I i l l 1 t[ s Wfl. llfEHWI® «■mile* U^ent vooi* DSclxie 'on DHEÏFÜS (n am r.L..or' I X O c© TE PACHTEN K& lieslraat, te Veurne. Te bevragen )üj M. ■Florimdnd DEEPENS., zelfde straat. l J 2 g TE PACHTEN SUtT «aast, de herberg de Vette Os. ter dotjp- plants van Hout hem. Zich te bevragen Lij Teulyxck-Cüktiek, bierbrouwer le Jiou- .IheiiL t£ J TE PACHTEH Mtaande Benei Herberg met schoone landing, te AJve.rin ghimi-Forthem, nu gebruikt door Charles T'hory. Te bevragen bij M. Jv.xrjih ükfl j;N 1» Ali, brouwer te Veume. iS 1 v< TE PACHTEH hruik te'gaan D' j herberg de Bontekoei. te Veume, langs de Vestenstraut, bij het kirkhof, laatst gebruikt doorl. Ninove-Quarlier. Te bevragen hij Noiiueut Zoete, brouwer te Veurne. ffêl (■f 11 is M s IJZERDRAAD ten iloorvlochli-n (gegalvaniseerd), aan 12 en 14 centimcn den loopenden nieter, dienende lot hel afsluiten van weiden, meersehen. n tol beviijd der k,ief i,ij«ik. doos i-eVóeKd. - Emnra öp stam 42 S s cc m in ui 5 01 tv»g. aJ! 1 Zit- K-sf is E F PI FPMfft LX/n' PERIMW/VNO. z lil u D. VANDERSTRAETE-miET, o z S3 U fi D Z I E K T E N ‘ElOtOGLBI’iEK, SCHURFT, ZWEEDPUISTEN, BRAND KIS (cresson) D POMADED. DUPUY het kijichtigste bloed- en vochtiuivcrend pLinl^rwasmid- dcl dat bekend is. èi li.1 s?bq M.wroaT wordt gevraagd bij d Nveduwè Vauliuve. Panneslr.iiit, te Veurne. |N iTlOMU: SEEUC3E LICHTING VAN 1881. oj - --f t xj - h g Frta&ü’ m w ir e t WTWEBPEV. p Iivucnstin«l. <i, KOK'I KIJK. Mmino.i.il» 10. e 2 7» f BORSTZIEKTEN Du VAMER it B. DUPUY STHULE .3 J s <a-f i li l 8^g 7 r? AhuMllu’ïT ZICH WARE Cl» 1)11 ElItSPH.HA gezeid SSnildtier<h-pillen. I i- I i Tc Pachten tó tr-i r 8 tl £4 o ü5 CD CD _l F MJ n Meester Schoen- en Leerzenmaker, TE VEURNE, f-D VB ark» r rij pefl 27 4 .5 c 2 5 e— t tP-'sa M (D M G O IU c;= z^aubelma^eutl Rericlti ujy S T O O M M O L H I Wie/ verniinderinj van prijs te Bulseamp, 1 Vo.ir het m.iken en breken v.m ftlle som ten vn<i graurn (in 4 concnsseur). Opdit hngd z pi, van m’j 1 H FRAHC a PAR AN FRANC PAR AN i-ApêrouAx VV'xAa/ 51 w FRANC tl I I/i PAR AN - M I S I 5^ •7 z~ - 2 .ji'I'S 7 - Bk i tEikf nmO;!Eft, <i.it eiken zondajr een vertrouxvelijk i r n i '-V. vooy.’x-.1 i i.ii..G<n. over .ie kiirsc or.i zich zonder gevaar'te nMlteniers- Ol IhirgCrshllIS Val e i i lla iA.Ll t't* l.il’iC in »'ai. v... .i. k - L-u S3 j Vrer« --1 B5oi» »;s fl? JKanrt flwWS om 2 ure na middag. teSt. Bicquiers, 1? anjstaeilè (ychueht de. L!tio:i>taeile Linde), op <le h< (sledeJamlen tocbehóorende aan (.‘e Burgerlijke Godshuizen van Hoog-|WOrden gevnui' d. staede, respectievelijk door Eduardj-2 Ainelool. Charles Coene, Heun lleuzele •en Charles Didier, welke hoornen'be slaan in Hollanders, Llem-tners, olmen, abeelen populieren, eiken en wilgen. De liet hebbers worden verzocht deze Imonien voorafgaandelijk te willen gaan' lezichtigen. ■Op gewonen lijd van heuiling. 'Een schoon Huis, te Wulpen, op den dijk. 3 2 z> e. ÏJ-ts 5 s - 8 S P 2 o =7 OO oo co «cej «d esj J,- 5 rrtr i AJUJUBW g G tc Wulve.riughcm. 