I tl I I 0-1 l1 Veurne, 9 Mnart 1881. 1899. EE\E SCUIIIKWEKKENDE GEBELIITEMS. &d jaar en I jV Misbruiken. De. gieuzen zijn tegen de religie niet wat zoii’n ze wel! ze zijn maar tegen de misbrui ken, die, zoo zij zeggen, onder den dekmantel der religie gepleegd worden. Het trotloirbladje, la Chronique, legt uit waarin de misbruiken bestaan. a Een bedroevend verschijnsel, zegt zij, waarop weinig gelet wordt, is de zonderlinge verme nigvuldiging, te Brussel, van winkels waar men.... kerkeboeken, godsdienstige beelden, paternosters en allerhande kleine voorwerpen verkoopt die tot de bijgeloovige gadsvrucht be- hooren. Sedert eenige jaren is het getal dier winkels merkelijk aangegroeid en, zonderling, al die winkels doen goede zaken!.... Het is dus dat de verbeesting van hel volk vermeerdert in plaats van te verminderen! En daar is nu het misbruik dat van de religie gemaakt wórdt. Volgens de geuzen is hel een bedroevend verschijnsel in een Kerkboek ol op eenen paternoster te lezen of het beeld van eenen heiligen in huis te hebben. Dat noemen zij de verbeesting van het volk. Zij integendeel, kennen de middels om het volk te veredelen; de schandalen die onlangs te Brussel zijn uit gekomen, zijn daarvan een klaar bewijs. Daaruit blijkt dat niettegenstaande de millioe- nen der staatskas, de drukking van. het gouver nement op zijne ambtenaren van allen rang, en de dischraden op den arme iiiigeoefend, niette genstaande' den oiiWeerst'adtibtirén invloed 'der liberale nijveraars op hunne werklieden, de of ficiële scholen slechts 35 der kinderen die in schooljaren zijn, vereenigen, terwijl dé katho lieke er 65 ten 100 tellen en verre de meerder heid hebben in 7 provinciën op 9, dat is de ze ven negensten van het land. En wat zou het zijn indien de ouders vrij waren aan hunne kinderen een onderwijs te doen geven volgens den cisch van hun geweien? Schoolstatistiek. Wij hebben vroeger de statistiek medegedeeld van den toestand der katholieke en ófliciele scholen van al de provinciën, behalve Luik. Zie hier nu de cijfers dezer laatste provincie Lagere scholen katholieke 32,733 kinderen; ófliciele 51,830. Bewaarscholen kathol. 8064; ófliciele 7231. De algemeene toestand voor geheel het land is de volgende Lagere scholen Katholieke, 457,532 kinde ren; ófliciele 279,853. Bewaarscholen Katholieke 125,157; ófliciele 38,105. generaal V.. diegene van ons beide die het eerst zal sterven, zal de goedheid hebben den andere te ko men verwittigen. Neemt gij dit voorstel aan? Heerlijk, prachtig, generaal! riep Orloff niet scha terlach uit, en beiden, alhoewel een weinig bedwelmd door den wijn, gaven elkander ernstig hun eerewoord en bJaofdén hel gesloten verdaag niet te verbreken. Eenigebwckcn later Barstte een dier vreeselijke oorlogen uit, waarmede de hèérScfiiucht van Napo leon 1 hel ongelukkig Europa teisterde; het russisch leger (rok met de legers der mogendheden te velde, en generaal V. ontving bevel dadelijk te vertrekken, om zich aan het hoofd eener legerafdeeling te plaat sen. Hij kon sedert ongeveer twee of drie weken Mos- cou verlaten hebben, toen op zekeren dag, zeer vroeg in den morgen, mijn grootvader, die zich pas aan gekleed had, plotselings de.deur zijner kamer zag openvlieger,. Graaf Orloff, in slaaprok, stortte als een vvaanzinnige de kamer binnen; de bleekheid zijner gelaatstrekken, zijne verwilderde blikken getuigden' van de ontsteltenis.zijner ziel. Gij hier, Orloff! riep mijn grootvader uit; zoo vioeg en in zulk kostuum! Wat hebt gij? Wat is er gebeurd? Een ander misbruik voor het geuzenblad is dat er te Brussel straten zijn die namen van heiligen dragen. Dat zou, volgens de Chronique, moeten veranderen, omdat dat alles te veel naar de sakristij riekt en hel volk verbeest; maar dat de winkels vermenigvuldigen, waar men zedelooze printen en schandalen