EEN S met 92 ii< en aller in F ran kt'ij LEEST <t«r liiintl te gerieflijk Huis nieuw gebou' achterkamers, met waterpoel •der, 2 keldert eene ingangp paardenstal arduinen bak' overdekt. g>'°1 beplant met vl kooper zal hel koopsom ten f tv houden. ■den akt. bedriégelijke ont- M. Dubicn. 0 Ceurne, is pas'1-' bncker, onder]# Sic Catharina. Elechtcrlijke I&ronijk. Zijn door de korreclionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 16 Maart. W’ollaerl Adolf. TE Voor de b ter studie vJ te Nederbra-< welke bewoordingen den oorlogsminister de na- itionale reserve van 30 duizend man heelt aun- gekondigd k De kwestie der nationale reserve is van het 1 -grootste belang en hare studie vereischt 'gansth bij-i milieie en aan die der burgerwacht; zij moet onder- i onzer gewapende macht, onder hel staalhuish->ud< - kmg.’ i bij de loting voor liet leger. u die. uiet in persoon zou den dienen; zij zouden zich kierden op hunne eigene i.üilen; im u zou ze vereenigen, hel eerste jaar ge durende drie maanden, om hun de militaire onder- riihlingtv g-veii; v<n-votgeiu zou men ze de volgende' jareu. nog driemaal oeh-.icn. telkens gi- dLreiide onilirfl. erne m.iund. De geheele duur van den dieiislnjii z- u van uehnjaren zijn. Ontwei pon van inrichting liggen op dit oogen- blik ter studie. Wij helmen de hoop deze te kunnen nberleggcn th den loop van dezen zittijd. Donderdag I eelt M. Woeste, in de Kamer, den minister van biiinciilaiidscbe zaken gevraagd welke reden hij had om aan hel hoofd der ge meente Petit-Róeulz eenen burgemeester, zekere Aug. Jasme, te behouden, die voor de elfde maal veroordeeld is geworden, ditmaal voor zijne vrouw at te lellen. Alle inlicld' vvoner Emm. Iklaller An# boet, voor lichte perman, van bla< Timperman Ik •bo.-t, voor singel Mieren keuring» D'ö' jaltrlijksche stierenkeuririg, onmiddelijk gevolgd valï cciien prijskamp tusschen stieren van inlandsbh ras'of gewonnen en gekweekt in de provincie, zal plaats hebben op de volgende, dagerf: Te Dixmude, ten 10 ure ’s morgens, den Don derdag 21 Apiil, voor de gemeenten Heerst, Dix- muJe. Caeskerke, Stuyvckenskerke, Pcrvyse, O is'Lêrke, Woumen, St. Jacobscappelle, Eessen, Cleickeu en Zarreu; Vcrnel De Mouiteur' '249 personen, J tentoonstelling benoeming in dj Onder de i'" H. besmet, rij» te Veurne; M.1 •en M. Castelei» -zitler van de b1 Volgens zullen de wate' onderbroken Vaart van Bi -21 dagen, van Vaart van P •durende 45 d»? Vaart van ft» maanden, van: Vaart van D Mei tol 10 Juli; Rivier den I 40 Mei tol 10 By konin wordt de fond boudl en vrou' aan de bijzon^ het gemcenteb staande uit ee goederen in f eigendommen, noemde liefd2 keurd door ko< en was door e' Maandag •over onze ongeval veroo kunnen hebbe Te Manneke User, hadden1 lading stroo 1 Portier van St- zijn vaartuig tc vergezeld van wier van de sd geweld, dat z vlogen, en eef grond maakte niet getroffen- Tack, kreeg tot 90 kilos, men dacht no| de goede zo; komen. In denzelfd1 stroosclielf •cappelle. Men me van Brussel, I zijn en geret vangen. Men jaar, hij lieciï dien model-burgemeester niet verdedigd, maar enkel gezegd dal hij een onder zoek ingesield had. Mijnheer August Jasme vormt eenen schoonen derden met zijnen koidïater Tichon, burge meester van Sippenaeken, veroordeeld voor ver nietiging van officiële stukken, én den raadsheer Bartholomeus! van Thoutout, die, opheetet daad betrapt van diclsial, zich door eenen trein den kop laai ahijden. Een ander bewijs daarvan Te Parijs bestond er in de vcrledcne eeuw eene.prachtige kerk aan de II. Gcnoveva toege wijd. De sansculotten, naze onteerd te