f 1 it I h B W 3 CO L I I I •1 il IJZERDRAAD Z (gegalvaniseerd), aan 12 en 1-5 icntinien dim loopenden meier, dienende tot hetdlslüiteii van weiden, incerschen. cn lot bëvrijd der hagen, bij EEO HEKklRT, te Sweve- ghem (Koi trijk). Op vraag' vertending van stalen. Elk order van 1000 nieters woedt vrachtvrij gezonden. o 5 o IO J'g 1 8 III X it Hlonitcur Beige ills fj|3 U F5 S a Hfï p z jUifP 3I=^5“ s?- - 1 ÉÉN Ffim w Q p o z PEKU-GUANO. WARE GEZOTOIIEIDSPIILEH 3 -• m z I §s S A A Sri k D. VANDERSTRAETE-NOLLET, T8OVALE MIUCSE RÏÏÏÏÏÏË NT Eli-LI NIE. ke.v smns KN£C iïï wordt gevraagd hij d weduwe Vanhove, Panneslraat, te Venrne. BéJJ Fr WC ANTWEllPE^ sï'*-2 z UJ S 5 i g D l VAMER (fc B. DUPUY El U 1 D-Z I;E'’K TEN KEES (CRESSON) Eï PUJIÏ1M B.IUPIIÏ I het kiachtigste bloed- en vorhlzuiverend pluntgewasiuid- det dat bekend is. I 50 voor zes FRANKS- w CD w O JU i? S 2 ?*f 0 cc ex; UJ I I o LU cc LU g CD UJ CD IB CE UJ IB •ffl FilANG PAR AN i Si 2* K< s S g 5.8 W FRANC PAR AN 4RUXELI.ES, 5, RUE DE L0XÜM, 5 - S ej’.S E ux Meester Schoen- on Letrzenmaker, TE VEURNE, E FRANC PAR AN r IE PETIT RENTIER RIEESUEL, inhoudendo’ de Ifjsten van al de belgiiche en vreemde 3° L’ALIWIACH DU PETIT RENTIER cm schoon boekdeel van 320 bladzijden. Atviaselende en ónuitgeteven.iniehtingen inhoudende, Aanbelangend Bericht. STOOM r« OLE N met vermindering van prijs le llnlscamp. Voor het inakrn cn breken v.m nl!'*'tnoi ten vu grunen (met concusv* utOpd >1 murder zint om.t tnigd lij»», van mijne {*rtr«Miu i ;brn| h >|M»< <1 ;e |v tbrning, worden alle goederen i n E P o T s v a 5 t 3 3 5 I F m z E S’sFc IBS 1 fr© PO £2“oogo i <ac t •-= j TE liOtll’EV i schoo 60 - i 1 .g-a I onamEKiaM L* La lu rnANIx X !Z2 I I til 2l) i‘ I 'Abonnement pour tout* la Belgique A KSVUtU X> TIZlIHf.S fUSTt, 1 Q a tr LU co Cll ic- inedecijnen* xij inogen op O N V2 a IB -a -a 28 - a a 31 - a- 16 a 18 bO 12 - a 15 25 - a 28 -a 28 a 30 -S .3 ’i-p e V A1. 9 tn:.art 30 75 a a 17 a 18 50 a - 12 2 8 s 0 y O. 6C s. DU Vakurs a Cots '3-5 '.5 u'C .:=*.g I '♦i beeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij zijne w< oust heeft ovcrgcbraeht uit de Zwarte Nonnenstraat naar de Groote Markt in den I Café des Flandrer. en zich beveelt in de gunst ■van eenieder. Wckelijksche estaminct den rij- .dag. Voor wat zijnen stiel betreft, hij verhoopt door goede zorg, spoedige en keurige uitvoering, meer en meer het vertrouwen zijner talrijke kalanten te zullen verdienen. Journal financier pnraissaut (oui lei diiniadni stee 16 pages de lexte. II_i ÖÖNN® Bo«r»r« dr liruielbi cl de Peril «ne reice yrurrale dri Ulriri d»» arVHrtjei •«■ntjfjeni li to ie uOIrlclle de» ^h'tbrmilhnt Imucltrr*-— dra ditruioenii InadiU la Hate M FRANC «nitlelle dra Tlrifcf ir-loult» ïalccri