J BOi B O O erfgJ MEKOT o p Klunst cm (Letternieuws. VERSCHENEN TH Ktonilcrdw Notnrl* 5( ff DondcrdW o in een nre n’ komst van bevfl* Kiconard'^ JtUWBi, j^J Veurne den 11 09e Kamer. 1*v.2»xn-*twvatrour Brugge den I hunne plichten af te trekken. De priesters zullen om Jesus Bitter Lijden; i i Wat dezen tweeden druk vooral aanbevIt, i- het liet boek teenemaal geschikt maakt ook voor per- j soonlijk gebruik bij de dagelijksche meditatie. ii i i- r i I I 1 Udl.»VJCIgj MWr* MVIJIOÜVH l&UHIUHVAJ 1JU «./.vi» 1 dat reeds in 1837 sommige overdreven liberalen ge- j dachten gekoesterd hadden die nu voor de wenschen der gematigde liberalen doorgaan. De grondwet in ten l Ier bolstede «J door d’heer C* Zal de Now ton, oveigaan* ping van 106^ iangstammtë len, lopec-* waaronder V6OT 'l ijd van M**' veerden van «icêgcslepp» worden, den terugkeer tot den godsdienst ie vergemakkelijken. Hat jubilé is een leeken van de zwaarwichtig heid der tijdsomstandigheden en tevens eene bron van moed en hoop. De buitengewone at- laal van bel jubilé zou beginnen in den tegen- woordigen vasten en duren tot hel einde der maand October voor Europa, en tol het einde des jam s voor de andere landen. r itjujga liet kerkhof, is het lijk i leven aan dt ciamenten f (lering van» wijden grond deken Strooi aan den bu| Tc Ne» statie, de s. een locomoi Woensl der messaga van 139 ioi eene waarde mers dezer medegedeeld' Bij de 1876, is def door eene dii» In Fral den minister* geilde, dat op den operJ* zou verbodef Eene geM ke. Gehc| derlinge en 0) Vrijdag 3K meubel maken ongedagteekff omtrent van 4 Mijnhoeri gelijk ik. lied* eene familie £ij moet de s*j ten 1 ure, n-* pendde kedl mier, van vroi* der, vrouw W 'I McrUw»»*, Tl?1* 11 165 loojitii f'j.' r - op de landen W hoefsmid, alsof Te beginne*1 Neut. - Hij was zoo» VLAMING#-’’ 17 Januari >7804’ ha GBYMOW Deze Philippe*’- zoon van FcW MïNGK, gebot? huwelijk met ’1M heid, zelfs en hoofdzakelijk liberalen, hunne pre tentie» bestreden, en den zin dien zij aan de wet gehecht lubben is die welken de katholieken thans verdedigen. Maar waartoe helpen gegronde rcdèns en bewij zen? De geuzen willen kost wat kost hunnen haat bol vieren en een razend mensch hooi l naar geene raadgevingen. M. Feron heeft uil al zijne krachten tegen den godsdienst en de priesters uitgevallen; hij was open hartiger dan minister Bara, want hij verklaarde rechtuit dal men de priesters moet vervolgen en uit- hongeren, omdat zij aan de schoolwet met gehoor- I zaïmn en de geloovigen hunne plichten voor oogen leffflren. uitgaat van Ket K.ijtlenil Kïnrt van Jt-Mia door Kanunnik DAEMS, een Medilatieboek uitmun tend om zijne groole ascetische verdiensten en zijne onderwijs. letterkundige weerde. «Zijne ki.nsic uaau van politiek leven was van Het aartsbisdom heeft het werk mol eene vleiende naar Brugge te gaan manifestecrer., ter eeru van Vrijdag achternoen is Bartholomeus van bel l naar l Gedurende geheel de week is de beraadslaging over hel budget van eerediensten en de wijzigingen door minister Bara en zijne aanhangers er aan toe gebracht, voorlgezel geweest. 1j godsdiensten der geestelijkheid goed verdedigd, oe oorlogsmaatregels der ministers i ten. Mgr. de Haerne, de grijze prelaat, die als laatste bewijs van t nationaal kongres. de zoogenaamde jubelfeesten met zijne tegenwoordigheid heeft willen vereeren, heeft in strenge bewoordingen het doel en de wer king der geuzerij onderzocht en veioordeeld. Hij bewees dat de voorstellen van Bara, om de jaarwed den der geestelijkheid en het getal der priesters te bij VA.»es-Dl.WOI<5' te Antwerpen, te tweede verramderen, geen ander doel had dan de bevolking -- van hare herders te berooven om haar zoo veel te gemakkelijkev in hel ongeloof te sloolen. Na den eerbiedweerdigen prelaat, is de brus- fdsche radikaal Goblet komen vertellen dat de geestelijken, volgens