HOFSTEDE met H. 7—42—16 G. Toewijzing, in eene xilting. OONEN HOF 5‘e® goede Landen f Vetteweiden, set ver van Bergen, fken vervoege men zich if> Notaris DUJARDIN PACHTEN TE PACHTEN a - Openbare Verknoping Licitatie-Verkooping 51 C. ZAAILAND, TE GI1YVER1NC11OVE. MENAGIE-GOEDEREN van den Notaris BUT AYE, te Meessen. 530 tr. hij jare boven de lasten. Verdeeld in 6 knopen. KASTOOR van den Notaris DE BKAUWEKE St. Denijsplaats, te Veurne. KANTOOR van den Notaris VAAMEXB1ERGHE TE PEBVYSE. BolenveegnchualslraatA" 10. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor waarde!) bij den Notaris DTJ BB.AU- WlnandniE t8 April 1881, 3 ure na middag, te Oostkerke, ter herberg Lelten- burg, bewoond door Pieter Gouwy, koop dag van Ilerbergtuitr en andere roerende voorwerpen. Vrijdag 3S Klaart 1881, 3 ure na middag, ten huize van Karei Gailliez, te Pervyse, koopdag van Ifleungie-Koed en andere roerende voorwerpen. Dinsdag S April ISSf om 3 ure juist na middag, in het Ge meentehuis, te Pervyse, van jsk eene goede LAND EN GRAS gestaan en gelegen te Polllnchove en Alveringhem. Gebruikt door Eduard Gheldot, tot 1 itnan te Slavele. lot 15 fr. iadigheden op Desitè Tim- ikman te Slavele, tol 26 fr. jden. i'an Sle Catharina, onder Wriijk b< noemd. en M. I)e- tProven, wordt pastoor van oorzaak van verande- iB van woonplaats, uit i,P«‘n i Een schoon en 1870 uit den grond 0sbl3ande >>i salon, 2 eökamers. bovenkeuken telersteen, grooten zol- 3 menagiekeldcrs. den j pjoiise, en grooten hof, bertus Devoghel rhge fruitboomen. De f vermogen hebben de koopdag, ter voornoemde hei berg, y of ten dcele in handen 38 met het teekenen van ’^‘j den eigenaar cn bc- PUEN. Uit der hand to koopen, in zijn geheel of bij gedeelten Een Wooniiuia, hebbende stal met koetspoorten 11 aren 13 centiaren, volgens maal, onder grond van gebouwen, te Veur- jne, meeste deel van nummer 280 der wijk A. van het kadaster, uitkomende zuid op de Cilemeplaats, en noord palende aan de Zwarte Nonnenstraat. Gebruikt door jufvrouw Helena Markette. Zich te bevragen bij M‘" »E CAE, voornoemd, Boterweegschaalslraat, 10, te Veurne. kerd voor zeven millioen, door zeven en-twinlig maatschappijen, welke Common beloopcn van honderd vijftig duizend tol twee honderd vijftig duizend frank. De verliezen zijn aanzienlijk, en beslaan grogiendeels in goederen, waarvan eene groote hoeveelheid bestemd was voor tentoonslellin- gen. Van deze kostbare koopwaren is niets, of bijna niets kunnen aan hel vuur onttrokken wor den. Sedert eenige dagen zijn te Parijs vier kante paraplu's in de mode gekomen. Zoo keeren wij langzamerhand weer terug naar de eerste paraplus, die uit zeilen bestonden welke men op stokken droeg. De keizer van China die 40 jaar ond is, bezit in zijne stallen 98,900 peerden, 6720 ka- mcclen, 12,100 ossen. 258,000 schapen. Die keizer regeert over 350 miljoen onderdanen. Zijn rijk is grooter als geheel Europa te zamen. En is misschien de ongelukkigste menscli van heel de wereld. Salomon was het wel, en die was nog veel rijker. Al de nieuwe inschrijvers op de Kleine Rentenier zullen het blad tot 31 December 1881 voor óenen frank ontvangen. (Zie de Aankondigingen). Sta'ieplaats, te Veurne, van Gemeente Zoutenaai. Koop 1. VET WEIDE, wijk A nummers 92 en 93, groot H. 3,09,IOC I j- palende zuidoost koop 2. Koop 2.VET WEIDE, wijk A, nummers 94, 95 en 96, groot 11. 