5 Veruitderinz van wöoiiHt. S£< LL1 16 - 12 7 fp. n t-KO M5 I iu70 als koste- r£i 6 4 i<J 0qe v •■- Im iXf^Slnr.' ►I t 1 Om seffens in gebruik te komen. De Brouwerij en Herberg den Gouden Leeuw. alwaar de \Vcde Brandt gewoond heeft bij de Markt te Loo. V.icli te bevragen bij PjethiBilvmit te Loo. 3 7 I0O kilos vl <i. id. id. id. O s co *A •s: rq Q P 3 f —2 S F* <Zj van eenieder. Wekelijkschc cstami.net den' r»|-I dag. Voor wat zijnen stiel betreil, hij verhoopt dooi goede zorg, spoedige en keurige uitvoering, mee; en racer het vertrouWen zijner talrijke kalanten U [zullen verdienen. ¥.v.ti,lrp .*a p 1 KT&> ikzjb tnrtztitli flï-ï’.-— heeft d: eer het publiek kenbaar temaken dat bij zijne w. onst heeft overgebracht uit «Ie Zwafte Nonnenstraat naar de Grooto Markt in den 2 maai» "P S 'Z 'z- 3 CD -o '-Z5 25 Abonnement pour route la Beltf ciue A KW01EK EN TBJMIUS l'OSTE, A BRUXELLES, RUE HE LU.XUM. fie lllonitcuv Gclge DES 111 IN HET AANGEZICHT, KLIEREN ZWEEREN, SPEEN. KANKER, KLOVEN ÏSF.IIAIVOIXK.XG E!% GEKEZllVft IMIOK Engelsche apolhekeiij Cu. Delacre, Brussel. Te Vfurnc. bij G. UL’CLOS. drogist.— Men veneudt tegen remboursenent Leest uHiidaohtig het vluchsclirift bij elke flesch "evoej l. 3 - 2 S £3 s t. r« 3 o i De pi rsoonen die de storting Aan 200 L. voorschreven door de wel gedaan hebben, ten einde rrmpl.icanti n tol den mililairi'ii dienst te bekomen, en die zich later m bel g'-val zouden bevinden ergeche te verkrij gen. mogen zich vervoegen bij 11 Slragii r. Plalleelslraat, 8. te Yper. die zicn irdast i.n middelijk en op g n uiige voorwaard n er I: vcrschaiïen. - Militaire pi«alsve, vanger.- o...l V. 28 1 dirniiij. wonden alle jotïtleret! in icipynw-ioi«lij’heid p I./W OEHhM». alsook alle niulcre dagen der werk, be i. fic; ibl is hultjeiic w-ijrop ik mij stc»i'i o.m meer ei> i.irr» d 'pt isl van l 'iwe per U BaOHPlI I ten ll.ur b i*- l uien riiighem-Forllieni, maakt bekend dal zij magazijnen reeds voorzi-n zijn vat; won echte Guano, voortkomende van het huis Rau-Van -den Abeele. ie Antwerpen. Deze Guano is gewaarborgd voor zuiver en onver- valschteu wordt verkocht gelijk hij uit Peru in België is ingevoerd. Bij dinzollihn ook te bekomen goede kwaliteit v n zaaihaver. plntjlhooncn. erw- 'lé'n. harde haver. Lijnzaad koeken, koolzaad koeken, lijnzaadmei I. Monsche kolen en JBrabanscii goed, alles aan voordelige ij- '|z'»n. Til IlLRV Uit dw hand 10 koopen I I Li)* ui I Kenen goeden en gemakke- li’ken Tilburij. met harnassuur. zud -1 en rijt uen, alsook eenen goeden en kloeken wagen. - Zich te bevragen bij den drukker di zes. in koni lp mdcnl?*' j 1‘nissrl Gt Ml-Veur»»* 5 50’ (Dn treint” j niet te Coi tein‘"!i Ooslkerke en A'<’* Gcril-Thielt-Lichtcf; (11 50, Du'nkerke-Vcurnn 0 15’ i h v vrldr-Veuni®'^’ 5 42, G40* imiir-DixtiiiiHe 6 I9 t-D 11 S-.