n i>()-nni)E ü.iitiptiï hel kiachtigste blotd- rn w hliuiverend pimtgrwasmid- del (Lil bek ei.d is. ghem (Kortrijk). Op vraag verzending van stalen. Elk order van 1000 meters wordt vrachtvrij gezonden. DLKLEIKLREmiER.dM.elUen zondai FRANC PAR AN cn een Bewoond en gebruikt door de echt- genooten De Bruyne-Marun, lot 1 Oc tober 1881. Inlichtingen te bekomen bij de Nota rissen SYOEN, te Loo, en V..?iL2." BERGHE, te Dervyse. LIJNZAADTONNEN, ixlra puiko rn rk. John Rücker erf O1", zijn van lieden verkrijg baar bij Vnu BluvrUe *1i? ICo.leiiM kooplieden te Veurne, aan den prijs van 41 franken de ton. bevragen bij den' drukke MEN ÏBONNEERT ZICH ft; kj FRANC 1 ii PAR AN 5=^ SS" J -r- i vanJ «m ue'1 kAPflROU/^J r.x.MM TBurUtprij» per 1451 16 feb, 26 a 30; 5 e tpx -= BureauxaBruxelles, 26, rue de la Madeleine r ABONNEMENT D’UN AN r PRIME GR^tijitE FR. L’ÉPARGNE ÉCLAIRÉE hei berg de Bontekoei, te Veurne, langs de fisC„ic5 i,oiscs nouveties d Vestenstraat, bij het kerkhof, laalsl gebruikt door 1. Ninove-Quartier. Te bevragen bij Norbert Zoete, brouwer le Veurne. TH D A PUT1 BM niel 1 Me* “wn‘ I Jj x Hull lulu «taande Eenc Herberg mei schoone landing, to Alverin ghem-Forlhem, nu gebruikt door Charles Thery. Te bevragen bij M. Joseph UHfiSIVAL, brouwer le Veurne. Tc Pachten Zich te b< vragen bij Pieter Brandt te Loo. tieslrmit, te Veurne. Te bevragen bij M. ---Floriinond DEETEh'S, zelfde straal. T« pachten mei den S3. Tarwe, ld, nieuwe-a Rogge Sucnoen ld. nieuw Haver ld. nieuwe - Boonen door M. den kapitein Hans, lo y’ieuwe Srwlen Prijst aan welken /i‘| 'lakkers, te rekenen w zullen verkoopen BrBll’l, half wit, 60 cenlim* *1 I •f .s Jg iZi "S cx,i Q_ fX, ~-S -------TE HO<>FEX schoon dut eiken zondag een vcrtronweiuk Renteniers- of Burgershuis van do kunst om ziel, zonder govaarAo 2sl;,gien, stallingen en beplan X, .„houdend d,. U>Wn v.n s! do belgis .n vreemd. M ™k tlicnslig VOOT boei’ '“«'i Rekwok^nU wuurden. (IfTI], gest33D IieVCDS (le OOR -È LICHTING VAN 1881. Aanbelangend NSerieht. De persoonen die de stol ling .van 200 fr. voorschreven door do wel gedaan hebben, len einde rcmplacanten tol den militairen [dienst le bekomen, en die zich later m hei i er geene te verkrij gen, mogen zich vervoegen bij E.'Slragii r. Plalleelslraat, 8. le Ypcr, die zien belast on om ‘t ur<; middelijk en op genadige voorwaai den er Ie Drie Vis- verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden gevraagd. t - u c 3 it «.a -fi ITHttftrt flftftfl, I om 2 ure juist na middag, te Wulvcrin- ghem-dorpplaais, ten bovengemelden huize, bewoond door gezegden Josephusl.'j'J Schallicr, KOOPDAG van SCHOENMAKERSTUIG en meer andere voorwerpen, aldaar te bevinden. Op tijd van betaling, boven de SOlgeval zouden bevinden franks. - i:> a< u '2 o. 2 s e 1 - z I B-o ij p A ■aMfcWi LLJ D CC LU CO van r-^ HaMewyck-Calcoen. Ingenottrcding met 4 Mei naast. lienzelfden «laar, om 1 1/2 ure na noen, ten zelfden slei fhuize. koopdag van al de aldaar te bevinden Menagiegoedeien en