SI 1 I fe k: 51 LU l!: CHARBONS REPRÉSENTANTS ii rrl I ilï f Üiflh Advies. F S Cc IHoiütcur Öclge A p'iï a,_H s si f i O c® f.A'i lUlUs/.l w -^3 PACHTA Mtiinn<Vr> t E, nè 'lerberg, genaamd de Oudé Waian.de. e Wulpep, langs den keiw<g. n i -ebruii t oor Pieter Depoorti Te bevalen bij I. Jozef Bieswal, brouwer te Veuihc. Is 3 TC PACHTEN PERU-GUAM). FRANK UJ 2 tu Voor ZES FBÏÏÊS7 co P -1 95 U I 2) Z E K T E N KEKS (CRESSON) EmnimB. diïpdy hel kiachligste btovd- rn vu lilziliv -rend plintgewasmid» del d.tl bekci.d u. BOOMED OP STAM wassende respectievelijk op de eigeit- dounnen der Burgerlijke Godshuizen te llóogtaede, (gesticht door Mr Joseph Cle.n) en trein nikt door Eduard Amebtnt Charles Goene, lleuri lleuzelc en Cbar-i™;“f zittende in hoophandel- les Diilier, welke booinen bestaan na-1zak(ïn, het tijdstip der opschoising van inentlijk in betalingen des getaalde» Napoleon- ièv ï«vi| -Sg ^AVI'WElfPE^r-'/ 4^L£ewo"cn kondiliefl €n ,jj(l v’" PIETEB. DEPLAE, herbergier in de Hen, te Veurne, h s E.s J Si? STC] niet cermiiidit ntamtif h ptTiï"’ .™-'“ h*"*.*»* H' - J =2 5 s fc’SBnï BORSTZIEKTEN H BK VAMEB B. Dl’PUY H) ■3 FRANC <ii* PAR A:l VARE CIZOHhlIElDSPILlKIÏ gr/.cid *itnii<la4Tt«-pill<‘ii. s h liiichove, A! 0 in K UJ Ld FRANC PAR AN FRANC PAR AN Oiiiniddelijk na deze venditie zullen nog ter plaats verkocht wezen 20 koopen zware olmen hoornen, wassende op eigendommen van den heer 'et beste naaigaren, zoo voorliet landwerk als voor het machien. ONTVANGT MEN GEDUWDE j IIS ACHTEREENVOLGENDE weSceis S tr uj CD 5 z Jia 5 JS CZ2 IUH CO V) w s o Q P O z 0 LU Louis Schallier, liiei voren koopman te Veurne, vaslgesteld op 1 November 1880. p P J W Oondcrdap 8 7 JVJIaaH 1nheid vr.r. 2 ure na middag, le Uoogstaede en Pol- °an li; winnen, liiichove, 1 - Uolianaet'3, klemtners, olmen, abcelcn,1 - --- populieren, eiken en wilgen. Tc vergaderen ter herborg van Clin ics Cocne. fitoaderd»# 7 Apadï Voor gelijkvormig e\lrakt, De bezorger, H. JOYE, av. Rogge Sucriocn ld. hieuw Haver ld. nieuwe Boonen .t s •B FRANC PAR AN a Kp Ul< «Ier hand te koopen l’.dé VmKlinLjr^Dewitu;;' 2 s Allerhande gezaagde on ongi zangde lloutwarcn. II c 3 TJz—j van SW DKEÏFLS HpElioiJjj Frè&C” cont.t'ssion- narissen. m S rd to n H - a. c c 2 - I Ê5 I - m •5T recommandeert zich aan het publiek, als g <-= - o Vlurkip1 r Bij vonnis ter dale van 12 maart 1881,1 E Clep) e„ Kc.