\ 05 liiiniiile-Nifiip-* 4 55 8 51 Lichter velde maf 45, 8 |.8’ Venn e-lhiiiikerle-T naai Ghyvi-lde j I loi teimi ci[-()i>slci‘^ Instendc-Cni tem. -T” 6 SO. lorli-mnrcrj IJper, j ,J er-C.oi tein.ri 1 .iidilerM-lde n.ar 1*1 7 27 ioi ti ijl. n.i.r Licht’ 0 I i<J Ou L öïi-4 - JZaC VrejH Te pachten met den 23 April IjÏjLü 1 1881, een Huis ten dienste van1 hei bei gen broodbakkerij, hebbende schenk- plaats en keuken, twee bovenkamers, twee kelders, grooten koer met bakhuis, oven en meelzolder, Te bevragen bij Emmanuel Vermeulen. COllC'Ssiotl- narrsvn. BHUGfiE, (^outh’ii Miin'’nkr»'. Grooln Markt. N. B Elke tuk iIchu ;t e-n loodjü voorzien van hoven Qe|4n<ikt mark. Te Ai.twvrpmi k m men r< ;’,rlni:»ti j fijne cetw.ir» i vin rechUh e ks rhvo om st r<‘lij b'-koi H n ii .ii pi ijlen huih,ii alle coik nretilii! Fijne «jorpokle Anlrrns he lb sj eu aan 1-^0 <|c kih A Weslfaaty'hr 1-|O l-OJ C! e o Wcstfiialsrhr* A n»t*i .k .ans< h** Bu.UfSlukkrn. Z uier berntm, Geïdcrsvh Spek, g-l drrid, Fihico l’huis "rioiKlrn peril) Mins (|jc$or |eër’i| vol in S brliel'h!! Ernh’ D p«t v.m fijne Mnk.4.< 'Ti r’r. o l Vu.i fr. 1-4 en on;,obi it'd nr.u fr. l»-25 1/2 kil. ni'V cmisipi t ris voor ripe J. STRUYF. Rhynvcst, te Antwerpen. \our elke bes’i<‘hr; hoven <le 20 fr. Wn»<!( c«m* allersi h.» msle k-mt van l’el^ic van looie premie ;;0"cv n TE JU)I)1E\ i schoo> v.n hl uc betgfhehé cn vreemd.sla»,‘n’ Sollingen en beplan ten hof. ook dienstig voor boer derij. geslaan nevens de VoOR 11, (-ni chu I to ST.vn, te Vcuine. Ihahs bewoont <b' t’. u-.i’vn en <1<‘u ?v LA IJ’ .UlO F kh.lL’.to de Dcnrskaart der Familión', j te:1;:j;ci:;o‘'-^—aenendetaatsujoo,. M.acll uuntcin ihn.% m nivv uiu nc 1881.1 c bcvrikccn i)i. dour ltr< b'Czenfieu v:m iirmtzeRdi <>f postniundatcn aan net adres der D AH 5 VAll Uu KLlL’C BE!’ I Li IuS 1, A'-ri.beilatraat, BRUSSEL, 1, Arenbergstraat. Hb(.l.F.n( K. te p - -e - r .r VeriBktrdc en volkomen»! gr- Rllll 1 I H r CCliug op drie ni.iaiid-m tijd. 1J!l I B J 11II bewrien «loor 12,00 cci lifi- lier.. De tn<*cilijksl birnkru worden tei 113^1 houden Imet het fjemnk. Ziekte der vrouwen, Idoo! t.ikkiiig der bmmioedcr, eni genezen ponder e itig (pess.iire) - Oumiddelijk ei lichio". Echo gediplomeerde lame is ‘»hu lo t j’e .lirbt geliccht .1. WAEBMLM BS, breukbandmaker der hoapi- Ulen en vat» h«4 lc«p r. romniamb iii cn itddcr vuil V4 r$cheidcncord> n, voor vcrdimKlm im het inensch- «1 .mi bewezen. Ghoeni laats, 35, Amwkrpkn. Tarwe, ld. nieuwe- [logge bucrioen ld. nieuw II avo id. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten Prljw nun w<'1 bakker*, te t’e/'t’oi zuüen verkoopen halfwit. 