3,75,50] G. noordwest koop 1. Met vrijen uitweg tot de Oude-Zee- dijkstraat. Gebruikt door de gebroeders Brunn en Polidaar Feys, tol I 1 November 1881. Eigendomsbewijzen te Poperinghe, en met de lusschciikomst WERE, le Veurne; ook inliebiingen pjj :k HXT z Vrijilns 3’» flïnurt 1881. om 3 ure na middag, ter herberg bewoond door Em manuel Provoost, ie Pcrvyse-Rosdamme,., openbare verkooping van Een BllUSS en gerieffijkhedon, teAvecap- polle-Rosdamnie, gebruikt door Jan Vauden Bussche. Woensdag April 8SS1I., 3 ure na middag, ter herberg van Henri Bailleul, te Veiirm*, bij de Nieupoi tbrug, van Koop 1. Schoon gerieflijk ïtFJVTF- RilEliSHUIS, met 14 aren 90 centiaren erf, te Vcurne-Bewesterpoort. lest gebruikt door de wed' Vermeersch-Vandenbussche. Aanslag niet de geldtelling. Koop 2. Schoone EfiOESTF.nE, met schuur en stallingen en II. 23-61-50 C. be bouwden giond, hof, boomgaard, gras- en zaailand, gelegen in Adinkerke. wijk G, n" 60, 61a, 61b, 62 tot en met 74, 125a, 125b, 126c, 127c. 128c. 158b. 159, 160, 173, 176 lot en met 182, 188, 189, 191, 192, 214 en 215; palende M. Deschietere de Lophem, Mra' wed' Calmeyn, de kinderen Desmedt-Bernier, P. Vanhoutle, de wed' en kinderen Guilleman, den disch van Adin kerke, de Duinkerkvaart, MM. Ernest De spot cn August Bieswal. Verdeeld in vier loten. Gebruikt te weten De gebouwen met H. 22-48-49 G. grond en land, door de wed' Debeerst-Cambier. tot 30 September 1885. mits 2550 fr. bij jare; de grond van n’ 61b, groot 2 aren 81 cent, door P. Marrannes, mits la fr., tot 30 April 1881, en nr 173, groot 50 aren, door sieur Alle man, mits 100 fr.. zonder pachtrecht. dlpcnbarc Verkooping van eene schoone EN GOEDE PATR1MON1ELE HOFSTEDE GELEGEN TE WATOU, IN DE D0UV1E, uilmakende bijna eenen blok, doorsneden door den steenweg naar Poperinghe, inhoudende volgens kadaster 10 hec taren 94 aren 67 centiaren. Gebruikt door Bernard Deneckcr, met recht van pacht tol 1 october 1885, mits 1216 fr. ’s jaars, boven de lasten. Verdeeld in 4 loten. IN EENE ZITTING, Vrijdag 35n NIaart om 2 ure na middag, te Poperinghe, bij de static, ter cstaminet le Drapeau Beige, bewoond door Henri Berat. Door ambt van den Notaris LAVA, wed' Di.visch, te Vinchem, koopdag van 73 koopen takboutbondels, spaanders, kwarliei blokken en gespleten fasseel, in koopen, ’t elks gerief. Woensdag 23 Maart flWSt, 3 ure na middag, in Lel Hötel de 1882, aan 762 frank ’s jaars bo- Sta-.ieplaats, le Veurne, van |ven de |aslC)1 Verdeeld in 4 koopen. En .EK- Gebruikt door de wed' Frans Feys, te St. Ricquiers, tot I October 1887, aan van TE VEURNE, WoeiiHtliiK Staart B88I, ten 2 ure na middag, ter herberg de Gouden Poort, Zwarte Nonnenstraal; le inrijdendo poort. Veurne, zal de Di-ürwaarder BEUK,, te. zelfde Veurne, koopdag houden van al de 'vaterpomp met gemak Menagie-gotderen toebehobrendè aan Al- 1.-A.* I Met gereed geld, onniiddelijk na den Vrijdag 25 .Tlanrt 188t, om 1 ure juist na middag, op landen ge bruikt door sieur Vanderghote, herbergier m den Turfweg. cn sicur Siflys, land bouwer, te Leysele, en ter hofstede der Be tijdingen. odag beval eene lijst van gelegenheid der nationale 1880, eene bevordering of bldsorde hebben bekomen, hdders bevinden zich M. fis en gemeenteraadsheer, l> landbouwer te Leysele, Lllo, landbouwer en voor- vmaalschappij te Dixmude. tieel besluit van 11 Maart brokken en de scheepvaart tan de volgende vaaiteu .haar Oostende gedurende 131 Mei; Ifndaele naar Nieuporl gc- 41’! 