J Licita 6. Lahaye K eene hoogte ’VotarN Bolen L'Bcoiw Prime grain Al de niri zullen het h frank ontval I/IIluait co par an). Won* 3 tire na Baillenl. te Koop 1. XIERMIl ■erf. tc Veut" door de we Aanslag i Koop 2. - schuur cn st bouwden g'< zaailand, g1'. n" 60. 61a, i 125b, 126c. 178, 176 to 192. 214 en sic Lophem, Desmedt-Bcr kinderen Gui kerke, de Du spot en Auf vier loten. Gebruikt 11. 22-48-49 wed* Debeer 1885. mits 21 van n' Gib, f Mariannes, t cn n* 173, gr man, mits lö Uit de in zijn Een W«' koetspoort cn maat, onder I ne, meeste 1 A van het ka< Citernqdaats. Zwarte Nonin Gebruikt d Zich te b voornoemd, Veurne. De Fransche dagbladen geven thans vele bij zonderheden over eene schrikkelijke moord door eenen bedorven jongeling van vijftien jarèn te Parijs gepleegd op een zesjarig kind, dat hij, door belolten, naar zijne kamer had uilgelokl. Ondervraagd over de redenen welke hem tol dii ijselijk schelmstuk hadden aangedreven, ant woordde onder ander de jongeling Ik heb veel romans gelezen en in een dezer heb ik een tooneel aangetroffen dat juist overeen komt met hetgeen door mij is uilgevoeid... Welk schrikkelijk bewijs van den verderlelij- ken invloed door bet lezen der slechte boeken op den geest der jongelingen te weeg gebracht. <i Er is eene hel, en ik ben erin. en hij verdween. Schier dood van schrik ben ik ijlings tot hier geloopen... Wat zonderling gevalMijn hoofd ge makt op hol! Waarlijk, ik weet niet wat ik er van denken moet Mijn grootvader stelde alles in het werk om kent te stillen. Dit was gc.ene gemakkelijke taak. Hij sprak hetn van zinsverbijsteringen, van droo- men... Wellicht had Orloff geslapen... Dan het hij inspannen en den graaf naar zijn hot 1 terugvoeren. Eeiiige dagen tater bracht een dienstdoende bode van het leger aan mijnen grootvader, buiten andere nieuwstijdingen, ook de aankondiging van de dood van generaal V. Den dag waarop graat Orloff hem gezien en gehoord had, juist op het uur waarop hij te JIoscou verschonen was. werd de ongelukkige generaal die op verkenning uitgegaan was, door eenen kanonskogel in volle borst getroffenen op den slag gedood. Ér is eene hel en ik ben erinZiedaar de woorden van iemand die uit de het verschenen is. Belgie prdn tiikl in a’ de. normallc scholen van don, Staat. Ai/.oo worden de onderwijzers van M. Van Uuuibeeck onzijdig gevormd. Wan idles wat. Wij hebben hooren zeggen dal onze liberale Sladliuisheeren, die reeds sedert lang rond de groene latei niet meer gereten hebben, eeilang eene buitengewone zitting.zullen houden, welke zal aangekoudigd zijn door den klinker, hel k -iliek en bij middel van aflichen aan al de Hielen der stralen aangeplakt. Dag en uur zullen tc Paschen.of op Drievuldigheiddag bekend gemaakt worden. Die zitting zal voor de uilen van hei loreken niet wezen; want ze zal in klaren dag plaats hebben, en dan zul len al de zaken die naar eene beslissing wach ten, afgedaan worden. Eens zegde meester Van Humbeeck in eene vergadering der logiebtoers te Antwerpen Het kalholicismus is een lijk, wij moeten hel maar in den put werpen. Nu komt meester Bara in de Kamer aan de katholieken zeggen Wij willen uwe bisschop pen in het hart treffen; daarom zullen wij trach ten hunne seminarien in den grond te hooren, een aantal priesters hunne jaarwedde ontnemen, de noodige vreemde priesters uil hel land zet ten en van dag lol dag de religie onmogelijker maken. En dan zoggen de geuzen in de Kamers en in hunne gazetten, wij zijn tegen