verkoopt, dat de huizen waar men de minderjarige meisjes in poelen van verderf gevangen houdt, groeien en bloeien, en noch de Chronique noch geen enkele geus zullen er over klagen! Mgr. de Ségnr verhaalt in zijn werkje over de hel eene schrikwekkende gebeurtenis, aan welker echt- heid men des te minder mag twijfelen, daar zij om zoó te zeggen in zijn eigene familie is voorgevallen. Hetgeen Ngr. de Ségur verhaalt ia zijn werkje, is te Moscou, in Rusland, ee.iigen tijd vóór den uood- lottigen veldtocht in 1812 voorgevallen. Mijn grootvader, schrijft hij, graaf Roslopchine. militair bevelhebber van Moscou, stond in nauwe vriendschapsbetrekkingen niet graaf Orloff, een krijgsoverste wiens dapperheid algemeen geprezen werd, maar die ongelukkiger wijze even goddeloos als dapper was. Een bevond zich graaf Orloff bij oen zijner vrien den, generaal V.. die. even als de eerstgenoemde, eens warme aanhanger van Voltaire was. Na het avondeten, waarbij de keurigste wijnen niet ge spaard werden, wilden beiden eens hertelijk mot den godsdienst en vooral met de hel den spot drijven. Maar, riep eensklaps Orloff uit. indien er bij geval iets achter de gordijn ware, indien er eene hel be stond? Weet ge wat wij doen zullen, hervatte POLITIEK OVERZICHT. De politieke wereld biedt ons weinig ernstig nieuws aan, behalve eene geduchte neerlaag, welke de engelsclien in Zuid-Afrika tegen de Boers geleden hebben en waarbij zij eenen gene raal, vele officieren en nog veel meer soldaten hebben verloren. De verliezen der Boeren waren betrckkelijk zeer gering. Talrijke hulptroepen worden uil Engeland naar den Transvaal ge- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cmtimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Recntei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor arlik'ls. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdiilehaslraat, 46, Ie Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. goddeloos te maken, om heel de Natie te wer pen voor de voeten van den grootmeester der logie! Is het daarom niet, dat zij pns- léger zoo nutte loos, ja zoo heilloos, willen vermeerderen? Is hel daarom niet, dal zij alle slach van inbreuken maken op de Grondwet en op de vrijheden ons door dezelve gewaarborgd? Gij bemint Belgie, zegt gij. gij houdt aan uw Vaderland, aan zijne vrijheden; geheel wel, en hoe meer hoe beter. Maar ziel gij niet, zoo wel als wij, dat er geene vrijheden meer gelden voor de ware katholieken? Het onderwijs is vrij de Grondwet; maar is T niet zonneklaar, volgens dat men alle middels inspant, om de vrije scho len onmogelijk te maken? De ministers houden staan, dal zij de Grondwet verdedigen; is het niet allerduidelijkst, dat zij opstaan tegen de groote meerderheid der Natie, strijdende voor de vrijheid van Godsdienst en van onderwijs, welke zij vervolgen, hoonen en mishandelen als vijanden van Vaderland? En gij, die deze ongehoorde vervolging te gen het grootste deel der Belgen zoo klaar ziet als wij, gij durft u nog niet uiten legen de ver volgers? Gij durft nog niet met de katholieken aanzien worden! Aizoo verliest gij, eenigszins onbewust, den echten aard van Belg, den ede len aard van christen; alzoo wordt gij onver schillig, mistrouwig van den priester; alzoo helpt gij de onrechtvaardigste vorderingen der logie beweltigen; alzoo aanvaardt gij als ge gronde waarheden, de ijdele en hatelijke raas- kallingen der verlorene woelgeesten, zoo menig vuldig geworden in ons Vaderland. Intusscben de geuzerij, naar gelang van die ellendige toegeving, wordt stouter, boosaardi ger, moeielijker te voldoen. Intusschen ook, waken de socialisten en com munards. Zij ook, zij worden stouter en stouterzij hebben zooveel te meer invloed op den werk man, dal deze anders niets meer boort, en ziet in de politieke overheden dan haat en oorlog te gen