N° 1900. Vïtnitï, 16 Maart 1881. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De 8 H - 11 - 8.25 L o o L E N ju prijs te Bulscamp, flv;i v.in alh*- soorten van I Opd I eenieder zoq over- b’Jn’id rn sp<»< be- ’Ifivn pi I tuiwoüi dj.jbeid rn W<if.NslHG t,n DÜN- Keizer Alexander is dan eindelijk, zoo als hij hol gevreesd beeft, en ondanks de sterke wacht die hem overal en altijd vergezelde, als slacht offer gevallen der nihilisten, die aanhangers groote letters volgens plaatsruimte; Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr, het 100^ De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne. telden tot onder de dienaars des keizers zelven. Welke gebeurtenissen zullen in Rusland, en misschien ook elders, hel gevolg zijn van dien keizermoord? Dal moeten wij nog' afwachten, alleenlijk weten wij dat de nihilisten, dc socia listen van Rusland, talrijk en machtig zijn. A’ i» 1 carne. Woensdag is de discussie begonnen over het budget van oorlog. Hel belangrijk-1der zitting was eene verkla ring van M. Frère, die, ondervraagd door M. Thonissen, zegde dal hel gouvernement zou afzien van zijne plannen aangaande dc verster king'op de Maas. Wij aanzien deze verklaring gemeenschappen waren onderbroken, handel en nijverheid belet, en hei ministerie bleef onge voelig! het deed niets! Wij bedriegen ons; het 'deed toch iets het bereide nieuwe verdrukkingen voor de geeste lijkheid; het zocht nieuwe moeilijkheden tegen de katholieken; het verkwiste onze zuurgewon nen centen aan een belachelijk schoolenkwest en aan nuttelooze en kostelijke scholen welke de katholieke Kerk versloot. Ziedaar wat onze geuzenbestierders tijdens den algemeenen nood uitgericht hebben. Ook wordt deze handelwijze door alle ware Belgen afgekeurd en algemeen gelaakt. Dc troepen hebben zondag den eed van ge- trouwigheid aan den nieuwen keizer ia de kazern algelegd. .Maandag hebben dé plechtige voorstelling en de eedaflegging der burgerlijke overheden plaats gehad. Daarna moesten de rouwplcchlighcden be ginnen. La Vraie France deelt de volgende depeche mede, gedagteekend uit Parijs 13 Maart De tijding der dood van den Czar van Rusland is te Parijs verspreid geworden verschelde uren vóór de aankomst der ofliciele telegrammen, bij middel van kleine gedrukte bladjes, welke over al in dc koffihuizen werden uitgedeeld. Deze bladjes worden aanzien als voortkomende van de nihilisten. De verschillige aanslagen op den keizer van Rusland hebben plaats gehad 1° In 1866, te St. Petersburg; 2° In 1867, te Parijs, door Berezowski, tij dens de wereldtentoonstelling; 3“ lu 1879, te St. Peteisbwg, doorSoIowieff; 4’ In 1879, bij Moscou, toen men den trein deed springen; 5’In 1880, te St. Petersburg, als men het winterpaleis, in de lucht wilde doen springen. lieve U geuzenministerie» Belgie blijft in eenen treurigen toestand ver- keeren; langs den eenen kant zien wij de nij verheid die sedert meer dan tien jaren sluimert, terwijl de landbouw door eene buitengewone krisis lijdt die de slechte saizoenen nog verer gerd hebben; van den anderen kant zien wij een geuzenministerie welk er schijnt vermaak in te vinden met alles wat nijverheid en landbouw zou kunnen opbeuren, te verwaarloozen en de nulteloosste en de schandelijkste onkosten te doen. Inderdaad, waar zien wij dat het gouverne ment iets doet, om de nijverheid te redden of ten minste dezelve eene behulpzame hand te bie den om ze uil den akeligen toestand te trekken waarin zij verkeert? Voor wat den landbouw betreft, waar zien wij de weldadige tusschenkomst van het gouverne ment? in plaats van de vrijheid voor te staan, gedurig Ten allen kante rijzen er klachten op tegen hel geuzenbesluur welk het land wil vernederen, en gedurig werkt om ons duurbaar Belgie ten onder te brengen. Inderdaad het zijn onze ministers die weige ren recht te doen aan de talrijke klachten die langs alle kanten oprijzen legen den water staat. Over eenige dagen heeft eene nieuwe en vierde overstrooming alle, landwerk verhinderd of belet, te beginnen met het zaaisel welk door den vorigen watersnood zeer was beschadigd en op vele plaatsen totaal vernietigd. Ten allen kanto vraagt men dat het gouver nement maatregelen zou nemen om onze land streek tegen dopoverstrooming te bevrijden. Maar hel- baat, met; het ministerie blijft dooid, en aan al die zoo-gegronde klachten antwoordt men door eene schuldige werkeloosheid en door eene scl.andige geldverkwisting voor de offi ciële scholen die voorliet meerderendeel schier zonder leerlingen'zijn. Nooit beeft me»zich onmenschelijker geloond dan ten opzichte der overstroomden. In andere landstreken, toen.