Helft» et hrangere». ijj pROPRIÉTÉ DE II BIHQUE DES VALEURS I LOTS. PAR AN i 1 Hetvkiamscli weekblad DE KLEINE RENTENIERj dat eiken rondr---- 1 gesprek van Poken Voorzichtig inhoudt, over de kunst om zien zor verrijken, en verders alle nuttige inhohtbiMft voor de spaarders mededeelt. j trekkingen en de laautc koe.i>0n der.5 op-de Beurs niet gekwok-erdv waarden. Vertrekuren vnu tien ijzrrrnxvrg, ,in korrrspoudentx' mei Brutzi-I. (1 Maart 1881). Brussel Gent-Veurne-lhiinkeikii 6 20, 9 3'02 5 50* (Dn treinen met een getenkenj, stnu niet te Cm liuu.irq, Uanduetne, Zonen, Eesten. LICHTING VAN 1881. De pi'i'sootu'u die dit storting Aan 200 fr. •voort hr.-vi n door do wel gedaan hebben, ten einde rrinplncaiiton lol den militairen dienst. Ie bekomen, en die zich later in hel g‘ V:tl zonde» bevinden er geene te verkrij gen. moven x.i.-h vervoegen bij E. Stragier. l'ialteelsiraat, 8. Ie Ypiir. die ziel) belast ou- middeli jk en op genadige voorwaarden cr te verschaffen. - Militaire plualsvervangers warden gevraagd. Regelmatige poststooinvaart, onder Belgi sche vlag, hissi hen Antwerjien, New-York •en Vbiladelphia; «enige n'ditslrccksche lijn van Antwerpen lot-de Vereenigde-Staten. -Ilirek'e Lilletteu lol alle sleden der Ver- eetiigde Stalen. Billctlen gaans-keereii aan verminderde prijzen. Agenten B. von der Becke, Antwerpen; (G. Van Rafi’clghent. Brussel; E. Stragier, PlatleOlslraat. Yper; A. Van Acker, Dixinu- •des kleinen Dijk. >KKSSB X«2M 'adn de landbouwers cn verbruikers vau Guano. P. GOMME-DEJfttG’.IER. koopman te Alve- ritighem-Forlheni. maakt bekend dal zijne magazijnen reeds voorzien zijn van wille echte Guano, voorlkomende van het huis Raii-Van den Abeele, te Antwerpen. Deze Guano is gewaarborgd voor zuiver en onver- •valschten wordt verkocht gelijk hij uit Peru in Beigie is ingevoerd. Bij' dcnzeltden ook te bekomen goede kwaliteit van zaaihaver, nlantboomn. erw ten. harde haver. Lijnzaad koeken, koqlzaad- köeken. lijnzaadmeel. Monsche kolen en Brabanseh goed, alles aan voorth“elige prij zen. Veriiiiilcriiic vivii wooiiHt. SS 530 fa Ó<2 2 I —2 K H Tarwe, ld. nieuwe-a Rogge Sucrioen ld. nieuw Haver ld. nictiwe Itoonen 25 a 28 26 Nieuwe-a-i Erwten 28 - a 30 - I 28 Frijn dan welken het meerderen deel der bakkers, te rekenen ran morgen, het hrooj zullen verkoopen Bruin per 1 !/2 kilo. 49 c. halfwit. 61 cenlim. -7.1 i -7r> O H0 0-HO l-VO 1-00 twen ilirlHHr. Désiré Huyghobacrt. -jj-u. j VlurklprijM vmii le*irkF*. per 145 liters. 