60 <'■]- fn lang; de burgwegstra;-,t. Om in ge- 1 ruik ie treden met i Mei inslaande. ^4 «•s« al^cntrriir voork1 Evenals een dief, randt, v.dt ze ons op deer aan lij ien g1/' li l den, z«;£s somtij 1 indi-n t-ene soort t*n 'ir d tot »l.p. n Dis ••ii onamiijei.anieu 'anden zijn nut .w® i. id Is z.i-1. I>. ictl-1 •i Vii’lt u's het W >c e nmag en soièw jl' n cour n 11 nun te e' s(e van de maag. '>u t' nsic dt-ehm er Lv een aekcr.tijJsvei ■ic hij den aiuivang .aasden vergt zeld 'rocnai liljge Q.iimr* in plióuiielijke afg-1 rac.hl )nj tc sl pi uigtan» nut verga' uvvacbtig, p'ikke) .l es euvel op. W«nl i' ueivinut hij cene r<;.kt vcistypl (gO ruog cn bij oo<ml -vor it dik en tra igI ca- geap.chlig»-tinW og dat re auiiduit.' deur. Dikwi Is is ll' voe Isel, dut bij grbt irak n.eu laten in lellenn, dan rins' ebt r, tu zei r kik» I Iiugen gevol.d. liet! zwakt en hij lu cft a f !i j ondervindt eentf zw kte, Al eze kenj ii. li gr vi ioi men b'! hc.o’ki'.g ondi-r de» lijd ivie is. Gtnecrbf’ omtrent den aard d<^ hebben dip als een* nd're wed. r al' ’H nvge ook als lu'ltri j één hunner verschil ene gunstige, iiitko’ r.og'ans ontickt, did (wor'el t xtrrct of f mueder St'y*') in elkj De s ei iite sp'j’’1 ziekte, Welke ecu f; - uandoet, en ze words stvii gevolgd, zon glf i aangi bient. De H t' midd 1 zelfs in (Ie nf Ad V.lld Mr.n viu-.t uc.i n allo goede npotheki» 11 Verseriofile song 5 OJ’O. 10 0(1(1 zijn beschikIciar. ihei k. op onroerci trost van 1. 4 1 't Men b. vrugo zi |bi; (Tim hagen, bij EiH'O tillti ll’.ItT, te Sv.eve- Prijs fr 1 BO dr doos. Bij <lcn ci.rnaar II ia'i?,,i 1 ['j igbrm (Kortnjk). - Op vraag verzending STANDA.EHT, sieenslriutol .in üm,\1..u|,„>t (R.irfptJ,|sJ I I 1 3- BEl’OTS Te teun.r. hu G DU..LOS. Ui o ,ist, I - L, x r,n |1 i Oiimude, bil tlII. GinssmT en YEHW.lf.RiiE. s„ .Di^'é’ H. O K’ A van Uit «!ev l>a>!ctl S.«i<»iwst Café des Flandrcr. cn zich beveelt in de gu,s(|n m a jïs a - <2 8 a Sx? FH có N rm ?g-' ff ^^rusi--vl' M s r- V- 7^ 'a- M t? ~r nj» r. s F» -2 k»,| CL £2» r-TX-r PtXTtYlf- Hoésl, V»iknuilli» id, l.iirliipijpoiiijh’king w 0MHUDKLUKE V«HZ\CIITPG. M‘<»h!»lGE GEXE/I5G H door <iiin echten Strop van p Eunc f’4*i) v<>ii I i«.re verk<»n <1 h»'icl wordt U in ccncn uiterts kortcniipl gcnezozi. kg D>’ hnrdiu-kkiiC!' HOEST, <le *h'pm>lr LUCHTPIJ P- M ONTSTSillNG worden «loor dit grn<’<,»hii’b)*l M 14 IPt in hr» h”«’<! ri n»*e«piid'le) vorr de klnden-n met de fij 1 FNGÉLSCHE ZIFKTf i b-nmg-r.i n ’..-t KLIEREH, O i SLECHTE VüiHTEhm HUIÜUITSUC. S nMK Mt J.M7»; AANDACliriO ..o v! ».»hrif’ <I;it dit |i v»»rr««vft|t v-~DEPOT ENGEIXUE aPOTHEKEBIJ CD i»ELACKE, TE BKUSSEL Not»» - Men maakt a en vei valschl (ie Siroop van Dr Vanmi'r «*n B DüVut. gewezen «polhekèrK der hospitalen v.m Paiijs ilcit eische allijtl d<* hundteckeiiing op het éliket in drie kleuren, blauw loetzwarl en zw u t Regelmatigejioslsloomv.iart. omL.i sche vlag. lussc.Li-ii Antwei pi n. Neu ’|en Philadelphia; remge r^■cht^tl•eek•cll''■■Hjn van Anlwerpen tot de Vcreeni.gile-Slaiin. Direk'e biFleltun lot alle steden der v i - eenigde Stalen. Billellen gaans kieren aan verminderde prijzen. Agenten B. vmi der Becke, Anlwerjicn; G. Van R.db-lghi-ui. Bón-s l; E. Sti - Platleelstraat. Yper; A. Van Acbrr, D.xmu - de, kleinen 'Dijk. Inlichtingen bij den notaris CÓRNlLLE.j- TS TffCSTtZ 71 nS" aan