Toewijzing, in erne suiting. Jamen. Men, ‘nik bij Vandoorne, "’ed* Maes en Neut. ltt land van de wed' GOEDEREN: Toewijzing, in eene ziltina HOFSTEDE W©®SSW0O SCHOON WOONHUIS, staande te Nieuport, EEN WOONHUIZEKEN, VERKOOPING MET TOESLAG van een Openbare Verkooping iïIGE KOOPDAG 'an toopen 'MEN ^U-TOU. de Al de Menagiegoedcrcn EEN W00NHU5ZEKEH, met 9 aren 10 cent. E: t te Coxyde, b'-westcn Lici tatie-Verkoopi ng van I E P I N G lijkstraat. 9fnart attWfl. 11 na middag. ■a '5 franks. Met vrijen uitweg tot de Oude-Zee- >en schoone Populieren, Abee- sschen Eiken, 1 - lol 3 meters dikto, S mits borg, ten aatr voornoemden Notaris KANTOOR van den Xotari* VAM» EXB E RGIIK TE PERVYSE. Woensdag $3 Maart (IfW 'ÈDE VV M a 11 uV\ x i\*v. 4 dure na middag, in het Hóle'! de /■'rance, naast, aren 33 centiaren Grond van gebouwen. Openbare Verkooping van een w©®bwwis, mei 2 aren 92 centiaren 84 milliaren grond van gebouwen en erf, ie Avecap pelle. Bewoond door David De Blieck, tot 1 Mei naast. Jïnanditg is April tssi, 3 ure na middag, te Ooslkerke, ter hei berg Letlen- burg. 1 dag van llerbergtuili en andere roerende voorwerpen. KAXTOUR van den Notaris 1>E IIRAIIWERE St. Denijsplaats, te Veurne. Donderdag 3 Maart 1BSI, 4 ure na middag, ter herberg van Edmund cilaiie-verkooping van Vrijdag 33 Maart 1HS1, 3 ure na middag, ten huize van Karei Cailliez, te Pervyse, koopdag van IJLenagie-KOed en andere roerende voorwerpen. i.oill»-rli;Le Mand der wlud Veurne. Geboorten 2i. Accoulet Urbania. d. van Jozef en Deblieck Florencia. Bcoosterp. a3. bobbclaere .Maria, d. van Hippolict en Pillacrt Ludovic.i. Zuidstraat. 24.. Beman Maria, d. van Karei en D'hondt Leonia. Binncpalen. 24. Cappoen lleli- odoor, z. van Pictc'r en Plancke Maria. Spaanscli kwartier. 2t>'. Vandamme Camiel, z. van August en Vandcrghote Leonia. Bcwcstcfp. Viaene Gabriella, d. van Karei en Du- toret Sofia. Oratoriestraat. Huwelijken. 26. Parct Alexis, schoenmaker, geb. te Veurne 'den 19 Oc tober 1840, met Tack Narcisse, bijz. geb. te Nieucappelle den 17 September 1839. GEZONDHEID AAN ALLEN terujg'-jeven zmnler medelijnen, louder purgutie en zonder Losten, door de smakelijke gezond heidslduem van Du B.,rrv, van Londen, gezegd bm« oom Dertig jaren onverunderlijke uitslagen. Zij bestrijdt met goeden uitslag den moelijken eetlust, slecbte spijsvei teeringen, maagontstekingen. de gal. de winden, de zuurheid, het slijm, de braaklustde muagopwerp en uitwer ping, den buikloop, den hoest, de helemmenng aan ademhaling, de uittering, nl de wanorders veroorzaakt door borstonsteknig keel, adem, stem, luchtpijpen, blaes, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heelt reeds 8i>,000 genezingen bewerkstelligd, waaronder die van den graaf Pluskow en de markiezin Brélian, MM.de professors béde. Wurzer, doctoors Campell, Schotland, Ure, Angelstein, enz waarvan uittreksel. Sterfgevallen. 23. Peel Maria, i m. 8 d. Hospitaal. 26. Cousin Maria- Louisa, 5o j. 6 m. bijz. huisv. van Albert Dcvoghcl. ld. Rommclaerc Rosalia, 62 j. 4 m. werkster, geb. te Boerst, huisv. van Philig Salenbien. ’s Hcerwilleniscappeile. 