hebben, wijdden ze loe aan de godin de Rede en alle tien dagen, op den deendi, brachten zij daar een ontuchtig vrouwmensch om haar te aanbidden. Zij brachten daar de kist van Voltaire, Rousseau en andere vijanden van den godsdienst. Na het verdlijven van de wangedrochten des schrikbcwinds, werd die tempel gesloten, wal later opnieuw ingewijd en wederom ter eer van de IIGcnoveva geopend. De patrones van Parijs, de verloster van het land tegen de Hunnen, ontving daar de hul Ie, die haar toekomt lot onze dagen loe. Maar zaterdag acht dagen geleden is de schoone kerk wederom het Pantheon geworden, de goddelijke dienst is er uil gebannen, en opnieuw zal men daar de ckootb mannen van Frankrijk bewaren. Alle dagen komen in Frankrijk nieuwe oor logsmaatregelen ten berde legen de Kei k en de katholieken. Nu heelt de Kamer een wetsont werp gestemd dal de verdeeling der kerkhoven afschafl. De libeiale nijdigaards, die van God noch van zijn gebod willen weten, kunnen niet dulden dal de katliolieken in gewijden grond rusten zij willen nog door hunne doodsknoken de geloovige plagen na hen in leven op aller lei wijze achtervolgd ie hebben. Ziedaar de vrij heid I --- :tU ren k.iesitsi. zoo veqlte.mcer.daar M. Frère vermoedelijkè kosten niet heelt willen bekend niai.eu yjiu het verstmkingsstelsel door hel gimAernemruil aangcnoHien. M.- NoU.omb heet daarna de verbanning van dctt^lsdietisl uil het legeren zijne vervanging door de politiek en de vrijmetselarij naar ver- dienjMb gebrandmerkt. Vtwoigens heelt men, op voorstel van M. Frèie, beslist dal het wetsontwerp op de verme nigvuldiging van officiële' en ongodsdienstige middelbare scholen en athenées zal besproken wórden onmiddelijk na het budget van onder wijs. Aldus is wcèr de wet op de drukpers, die reeils sedert 16 jaren voorgesteld en sèdert maandi n op het dagorde gebracht is, lol het jaar I verschoven. Op hel einde der zitting heeft M. Corncsse de afsctmOing der almoezem.èrs, de maatregels van den niitiislér van oorlog in zake van Te Deunt s, De mode. Vroeger was bet de mode bij som mige mannen van de rouwdiensten bij te wonen, voorzien van eenen kerkboek; later biacht de mode meê van in de kerk maar te blijven tol na de offerande, en zonder kerkboek; nog later ging men alleen naar de offerande, en nu wil de mode, schijnt hel, dat men in de kerk de gazet leest. Naquct, een fransche geus, heek over eeni- gen tijd geschreven dat België geen recht heelt opzijn eigen te bestaan, en wel ingezien helpen de liberale ministers dien franschen geus gelijk geven. Ouder hun bestier is Belgie slechts een masker. In de daad zelve, in politiek en levens wijze, in wetten en zeden behoort hel bij Frank rijk, en van dien ocgenblik is Belgie slechts een masker 1 Van alles wat. Wij-hebben miiar een paar woorden gezégd over eene öjuquado zitting, welke onze stadhuis- heeren.... deiieeuén of den anderen dag zullen •uoüiimoqam.’ uöop door alle middels van rucht baarheid, en bei is'td bitter kwalijk voor hel li- beiaaï baSsérkén. In tooin optsteken, wordt hel 1 rood van ktilene tot bacillen zijne oorkens, hel vliegt uit zijn kol,, en hel staat daarop vijftig stappen van ons té grijnzen en te bassen dal het eene ware betled'iciie is; Veurnadr! leugedaar! heilige leugenaar! gij champagne van 'nen leu- g'eiiaar'. gij pot vei hier, gij potvetdaar van 'nen leugenaar! ja, bij zakken van leugenaars, genoeg om ’nen leugenaar gelijk hét basset ken in eene appelflauwte te doen vallen. En waarom nu zoo géieugenaard? Wel! ’t is Zoo eenvoudig als Jób. Wij hebben gezegd dat onze raadsliecren se dert lang aan