hem. volstrekt niet noodig en zelfs schadelijk zijn, aangezien zij den oorlog ver klaard hebben aan het liberalismus en de ongods dienstige school. Woensdag heeft M. Thonisscn (katholiek) bewezen dachten gekoesterd hadden die nu voor de wenschen 'der gematigde liberalen doorgaan. De grondwet in de hand, hebben de stichters onzer onafhankelijk- het Lijdend ILrl zullen vermeerderen. -~«anaa3img»M'i. - Mislukte Schoolmeestersmanifestatie to Brugge. In zijn nummer van 22 februaari had de Jour nal de Jlriifjes, op zijne eerste bladzijde, aange- kondigd dat AL de onderwijzers en mamzels der lagere scholen, zaterdag naar Brugge zouden Ópgetrokken zijn, om M. Ileyvaert te gaan ge luk wenschen over zijne benoeming tol officier der Leopoldsorde, en om hem te bedanken voor al hetgeen hij ten voordeele van hel onderwijs en de schoolmeesters gedaan heelt. Geheel Brugge was er om de nieuwe klucht te zien spelen, mamzels van heel de provincie waren zoo in jubdaiie dat het eene ware benedictie was. De beste kleedsels, de nieuwe zijden roben en an dere modeartikels voor den upschik der onder wijzende deernen, was reeds gereed, toen de manifestatie op eens werd afgezegd en de nieu we karnayalfeest aldus in T water viel. Politieke vrienden hadden immers aan Thco- doorke den wel-bcmiude doen verslaan hoe dergelijko bevolenc eere-beluigingen zijnen persoon en geheel de liberale partij, be lachelijk maken. Hij zag dus af van die manifestatie, doch niet zonder morren, I want na de onderwijzers en de ouderwijzende modepopjes, moeste hel dan de beurt worden, om naar Brugge op te trekken, van de ontvan gers der belastingen en al hunne contrainte- dragers, van de ingenieurs van bruggen en wegen, vergezeld van de kanlonniers, brugge- draaiers, sluisbewaarders en andere hoogs lonctionnarissen van hun bestier. Alzoo miek dat affaire eenen plomp en alle man bleef ’t huis!.... hongeren, omdat zij Heggen. legcering die voor zending heeft den vrede te bewaren en den voorspoed van T vaderland te behartigen, is nu juist de oorzaak van de toene mende verbittering en vijandschap die tusschen de burgers heerscht. Zij schijnt maar twee- dracht te zaaien om haar bestaan te verrecht- daarenboven van alle zedelijke weerde ontbloot was. veerdigen en desnoods te verlengen. 1 Al de ihkwisitems sprongen op,en beweerden be- Dat is onweerdig van een gouvernement, welk leedigd te zijn en wilden M. Gornesse tot de orde doen zulk beslier, met, uit polilieken haal, de rechten ?ey!;.!'' ,i l Zijne redevoering voortzetl nde. zegde M. Lor de! trtje burgers te miskennen, treedt ook do n(J (bt von,.sl”lleil (ll,. linkl.17ij wijzigin. vooiiechlen der kroon onder de voelen en be- zjjn^ raa.ir niizonderingswellen. reidt alles voor tol eene staatsomwenteling. In- |)all vel.(i(.digde M. Üevigne d amendementen derdaad, wanneer de regeering geene plichten van M. Bara en bcslreed degene van zijne vrienden meer kent die zij te vervullen heeft jegens de Col let en Feron. In de avondzitling hebben de vrijnietselaers De- vigne en Jollrand hun b-'st gedaan om gal en laster de' uithongeraars der Dagelijks zien wij dat de politieke en gods dienstige strijd die ons vaderland zoo diep onteert <m bezoedelt, heviger en heviger wordt. En de VcrAclkHligc tijdingen. M. Joanaes-Daplisia-lgmitius Boecksoone, pastoor te Gachtem. is woensdag aldaar over leden. Hij wierd geboren te Veurne, den 7 juni 1816; trad in T Seminarie van Brugge den 1 Oc tober 1835, wieid priester gewijd 21 december 1839 en ging als protessoi naar 't collegie van Kortrijk, T zeilde jaap; bij wierd pastoor le Lis- seweghe den 29 maart 1865, van waar hij in dezelfde hoedanigheid overging naar Cachlen» den 24 September 1870. Bij koninklijk besluit van den 22 februari, op berooep van den gouverneur, worden de be slissingen der bestendige deputatie gewijzigd, betreffende