|»u.k, doo,- Eduard Anwtó ui'S“rr"k.l!" "r'- /v„flIt Maart 1881, heeft de rechibauk van jUlit-rt MÜIÜH ISXfXtti 1ILH l’tlEIHE iuÜTEt ltR M. Cu. DECu.mk. le\curnc. - c? - s O-tiQ-cX, i I 5 IT ■C S Te bevragen bij vader G IVY SONa'dHai a Betaling. COMMISSIONNARIS. LU 12 26/ 2« vrroci l<>0 1-25 - -v. hA»^8b? H met stekende pun ten dpoivlochlm Z UJ a sast. .Oi<* VOOR i O Abonnement pour toate la Bolg que A tNVUlKR E.i TIMRIO.S POSTE, A BRUXELLES, 5, RLE DE LOXUM, 5 J - -.j I UFswasyl Vrijdag- IVlMtirl ««Hl, na middag, bij de het bei g roo, te I' Q j trekkingen eu de I- at; i .e,»ei> der I po i'liffiiiuKit nr - l en onnUitefcevènetiiicbliiigen OTTVAKGT ééu imn I man gaiura nuo LU 'H S I BLOEOGEBatK, SCHURFT. 1 WEELPUISTlNBRAND IN HET A ASGEZICHT, kl.lEKEX ZVVEERE*. SPEEN, KISKER, KLOVEN UK1IAVOE1.IN.U I V GLSLZIVI.; IKIOU Engclsche apoilu -kei ij Cu. Df.laciie. Brussel. Te V^iiwe. bij G DUCLOS, drogist. .Mvu verzendt tegen icnibouisumunt Leent uamlichlig het vluchschrifl bij elke fl «sc gevoegd. bakkers, te rekt zaken iiicl het inhislu ongemak en mogen küOW l’ i en met eene goede maallijd genomenhuif wit, O'! woidrii. Zij voorkomen ul de ziekten, omdat zij en al dé slechte vochten, oor fênijrosi- fe hdnymiiiii-kleerniakcr te Veurne,. yrwt? Ooststraat, 41, E15 ?3 GG 1L N A D ZO 3GIV Kakel SPILLIAEHT heelt dé w aan zijne talrijke kalanten te laten welen dal .1 ure na innltlag, tur ucilnug tie vonrselireven door d" wet gedaan hebhen. ion eimle remplacanten tot den militairen dien.>i Ie bekomen, en die zich later in het geval zouden bevinden er geenn te verkrij gen. moven zich vervoegen bij E. Slr.igiér, Plalleelstraal, 8, Ir Yper. die zich belast on- niidtlelijk en op genadige voorwaarden er le verschaHen. Militaire plaatsvervangers t ’gcii de dotpplaais van Alveringhein. "0,'drn gevraagd, wet gesciiikl voor bouwgronden, groot volgens ineiing 88 aieu i verdeel 1 ut Ij loten. Gebruikt door Desiré Dubois. Ter-! stond aatisbig. Mei lu.ssetienkonisl van den Notai'is CAMILLE DE CAE, le Gliyvciine-! Ii<jve. K<IO1*OAG vilt) 75 KOOPEN zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerlest)' iü< uwighedeil in de Laken enj Studie de<> .Y t :ns S1MP3LAERE, k Tl O V LE MILICIE le Aivenuyhem. i LICHTING VAN 1881. n. ra n s« nA«?nbe!angen(| HicrSclit. (hu persoom-n die de storting Aan 200 f,-. Potlebioeiu, le Alveiinght’iii, 'fi' G5 F. W fl.5 3 X ft! in eene ztthny, van eene partij goede Nieuwe Erwten Vrijt» (KUl tl1' KoihijV I-i' hl 1 6 i I'J CC. ^<1 22 zf. C ^6 TA' UM m tifs et séiieux sont deniandés pour trqis eh.o bonnages. S'adiesser a l’Acent générwl Ofücc (inhlirité. z. i. Fe - r o*""- «tik* I)c dike b Maag; n.Mt» z. j iLa.r hit? licit levtf, url