de groene tafel niet gezeten heb ben en dal erezaken naar ceue.bcslissmg wach ten. Is dat misschien geen waar? Gij betwist het itoglansniel. In zijne verwoede kolerie, omdat wij waarheid spraken, valt de razende sein ijver op de besten dige deputatie, die meer zmiiigen houdt ii) eene maand, dan onze regentie in een half jaar, en r i hij spreekt ook van zaken die daar nog bangen- mmg gelegd worden. Dit was eenep, aanslag d.e zouden zijn. Hij meent den oppervogcl ge- scholen te. hebbeu, en Ten is zelve nog geen simpelqn gaai! Hoor, basserken de plans van de manzels- schole, sederl zes maanden opgezonden, zijn se dert zaterdag in hel stadhuis. En aan vvien is het te wijten dal ze niet eerder zijn afgekomon? I vernomen hebben, indien gij het niet wislel sedert lang. Maar gij moest eens de klerikale permanen ten ecu trekje geven, hé? Die loopen abomina bel in uwen weg; 'ken wil niel zeggen dat gij weet waarom; want Tware nog een keer cfcne li tanie van leugenaar alhiur en aldaar zonder ein de, zoodanig dal ei in uwe kladde gcene plaats meer genoeg zou Overscldelen om uwen haat te gen de papen lucht te geven. En als ge zoo ge presseerd waart met de mamzels zouden ze dan bang geworden zijn van het verwereld lijkt klooslei? Waai om aan uwen vriend Tne- odoor den welbeminde geen commissaire spé cial gevraagd? 2“ De plans der herstellingen aan T stadhuis. Dat is ai lang vergelen. Elders, manneken, bij eene commissie van vrienden, moet gij aan de deur gaan kloppen ot eenen speenden zenden. 3U De vraag der erfgenamen B. Wij zouden wel: eens willen weien wat de permanenten daarin te zien hebben, en zullen wellicht hiero ver van hel alweleisldad iidichiingeu hebben, gelijk wij er misschien ook zullen hebben over eenen nieuwen bleek ten dienste van bijzondere .persoiiagieu, en over eene nieuwe wijze van on derzoek met gediklcerd antwoord over hel te: laat uitblijven. Zie hier, volgens de Annales parleineidtdres in ,<mdri,i/..mde muziekaal te ihouroul, lot 2G ir. boet, voor, slag-n en wonden op Gustaaf Beauprc» en Etlusrd Desmei, werklieden te Veütne. i Depuydt Eduard, herbergier te Wesvlletercn, tol I 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Lahaye Amand, werkman te Stavele, tot 26 fr. boei, vóór slagen en wonden op Lodewijk Torré, zondert.zorgen;.zij is verbonden aan de kwestie der werkman te Ijlavele. milieie en aan die der burgerwacht; zij moet ouder- i Vcrhaeglic Apollina. huisvrouw Pvck, huishoudster zocht worden onder hel oogpunt der inrichting te Rousbrugge. lot 6 dagen gevang en 26 fr. boet, onzer gewapendq macht, onder het staathuish-mdi- voor bel edigingen jegens den deurwaarder Decrae, lijk opzicht en onder dat der eischcu van de bevol- te Rousbrugge. kl“g- ,1 Zitting van den 11 Maart. Dehacsc Pieter- Deze tcseï’ve, sftrrli 3O,<iOO ninii, zou al de Amand, dienstbode te St. Ricquiers, tot eene maand jongelingen, zonder onderscheid, bevatten, die zou- gevang en 25 fr. boet, voor 1 den i erkluürd hebben zich ter ivdleii doen vereringenvreemding van ten paar koussen. Te Nieupoït, leu 10 's morgens, den j Woensdag 27 April voor de gemeenten Wesl- -ende, Lombarizyde, Nieuport. St. Joons, M.ui- nekénsvere, Schoore, Ramscappelle. Boitshöucke Wulpen en Ooslduyokerke; Tc Veurne, leu 10 t.Fi 's morgens, den Donder dag 5 Mei, voor de gemeenten Coxyde, Adiii- kerke, Veurno, Uulscaiup, Moëres, lloulhem, Steenkerke, Eggewaeriscappeile, Zoulcnaye en Avecaajbelle; Te Alreringriein, ten 101/2 ure ’s morgens', den Dinsdag 3 Mei, voor de gemeenten Geren, Vincltem, Wulveringhem, Sl. Ricquiers, Alvc- ringbem, Iscnberghe en