2 maart. <47 - a 30 - j der eigenaren brwei kl den .WOENSI) \G I)EKI)A(». alsook hIIc untjerr «I i’ l>c.irfle; dit is Ketgeow w rr«»|> «k mij slemi cn meer de gunst van -‘ 11 - Tinwc per 100 Lilo» ft R"i;3o Boonrn F. rn ten Haver Sucrioen wil, ram w «*«*nkK«* itgrnt vunr Itrlxie AX&CjTggÓ concession- narissen. ANTWERPEN, Pruyiicnstraal, 6, KORTRIJK. Moucronstriut, 10. BRUGGE, Gunden Mandeken, Groote Markt. N. II Elke tak draagt een loodje Voorzien van boven- gepl.iatit mark. Te Antwerpen kan men regelmatig fijne eetwaren van reclitstrcekschen oorsprong bekomen aim pi ijzen builen alle coneni «*ntie Fijna gcrookle Ardernsche Hespen aan 1 -SO de kilo Westfaalsc he 1-40 Amerikaansche1-00 Buggrstukkei), zonder beenen, 1-50 Gcldersch Spek, geiar- 3 ^■4 gezeid NtnndaertN-pillen. Dim pitten, klom gekcml, lijn <|e uchtlte ker.le purgeermiddel onder al de reréor.iiten niet het min.te ong.inak' en alle lijden en met eeue g. 'e’maaltijd genomen worden. Zij roorkofaen al de riekten, omdat lii uit het lichaam drijreii al de «lechle vochten, ooi- laak van alle kwalen. Een geniatig, doch regelmatig gebruik deler pillen is de waarborg eener kloeke gesmidheid. lie j Mtlijksche verkoop van tien duirend dooien deter pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den ",,:l ,e woiicmirq, ll.unliaeme, /.arren, Eesven. leekant, waar de rnensch tooveel viioriorger imn-t Oostkerko en Avocappelle. gebruiken om de geiontHicid te bewaren, toont ge- hielt-Ucbterv.-Veurne n«inki>rke, B 35 7 44 Iiüegiaam de populariteit en de goede uitvul v,u dote I 11’25’, (I I 50. 0 07 lot aan Ghyvelde), 7 35’ remedie Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omiend I brief bij elke doos gevoegd. Prijs fr. t 50 de does. llij den eigenaar H. I STANDAERT, Steenslraat, 51. te !iiu--e. DEPOTS Te Veum». bij G DUCI.OS. itn’-ht tg 1 Ditmude. bij MM. GUTSSVEIlTeu VEKWAEKÜE. n-* —3 CZSJ -■ <H -S m PH 8 m c -rez - fj HücsI, VèrknuiHiriil, Liichipiji'OiilsIcking ONMIDDEI.IJKE VKRZACII1TMJ, VRuKlHGE CENEZlM mod door <len echten Strop van H I’cne eenvoudigp verkoudheid wordt 1 U in ccnen liiterU kortontijd ^enexen. H DfthArdttv kkir.t* HOEST, dc slepende LUCHTPIJP ONTSTEKING warden spoedt* do<tr 411 gencrsndddel U Het is hrt betttv gcneeemhidél voor dt» kinderen nmt de B ENGELSCHE ZIEKTE b.-iwik ™n>r«i.m0 met KLIEREN. B W v..i SLECHTE VOCHTEN u HU IOUITSLAC. MHN I.WK A4NO4CHTIO h*» vH<’liUeliP|ft dat dit pleschje verO'relt ^WttMBunan depot caoHamtf^ ENGELSCHE APUTliEkERlJ GH J/EjACKE, TE BRUSSEL Nota Men maakt na eii vervalschl de Siroop van l)r Vanhier en B Dueur, .gewezen .apotheker' der hospitalen v.m Parijs.Men ciseliv .ïllijtl fdp handieekening op het etiket in drie kleuren, blauw rtjc'hfwart en zwart. Tv 1 BLOEDGLBRLK..SCHURFT; 2^ÊÈpPUISTLM, BRAND IN.ItET AANGEZICHT, AUEREN ZWEEjlEV, SPEEN, KkSKER, KLOVEN nmiAViHiri.vG e.v ufjvjêkiiw uooh Engclscbc npolhekerij Cu. Dei.acre, Brussel. Te Veurne, bij G. DOCLOS, drogist.Men versendf tegen I reinbonrsement B Leest aaiidaebtig het vluebschrift bij elke Resell gevoegd. I Du nkvrkc-Vcurne Grut-Bi u.eel, 5 54, tl 06, 3 09, Glivvelde-Veurne-Urussel, 4 58*, C 32, 1139 34$ 5 42, (i 40’ I Ve11rne.Dix111nde-I.i1 hlerv -Gent-Iliuwcl 3 06’ 7 12 I- 12 25, 4 ‘.'fl. 0 19. 