-de landerijen door de waters verwoest waren, vroeg het ministerie millioenen aan de wetgeving, om de overstroomden ter hulp te komen, om de hongerigen brood ‘te ver schaffen, en om de noodige werken te verrich ten, ten einde voor het toekomende het land van dergelijke rampen te bevrijden. lu Belgie heelt hel ministerie niets, hoege naamd niets gedaan de waters hebben geheel het land gedurende weken bedekt en ver woest en aan hetzelve zijne vruchtbaarheid ont nomen, de vluchten in de schuur beschadigd en bedorven, veel vee is in ’t water omgekomen, huizen en schuilplaatsen zijn weggespoeld, de. De Milliocnen-ilans. Ze gaan hunnen gang die kluiten welke de lastenbetalers met zoo geweldig veel moeite kunnen bijeen scharren, en zoo liberaal door het gouvernement in luiaards postjes, in onnut tigheden en dwaasheden verspeeld worden. Een voorbeeld In 1878 werd een ministerie van openbaar onderwijs ingericht. Zijn eerste regelmatig budget overtreffende van eenige millioenen de uitgaven die voor bet onderwijs gedaan waren toen het openbaar onderwijs nog aan het ministerie van binnen- landsche zaken behoorde was dit van 1879. Het beliep tot de som van 14,254,559 fr. Dit van 1880 beliep tot 16,517,422 fr. En dit van 1881 is van 18,505,872 fr. Van 14 millioen op 18 millioen, ziedaar hoe diep de grafmaker van ’t katholicismus in onze beurs kan tasten, en dit is nog ongeminderd de ongehoorde groote sommen die uit de provin cie- en gemeentekassen worden geklopt! De Kamer. Dc carnavalvakencie ten einde zijnde, heeft de Kamer den 8 dezer hare werkzaamheden hernomen. Vooraleer de beraadslaging van het budget van justitie gesloten werd, heeft M. Nothomb al de grieven der katholieken opge- somd. Hij heeft doen zien dat het gouvernement, achteruit gaat naar de godsdienstige dwing- lendij van het hollandsch beheer, van het fransch schrikbewind en van Jozef 11. De spreker heeft de linkerzijde zulke harde nepen toege- bracht, dat zij schreeuwde, hem onderbrak en hem wilde beletten voor te spreken. M. Bara heeft aan M. Nothomb geantwoord door wat kwinkslagen. Volgens hem, doen de militaire aalmoezeniers geen voordeel in het leger, en de soldaten die eenen priester noodig hebben, moeten er maar eenen gaan vinden, als de minister van oorlog maar niet zorgt dat zij daarvoor den lijd niet hebben De voorstellen van M. Jottrand en consoorten over de vermindering van de jaarwedde der bisschoppen en \an het getal der onderpastoors is verworpen (of liever uitgesteld lot eene latere gelegenheid) door 93 stemmen tegen 26. De voorstellen van M. Bara, afschaffing der jaar wedde van de professors der seminarien, af schaffing der beurzen van de seminarien, af schaffing der vreemde priesters of van deze welke patent hebben, omdat zij zich op het onderwijs toeleggen, dat alles is door de lin kerzij met 68 stemmen tegen 50 gestemd geworden. M. Piimezisde eenige liberaal die tegen het voorstel dal de seminarien treft, ge1 stemd heeft. Men weet dal hij ook de eenige liberaal was die de wet op hel offeieel onderwijs niet wilde stemmen en zich onthield. 9 inaart 26 - a 30 75 -a- --a- 17 a 18 50 -a - 12 a 15 -a 26 a 28 --a- 28 a 31 het meerderen deel der morgen, het brood 111 per 1 i/i kilo. 49 c. Bood van den keizer van Rusland, vermoord door de Nihilisten. Na vijf mislukte aanslagen op hel leven van den czar Alexander II, zijn de nihilisten ei einde lijk ui gelukt hem te dooden. Deze vorst leefde sedert eenigen tijd, en niet zonder reden, in ge- durigen angst. Zondag na middag, rond 2 ure, op het oogen- blik dal de keizer uit de manege Michel, gelegen bij het Kalliarinakanaai, naar hel winterpaleis lei ugkeerde, werd eene bom naar het rijtuig ge worpen, welke twee Circassiers trof. De czar stapte uit zijn rijtuig om de gekwet sten te zien, toen eene tweede bom vlak voor Z. M. ontplofte