Leysêle. Tc Lno, ten 10 ure 's morgens, don Woens dag 11 Mei, voor de gemeenten lloogslaede, l’ollinchove, Ghyveriiichove, Loo, Nieucappelle, Otidecappclte en Lkmpei'nissê; Ie Prucen, ten 10 t 2 s motgens, den Woens- jp Rolin heeft niet gedaan gelijk verleden dag 4 Met, voor de geineentc|i otavele, Bevertin, - - - ■en de afschaffing der 'nieuwjamsbezoeken der Rousbrtigge-llaringbe. Proven, Watou. lope- offimmeii aau de geestelijke overheid bestreden, ringhe, Grombeke, Westvleteren en Oostvle- Drie gewichtige feilen hebben de zitting van donderdag gekciiinerkl4° de aankondiging van liet wetsontwerp op de inrichting eeuer iiaijomde reserve van dertig duizend man, welke in de Kamer eenen diepen indruk gemaakt beeft en de verontweerdiging van geheel hel land ^al gaande maken; 2° de stemming van bet budget van uorlog door 57 stemmen legen 11 en 29 onthoudingen; 3° het ontslag van M. Guillery j als wQi ziliei’ der Kamer. liet is de verklaring der onthouding van M. Woeste die- aanleiding heeft gegtven tot du omslag. M. Woeste zegde dat inj de maatregels oiuclirisiel,ijkiiig van bet leger en oorlog aan den godsdienst, door bet gouvernement genomen, niet kon goedkeuren, aangezien die dóór hel leger zelve afgekeurd waren. Daarop deed M. Frèreeen teekeu en geheel de linkerzij wilde van den voorziller bekomen dat hij M. Woeste tot de orde riep. M. Guillery deed M. Woeste opmerken dat hij niet mocht spreken in naarn van het leger, aangezien het leger bet reqht niet had den minister al te keuren. M, Woeste gaf uitleggingen, welke den voorziller voldoende schepen en deze weigerde hem lot dp orde te roepee. Alsdan sprong M. Frère vecht, roepende en tierende en de vuist uitstekende naar de - rech terzij, den yoorzittep e|i M. Woeste. Hij eischte dat do terugroeping tot de. orde zou tor slem- niipg gelegd vvordpn, Di| tygqn de rechten van dep voorziller en dezen lol knecht van het iniiiisterie willeji vetlagen. M. Guilleiy, verontwaardigd, steunde zich op hel reglement en verklaarde dal hij onwederroepe- hjk zijn ontslag gaf, liever dan den cisch van minister Frère inje willigen. Hij v.eyklaarde dal ;zulk eisch zich sedert 50 jaren niet had opge- Ge zult gij hel zaterdag zelve wel .digin. - N|i deze verklaring, met veel kalmte afgelegd, is de Kamer zeer woelig uilcengogaan. M. Frère en de linkerzij schenen van hunne verbazing niet te kunnen terugkomen. Vrijdag was de zilling zeer kalm. Men is aan hel beraadslagen over het budget van onderwijs. M.U. Tack, Magherman en baron Osy hebben het vuur geopend. Eeistgenoemde bewees de valscnhcid der schoolstaiisliek verleden jaar door M. Van Hunibeeck geleverd en vroeg de cijfers,der schoolbevolking van geheel hel land en per gemeente. M. Magherman deed de geldverkwistingen uilsciüjnen door bel gouvernement aan de stad Ronse opgelegd voor het,,géuzenouderwijs. M. Ösy hing een treffend tafereel op van de onvermoeide doch yergeefsche werking van al de ministers, dien van oorlog inbegrepen, om hy.l onderwijs zonder God te doen zegepralen en hei vrije onderwijs te. verpletteren. Minister Van Huir.beeck heeft geweigerd de gtf-yiQagde cijfers le leveren. Dat is te zeggen dat hij.er niet durft meé voor den t|ag komen, Da verklaring dat het land het schoolenkvvest niwjil ernstig zal opnemen viel niet in den smaak van M. Fiére, 01 in en Jotlrand. Dat is een bewijs ..tjat Al. Osy den nagel op den kop heeft geslagen. Gister is de beraadslaging voorlgezet geweekt. E»rirnW IM—H——TT IWTIB—Bf»»»»» --- ---- J" y w d r J k i i t 11 ff 1 ibi - - *7 n i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2