27. Denormc Urbania, 4 j. 9 m. Binnepalcn. j!) U 3 «BREcaiT, oven. Ovrrgkving, MiAGZiKtTEN, enx. Jumet, bij Charleroi, 19 Mei 1805. Dank aan de revalenta, heeft de vrouw van M. L -J. Bury, genezen geweest, na vier jaren overgeving, maagziekte, hart- en lenden pijn, afwezenheid van slaap, enz. M. Jolinen Guisse, vun Comllet (Henegouwen), schrijft ons v had ik de Revalenta, die mij de doktoors voorgeschreven had den, niet gebruikt, zou ik nu niet meer zijn. N® 78,564 M en Mme Léger, vau Heveiziekte, afgang, zwel ling en brakingen. N® 68,671. M. den Abt Pieter Castelli, van 1 heid op den ouderdom van 85 jaren; de revalenta heeft mij we der jong gemaakt Ik predikt, hoor biecht, breng bezoek aan de zieken, doe rede ijke lange reizen te voet, mijn geest is hel der en het ge heugen friscli. n Tienmaal voedzamer dan bet vleesch, spaart zij 50 maal den prijs der medecijnen. In doezen van 1/4 kil*, fr.2,^5; 1/2 kil 4 fr. 1 kd 7; 6 kil. 56 fr 12 kil., 70 fr. De beschuiten van Reva lenta in dooien van fr 4,7 en 16 fr De Chocolade-Revalen- ta in dooz-n fr. 2 25; van 575 tussen, 70 fr. Vcriend'iif, tegen poslmandaat. Depot bij de apothekers on kruideniers DU BARRY EN Cie. Algemeen Depot 6 en 8 rue Rouppe. bij EMILE TIMMERMANS. Depot te Veurne, bij G Duclos. diogist, en Ie Dixinude bij Quatannrs-Claus, kruidenier. 2 1 in zeer betamcl ijken staat is, 'dien ongelukkige, die in zijn ieik verzaakt en met hare sa- 'W had, is 101 grooie verwon- t het gezien hebben, in den ge beid geweest, waartegen M. de eetie krachtdadige protestatie Heester heelt gezonden. “ekc is woensdag avond in dc 'r Ferdinand Vanonltyve onder gevallen en verpletterd, is te Brussel, in de bureelen tan Gend, cene diefte gepleegd van Madrid en 120 obligation, diende van 36,000 fr. De nnm- s lijn aan al de kommissariaten Maart 1 ■dag, met tusschcn- in ambtenaar, Verkooping ÏSELE. an Abeeleti Wilgen Keken ‘Hippe o, is overleden te '■i 1877. ?hilippe-Antooa oren teS'emneiden ■an Maria-Jaco- •on Vlaminck was Jacobus VLA- o Alveringhenft, in eoba Cailliau. Vrijdag -1 Maart AS81, om 4 ure na middag, te VVulveringhem- dorpplaats, ter herberg-bierbrouwerij bewoond door den beer Dendecker, OPENBARE MET STALLINGEN EN ERF bewoond door Pieter Gouwy, koop- waarOp alles staat en medegaat, gestaan en gelegen te Wulveringhem, ter dorp- Maats, ter noordzijde der kalsijde, ge kend bij kadaster, sectie B, nummers 458 en 459, voor eene grootte van 2 aren 10 centiaren, onder bebouwden grond en hovenierhof, benoorden zelfde gebouwen. Bewoond en gebruikt door Josephus Schallier. Aanslag met de geldtelling. Statieplaats, te Veurne, van Gemeente Zoatenaai. Koop I. VET WEIDE, wijk A, nummers 92 en 93, groot 11. 3,09,10 C. palende zuidoost koop 2. Koop2. VETWEIDE, wijk A Gebruikt door de gebroeders Bruno ■n Polidoor '■'eye, tot 11 November 1881. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor waarden bij den Notaris DE BRAU- WERE, Ie Veurne; ook inlichtingen bij den Notaris BUTAYE, ie Meessen. KANTOOR van den Notaris C W Bl IV 5 I, I, E, te Wulveringhem. SBoncIcriBag; 3 IVIaart 18S1, Qjn 2 12 ure na middag, te Vinchem, mr herberg de Lelie, bij Arseen Chanel, IN EENE ZITTING ten overstaan van den heer Vrederechter, van de volgende Gemeente Wulveringhem Koop 1. 58 aren 46 cent, be bouwden Grond en Hovenierho- ven, genaamd de Groene Plaats, volledige uit-eput- gelegen te,Wulveringhem, oost nabij het 1 r‘ dorp, benoorden de kalsijde van het Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op LI peren. Gebruikt door versebeide tot 1 april 1887, it 355 frank 35 cent, ’sjaars, bo ven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, met recht van samenvoeging. Koop 2. Eene partie Zaailand, ook gelegen in Wulveringhem, verro oost van de kerk, in den Oerenbroek, groot volgens kadaster sectie D, num mer 1 11, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door Ilenri Moncarey, mole naar, te Wulveringhem, tot 30 septem ber 1886, mits -f40 fr. 