en hem de twee beenen verbrij zelde. Hel rijtuig werd in stukken geslagen. Tien personen van het gevolg des keizers wer den gedood ot zwaar gekwetst. Groothertog Michael en de adjunkt van den poiilieprefekt werden door hel stuk eenei bom gekneusd. Veel andere personen zijn nog gekwetst en ver- scheide zijn reeds overleden. De slag was zoo hevig dat dc ruiten der kerk en van de keizer lijke stallen, aan den overkant van hel kanaal, aan stukken sprongen. De kroonprins en groothertog Michaël Nico- laewitch kwamen de eerste ter plaats en geleiden den keizer in eene slede naar hel winterpaleis. De man die de eerste bom geworpen heeft, werd onmiddelijk aangehouden; deze die de tweede wierp gelukte erin in het volk te ont snappen, doch werd later aangehouden. Zij be vonden zich onder de menigte der wandelaars en droegen de bommen in witte zakdoeken. De keizer is, op de trappen van hel paleis, in onmacht gevallen, ten gevoige der bloedstorting Z. M. is rond 4 ure overleden. De lijding van den aanslag was in eenen «ogenblik doorganscit de stad verspreid. Eene ontelbare menigte, samengesteld uil al de klassen der bevolking, liep naar het paleis, dal met troepen bezet was, om tijdingen te ver nemen over den toestand van den keizer. Bij de lijding van zijn overlijden was de menigte als ter neer geslagen en weende. Onmiddelijk werden al de kerken vervuld met persoonen die gingen bidden voor Z. M. Een der mooidenaars is een leerling van de akaidemie oer mijnen, zekere Russokow, oud 21 jaar. Het officieel dagblad bevatte zondag avond, in een ui.zonderlijk nummer, de volgende nota De wil van God is volbracht. Vandaag, ten 3 ure 35 minuten, heelt de Allerhoogste lot zich geroepen den hoogmo gende!) Keizer Alexander Nicolaewilch. Eenige minuten vóór zijne dood hoeft de Keizer de laatste Sacramenten ontvangen. De nieuwe Keizer van Rusland, Alexander lil, is geboren den 10 Maart 1845 en getrouwd den 9 November 1866, met de prinses Dagmar, van Denemarken. Hij is dus de schoonbroeder van den prins van Wallis van Engeland, van den koning van Griekenland, van den kroonprins van Denemarken en van den hertog van Cum berland. o iv C du3',n der week, naar pop ik mij steun oio meer i”ë frd pull.vk tn genieten, [kilos fr. '-75 1 75 0.80 0-80 1-UO 1.00 Uwen dirnanr. *siró Huyghebaert. 'icixlc zielite, «11c kla.sMe kivclt. erne lichte storing der tdt verzuimd, dun dringt haam, tast de nu ren aan, !cn liet ge.lirele klieren- t ondraaglijk kwijnt, tot lij ten verlost. De ziekte Iderc kwalen aangezen; l zelf de wlger.de viagen !t over kunnrn oordeclcn pijn <.f moeilijkheid in iimn gevoel van n atheid, •bpcrlgheid 1 Hebben de Heb ik ’s morgens rondom Weeselt ecu dikke, kle- met een onaarigenamen •lagén? Heb ik pijn in de 1 Heb ik naar de rechter pot de levergrooter werd? I’oel ik draaierigheid of ik een klaps uit borizon- i de afscheidingen u t de gekleurd, met een neer- i laten staan? Begin het Joedig te gisten, ge|»ard oprispingen int dc maag lloppingrn? Al drze ver* k nu met te. gelijk voor- r treurige ziekte nadert, beurtelings. Als het een [(•lijken aard is, kom cr hoest, na eenigen tijd Bij verder verloop krijgt jachtige tint, tetw.jl aan koude kleverige uitwa- lever en nieren steeds la, volgt cr rhumatischc landeling blijkt ten eene- n deze laatste kwelling, logste belang, de ziekte e wijze te behandelen in Wanneer een klein medi- weeg brengen. En zelfs werking is, moet het volgehouden, tot ieder 'venen, de eetlust terug Jteringsorganen tot em h gebracht. Deze zirkte ekerste en meest afdueudc Velge.l’M uetveeti- ‘p, een plantaardig pre- 1 dmerita et te koop bij Farrin g'on Road, Imh- tast d>- ziekte in den haar nn t wortel en t k liudtden f«lroü|» «les- I1' u lo goede apy.laken D lilOis. »Ï4 f 1 ‘tri, HzereimeK, Fu«el. (1 JI«;>rl 1S8I). '•«rke 6 20, 3 02, ten grteekcad, ntvuii *l<I«oenie) Zurren, E< s«un. nio-Duinkorkf. !5 35 7 1i 7 xr,* 'Uttel, 5 M, 11 00, 5 09, 4 C 32, 11 59, 5 48 jpent-Brusiel 5 CO’ 7 12, Betitel, ft» 10, 5 -17, 7 15 ein. '"•Brussel, 7»., 9.», - expres. 9 51, 12 15eip;, 2 40 G. 9 01, 11 30* 1 11. H, 12 25 (259, 859 B25, 1 18, .1 37, 5 22, 8 10. 12 18, 5 45, 1 11 1 55. 8 on Zj f:-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1