Visscherstuig. om seffens in ge bruik te gaan De EES .1881, een Huis ten dienste van bergen broodbakkerij, hebbende schenk- nv* Te Antwerpen kan men r' vhii rechlslrrukschc» builen olie concnrrntie Fijne gerookte AinrriiS‘ h« V c8ll’unls<:^ Amerika"”^ Eu/.gtstukM Geldersch Wfeu Joinnal financier pmiswit leus les dimaaclics lift 10 pajr» de lexte. ITj TDOTfffNTIia Vne rntm tb Bourse* <!r L’ruicllc» rl dr Paris one reine generate dra ralenra des arbl’raue' aianfagent la role <»pie|r|Ie de* I PormaPonA Jna’irie» des duriiineols InêiliU la 11ste •fltrleilr 1I4* Ilragra de ioulcs Vateura Brij*» t.lrangere*. ^0°M^ at L« B4NCUE t)"S V LEURS LOTS. .us en keuken, twee bovenkamers, twee I LBLid FRANK I teülen. 1 ïJ‘‘ achtereenvolgende ---I weken V.<rtir.H ^-«5« P* M cc—, HnnÏTI/nV Verzekerde en vulko<nc)ie ise- iill^ llli r rezmfi op drie mannd n lijd, 31J J «A u i» bewezen door 12,00 ccilificn- I lifR. 1H m«. ei lij ksta breuken worden tri u;»g«-lioudrn mvt bet grootste gemak. Ziekte der vrouwen, ((•xn lak king der baarmoeder, enz genezen ponder ing (|WUuire) OnmiddelijL verliching Ecne gediplomeerde Jifnie i; aan h« t geslicht gehecht J. WAtBSEGERS, bicukUiadmakcr der hospi- t.ilru en van het leger, cominniKPeur rn ridder van verscheiden©orekn, voor vcrdienvtcuann hul inviisch- dom b« w?ien. Groenplaats, 35, AmtwibpZn. T Het vl.wnseh wp.ektlu4 gesprek van Poken Voorzichtig luhóudi, verrijken, 'm verder?, aijc nuu.ge n 1 Fit tier I'ftixS te hcoprii t <v jg o p c o e o c to C3 g i o "1 I <u "tn J 1* 4e s SS Z - O Si 9 IN HET A VNGE/.ICUT, KLIEREN ZWEEREN, SPEEN. KlNKLK. KLOVEN nElIAXIHXISG i:.v GKXF.ZIXU DOOK -E'igelsche apothek-'i ij Cu. Delacre..Brussel. Te Vriirii©, hij G DL’CLOS, diojist.Men verzendt tegen ‘i cin'ioiirsenicnt. L<trsi Kundaahlig het vluehschrifl bij elke flesch grvoegd. - - - --Over OMMOV V/AA* |Vct«'••L' h^htmgen voor de Fpnurders mededeelt. e ■m -C V a- «-Si - ■3 te Pullincksuve. Uit der hand te koopen Voor ZES FRANKS ONTVANGT IA rnTF pêq rAtru i cq Mei 1881. Icbcviugen bi( KLEIHE RENTENIER1, Aienbcrgstraat, brTJSSEI,, l.AreubergstraaL^lfden.' j CU Franco l’huis gezonden I volgens hrlieflc). Ecnig Ih pot van fijne fr 1-4 en ongebrand anti f' I «i'iigr.consign.iLiris v<’<>r Rhynvest, te Antwerp oor elke hesielimg bo'c 22 w "llerschooiisic kuarl van UtD looze premie gegeven. MttaMMMBMMaBWWM 77 -3=0 rrï rn «•enige ugeiit IT3ai*n«!nir M Bluert ISNi. na middag, te Coxyde. in do sein rs, licitatie-verkooping van Een ebi is en afhanglijkheden, op H, 1- 16-73 G. medegebi uikieji Zandakker tier erfgenamen Bauwens, gestaan te Coxyde nouteau des Les lois M I une él tide romnanitive <le> rentes beiges direcles et indi» reb-s; 3° Les niediHc.?