de idigie niet! wel integendeel! en dagelijks zien wij den haat der geuzerij tegen al wat katholiek en godsdien stig is zich meer en meer afieekenen. Het ministerie ontneemt voor het oogenblik maar ecrige honderd duizenden franks aan de geestelijkheid. De radikalen verlangen meer. Het schijnt dat de liberale associatien van alle steden bevel hebben gekregen om bij de Kamers den wensch der radikalen te ondersteunen. De logic dut ft zelve niet voorde pinnenjko- men; zij handelt door tusschengestelde persoon. Weeral een die, gelijk M. de Lhoneux, in den ban der geuzerij moet geslagen wórden. Een liberaal blad zegt dat M. Gevers.de gebuisde geuzenkandidaat in de laatste kiezing voor den Senaat te Antwerpen, zijn zoon uil het gemeente- kollegie van Mechelen getrokken heeft om hem in een godsdienstig onderwijsgesticht te plaatsen. De gemeenteraad van Doornijk heeft in eene laatste zitting eene schreeuwende daad ge pleegd. Door 13 stemmen tegen eene, (zeven le den waren afwezig) heel! men aan het staatsbe- stuurgevraagd dat de stad en ’t bestuur van Door- nijk in bezit zoude gesteld worden van het schoon klooster van St. Andreas, gebouwd en ge slicht door de kloosterzusters. M. Lienart was gansch alleen om in den naam van het geschon den recht en van de grootste belangen der Door- nijksche bevolking protest te doen. Hij alleen in den gemeenteraad gevoelde den afkeer, dien ieder eerlijk man moet gevoelen voor eene roove- rij, die de fransche omwenteling weerdig is. M. Lienart heeft zijne moedige piolestalie bekrachr ligd met hel geven van zijn ontslag als gemeente raadslid. Bij vonni aanleg te V< is Napolec man te Vcu klaard op b den heer re rechtercomi L.'llllt JOVE bezorger di vast op 5 11 opschorsinf aan de schu ner schuld' tig dagen t( bank; st< om 11 ure voor het sh van waarnff cn op 16 af der rechlbi’ geschillen zouden kuff De Figaro, van Parijs, deelt een artikel meö 1 over de inzichten van M. Gambetta, do tegen woordige alleenhccrschcr in Frankrijk dien ouzo libera|e bladen zoo dikwijls hewierrooken en voor wien onze geuzen zich op de knieën zou den pellen. M. Gambetta. zegt het parijzen blad, wil zich in hel laod volksgeliefd nikkeu door cejje zegepraal, en ziedaar waarom hij ons onvermijdelijk naar den oorlog zal leiden, die den grond van zijn program uilniajikt. Ik zou op dat puul vele bijzonderheden kunnen meêdiélen. Ik zou kunnen bevestigen dat de ontwerpen van dep dictator .voor do,el hebben de vcrgróoting van grondgebied langs den kant van Belgii en van Zwitserland, en dat men daarvan zoo wel lef Brussel als te Geneve kennis heeft. I Zonder de kloosterlingen medo tc tellen zijn er heden 65 Belgische priesters in de zendingen 1 .nm vau ueu uiircviwiiuu- van Engeland en Schotland werkzaam. Uit het j 'er Bichard Meseure, die haar ter hulp kwam, Brugfcche bisdom noemt mén onder amict e de EE. 1111. V. Soenens, van Kortrijk, doktor in de godgeleerdheid, G. Van Dale en C. Mussely, laurepten van liet kollegie van Kortrijk, M. Aug. de Clerc, van Nieupoort, M. Dcsplinter van Oyghem, doctor in kanoniek recht, de kanun- nikkén Benoit, van Ceurr.c, Van der Stichelen, van Wevelgem, Callebert van Bousselaere, Maes van Zwcveghem, en Van lleo van Merckem. Te Ingelmunster heeft een speciale commis saris van het gouvernement een lijk, dal op de plaats aangewezen door den burgemeester be graven was, doen ontgraven en naar een ander gedeelte van het kerkhof doen overbrengen. Die commissaris, terzelfdertijd