10 Mei tol 25 Juni; snaar Veurne, gedurende 5 )/t lot 20 Augnsli; purende 60 dagen, van 10 gedurende 60 dagen, van I. Pesluit van den 27 Febiuari /ieter Declerck, F. Claere- t+ica Provoost, te Reiiinghe. Istuurders ontnomen en aan gegeven. Die fondatie, be loof, bezittende aanzienlijke i^en en verschiltige andere Jezelve gegeven door vooi - 1 persoonen, werd goedge- jk besluit van 15 Juli 1817 ■Ireligieuzcn bestuurd. ^er, heeft het onwederdat oken is losgeborsten, een i|> dat erge gevolgen had aan de kalsijbrug, op den werklieden gedaan met eene ^sen voor rekening van M. ja. De schipper kwam juist eggen, toen eene windvlaag J schrikkelijkcn donderslag, deksels wegsloeg, met zulk imeters verder in eene weide F van een meter lang in den «‘•e der werklieden werden 'r de vierde, een genaamde «er deksels, wegende van 80 t’l hoofd. IIij zakte in een en fhs een lijk op te rapen, maar r, deden hem lot zijn zelvcn «biddag beeft den bliksem een jnd gesteken te St. Pieters- het nieuw paleis van Justitie vijf jaat gansch zal voltooid ij de heeren rechters te om- i er bij dat het van 60 tot 75 millioen zal kosten!.... Om die sclirikkeijke kosten niet te doen bemerken, zal hel gouver nement de nog benoodigde uitgaven op ver- scbillige dienstjaren verdoelen. Binnen kort zullen de Zusters van Lede- ghem, en van Ingelmunsler uit de gestichten ge dreven zijn, welke de christene liefdadigheid voor hen bouwde, ’t Is geus progies! Generaal Buther, die bet vaandel van zijn regiment droeg binst den slag van Waterloo, is dezer dagen in zijn bed verbrand en, na eenige uren schrikkelijke pijnen gestorven. Deze engelscliman was op zijn 82' jaar. Zondag 6 dezer is te Nice een luchtbal op- gestegen met drie personen. Deze ballon, na eene hoogle van 2,200 meters bei cikl te heb ben. is op 25 mijlen van de kust in zee gevallen; de drie reizigers werden door italiaansche ma- troozen opgenoineii, die daar toevallig met hun vaartuig waren. In den vrecselijken storm welke gewoed i heelt langsheen de kust van Schotland, op vrij dag, zaterdag? en zondag, zijn len minste 20 schejuin verongelukt en gingen nagenoeg 200 inenscbenlevens verloien. Brand t an de magazijnen van den Printemps. Parijs werd d< nderdag morgend in opschud ding gebracht door eeneontzettende brandramp, die u'igeborsien was in de groote en alomge- kéiide nmga/ijn tn van den Printemps. Hei vui.r is rond 5 ure 's morgens ontstaan in i de magazijnen der eerste verdieping en het duurde 'niet lang of de uitgeslrekte gebouwen, stonden in lichte laaie vlam, waardoor de place dn Havre, de statie St. Lazare, de rue Tranchcl en de boulevard Haussmann akelig verlicht wer den. Zoodra bet alarm gegeven was, kwamen de pompiers van de omliggende posten met hun inateriêel, verscheidene handspuiten en drie stoomspuilen loegesneld; liet vuur zette zich met bliksemsnelheid voort. Er zijn ongelukkig verschillige ongevallen aan personen ovei gekomen. Vijf pompiers zijn langs binnen op de brandende puinen gevallen, door de instorting van den plafond van de tweede verdieping, waar zij zich bevonden. Drie kwa men er ongedeerd af, doch de twee anderen be kwamen erge Inandwonden; een dezer ongeluk kige fitid vooral sein ikkelijke brandwonden In komen; hij overleed eenige oogcnblikken na dm hü opgenomeu was. De Malknecht van M. Jaluzol, door den brand verrast en ziende dal alle aftocht langs den trap ónmogelijk was, poogde bij middel van eene koord van de vierde verdieping in de straal le dalen, doch de noodige krachten ontbraken hem; de koord ontsnapte hem en hij kwam op liet voetpad terecht', door zijnen val heeft hij de Le de beenen gebroken, De overste van liet dienstpersoneel uit den Printemps was ook verplicht uit een tamelijk verheven venster te springen en bekwam daardoor wonden aan hel hoofd en aan de beenen. Vcischeidene bedienden van den Printemps die in Let gebouw sliepen, waren genoodzaakt in huh hemd de vlucht te nemer; anderen kon den aan hel gevaar ontkomen bij middel der stellingen, welke aan hel gebouw stonden langs den kant der rue de Province. In de magazijnen van den