fries. HOFSTEDE Toewijzing, in eene zitting. L’ECOXONIE FINAKCIERE B O O M E N, Uws kAH" SCHOONE MEUBELEN EEN SCHOONEN HOF VTEIDE TEPAGHTEN a w w id u a MENAGIE-GOEDEREN IIOOMEiN OP STAM PIETER DEPLAE, herbergier in de Hen, te Veurne, recommandeert zich aan het publiek als COMMISSIONNARIS. iffcrkooping fan f Notaris 16 U DB HECHT, te Pruieu. KOOPDAG ij IS I van GELEGEN TE WATOU, TZB PRIME GRATUITE Notaris U O B Y I L L E, te Wulveringlieni. jg' Léeiiing van napitaien» Verscneide sommen van fr». 9,000 5.000, 10,000, 90,000 en daarbuwn zijn beschikbaar, mils 1“", 2d' of 3'1' hypo theek, op onroerende goederen aan den in trest van 4, 4 -1/4 cn 4 1/2 p 'TC DA PUT CM me* Me» «««- 1L raunluH »t»ande I Eene Herberg mei schoone landing, te Alverin- ghem-Forlhem, nu gebruikt door Charles Thcry. Te bevragen bij M. Joseph BIESWAIz, brouwer te Veurne. GEZAAGD hout. n nrrmtrNT Votaris DE DEIAIJWEKE, L’ÉPARGNE ÉCLAIRÉE no waarvan uittreksel. bij den Notaris BUTAYE, te Meessen. van le Drapeau koopdag, ter voornoemde herberg. le Nederbrakel. verdeeld in 6 loten. Gebruikt door Desire Dubois. Ter- Studie den Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem. KANTOOR van den Notari» VAADEABERGIIE TE PEIiVYSE. van den van TE VEURNE, g^TOOR «n den fl'AF.. te Veurne, ^««/straat, 5" 10. Pervyse, koopdag van >Uena|ic-furd esa andere roerende voorwerpen. Wurzer, doctoors Campell, Schorland, Ure, Angelstein, enz Met tusscnenkomst van den Notaris CAMILLE DE CAE, te Ghyyérinc- Mel vrijen uitweg tot de Oude-Zee- *l0ve- Openbare Verknoping van eene schoone EN GOEDE PATR1MON1ELE IN DE D0UV1E, uitmakende bijna eenen blok, doorsneden Woensdag; *43 Maart 11881,. 3 ure na middag, in het Hotel de France, Statieplaats, le Veurne, van Gemeente Zuutenaai. Koop VETWEIDE, wijk A, vol»eIls meting 88 aren 50 centiaren, nummers 92 en 93, groot II. 3,09,10 c’ "—‘,J K palende zuidoost koop 2. Koop 2. VETWEIDE, wijk A, slOlld aanslag, nummers 94, 95 en 96, groot II. 3,75,50 C. noordwest koop I. Vrijdag 95 Maart 1881, 3 ure na middag, Jen huize van Karei Cailliez, te zijne talrijke kalanten te laten welen dat, door de bijzondere keus die hij komt le doen onder de nieuwigheden voor het aan slaande winterseizoen, alsook door zijn keurig werk en net fatsoen, spoedige bedie ning en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meer en meer zal trachten le verwerven. Kleermaking op maat met bepaalden prijs Gravures. Portraits des hommes marqnants du jour. Actualilés. Monuments. Paysages. Sites pilloresques du pays. Reproduction des ta bleaux moderne* les plus remarqnables. Brlgifiehe Illustratie,(fr. 10-50 P’sjatffs.) Le Nlusée du Jeune Aje (fr. 4.23 par an). (5 fr. par an), parait le samedi, par livraison de 4 pages, avec un dessin en couleurs a la 1” page el de nombreux dessins en noiraux aulres. On s’abonne au bureau de [’Illustration Euro- péerine. Boulevard du Nord, 107, Bruxelles et aux bureaux des Posles. is uitkomende zuid op de met 92 hectaren goede Landen en allerbeste Vetteweiden, in Frankrijk, niet ver van Bergen. Voor de bespreken veryoege men zich GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven zonder niedecijiien, tonder purgalie en zonder kosten, door dc smakelijke gezond- li.nlsbloem van Du Barry, van Londen, gezegd ran mm Dertig jaren onveranderlijke uitslagen. Zij bestrijdt met goeden uitslag den moelijken eetlust, slechte spijsverteringen, inaagontslekingeii, de gal. de winden. de zuurheid, hel s-ijm, de braaklust, de m tagopwerp en uitwer ping, den buikloop, den hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door