de jaarwedden der gemeenteonder wijzers van Bulscamp, Langemarck en Moer- kerke. De jaarwedde van den onderwijzer van Bulscamp. Hendrik Jacob, wordt op 1490 fr. gebracht, üok de schoolbudgetten van vier andere gemeenten, waaronder Pervyse en Hand- zaeine, worden veranderd. De bijzonderste slachters van Dixmude hebben den prijs van hei vleesch van 20 cen- limen pet kilo verminderd. Bij koninklijk besluit van den 15 februari worden de vrouwliên aanveerd om de bediening van poslontvangers van 4* en 5' klas te vervul len, onder voorwaarden bepaald voor hel per- sooneel in het algemeen. Het schijnt dat er in Tministerie van oor log spraak zou zijn de 200 lipremie te herstel len, die vroeger verleend werd voor hel aan brengen van eenen vi ijwilliger. M. llubert, senateur van Bergen (Mons) is gevaarlijk ziek en zal voor eenigen lijd de zit tingen van den Senaat niet kunnen bijwonen. 1 Den 19 dezer beef de korrektionnele recht bank van Audenaarde den genaamden L. Mer tens, oud 23 jaaiofficiële onderwijzer ie Den- derhautetn, veroordeeld lot3jaar gevang, \o>r - P twee min- derjaiige meisjes, zijne leerlingen. Een blad van Antwerpen meldt, dal men dezer dagen, in de officiële school eener voor- steedsche gemeente, eenen jongen van 8 jaar met opsluiting had gestraft; des avonds had men vergelen hem uil le laten, zoodal hij geheel den nacht in de school heelt moeten overbrengen. De vrouw die ’smorgens het vuur aansteekt, heelt hem daar ten 8 uie in eenen hoek gevon den. Hij was versteven van de koude!... Vrijdag avond, rond 8 1/2 ure, toen de trein in de statie van Lichtervelde aankwam en dal hel barreel was loegeslolcn, krooj» een vrouwspersoon onder de balie, om over de baan te loopen. Zij werd door den trein getroffen, en vallende, de beide beeuen afgereden. De barreel- wachler Meseuro willende een ongeluk vermij den en de vrouw tol zich trekken, viel met haar mede en werd een arm afgereden, aldus zelf het slachtoffer zijnde van zijne zelfopoffering. Donderdag morgend is te Thouroul eene zelfsmoord gebeuld, langs den ijzerenweg naar Kortiijk. M. Isidoor Bartholomeus, oud 53 jaar, ’rcnteiner en lid van den gemeenteraad dier stad, heeft zich op 500 meiers afstand der stad, op de spoorbaan gelegd en is door de wielen van den trein hel hoofd afgereden. Hij had de voor zorg genomen zijn paletot, klak en halsdoek af te doen. Den woensdag avond, rond 8 ure, had hij zijn kosthuis verlaten in eene buitengewone opgewondenheid, en na gansch den nacht ge dwaald le hebben, moet hij bij de aankomst van den trein van Gu. 14 m.’s morgens zijn be sluit uitgevoerd hebben. Over deze zelfmoord geeft de Stad Thourout cenige bijzonderheden. Volgens dal blad, moest Bartholomeus dien dag zelve door ‘t gei echt aangehouden zijn, om rekening te ge ven over eerlooze, trouwlooze daden, de laagste waarmede een man zich kan bezoedelen en die weldra door iedereen gekend waien. Hij was een van die mannen, die in de laatste kiezing, alhoewel zonder tegenkanting, min dan 200 stemmen op meer dan 600 kiezers bekomen hebben. Als gemeenteraadslid heeft hij maar twee- I maal het woord genomen, telkens om eenen 1 geschreven uitval re doen tegen de geestelijk heid en tegen onze deftige katholieke raads- heeren. Slavelijk stemde hij ook hel oprichlen en bekostingeii in Thouroul van hel geuzen- leitcikundige weerde. Zijne laatste daad van politiek leven p I I jUc/lnm krtnf» h.u OVA» onnrt aanbeveling vereerd. den gouverneur lleyvaei t. AVal dezen tweeden druk vooral aanbeveelt, is het v 1 1 - bijvotgen eener Tafel rca t'eei ti^ ori,i tivyu,lJ‘’'1 _d'e hospitaal naar bet kerkhof gedragen geweest, i door twee oude mannen van het geslicht, onder r (rXwïoedigë‘Stóf'ïn’Vinden .het «clei(i1l; v!,n.den commissaris en van den deueloovim n met vrucht te onderhouden over brigadier der gendarmerie. Alhoewel M. de deken