Metsel, lerwil de tlwal Ttcn* wordt dikwijl’ maar wantin'1 rcfjcliiiHli;; fijne cchvnnt iriprong bekomen hui pi ijzen aan 1-50 de kilo 1-40 |-00 K A N TOOR van den notaris C O SS at L E le WulrerinijJieni. Een HUIS. Icn dienste van winkel, onder pan- ter zeilde lloogstacdc, nabij VOQISchrp- Lij TKler GRÏSON.a!d«»r. in korrespdncfentk l-riusel Gcnt-Vcuos -'O’ (Dn treinetl met to Cot iemar Outtkerkoen A»e< Cerit-Thien-Lieliter’ 10ar.«, (II KO n Dn iiterlie-Veurne G 15’ Gl>*»eld.--V«ijrn«-Br| I S 42. 0 46’ l'eu<iir.|)illlluje.Lir '*dS3, -;q. 0 htruport (B.,duU»|st 00. X 5'1. 11 -j5. N“ uporlUtjd) Dii'f II 32, 2 05 I L •Lxiumle-Nii-up., •1 55, 8 34 LieLtervcfde naar 7 45, 8 58" Veuine-DituA^le. na.u <.l,y»,-|Jo «H Cm teniiircq.Q,,i(i.lld O.>ste>uJe-Culten, t> I 20. 1 l'it «Ier l'MMil te lioopeii i Een schtton Huis, te Wulpen, op den dijk. Inlichtingen bij den notaris C01INILLE. le Wulveringhcin. x. om 3 ure mi mitiuag, nij de lim betg van| Henri Vaneegroo, le Huulhem, koopdag' wan eo -*1“ 7^ ^=z r-itlxe agent voor Blrlrit* l -• 15 F I» O T S AWWEHI'r.v. Pruyiieiislia.it. (i, KOKTR1JK. Moiieronsti mI, 10. BRIJGGE. Gotidt'ti Murt<l«*k<*o, Grootr Markt >i. B Elkr z «k «Iru.i jt loodjo voorzo n giii boven geplaatst mark. T.j Xhtwripmi kan mrn van rechtstirrksvhcn ooi bni><*n ulle c«>iicnrviitit« Fijne gerookte Ard«n,|l’W'he Hespen w Wcslfanhr be r Amerik lausrhe n lUiggrslukkeD, zonder bennen, Geldcrseh Spek, gd-ir- tfee rd, Franco t'hnis gezonden peril) kdos (gesorteerd fijne.. MwkakcHi. ^rjnntul dfh»* ll I aan fr. 1-25 de kil 'iV.m Wl itlt' a IToB Journal linam ier |<nr.iis>aul linu le> ilimatrbri »ut 16 |«i2<'silr levtr. TT i 2DC5T'TI>TElor run* Bonr»*t dr |lrntPll*« rl P«i»» itnr rnn* r>lr «1.t 11 talrurt «rliltrj'jrt atM'agritv la rele uDirlt-llr 4*« |oformvt nii« ünjiiririp» 4r« 4nruutct<i» ln*4ils la H«1«* Würlrllr «Ir* llraijc» 4a loiilrt latrun K«*l<r» pi i.traniirrr» PROPRIÈTÉ DE th B«NQUE 0FS VIEUP.S 4 LOTS 'ven boouien. - 1 |?|?V 1' Te pachten met den 23 April LliLd I IB81, een Huis ten dienste vai herbergen broodbakkerij, hebbende sclv. nk- plaals en keuken, twee bovenkamers, twee kelders, groolen koer met bakhtiis. oven en mcelzilder, Te bevragen bij Emmanuel Vermeulen. z x 58 volgens brliclle). Êfibg Ib p »t van fw fr I 4 enongebrand aunfi 1-25 dv l.’-^kil iy.lH \V< id<HU IHtrrsrhl‘11l'R l. E,..,iJ. STRUÏF.:h;|g(in< gjj aa..<t( UI.’KAI n-r. tebweve- I RvL“\“k^i«.;l'^ 2Ïfr. w.n.it gi;,reborn, (Korlitjl.)