Printemps waren 800 personen in dienst. De Printemps was tegen brandgevaar verze- Vrijda* 35 TCnnrt 1881, oni 3 ure na middag, ter herberg van Se rafin Kessels, te Veurne-Beoosterpoorl. koopdag van GEZAAGD HOUT. Betaalbaar bij den Deurwaarder ItRIL, te Veurne. De nalatige betalers van vorige koop- dogen zijn verzocht dien dag aldaar te gaan betalen. naast, de herberg de Veile Os'. ter dorp- nlaats van Houlhem. Zich te bevragen •CoRTiER. bi<nbrouwer te Hou- bij den Notaris BUT-AYE, te Meesseb. (hem. CE! 5 van den Voiaris E>K CA K. te Veurne. unrleerlijke Stand der mud Veurnr, Geboorten. 8. Debandt Amanda, d. van Pieter en Bousson Felicita. Bewcsterp. u. Fiorine Jozef, z. van Theofiel en Zee- brouck Justina. Abdijstraat. Huwelijksafkondigingen. 13. Merlevede Amand, schrijver, wed. van Eulalia Bar bier, met Boninguc Maria, naaister. Sterfgevallen. 9 Lehouck Emmanuel, 5a j. t m. 8 d. werkman, wed. van Maria Rouvclioen, cchtg. van Maria Verstraet». Hospitaal. benoemingen. Lessen, 21 December 1863. Men legt hier veel goed van uwe Itevalenla; lij heeft ul vier geneiiugen gedaan. Vak b» Putt» N» 45,27». Taatsc. M. Robeit» ».n eene nierenverteering, niet hoest, brakingen, opstopping en doofheid van -5 jaren. N“ GS 4 13 M. L.iCan, vader, vau 7 jaren lamheid in <le beunen, de armen en de tong. Tienmaal voeds.vnier dan het vleesch, tonder het verhitten, véispa.o t rij 50 maal haren prijs in andere geneesmidd len In dooien van 1/4 kilo. fr. 2,25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil., 7 fr.; 6 kil. 36 fr.; 12 kil ,70 Ir. De Beschuit Revalenta, die men ten allen tijde kan eten, wordt verkocht iti dooien van 4, 7 en IC fr. De Chocolude-Resa enta geeft den eetlust, spijsvertsering, slaap, kracht en vast vleesch aan de peisonen en siappe kinderen, voedt tienmaal meer dan vleesch en den gewonen chocolade, tonder te verhitten In dooien van 12 tassen, fr. 2,25; 575 tassen, 70 fr., of ongevea 1(> centiinen de tas. Venending bij bon op de post Depot bij de apothekers en kruideniers. HU BARRY en C**., Al gemeen depot 6en 8 rue Rouppe, bij EMILE TIMMERMANS. Dépot te Veurne bij G. Duclos, drogist, en te Dixmude, bij QuiTiavas-Ciius, kiuidenier. Tienmaal vocdinmer dan het vleesch. spaart lij 50 nnul den prijs der inededjnen. In dooien rau 1/4 kil-, fr 2,25; 1/2 kil 4fr. 1 kil 7; 6 kil. 36 fr.; 12 kil., 70 fr. De beschuiten van Revue lenta in dooien van fr. 4,7 en 16 fr. De Chocolude-Revalen- ta in dooien fr. 2 25; van 575 tas.en, 70 fr. Veilend ng tegen piistmandaat. Depot bij de. apothekers en kiuidemeis. DU BARRY EN Cie. Algemeen Depot 6 en 8 rue Rouppe, bij EMILE TIMMERMANS. Depot te Veurne, bij G Duclos, diogist, on te Diimude bij Quatarnh-Cixos, kruidenier. 4 GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven tonder medel ijnen, Hinder purgatie en tonder kosten, door de smakelijke geioud- heiilsbloem van Du Barry, van Londen, gelegd fflWH» oom Dertig ja ren ouveranderlijke uitslagen. Zij besliijdt met góeden uitslag den moelijken eetlust, slecht» spijsverteeringfen, raangontstekingen, de gul. de winden, de zuurheid, hel slijm, de braaklust, de maagopwerp en uitwer ping. den buikloop, den hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door borslonsteking, keel, adem.stem, luchtpijpen, blaes, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heelt reeds 80,000 genezingen bewerkstelligd, waaronder die van den graaf Pluskow en de markiezin Bréhan, MM.de pofessois Dédé, Wurier, doctoors Cumpeil, Schotland, Ure, Angelstein, enz waai van uittreksel. “J IIUU MVV1 V. p.?.r^,,n n,Pt slieten en n n ’Qk. c—

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3