7 22’ Niruport (Badplaats) -Dixmude-Gcnt Brussel »- 7 00. 8 50. 11 95, 1 55. 4 10, 5 47, 7 15 èxp. Nn upnrl(stad) Dixuiudc.Gent Brussel, 7.. 9,, 11 52, 2 05 4 1/, 554. 7 22 expres. Dixmmk-Nieup., ..,7 48, 9 31, J5exp., S40 4 55. ft 34 Lichlervclde naar Veurne. 6 5G, 9 01, 11 36* 1 44 7 45, 8 58’ Veiin-e-Diiinkerke. 8 00, 10 1|, 12 25 (2 59, 859 naai Ghyvrlde alleen) 9 51. Coitemarcfi-OusteiKle, 8 25, 1 18, 4 37, 5 52 7 18 Ooslendo-Corteni., 07, 7 8 10, 12 <8, 5 45 r> 20. Coi'teinarcq-lJper. 7 10, 9 11,1 55, 8 00, IJrer-Cniteniarcq. 7 95, 12 22. 5 52. 6 23. Lii'litervcldc tiaar Kortlijk, 5 25, 8 24 1 ‘’7 5 40, 7 27 Kortrijk naar Lichtervetdc, 8 05 11 00 H35, 4 40, O-il, 9 00. Eene onriiMtziekt/*,die ecue tislrljkv klnSMc kxxeH. i Dc zieke begint met cene lichte storing der Mang; maar als z'j wordt verzuinnl, ilim dringt z j dour het trelieele )i -haam, tusldc nieren nun, den lever, lu t klièrbrd en het gelirele kliereit- stelsel, terwijl de lijder ondraaglijk kwijnt, tut de dood hem uit zijn lij ten verlust. De ziekte j wordt dikwijlvoor andere kwalen anngiz en; I maar wanueer men zich zelf de volgei.de Vragen doet, z d men spoedig er uverkunnrn oordeclen Heb ik na bet firn pijn of moeilijkheid in de adi inhaling? Heb ik een gevoel van matheid, van tijd tot tijd niet slaperigheid Hebben de oogrn een gele kleur? Heb ik 's morgens rondom de tanden en het tandvleeseh ecu dikke, kle verige slijm, gepaard mtl een onaangenamer! smaak? Is de tong beslagen? Heb ik p-jn in de zijden of in den rug? Heb ik naar de rechter- z jdc eene opzetting alsof de levergrooter werd I Ben ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of duizeligheid wanneer ik een klaps uit horizon tale ligging opsta? Zijn de afscheidingen n t do nieren vuilig en hooggekleurd, met-een neer slag als ineu ze heeft laten staan? Begin' het voedsel ns het eten spoedig te gisten, gociaiud metopgelilazenlieid en oprispingen uit de tn mg? Heb ik dikwijls hartkloppiugen? Al d-zn ver- schijusclen zullen zich nu niet tegrljk voor doen, maar wanneer de treurige Ziekte npdert, kw.llen zij den Jijde; bi-ui ti-Lngs. Als lick een geval, vun langdurig gelijken aard is, kom er een droge stootende hoest, na eenigrn tijd gepaard niet opgeren. Bij verder verloop krijgt de Imideen vuil bruinachtige tint, tciw.jl aan handen en voeten eene koude kleverige uitwa- E S ci I seming komt. Terw.jl lever en nieren steeds c "5 meer beginnen te lijden, volgt er rliumatische i pijn, cn de gewone gehandeling blijkt ten ene- i male onvoldoende tegen d<zc laatste kwelling. Het