., - Op vraag verzending ersehu >nsie kant v.,t* it«i-io van imTO ais ko.i,:-. .au slalen. Elk order van 1000 meiers pn:mt« ;e;eveu [WOldt Vrachtvrij gC/.OIldt'l). ESSS «nueu, gruui 50 centiaren, Si LIS Jpi LLÏAI'.KT. i J_ 117 4a *v —re e s. S 9 x- 5 c: e 3 16 1113' Tarwe. 2ö ld. nieuwe i 10 17 i fc ■4 - ties'r.ial, le Veurne. Te bevragen bij M. ITm iiimiiii DEETENS, zelfde straat. Heb ik ns van jd totl? ougcncengtk; de tanden ca' verige slijm, smaak Ii de' zijden uf in z jdc eene opm Ben ik Itandij', duizclighei l 1 tale ligging niertn viitlig* slag nis mesi voedsel na h*!, - niktapgehl.Tl^ Heb ik dikwï s< hijnselcn «t: doen, mj»r«' kwellen tij d<: geval: wn la’: een droge sL gepaard met P? de huid een handen en vod seming komt meer beginne® pijn, en de ge» male onvoldoet Het is dus O spoedig en opl haren eersten camcnt generni walmeer er cc ware middel spoor der ziek gekomen is et gez tndpn tocsi heet leverziekte middel er W krneh<He parast, rervM’ A J. WHI’fï C. grond «un en 11 uil het lii h.vtP- ■saordvr t*f van Belg ku" lldj ,«l f«... [wordt vrachtvrij gezonden. ■an»^«aWW,WWW!_------ r ,,r TB HOOPÜN I Frhoö 1 Het vinamch yvé’Hchi.’id Cr. KLtlUE REHTHIIEBj elft elltrn zondaff een vertrouwelijk p t v.in gesprek van Reken Voorzichtig qvor dc kunst om zich zonder gevaar te iit*nlcnicrs- Oi Blir^ersillUS \3H verrijken, <*n vriciws !-•• iStitiA*e ii '.■.••i titurM» róvr dl- spi^thli fs n.cdedeelt. LE PETIT RENTIER HWSUEL, it.,„Js,..» van #1 tn vr«,nd.-sl:,hri,,n’ Stalhngen en bqdan- re.iiii;-. vvM'n.:cblh.g<>ii i..iu.wwn<i..;- ([erij. gestaan nevens de ooR- '(v r .mc ctwn i re stad, le Veurne, thans bewoond lt bnhe de twee Linden <‘ii .Mntanoeb, LA LU IL Utv iAIeILLlo de Bcurskaart der Familiên’ 1 ÉÉN JAAR j één jaar V 6'‘caid—',<’ l^t.J00r M. den kapitein Hans, w saw.. n r.n,j,-.7~. M DAtiii vim nrt mei 1881.lebevragen bij Li<i>ic,viidu ii.-rw k' <11 "j! r 3’ - kiv r I P M dl Ui-Ie-’, t.. -U vnn ..Mc, .el. anandaten aan ,.,'t adres der CAIill Aft Ut nuu»»iu sir-ss i -«.u i» f i, Ar<jni,CfgMr:u t, BRTjSsëL, 1, Arcnberg. trant. vi’ ■trajgrr&'gggK^^ /7Z.agAr^arf.rar.> <t doet, ztimet* I Heb ik ns dc ndi nili.i'r - 2 jl)EHHAG?'sitw>. l»S uTh- ilil is li,'l<<r ,fa. f mi»! T.,i we I’ K"|ISe B.lOI'e’l Finten tl.iur Sjcrk>e» Modestoiïen voor het aanslaande zmuersai-’ soen. Hij durft verhopen door dé góei'e' keus! der sloffen,’ de genadigheid der pi ijz. n. iils- iim'de do volmaaktheid van zijn werk. d< [genegenheid van T publiek meer en meer ii p«; w i ii u« ai. Kleermaking op maat met bepaalden prijs op voorhand en hwering in 24 uren. i Kluut mukersg isleü'm(><»<rn zich len allen lij<le r.iii I bieden vo«>r wei k bij ’I >luk ;t. lines!, V*-rkoii<llit id, I ii(lnpij|>uiilih king B O.