polilie-commis- sai is van Oostende, was vergezeld door acht gewapende gendarmen, twee vreemde grafdel vers ep een slotmaker, om desnoods de ingang- poort van hel kerkhof open te breken. Zij heb ben echter hunne hatelijke taak heel gemakke lijk volbracht. Hel kerkhof stond open, en in do kerk had een lijkdienst plaats, De zendelingen van den groolen grafmaker van Brussel hebben hunnen man uit de aarde gehaald en, om geen nieuw graf te moeten maken, hel opgehaalde lijk in den pul gelegd, die gereed was gemaakt om dat van den overledene te ontvangen, voor wien ihcn in de kerk juist bezig was met den dienst te zingen. Dal feit heelt in de groote ge meente eene lievige veroniweerdiging legen het tergend liliëralismus verwekt ‘en den afkeer voor de duugezaaide liberalen bij hel volk nog vermoei derd. Terwijl het vrijmctselaarsministerie in Frank rijk van den eenen kant de paters vei jaagt, loont hel zich in den vreemde hun beste vriend. Dezer dagen nog heelt de minister M. Barihc- lemy Si. Ililaire aan de EE. PP. Predikheéren van Mussóül, in Klein-Azie, een prachtig uur werk ten geschenke gegeven, in den brief die het geschenk vergezelt, zegt do minister dat de Dominikanen in het Oosten eene religieuse en nationale zending vervullen. Wal tweezak- kerij toch! .Men vcijaagt de paters uil hel land, en eens overdtj grenzen, geeft men ze geschen ken en men bekent dal zo eenc itationale zending vervullen. Men moei daarvoor geus zijn! Te B., bij Audenaerde, heeft men van hoo- ger band verboden aan den nieuwgenoemden pastoor van zijne,ouders bij hem te nemen, in de pastorij. Zoude men zich niet in Turkije wu- Eco en \ynck Jaeob, werklieden te Nieupon. ik lot I V ,L>*»nn ifAlH.Kr» ■■AAM lxI .-,1^ I uen“ Wij hebben dikwijls hooren vragen van waar al dien haat komt der geuzen tegen de Broeders der christelijke scholen; waarom al die gal le gen hen uiigespuwd, die schimpwoorden, die wij tot zelfs in de Kamers moeien hooren, al de lasteringen legen hen verzonnen eti rondge- slrooid?... De reden is zeer eenvoudig De broeders der christelijke scholen hebben nu in t geheel 1249 gestichten, en 21 duizend leeraars geven hel la ger onderwijs in 2235 scholen aan 321 duizend 950 kinderen, behoorende aan al de landen der wereld. Natuurlijk is hunne zending niet van liberalen of geuzen te vormen, en daarom wordt overal de oude liberale spreuk toegepast versmacht ze onder den modder De modder is immers bij voorkeur het li berale wapen. is ook afgezet. Deze heelkundige bewerkingen werden gedaan door de heeren doktors Vandc- zande en Dochy. Mesure alleen leeft nog. Te Brussel is eene dubbele moord ge pleegd ten gevolge eener echischennis; de ge- heele stad is in ontroering over de gebeurtenis. De tweede meesterknecht eener pelswerkerij, genaamd Nemcthy, wonende in de Molenstraat ie St. Joos-ten-Noode, werd bedrogen door zijne vrouw die ongeoorloofde betrekkingen bad met een schildersgasl Albert Speet. De beleedigde echtgenoot heelt, dinsdag, in zijn eigen huis, zijne vrouw met baar minnaar verrast. In eene vlaag van jaloezij heeft hij Speet met een groot tafelmes in den buik getroffen, die dood ter plaatse bletjf; daarna heelt hij zijne vrouw op dezelfde wijze vermoord. De moordenaar heeft zich zelven in de handen van het gerecht geleverd. liet was een echtge- i noot die zijne vrouw vurig beminde. Gedurende te twee laatste jaren zijn er tc Brussel 364 bankroeten geweest. In 1880 zijn er 80 duizend Duilschers uit armoede naar