is dus van het hoogste, belang, de ziekte spoedig en op geschikte wijze tl.behandelen in haren eersten graad, w-.nnerr een klein medi cament genezing zal te weeg brengen. En zelfs wanneer er eene vaste wciking is, moet liet ware middel worden vo'geliondcn, tot ieder spoor der ziekte verdwenen, de eetlust terug gekomen is en de vcrleringsurg-men tot ei n gt zonden toestand z.jn grbraeht. Deze zi kto heet 1-verziekte. Het zekerste en meest..f.luei.de middel rr tigcn is ^eigel'N Krisrex- Ixrixclitife Nit-oop, een plunlaa dig pre- paraat, -ervaardigd in ylnerita tt te koop bij I A. J. WHITE. 21, Earring..on Boud, hiu- den, K. C. Deze siroop tast de ziekte in den grond nan en verdrijft baar met wpilel cn t-k uit het lichaam. Men vindt den Nlroop «Ier muedrr Nieltfel in uile gocue ap>.lnk<u van België. Js - e- y ,z &Qs 5-^ O - Q O i Pwx CL. CL. exa t-u. ca o OD -C X G - imrill/nil Verxeke»<lr ^olUmene ge- ten. De nn’eilijLMe breuken w«>r<Je»»*4l«Mii««jehuudeir niet het grootste Zi' kltt der >r<iuweu, d()Qi'z:ikkinf, c)qr buurmueder, en>'•"teoexcii ponder l ing (hesRstirr) j (hitniddelijk verliehitig Eene gediplomeerde dnme in n;m In l ge.*iticbt grliecht. J. WAERSEtsÉRS. breukbundmikitfr* der huspi- tal*»n en ViiU het lejpT, cornniMtideut cn l iildti bMii verscheidene ord< n, voor ver«licii*ldné.>n UtTinenbch- dmu bewjien. GroMflaats, 35, AMyr^^.^., lag een vertrouwelljk n r> :icn zonder gevaar to Renteniers- oi Burgeisliuis van 2slagien. stallingen en beplan ten hof’, ook dienstig vooi boer derij, gestaan nevens de Voon- D.UHV. de twee Meden en den Amurnncb.' LA COl E DES FAMILIES (de Beur.K«„ der Fnmhn7 ST'W’ Vt*UrnC- ^Ond j door M.den kapitein Hans, lot dovr hei toezenden van poKtzegels of pofctmniHlaü*n aan I Q 2k <D trt t> e i I 3 J. 55'ts e© V C -Q -O C=> uG tad s 5 s U2 ,dcerd% 1-25 Fi.toco t’huis gelanden per 10 kilos (gesorteerd vol^’uis b -liefte). Eeui;’ D pot vin fijne Mokakofli, gebrand aan fr 1-4 en ongebrand aim fr. 1-25 du 1/2 kilo. Eeuige coiiS'gn.it iris voor België, J. STRUYF Rhynvest, te Antwerpen. Vow elke bes'ciliii,; boren de 20 fr. wordt eene üllerscho «nste kairt van België vau |m70 als kuste- louie premie gegeven. ONTVANGT MEN GEDURENDE ACHTEREEriVQLGENDE xvoken ONTVANGT ii»q j man geüure nde llh JAAn RJ1 C hl R D n M Ül C Ï7 D T 7 I P U tlovr hct van poKtzegels of pofettnuttlb-t^i aan lietgdre.dar BANK VAN DE 1 188L ÏC k‘VI':'geI‘ t'j lïsL-il HÖÜl’mttnl £!Ln KLEINE RENTENIER, 1, Aren^rg^aM, tsR-ussEi.. LAren^rgstram. M. Cu. Declf.rck, te Veuiftc. L~.7~ IIIIJ— 0 J o. w i w' ,f. iu t’’!’,cnw..uidi -,h. id ‘r Uil llON- d’ r wenk, u r '•lit* w.tiiop «k mij steun om iu r hel grö. |d piilibrk te gei i ten. id. id. Ml. id <1.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4