de priesters en religie... Zoo eindelijk gaat men naar het einde, en naar de puinen. Kende men de macht niet, die de vrees van tijdelijke verliezen en de natuurlijke afschuw van alle zelfopofferingen op des menschens hart hebben, men zou wmiraclitig moeten verwon derd zijn, dal ons huidig ministerie het vier en twintig uren kan houden, zonder te vallen on der de algemeene verontwaardiging van al wie nog een diuppel vlaamsch of Belgenbloed in aderen voelt gloeien. Is er wel iets hatelijker voor oenen burger, dan te moeten bestatigen de lange reeks poli tieke gruwelen, waaraan het zich plichtig maakt jegens de Natie? Onze ministers durven openlijk bekennen in volle Kamer, dat zij tegen de katholieken zijn dal zij tegen de katholieke scholen zijn; dat zij geen hel minste ambt willen toevertrouwen aan de katholieken, dal de katho lieken geene vaderlanders zijn; dat het voor hen eene plicht is de katholieken als vijanden te aanzien en te behandelen enz., en hetgeen zij durven luidop verklaren door woorden, zij laten het nog veel meer blijken door hunne werken, besluiten, enz.. Wij verslaan gemakkelijk, dat al wal geus is, zekere beschermingén en zekere voorrechten voor de geuzerij, heel gretig aanvaart en geniet. Maar, al degenen die staan en stemmen voor de vrijmelselaarspartij, zijn wel niet allen gezwo rene vijanden van Godsdienst en Vaderland. Velen, onderhen, beweren immers dal zij Bel gie beminnen en de Grondwet ook; zij houden staan dal de viijheid moet gewaarborgd zijn voor de katholieken gelijk voor de geuzen; en toch heulen zij altijd met hot ministerie, welk aan ’l werk is, om Belgie te ruineeren, om het worden uil Engeland zondetr. j. Frankrijk gaal altijd voort den trap af en schijnt maar te zullen wijs worden na de straf, gelijk in 1870-71 In Ierland zijn de dwangwetten in voege ge bracht in 8 steden en in 10 distrikten; terwijl Duilschland schitterende feesten heeft gehouden ter gelegenheid van hel huwelijk van prins Wilhelm, oudste zoon van den kroonprins, met prinses Augusta Victoria van Sleeswyk-Holslein. Ondertusschen verwacht Rumenie de uit spraak zijner onafhankelijkheid, blijft de Griek- sche kwestie hangen en steekt de Irancmacon- nerie, dank zij aan den Rotting, de hoornen op in Spanje. Slechte Boeken. De kongregatie van den Index heeft de wer ken van den vrijdenker B.-. Tiberghien, over.de wijsbegeerte en het onderwijs en over de be ginselen der zielkunde, veroordeeld. Die boeken welke te Rome slecht verklaard zijn, worden in Wat ik heb, antwoordde Orloff, weet ik zelf niet; mij dunkt dat ik zinneloos word. Zoo even heb ik generaal V. gezien. Generaal V.? Is hij dan terug van den \cld- toch t? O neen, riep Orloff, terwijl hij zich op eenen canapé liet neervallen en het hoofd tusscln n beide handen verborg; neen, hij is niet wedergekeerd en da iroiii juist ben ik zoo ontsteld. Mijn grootvader begreep er niets van. Hij poogde zijnen vriend te bedaren Vertel mij dan, sprak hij. wal u overgekomen is. Graaf Orloff trachtte zijne ontroering te bedwin gen en verhaalde dan het volgende Mijn dierbare Roslopchine, eenigen tijd geleden bevond ik mij bij-generaal V., en wij hadden elkan der beloofd, dat de eerste die sterven zou, den over- blijvcnden zou komen zeggen of er zich iets achter de gordijn bevindt, of er een hol is. Welnu, dezen morgen lag ik stil te bed; ik was sedert lang wakker en dacht geenszins aan mijnen vriend, toen' op een maal mijne bedgordijnen teruggeschoven worden Voor mij. slechts eenige stappen van mij ai', stond generaal hij was bleek, de rechterhand hield bij op de. borst, en met schelle slem riep hij hem toe i’ L E VEU I -iwTTrn<r,w~'~wg»nwriri«iivririrrr urn mm ïi i m tuiitii t o ii rn r iiii ii MaMMMHMMMMMMMMMniMMMMMtMaaMMtflMHMMiiMiiMIBMMnUMnMnMBMI

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1