borstonsteking, keel, adem,stem, luchtpijpen, blaes, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit do hersenen en het bloed Zij heelt reeds 8<l,000 genezingen bewerkstelligd, wuitrond r die van den graaf Pluskow en de markiezin Urchan, MM de j rofvssois Dédé, ‘Rédacteur en chefE. L'HOEST, avocat. ‘Paraissant tons les ‘Dimanches avec 16 pages. Bureauxa Bruxelles, 26, rue de la Madeleine. Donne 1° Un compte rendu détaillé de la Bourse des fonds publics de Bruxelles; 2° Un compte rendu des Bourses des Mélaux, des Sucres, des Grains et des Cuirsde Bruxelles; 5° Une revue complete du Marche de Paris; 4° L’étude de toutes les affaires beiges et fian Raises, et celle des principale» affaires étrongères au point de vue des avantages du placement; 5° Des correspondances de Londrcs, Berlin, Amsterdam; 6° Tons arbitrages et i-enseigncmenls pouvant intéresser les rentiers et spécia lenient7° La LISTE OFFI- CIELLE DE TOUS LES TIRAGES. ABONNEMENT D’UN AN Maandag 18 April 1881,3 ure na middag, le Ooslkerke, ler herberg Letten- burg. bewoond door Pieter Göuwy, koop dag van Herbergtuili en andere roerende voorwerpen. Donderdag 1O Maart 1*81 om een nre na middag, mei tusschcn- komst van bevoegden iimbienaar, Merkwaardige Verkooping TE LEYSELE. van ■1G5 Koopen Iepen, Abeelen Wilgen en Esschen KANTOOR van den Donderdag 17 Maart 1881 2 ure na middag, le lloogsiaede en Poi- linchove, Donderdag 7 April 1881, om 3 ure na middag, ter herberg de Potlebloem, le Alveringhem, TOEWIJZING in eene zitting, van eene partij goede legen de dorppiaats van Alveringhem, dezes, wei geschikt voor bouwgronden, groot mits 1216 fr. ’sjaars, boven de lasien. Verdeeld in 4 loten. IN EENE ZITTING, Vrijdag Maart ft 88 ft- mciére, paraissant 1c Dimanchc. iti détail aux annonces). iJrijvers op de Kleine Rentenier III December 1881 voor óenen >ge de Aankondigingen). litnnd der Mtuil Veurnr, Geboorten. :H«ve Gabrielle, d. van Florimond en r.floriestraat. Bolle Eugenia, d. van til.conia. Bcwesterpoort. 5. Loyette lifannoo Mathilde. Zuidstraat. Tim- Hendrik en Dcthoor Sofia. Citerne- ’Adelfina, d. van Hcliodoor cn Becr- fraat. 6. Debuyser Petrus, z. van t.-- Binncpalcn. 7. Thomarrc Achial, \£ugenia. ’s HecrwiHemscappelIc. terfe-evallen. z*. 6 d. Bawcsterpoort. >liograpliie. pEuropéenne (tr. 10-50 fran- [Sdu plus grand intérét. Nou- scicntifiques. Croniques di- ,V Industrie. Découverles, etc. s^chtbank van eersten stiin dale 5 Maart 1881, irfis Schallier, koop- rrstaat van faling ver* eis. Dit vonnis benaaml cl?- VAN COETSEM, als en Meester lli- jkaat te Veurne, als cfSG stelt provisoirlijk jo8l. het tijdstip der rt betalingen;beveelt [jers de verklaring hun ogen binnen de twin- ler grefïié der rechl- >||op 7 april aanstaande, ■gens, ler raadkamer, )fln het proces-verbaal Jer schtildvorde'ingen. ^volgende, ter zitting flbor tiei bepleiten der uii deze waarmaking pHstaan. Igclijlroeni»!} extrakt, H. JOYE. KooriiA» van 75 KOOPEN wassende respectievelijk op de eigen dommen der Burgerlijke Godshuizen te llooglaede, (gesticht door M' Joseph Clep) en gein nikt door Eduard Ameiooi, Charles Coenc, llenri Hcuzele en Char les Didier, welke bootnen beslaan na- j inentlijk in Hollanders, klemmers, olmen, abeelen, populieren, eiken en wilgen. Te vergmleren ler herberg van Chai les Coene. dijkstraal. Gebruikt door de gebroeders- Bruno en Pulidoar Feys, tol 11 November 1881. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor waarden bij den Notaris DE BRAU- WERE, te Veurne; ook inlichtingen om in gebruik te treden met 1 Mei naast, de herberg de Vette Os, ler dorp- Dr ui.v.o «uugu Mjup- plums van iiouuiviu. Z.1CH te bevraeen dagen zijn verzocht dien dag aldaar le gaan bij Terlynck-Cortier, bierbrouwer le Hou- betalen. them, hoefsmid, alsook de wed' Macs en Neut. Te beginnen op het land van de wed' Neut. Woensdag 1G Maart ft88ft, oin 2 ure na middag, zal JOZEF COOLS, Griflier bij hel Vredegerecht, ie Vedrne, in de Noordstraat aldaar, de static, ter estaminet 1 bewoond door Henri Berat. Door ambt van den Notaris LAVA, Til der hand te koopen I I LD Uil I Eenen goeden en gemakke- lijken Tilburij. met harnassuur, zadel en rijtoom, alsook eenen goeden en kloeken wagen. Zich te bevragen bij den drukker Se- tiestraat, te Veurne. Tc bevragen bij M. kooping der volgende meubelen Twee tafels, speeltafel, twee bedde- Beige, bakken, buffet, waschlatel, al in accajou, canapé met 6 gebourreerde stoelen, con sole, twee pendulen, lamp, eiken en an dere stoelen, ijzeren bed, nachtverlrek, drie matrassen, deel kristaal, porcelein en meer andere voorwerpen. lip tijd van betaling. Fit der lmn<l te hoopen s Een schoon Huis, tc Wulpen, op den dijk. Inlichtingen bij den notaris CüRNILLE. tc Wulveringhem. Hoest, Astbm*. M. P.-J Imbrechts, van Longueville, Lij Brouwerij Nijvel, heeft fan eenen hoest die hem sedert een jaar deed lijden genexen (eweest; vier andere personen, lijnen raad volgende. hebben van de Revalenta gwezigd en lijn genezen geweest N“ 48.614. Mevrouw de markieiin van Bréhan, van leven jaren leverziekte, van de maag, vermagering, lenuwaandoening over geheel het lichaam, leuuvrschokkiug en doodelijke treu- TE PACHTEN Ne 62,986 Mejufvrouw Marlin, van opstopping der regels en de Rav"le“nU. °neenecebaar »erkl“r<l« volkomen genezen door VeStenStrêat? bijjwt kerkhof;'^ïsl.^Suikt N°65.122. M. E. Payard, van maagontsteking en brakingen en hebbende altijd de maag gezwollen. 62,845. M. Boillef, pastoor, van 36jarigen hocsl en nacht* beklemdheden. .ft® 7u,42L M. A. Spadarn, van eene negenjarige hardnekkige verstoptheid; hel was verschrikkelijk, tn voortreffelijke dok toors hadden reeds die ziekte ongeneesbaar verklaard. Tienmaal voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maal den prijs der medecijnen. In doozen van 1/4 kil’, fr.2,25; 1/2 kil 4 fr. 1 kil 7; 6 kil. 56 fr 12 kil., 70 fr. Üe beschuiten van Revu- ienta in doozen van fr 4,7 en 16 fr. De Chocolade-Revalen- ta in doozen fr. 2 25; van 575 tassen, 70 fr. Verzending tegen postmandaat. Depot bij de apothekers cn kruideniers. DU BARRY EN Cie.Algemeen Depot 6 en 8 rue Rouppe, bij EULLE TIMMERMANS. Depot te Veurne, bij G Duclos, diogist, en te Dixmude bij Qüatannks-Claus, kruidenier. 5 Tc Pachten i Om seffens in gebruik te komen. De j en Herberg den Gouden Leeuw, •alwaar de Wed' Brandt gewoond heetï bij de Markt te Loo. Zich te bevragen bij Pieter Brandt te Loo. om seffens in ge bruik te gaanDe herberg de Bontekoei, le Veurne, langs de tdoor I. Ninove-Qnartier T" b ••agen bij hij koride zich op <le beenen niet staande houden, noch slapen, NORBERT ZOETE. brOUWPr te Veilflie. Men bevrage zich, met eigendomstitelen bi’ Claeyg-VH, Noordbrug. Dixmude. I |WCJ Te pachten met den 23 April LuIjIJ I 1881, een Huis ten dienste van herbergen broodbakkerij, hebbende schenk- plaats en keuken, twee bovenkamers, twee kelders, grooten koor met bakhuis, oven en meelzolder, Te bevragen bij Emmanuel Vermeulen. Koopman-kleermaker te Veurne, groote Ooststraat, 41, WIIVTRICSAIZOEIV Deballeeriux van allerlei Laken en Modestoffen rechtstreeks komende uit de bijzonderste fabrieken cn groote maga zijnen van ’t land en van den vreemde. Karel SPILLIAERT heeft de eer aan <|O April 1881, (]h:r herberg van Henri V- bij de Nieuporlbrug. J>n gerieflijk niGVTE- '1**1 14 aren 90 centiaren pi’ sterpoort. lest gebruikt tVr'*‘ rseh-Vandenbussche. mJeldtolling. _)ne iiofmtf.df., mei iD en H. 23-01-50 C. be- boomgaard, gras- en l(n Adinkerke. wijk C. Jf tol en met 74. 