L.j 1 voor eiken christen bevat het Stroom in persoon bij den burgemeester gegaan werk voortreffelijke ineditaiicn die de godsvrucht tot I was, om te vragen dat hij Bartholomeus zou doen begraven op den ongewijdefi grond van Vrijdag hebben MM. Warnant en Bara op nieuw 1 den aanval legen de geestelijken begonnen. De laat ste beweerde dal de Grondwet den Slaat niet ver plicht de jaarwedde der geestelijken te betalen. Hij waarschuwde de pi iesters dal hij vroeg of laat de af- aanslag tegen de zeden, gepleegd oü schaffing van hel budget der eerediensten za| vragen. .1....;...moïeiac m„. t;.,.” 1 Hij wil dm naam niet hebben dat hij wraak uit oefent. maar hij kan zich niet wederhoudVn uit te roepen dal hij de bisschoppi n in hot hart treft, met de beuixcn der seminaeieu af le schaffen. M. Woeste heeft daarop geantwoord en bewezen dat de minister van justitie zich blindelings moet la ten leiden door de republikeinen en socialisten, en r reeds on verlekkerd I d-1 evc" uls, hel is de g-vstelijk- i ittusop veueKKCiu Ult l(J hongeren en den godsdienst te vernietigen, zien spelen, en al de Zaterdag heelt M. Scailquin (onlangs tc Brugge burgerlijken niet kerkelijk getrouwd) eene lange reeks beschuldigingen legen de geestelijken afgelezen. Na hem heeft M. Jacobs niet zijne gekende wel- sprekenheid aangetoond dat hel gouvernement den weg eener wraakroepende onrechtvcerdigheid is in geslagen. en doen zien dal het stelsel van M. Bara geheel m strijd is met de letter en den geest d< r grondwet. Vervolgens heeft M. Bara zijne amendementen zeer zwak verdedigd, en aaugekondigd dat hij zal onderzoeken of hij aan de yre unde priesters niet kan verbieden hier hun ambt uil te oefenen. De Kamer heeft daarna bare zittingen verdaagd tot 8 maart, om M. Nolhoinb (katholiek) te hooren en dan tot de stemming over te gaan. 1 brnoe«nin<rn. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Pastoor teCachtem, M. Vanbecelaeré, pastoor te Dranoulre; Pastoor te Dranoutre, M. Vandenweghe, onderpastoor te Oyghem; Onderpastoor le Oyghem, M. Vermeulen, priester in T seminarie. De zitting van donderdag was tamelijk woelig. J M. Corne.-,se Ik f' de woede der linkerzij doen los- i bersten door haai h irde waarhed<'n le zeggen over hel hatelijk en partijdig schoolenkwest. Hij zegde dat het enkwesl ni"t alleen van alle wettigheid, maar Al de inkwisileurs sprongen op.e.n beweerden be- j op eerbied en achting aanspraak wil maken; roepen; doch da voorzitter weigerde daaraan toe te der vrije burgers le miskennen, treedt ook de voorrechten der Kroon onder de voeten en be reidt alles voor tot eene staatsomwenteling. In- derdaad, wanneer de regeering geene plichten i ■-... J. burgers en daarbij nog de rechten der bevolking J1 gerechtigheid tegen de geestelijkheid uit te spuwen 1 1 -• - ‘‘t aan i1 zulk beslier omver smijte om bel evenwicht lus- I westelijken doen begrijpen dat zij zich bedriegen. i i i i i i indinn ’/ii tnoi non rlrvAi» «lil miflrlnl zL» tvrimtiorc v.»n scheu de rechten en de plichten der natie te herstellen. ISccliterlijLc Kronljk. Zijn door de. korreclionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 24 feh. Veniere Karei, werkman. De lede» d- rn>chlmzij hebben de rechten van den f),!V10S Serafin, landbouwerszoon en Veniere Serafin, 1 j herbergier, alien Ie Proven, elk tot 2G fr. b.'el, en mnoiliir h'.vneh- Rouseié Philomena, huisvrouw Serafin V> nierë, lot ,.,i .m. .,i «nó ld h'- boet, voor wedeizijd he slagen en wonden. m^ndheid?UÓu Hd van bet -3'. 7 “""i' 1 ’!11 Clen’,‘;lt' inhoii....tlnn gebruiker te /.arren, tot 50 fr. boet, voor slagen en wonden. miskent en haar behandelen wil als slaaf en ver drukte, dan is het einde der om -r aangebroken, dan is hel lijd dat 'de bevolking ,n - indien zij meenen door dit middel de priesters van

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2