- tions appnrlées en 1870 au réume postal beige; 4’ Un tableau complet des dorniers cours connus el fles revenus et des valenn nou cotées a la Bourse el emisep en Belgicpw; 5° L'indicMion des chat gummis survenus a la cote de la Bourse de Bruxelles en 1379 t resultant A Des urr.ingements conclus eti 18/9 B. De (’introduction de nouvelles valcurs 6° t«‘ revenu des actions beigeset éiran;;èrrs dnr.iut les I’ dernières nrinécs avec l’indicntion du nAmb’re d'-s litres et les deruiers cours cotés; 7° listo COxn- plèto des obligations sorties avec ou saus lots et non présentèes au remboursement au 31 Döcembro 1880. NUMÉRO SPÉCIMEN GRATIS. Les abonnetnetils beiges se prennenta la poste. acteur en chefE. L’HOEST, avocat. Donne 1° Un cbmpte rendu détaillé de la Bouri< F1 des fonds publics de Bruxelles; 2° Uu cmuplc rendu dt'fi Bourses des Métniix. des Sucres, des Grains cl des Cuirs de Bruxelles; 3° Une revue complete de Paris; 4° L’clude de loutes les affaires beiges cl fran^aises, et celle des prineipalcs affaires élranjp' irs au point de vuo des nvnnUge.4 du placement; 5rt D» s eorrespondanccs do Londres, Berlin, Amsterdam; G° Tons arbitrages et ret seignemetils pouvaul inléiessi r les rentiers et spérinb meut 7° Ij» LlSTE OFF1- CIELLE DE TOÜS LES TIRAGES. CoinprcuAnt 1° Un calendtier iV" 7JT u valcurs a lots bulges el étiaogcres; Erne onruntw*Ah erne talrijke Du zitko bi gint c Mang; n.uar al, z j wordl z j duor hetvehe' k li I*1' den lever, lu t klierbed stelsel, l< i wijl de de dovd Ix ni nit zijn l'j' wordt dikwijl voor a"1*' maar wanueir men zich t doet, ztl men spoediger^. Heb ik na liet etm p’. de ademhaling? Heb ikt( van tijd tot tijd met sb oogen een gele kleur? He de tanden en het tand»!' verign slijm, gepaard B' 'maak? Is de tong besl'l zijden of in den rug? H z jdc cene opzetting alsof Ben ik hardlijvig? Ge’0 duizeligheid wanneer it ule ligging opsta Zijn i nieren vuilig en hoog gt slag als men zu heeft h voedsel na het eten .«pot met opgeblazenheid en op Heb ik dikwijls Lartklo, suhijnsclcn zullen zich doen, maar wanneer de I kw. Hen zij den Jijde.’ b' geval, van langdurig gtl* een droge stootende b) gepaard met opgeven. Bij de huid een vuil bruinad handen en voeten ecne k seming komt. Terw jl b meer beginnen te lijden, pijn, en de gewone geban mile onvoldoende tegen 1 Het is dus van het hm? spoedig en op geschikte baren eersten graad, cament genez ng zvl te *E wanne r er ecne vastn ware middel worden VJ spoor der z tkte verdwr' g< koni< n is en dc verte» gezonden toestand z jn f heet 1 werzit kte. Het zekrl miidcl er t.gcn is Krachtige Siroop’ para it, vervaardigd in A J. WHITE. 21, ?’1' E. C. Dvze siroop 11 grond i.an en verdrijft h»j uit het li, In.on. Men viuö moeder Meiigrl in 1 van B.-lg Om seffens in gebruik te komen. De Brouwerij en Herberg den Gouden Leeuw.1------- VOOR naast, de herberg de Veile Os. l. rdoi p plaats van Houinem. Zich te bevragen Ibij Terlykck-Cortier, bierbrouwer te Hou U .5 B=>3 _S v A u •- O) l— f— Ja Deze pillen, alom gekend, zijn do zachtste eu ie kortte purgeermiddel onder al dc medecijnen; zij veroorzaken nicl hel minste ongemak en mogen op alle tijden cn met eene goede maaltijd genomen worden, Zij xoorkurocu al de ziekten, omdat zij uil hel lichaam drijven al de slechte