125a, 128c. 158b. 159. 160. lQet 182. 188. 189. 191. palende M. Deschietere yl’ Calmeyn. de kinderen (ié Vanhoulte. de wed* en |i> den disch van Adin- if^art, MM. Ernest De- rrfeswal. Verdeeld in ir» De gebouwen mei (2nd en land, door de jlbier, tot 30 September jjbij jare; de grond rttaren 81 cent, door P. i)Hr., tot 30 April 1881. t»afen, door sieur Alle- O^nder pachtrecht. jfhd te koopen, of bij gedeelten hebbende stal met 13 centiaren, volgens ^an gebouwen, te Veur- J<n nummer 280 der wijk z I- loord palende aan de optouw Helena Markelte. bij M’" ME CAE, - - Weegschaalstraat, 10, te ter studie van den Notaris DUJARDIN, OnmiddelHk na deze venditie zullen nog ler plaats verkochl wezen 20 koopen zware olmen boomen, wassende op eigendommen van den heer René Vaiidcnbcrglic-Dewiile, gelegem ter zelfde lloogstaede, nabij voorschre ven boomen. Op gewonen konditien en lijd betaling. Vrijdag 95 Maart 1881, om 3 ure na middag, ter herberg van rafin Kessels, te Veurne-Beooslerpoort, Florimond DEETENS, zelfde straat, koopdag van Betaalbaar bij den Deurwaarder BRIE, -l-Ct PAGH1EN te \euine. v», ier uorp De nalatige betalers van vorige koop- plaats van Houthem. Zich te bevragei (lacrnn viin VAFZOC.ht flinn rlnrr nlrlon.» in betalen. Vrijdag 95 Nlnnrt 1881, om 3 ure na middag, bij dn hei berg van Henri Vancegróo, tc Houlhem, koopdag van Allerhande gezaagde en ongezaagde Houtwaren. Woensdag 93 Maart 1881, len 2 ure na middag, ter herberg de Gouden Poort, Zwarte Nonnensiraat, le Veurne, zal do Deurwaarder BRIE, te zelfde Veurno, koopdag houden van al dé op de landen in gebruik bij VandoÓrné, Meiiagie-goederen loebehoorende aan Al- hnotemid oknnk de wed' Macs en Neut, bertus Devoghel Mei gereed geld, onmiddehjk na den KANTOOK van den St. Denijsplaats, te Veurne. r ABONNEMENT DUN AN r FR, PRIME GRATUITE FR. Comprenant 1° Un calendrier nouveau des door dn mmweg Mi..- rOperinel.e, o £;«ïd’rLï'P...to'X: lllhoUtlCndc volgens kudiister 10 hec- rentes beiges directes et indirecte»; 3» Les medifica- taren 94 aren 67 centiaren. Uon* ai>Porlécs e" ’879a>> régime posui t>eiSe; 4- Un tableau complet des derniers cours connus et Gebruikt door Bernurd Deneckcr, rnel des revenus et des valeurs non cotées a la Bourse et recht van pacht tot 1 October 1885, ëmiscs en .B',8''iue; 5» L’indieation des chauGemenU io.z- i- iisurvenus a la cote de la Bourse de Bruxelles en 18/O et resultant A. Des arrangements conclus en 1879 B. De l'introduction dc nouvelle* valeurs 6° Le fevepu des actions beiges et étrnngères durant les 6 dernières années avec l’indication du nonibre des ic vcunic, iu uv 1<WIM0U<I<U «uuiiur, vasju*«5 <Vd»~ UlUUri IBBI, litres et les derniers cours cotés; 7« La liste CODI N'’ 36, overgaan lol de openbare verkoo- om 2 ure na middag, te Poperinghe, bij Plète ^es obligations sorties avec ou sans L-noninrr dar vnlrrnrirlo maiiholan ,t« otar.a U Décembre’lSSO.^UMÉllo’sVÉCLttEN GRATIS. Les abonnemeuts beiges te prenuent a la poste. op voorhand en levering in 24 uren. Kleermakersgasten mogen zich ten allen lij.le aan bieden voor welk bij 't stuk Uit «ler hand te koopen s Een HUIS, ten dienste van winkel, onder p li nen dak, hebbende kamer, keuken, kelder, stal en alput. geslaan te Ave appelle. Te bevragen bij vader GRÏSON, aldaar.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3