de luitdbouteers en verbruikers van Guano. P. HttMfflT-DEJiEGlKR, koopman te Alv.. Jevnal finaneiff paiaissnnl luns les (liitunichi's avr 16 «grs ik tcMi-. xT-1 TDCDT'JTSTK l’nr rciu-’ «In ll©nr<f« dr RrArlIri Pt dr Paii» rt»r i-rt»ir t»*r»»r <lt valeurtt d*"* arl»llM»KR stnni»j|rH\ la rate vfbrirlle d’ ft Infnrm»tinns lin inrifrc* dr* dii'-iiinrt'ln lurdit» - !a Ihtr F?AND i «flirieile de* llraip» dr loulrs \al?itr» ilrlgr» r flranflrrr» „j t PROPRIF.TÉ OE IA R5N0UE OF-: V LEURS LOTS I l’AR 'i W'VW v-^-wvrr':-—n S M&* ~i* S. et 4 50 I èrmeder zou ovt*r- uijne gctroiiwit»heid ei| >p«>» <li;r,e bv dirmi. - u der «*i<p*t|^r»*ii bewerkt •L,’i WOE^iSDK'v ca DON-I irop ik mij het rd pt/bbek te "eniele.n 100 kilos fr. 1-7'» B-80 0-80 l-(0 1-00 Uwen dit naar. D^a’rè Huygliebaert. - 1 Va"rb'‘k',L. Elk 0|''l, r V'in lÖOÖ'meiers wordt vrachtvrij gezonden. - - teas Sub J J ’vcïz.J er.. -j-.. 11 over -ie L.uv.qju fiba.it. 15 Ir Bimfke. Er zullen ’.edii'iT stalen bij MAV -w.i f vLirf>’ fL’"*ir’’ v 1 •■•-»‘dsni.< b->. I..I-H,!. 'lezp. vi >fe/'eve ra stutfeii wl,,dJ 3Ii I AKG1 dEH ÜE'>USEH.-E 77; 1 'Kd-h L’.ibbU, bn-n.ndc la.Hia-nle .Ii;1'ei,,ll.h.11 I»« HCHTEKEEaVOtCEtlOE 3U L7.’ f-’ ff» 7 ’IT' ifltD- Bi- d'ze vei enj k een l»i.zun« er wcrkhiDR veor de I '-1 *r* ‘iCJflith,,. r. Was cherij intdroo’n-ineiJ - Vlo V „I.w- e-, n .1,.. -0 ll3.UJ.ten, «ftriswiende kh edenm in zijde, wol e. p iic. pr’s. also «k alo V 7f Q r A L! ff f* iniiisll’ 'eder*m znl-ni oew.ifisrhen w«»i den z <n<ler het k iiAH l$\S i -insb» los te doen, het teedeis e kleur tc vei ai.deren ONTVANGT - U .1. -....tl’. t.-,l...n k.....p.A. mon r.’o tuK JAA;> A le ai tiki-'i‘>; iiill.-i' met i h b belnddeld weiden n, r Dele pillen, ulom gekend, zijn de zachtste en ze kersle purgeermiddel ouder al de nirdccijnenj zi, vri oorz ikcn niet hel minst»- on*em ik cn mo^en o alle lijden en met een»! goede maaltijd giniomc worden. Zij voorkomen al de ziekten, omdat zt nil het lit liaain drijycn al dt slcciitc \ochlcn, oor Z4ak v.m alle kwalen. Een gematig. doch regelmatig guuruik dezer pillei is de wnarborg eencr kl<»cko gezondheid. De jaarlijksdje verkoop imi tien duizend duozei d» zer pillen in <lu YUandcrci», Ihivcii.iI langs de» zeekant, waar de mensch zonycel vomzorgen moet gebruiken om tic gezondheid te bewaren, toont gc- noegz iani de populariteit en <lc goéde Uitvul tail dezt remedie Voor veidcre uitleggingen, raadpleeg den ornicnd i’ i ii Prijs fr 1 50 <le doos. Bij den eigenaar II. DEPOTS Verii'éi»9 outiin ft <Cror>£ uan>ieh?ii» LEONARD VERMEULEN, Rakker, ^oardslraat. p (hoeJê der Sniissestraat), te Veume, gelasi z:ch !w» t den ontvangst (’er connnisr n voor h' t vervum van a Ie slaeh v n w»»l»o»i, zijden of ka li» men sli ff.o., lot wel mans- als vr<uil-le dcien, i »it. z door het hu s tto Koentgks, St Jncob- hernstu de i. p». M dv geve fd stutten woidcn vror de Al!o v ouw-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4