's jaars, boven Ie lasten. Tijtelen en konditien bij genoemden notaris CORNILLE. Bewoond en gebruikt door Angelus V’anbee, tot 1 .Met 1881. '°rtewilde, bewoond Brutsaert, CapellE, te Wa de openbare verkoo- *le trekking der loten van Luik Q'ie van 50,000 fr. gewonnen nioid dier stad. Ik zijn er verzoekschriften aan ln «erediensten gezonden, vra- t;igen van religieuze kleederen, In weg, ganscli liet land door orden. izinnige daad te Duinker- a stad spreekt over eene zon- Jegbare zaak. ontving M. Aug. Poitebois, ('e rue de Beaumont, 9, eenen 11 en ongeteekenden brief, en volgenden in houd z'Jt franemavon en republikein ver uw tiuis woont er, in Nr 16, deefd aan de klerikale kanalie; ^ryan ontmaken. Dezen nacht, Ü>J, met een scheermes gewa- '*ln afsnijden van vader Paul- pulmier en van de grootmoe- ‘■Woestyn, oorzaak van al hel Woensdag Maart om 4 ure na middag, bij Pietcr-Alberi C. noordwest koop 1. Pifcllion, te Avecappclle, I' 1883. mils 2550 fr. bij jare; de grond pelikaan port, OPENBARE VERKOOPING van een ter oostzijde der St. Jacobsstraat. op kwaad Zoo gij hieraan volkomt, zult gij den 20 maart 20 duizend fr. ontvangen; als bewijs van mijn aanbod, zult gij in dezen brief vinden een bankbiljet van 500 fr. en den sleutel van het huis. Indien gij weigert, zal men u in den nacht van zaterdag lol zondag door den kop schieten. Gij zuil den zoon Ferdinand Paultnier spa ren, wam hij heeft mij 10 duizend fr. geleend. M. Porlebois, na dezen brief aan M. Paulmier geloond te hebben, heeft denzelven met de 500 fr. on den sleutel behandigd aan M. den opper- commissaris. Het assisenhof der Gironde heeft donder dag uitspraak gedaan in de zaak der schandalen van Bordeaux. Eene heele reeks personen waren beschuldigd van onzedige en monsterachtige feiten gepleegd te hebben op de twee kinderen van doktor Delmont, een meisje van 11 jaar en een knaapje van 9 jaar. Maria Laborde de meid van doktor Delmont, is veroordeeld tot 10 jaren opsluiting; Henriquez apotheker, tot 20 jaren; commandant Aplé en de millioenrijke Hemy tol 6 jaren; vrouw Rodrigucz tot 10 jaren; kolonel Cbaiel, Soarez en Margareta Douet, on- plichtig erkend, werden in vrijheid gesteld. Al de nieuwe inschrijvers op de Kleine Rentenier zullen het L!idtol31 December 1881 voor óenen frank ontv.ingen. (Zie de Aankondigingen). ■Donderdag 3 Maart flMMfl, 3 ure na middag, ter nagemelde herberg de Casino, te Loo, van Stad Loo. onlangs nieuw gebouwd l Casino, met smiling en schuur, op 22 r aren cijnsgioud, langs den steenweg op August Bieswal. Verdeeld in bewoond door de wedr Delanoeyc. Aanslag Nieuwcappellc. Op den instelprijs van 7000 fr. Bewoond door de wed' Depuydt tol 15 Maait 1881. Nadere inlichtingen bij genoemden notaris DE BRALWERE. Vrijdag 4 Maart flSSl, om 2 ure juist na middag, te Wulverin- gbem-dorpplaats, ten hovengemelden huize, bewoond door gezegden Josephus Schallier, KOOPOAC van SCHOENMAKERSTUIG en meer andere voorwerpen, aldaar te bevinden. Op tijd van betaling, boven de 20 Hnnnilti- Jlnnrt iSMt, om 4 ure na middag, te Coxyde. in do Drie Vis- -ch rs. licitilie-verkooping van Een Sll'IH en al hangjijkhed m. op H. 1- 16-73 G, medogvbruikUn Zandakker der 'Tfgenamen Bauwcns. gestaan te Coxvde (Zeepanne), gebruikt door de nalatenschap llarlewvck-Culcoeii. Ingcnottreding met Wcnjx.