Amerika vertrokken. Dal be wijst niet veel voor de weelde van Duilschland. ECecIitcrlijke lironljk. Zijn door dc korreclivntiéle Bechlbankl van Veurne veroordeeld1: e Zitting van den 3 Maart. Weils Joseph. Vynck 8 dagen gevang, voor bedelarij. Kiuoo Frans, slachter te Avecappellu, lot 30 fr. j boet, voor slageu en wjlnden. Vci*schiiiip;c tijdingen. Woensdag avond is M. B. Soenens, pastoor te Deerlijk, een zeer ieverige priester, aan eene beroerte overleden. Des morgens had hij nog de II. Mis gezongen. Bij koninklijk besluit van 28 februari, is M. II. Desmei, rijksvcearls te Veurne, herbe noemd tot lid der provinciale landbouwcom- missie van West-Vlaanderen, voor hel 5“ laud- bouwdistrikt. Een koninklijk besluit van den 4 maart beveelt dat de kiezerslijsten van Leysele op nieuw zullen aangeplakt worden van den 15 tot 30 dezer inbegrepen, omdat de eerste aanplak king niet behouden is geweest gedurende den lijd door art. 24 der kieswet voorgeschreven. Zaterdag heeft te Brugge de aanbesteding plaats gehad der werken tot herdelven, ver- Lreeden en bedijken van het gedeelte der vaart van Nieupon naar Veurne en de fransche grens, begrepen tusschen de sluis te Veurne en den si phon der Kruisvaart, bij Nicuporl. Bestek 233,500 fr. Hebben aangebodenMM. Dupont gebroeders, te Brussel, 248,700 fr., en M. Lapiere-Vande- vyveite IJper, 245,160 fr. Te Beninge is de 2jarige Jan Decadts van eene hoogte van 13 meters gevallen en op den slag gedood. De Etoile Beige meldt dat de afkondiging der lijst van gedekoreerden ter gelegenheid der nationale tentoonstelling, welke zondag laatst moest plaats hebben, uilgeslcld is lol den zon dag van Paschenof tot Drievuldigheiddag. Het is vandag, woensdag, dat de zaak der moord en diefstal van geld te Slype, voor hel assisenhof van Brugge opgeroepen wordt. De beschuldigden zijn Desiré Maes, Karei Van- overschelde, Pieter Bruyne en Pieter Vanhoore. Velle-zopdag heeft een meisje van 18 jaar, zich op een gemaskerd bal te Verviers dood ge danst. Zij had zich te sterk in haar keurslijf gespannen. Na gedanst te hebben, werd zij onpasselijk en was vijf minuten later dood. Dergchjk ongeluk heeft eene gentsche fa milie in den rouw gedompeld. Een meisje ging een concert bijwoqnen in den Casino, enliad, pip de mode te volgen, zich zoodanig in haren corset geriemd, dat zij te huis wederkeerd, eene bloedspouwing kreeg en overleed. Eene deputatie is bij den minister van openbare werken geweest om den vooiuitgang te bepleiten van hel vraagpunt Brugge-zeehaven. De minister heeft de deputatie met blauwe bloem- kens afgeschept; bij verklaarde zelf geene enkele centiem tol dat doel in zijn budget te biengen. Nu is die deputatie bij den Koning geweest, cn Z. M. heeft ze hartelijk ontvangen, een uur i lang er mede gesproken, en gezeid dal hij vurig verlangde naar de inrichting van eene groote zeehaven langs onze kusten, en alle belang voor de zaak aan den dag gelegd. Nopens hel dubbel ongeluk in de statie van Lichlervelde, de verledene week voorge vallen, vernemen wij nog dat dc vrouw Theresia Boose, weduwe van fvo Olivier, naaister te te Lichlervelde, den viijdag avond overreden, hare beide beenen afgezet, is die onder den irein I verpletterd waren. De arm van den bareclwach- I kv.aa-cer TEXTE. velles. I verses. i Maart. D' Kfstcloot Ror Desire cn Van Jozef, z. van I: merman Hclc plaats. Dcs| nacrt Helena, b rans cn Pit* z. van Jan en< -‘jbn 1 i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2