\MIDI>ELIJKE tE.ME/|SQ ■g <l<M>r den cilits-n bivop y.in Kenc Fenvmiilme verki l h««i«l wurdt in oenen uitcrtt korCcncijtl gci>(nen. H De h;ir»!n*k4ijM* HOEST, de •leviet.UCHTPtJP ONTSTEKING w»»rJ«n ip««»dig'l«»ur »lit g' i>e««iui'ldfl K Kcatuit, U II*' IP het b«’«»e j’e«ic'cani|l|t|r| voop 4* kliiArtvn met »le B EHGELSCHF ZIEKTE n.,.w..i..«KLIEREN. SLtCHTt VOCHTEN HUIOUITSLAC. MPI.M KIK SSNRMNTIV j vl'irhtai’hp«n ti ll lilt |de«, I i- vrr -' 11 depot ENGELSCIIE APOTHEKEtUJ CU hELïCHE. I E BRUSSEL Nota Men imiakt i<u en vrrvulsvhl de Siroop van l)r Va.nmh fii B Hupuy, gewezen Hpolbekers der Itotpilalen van l'aiijs -l- .Men rische .sllij<l tir h «ml eukviiin»» op liet vlikvl in <lii«? kleuren, blauw luetzwart tut zwart dl|i •5.9 u, nnPflf/nM Verzekerde en volkomene p,e- f UIH op drie uih.iikI n tij.l, iJ 111J 1J 1114 belezen door 12,OO< ei-i lilv fee. He rn» eilijksle breuken woidmi lein^gebmiden I m» t hel grootste gemnk. Zi- klu der trouwen, dtiörZakkin^ der binimobder, enz genezen ponder •••15 (peSvio e) Onniiddclijk verlp hing Eene gediplomeerde dame k het geUieht gflirvht J. WAF.HSEGERS. birukbundmnker der lingpi- t f.ilen en van het le|p-r. «iinnianilriir en ridder vmi verscheideneord»-n. v«>or verdienUrn aan lo l niciiNcli- <i«hii bewezen. Ghuk.splaats, 35, Amwiri-fa, ^IJZERDRAAD I S J Ui e a Q «e v «5 \uui het gr.iio-n (niet l»i»y,<l idenin,;. word'’1 |drr ri;»cn.«|eu h* a X rr |bé irfle; dit i b< L- - - -I-. «mild X u - 1 ïh ze pillen, aluin gekend..zijn de luohlsle en ae krrsle p'irgeei middel onder ai| du medecijncnj zij 'en mogen op alle lijden int het lichaam di Ijv zaak vim alle kwalen. Een gematig. doch i (••elmnlig gebruik dezer pillun iS de waitrborg^encr kloeke jfeimidhrid. De jnarlijk'ehe vei koop van tien duizend doottfti dezer pillen in du Vlaanderen, bovenal lungs den zeekant, waar de menscb zóóveel voorzorgen moei gebruiken om Je gezondheid te bewaren, looiit go- Kgega^amseet d). aan 12 en 14 centime» tien 1 n1*ai»nni de populurlttff en de jjöetie uitv.ll dc»e' I meier, dienende-tot het •afsluiten re^“;?,t\K,.lvre:,,iti,nni,,c.„. rMd,.leec de., .«m.end tilt bevrijd der j l,, jet Lij elke dun» c.ev.teijd. i Di iJs fr 1 EO 'le di„>«. Bij den eigeu.ltr II. STANDAEKT. Steen straat, 51. te Bru;;«e. DEPOTS Te Veurne, bij G DUCLOS. dro -ist, te Diimud». hij HU. GI1ÏSSAE11T en VERWAERDE. S3 K r, c

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4