vochten, oor 1 inJk van alle kwalen. I, Een gematig, doch regelmatig gebruik dezer pillen is dc waarborg eener kloeke gezondheid. De jaarlijkscho verkoop van tien duizend dooien dezer pillen in de Vlaanderen, bovenal lungs den zeekant, waar de mensch zooveel voorzorgen moei gebruiken om de gezondheid tc bewaren, toont ge' novgzniiTu de populariteit en de goede uitval van deze remedie Voor verdcrc uitleggingen, raadpleeg den omzend brief bij elke doos gevoegd. l Prijs fr. 1 50 de doos. Bij den eigenaar H. I STANDAERT, Steenatraat, 51. te Brugge. j DEPOTS Tc Veurne. bi| G DUQLOS. drogist, l< I Dhmude. bij Mil. GUYSSAERT en VERWAERDE. I 11 een schoon boekdeel van 320 bladzijden, afwisselende STAD. l(' VetlfDC, thlIDS bcWOODC: - «a -U illll llorsi, Vtiknudliriil, Luclvpijfioiiiilrking n ONMIUUILUKE M iZtClHIMI. SI’utlllM ClUtlUlltfi Hoorden echten Sirop van M Ecne emivon <li x’erkou d hei cl wordt N in cencn uiterts korlentijd genexen. M z D»*hiwdnekkifitA HOEST, de sl<*p<*N LUCHTPIJP' I ONTSTEKING worden spoed:jr duor dit KrnrotnMdel M j H*i is h< t br«-te iren*-»»«id<ldel vo< r rfe kinderen met «U Jw Vk ENGFLSCHF ZlfKTE Ix'Lcbt, n.!DRetlr»n IHSt KlILKEM.- Tk vol SLECHTE VOtHTEH m HUIOL'ITSLAC. mi n i r. a vm Vi- i.. z - «-a» ,i|t pi,., i,v^rr-’T-lt DEPOT ENGELSCDE APt)TIILKEUIJ Cll »»EL\CRE, TE BRUSSEL Nota ID n maakt mi en vervidschl de Siroop vnn Dr Vznrikr en B Dupdt. gewezen apothekers der hospitalen v.iti Pniijs Men eisciie ullijil d<- haiidieekening op het etiket iu drie kleuren, blauw luutzwart en zwaït. witlr échle Guano, voorlkoinei.de van hel’ huisjtti i Rau-Van den Ab- ftli», le Antwerpen. Deze X f. - g Guano is gewaarborgd voor zuiver en onver- n i ....1. ...n..ai uL-r.,.1,1 Ir.lnl/ 1111 ,,ll IAni‘ljl^— la 3 .V in Beigin is ingevoerd. Bij denzeifdrii <iok te bekonien goede kwaliteit van zaaihaver, planiboonen. erw len. harde haver. Lijnzaad koeken, koolzaad koeken, lijnz.aadmeel. Monsthe kolen eu Brabansch goed, alles aan voordeeligc prij- zen. cz - f Regelmatige poststooinvaart, onder Brlgi- (Zeepanne).^gebruikt door de nalatenschap v| tusschen Antwerpen, New-Yoik, en Philadelphia; eenige rechtstreeksche lijn van Antwerpen lol de Vcreenigde-Stalen. i Direk'e bill lien tql alle sleden d. r Ver-' eenigde Stalen. Billetten gaans ki eren aan verminderde prijzen. Agenten B. von der Bccke, Antwerp» n; G. Van Raffelghetu. Brussel; E. Slragier.H Platleidslraul. Yper; A. Van Acker, Dixmu- h .-ë S C 5 s Taraissant tons les (bimanchcs avec 16 pages. •;uns cl des m g=; dn Mm ch» C p: 7: rn 70 z> 3 ure na middag, in hel Gemeentehuis. l< |de, kleinen Dijk* BnH-:nE.w«c^Knra'' aan de landbouwers en verbruikers vnn Guano. P. GOMMF-D?jatGH’.R. koopman tc Alvc- ringhem-Forlhcm, maakt bekend dat zijne magazijnen reeds voorzien zijn var. ri nitr kjuttiï's viiui im’uiciiuv v.iii v h Bau-Van den Al>el<», te Antwerpen. Deze S iu ilirvi’m I VAAl» PH fWIVi't»- J Cj K L" - se-h rr« 7- DK.S

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4