-ifiJcn «laar, om 1 1/2 ure na noen, ten zelfden storthuiz.»’. koopdag van d de aldaar te bevinden Menagjego-edcrcM en Vi.sschvrjCuig. z Woensdag Maart f Koop 2. VETWEIDE, wijk A, 3 ure na nrddag. in het Gemeentehuis, te nummers 94. 95 en 96, groot H. 3,73,50 Goxvde. openbare verknoping van tSpcnharc Verkooping van eene schoone EN GOEDE PATRIMON1ELE GLUGEN TE WAT0U, IN DE DOUVIE, uitmakende bijna eenen blok, doorsneden door den steenweg naar Poperinghe, inhoudende volgens kadaster 10'hec taren 94 aren 67 centiaren. Gebruikt door Bernard Denecker, met recht van pacht tol 1 October 1885, mits 1216 fr. ’sjaars, boven de lasten. Verdeeld in 4 loten. IN EENE ZITTING, Vrijdag Maart 18M4, om 2 ure na middag, te Poperinghe, bi i Ilenri de statie, ter estaminet le Drapeau Bailleul, te Veurne, bij dc Nieuportbrug. Beige, bewoond door Ilenri Berat. Door ’t ambt van den Notaiis LAVA, te Poperinghe, en met de tusschenkomst van den NoiarisBUTAYE,te Meessen. Vrijdag-1 Maart ISSfl, om 3 ure na middag, in het hotel dc bij Ch. Delportc, le Nieu- En deze leste Petrus-Jacobus Vla minck was zoon van Petrus-Jacobus VLAMINCK, geboren te SieetiKCrke, getrouwd te Alveringhem >len 8 Augusli 1740 met Anne-Marie David. Degene die kunnen vinden erf- geramen te zijn van de vader- iijEiv zijde van boveugenoemden Leonard-PhlllppeVIaminck, wor den minzucht zicli aan te bieden mei wettige en in regel zijnde bewijs stukken, ter studie van den Notaris BEEHNAERT, le Alveringhem, ui terlijk vóór den 9 Maart 1881. KjA-KTTOOB. van den Votariw ED K C’AK. te VeBirne, Boter weegschaalstraat, A" 10. ^Voriigdag O April 1BS1, 3 ure na middag, ter herberg van I' Koop 1. Schoon gerieflijk KïCJVTE-j ."VICECSSIUIM, met 14 aren 90 centiaren erf. te Vcurne-Beweslcrpoort, lest gebruikt door de wed' Vcrniecrsch-Vandénbussciie. Aanslag rncl de geldtelling. Koop 2. Schoone met seliiiur i n stallingen cn 11. 23-01-30 0. be bouwden giond. hof, boomgaard, gras- en zaailand, gelegen in Adjnkerke. wijk G. nr* fcOI Gla, 61b, 62 tot en met 74, 12fia, 125b, 26c, 127c. 128c. 158b. 159, 160. Briiynoghe, te Avecappelie, openbare li- 173, 176 tot en met 182. 188, 189. 191, 192, 214 en 215; palende: M. Deschielere de Lophem, Mn” wed* Calmeyn. de kinderen - -■ Dcsmedl-Beniier, P. Vanhontlc. de wed'en ,e Avecappelie, met pacht lot 1 October ten dienste van herberg genaamd kimh ren Guillcraan, den disch van Adin- kerkc, de Duinkerkv.cirt. MM. Ernest De spot en j vier loten. Gebruikt te weten De gebouwen met H. 22-48 49 G. grond en land, door de wed* Debeerst-Cambier, tol 30 September van n’ 61b, groot 2 men 81 cent, door P. Mariannes, mits 15 fr., tot 30 April 1881, en nr 173, groot 50 aren, door sieur Alle man, mits 100 fr.zonder pachlrcehl. Uit tier hand te koopen, in zijn geheel of bij gedeelten Een Woonhui*, hebbende stal met koetspoorten 11 aren 13 centiaren, volgens maat, onder grond van gebouwen, te Veur- Hof en Erf’ daarmede gaande, kadaster nc, meeste’ deel van nummer 280 der wijk sectie B, nummers 47 en 48. A van het kadaster, uitkomende zuid op de Citeineplaals, cn noord palende aan de Zwarte N’onnpnstraat. Gebruikt door jutvronvv Helena iilarkeltc. Zich te bevragen bij M' r I>E C’AK, vooi aoemd, Botciwecg'ehaalslraat, 10, h 1883 aan 37 cent, grond van den Disch dier gemeente, waarop het geslicht is. Laatst met de geldtelling.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3