a''Ei£te I ii Ï5; J tót K J 3T Jaar t 1004. ViuR^t;’ 13 'April 1881. to de graanmarkt; Inschrijvingsprijs. 5 fr.tóvjaars; hint de póst 6 fr. Aimoncen 20 ceh timen ier read. De door nageslacht gevloekt! duizenden weten, bevochtigd, roest gemakkelijk, Dut moeten de meesters kennen en Lu z IG 4bt J&xs&p' JLiraczsa In de beraadslaging over de artikels van’l ont werp, heeft minister Van Hu r.hcèck het voorstel van 31. Janson, wegens de ufschailing der godsdienstles in de midclbare scholen, bestreden, wel wetende dat die atseh.dling in feite zal bestaan, aangezien de mi- kost wat kost; als de goddelooze meester wil i uister voornemens is voor Iwt middelbaar onderwijs -.- 1 den truc van art. 4 der ongelukswet op hel lager onderwijs te vernieuwen. Hij heeft erbij gevoegd dat de briester die /mi aannemen hel godsdienstig onderwijs in de middel bare scholen l' geven, aan een streng oftderzo. l. zou onderworpen worden, indien hij zich niet in «lies ecu .'•■zer z 1 ?t vonnis aan zer moeten onderworpen worden. Italië. In de italiaanscbe Kamer van A.1- giweeidigden hebben MM. Massan, lludiui en Dainitnii liet gouvernement geinlerpelleerd over de kwestie van Tunis. M. Cairoli verklaarde dat er geen akkoord bestaat lusscben Frankrijk en Engeland, betreilende Tunis, zooals men gezegd, heelt. Hij vciklaarde verder dat men l iauknjk het recht niet ontkennen mag, de w.moiders te beteugelen, te meer daar hel for meel aan Italië en Engeland heeft beloofd, zich niet Ie zullen meester maken van Tunis. 31 Cairo!) zegde nog, dal men moest ver trouwen hebben in de woorden van Frankrijk, dal geen internationale moeilijkheden zal willen tu lu i leven roepen. 31. Massaii nam akte van die verklaring, doch 3)31. lluhdini en Damiani waren niet er mee ie vrede» en de laatste stelde eene motie voor van wantrouwen in de politiek van het ministerie. De motie werd gestemd en hel kabinet heelt zijn ontslag gegeven. E5e Hamer. Bijna geheel de week is besteed geweest aan do beraadslaging over het wetsontwerp op hel middel baar onderwijs, welk voor doel heelt het getal der atheneums te verdubbelen en driemaal zoo veel mid delbare schuier. te maken als er nu zijn t ien minste 100 voor knechten en 50 voor meisjes. Ge ziet, vau-.hier,. lazers, welke-nitgaven dit zal veroorzaken. Men zal ruime en prachtige lokalen bouwen, die voorzien van talrijke meubelen en er een gansch leger professors in plaalsen. Indien ieder atheneum en iedere middelbare school maar 200 28 - 32 - a - 20 t.2i 17 - a IK 25 -a - - Z I '2-al5- I u -7 a 30 - i La 28 a 32 rd< ren déél '‘‘"rijen, het kroud en atheneums, wie. zal daar voordeel van hebben? Niemand anders dan de'steden. De geuzen gaan het geld uil ile beurs der landbouwers kloppen, om het in de sleden te veikwislen. En voor den landbouw heeft hel gouvernement gcenen rooilen duil; geen centiem voor de slachtof fers der overslroomingen; integendeel, het is de land bouwer die meest van allen met de belastingen overladen is. Alzoo verstaal het gouvernement de belangen van den landbouw, die ook de belangen van den werk man en der burgerij zijn; want als de landbouw kwijnt, dan gaat ook de nering niet in de steden, n de werkman heell er weinig voordeel bij dat vkcsch en brood goedkoop zijn, als hij geen geld heeft om er te koopen. Al de opmerkingen door de reden ars der reehter- i zij gemaakt konden niet baten: Wel mocht men b ■- wijzen dat het ontwerp strijdig! is met de gemeente vrijheid, niet de vrijheid van onderwijs en met de belangen d“i' belastingschuldigen. reeds overlast met de dwaze üilgaven welke de ongelukswet op het lager onderwijs veroorzaakt, het ontwerp was door de vrijmetselaarslogie ingegeven en opgedrongen en het moest er maar dóór de logic gebiedt en de broeders moeten gehoorzamen. Zoo is het immers afgeloopen. Het wetsontwerp is in zijn geheel aangenomen, zonder de minste nier uiteengegaan is tol den 3 mei. Fortugaal. Men schrijft uit Lissabon, liüofdslad \au Portegaal, dal de toestand in die stad uitnemend ernstig is. Van mm eenen kam hellen de koningsgezinde partijen liet hoold op en van den anderen is de houding der republi? kanen waarlijk uitdagend. Die toestand der ge moederen zou kouink f.odewijk zoodanig licbiicn aangedaan, dat hij een oogcnblik gedacht heelt le kroon neer te leggen. Duitscliland bewerkt eene verstandhouding lusscben alle landen om de kouiugsniooiders en hunne werkingen tegen te gaan. Zal men al- bmgskens beginnen klaar zien waar ongods dienstigheid en goddeloos heid naartoe geleidci;? Rusland. Dcndcrdug is het proces be gonnen der moordenaars van den czar Alexan der 11. Ecu groot getal hooge personaadjés, als ook tien vertegenwoordigers der vreemde en vijl der russisebe drukpers waren bij de debat ten tegenwoordig. Er waren ook drie priesters een Griek, een Katholiek en een Lutheraan. De zes Lescliuldigden, die allen humie misdaad be- tóod.- 1<) 85; tarwe t* i* '141n>gge Dit bl.til v. r:«-lnjnl d<m oiimid.h-lijk na - --- .o— I iters volgens plahtsruimle. lb-chlcilijke ecrkarstellingcn 1 fn. Een-N' 1;> cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het -100. De A'niwttrn i bor.Uelnit .(ter UiMnder.ihg. der VtaaiHlereii i cit 'tbititenlAhd worden ontbangen dubr het OmcE de I’cbi.icité, Maijdalenastraat, 46, te Brussel. 3Ln schrijll in bij ^OlrHOMME-HYCKAGi; i'G, iiriikk..-i-i>ilg..'V;'r. Zwarle Nonnehstraal, 4. te Veurne. Men specJt met vnwr. 't Is niet le iooehénen dal de tegmijwoordige lijden onder zeker opzicht tijden van licht z.ijn; de iiegenliende eeuw is eene cepw van uitvin dingen en verbazende ontdekkingen. In deze eeuw heelt men gbleerd op eóiiigcdagen rond de wereld te Vliegen; men spreekt met teeke- nen, als ’i ware op een omzien, van T eene we relddeel lol in‘t andere; me» klapt tegen een draadje, en de draad voert hel woord op een weerlicht, met klank en al, op mijlen afstand; wie weet of eer dal de wondereeuw ten einde is men op een uur lijds niel eens lond de we reld zal gaan, om mr hel middagmaal wal versche lucht te scheppen?’i Is alsof de duivel al hetgeen hij meer kent dan wij van de wet ten der natuur, ons op eenmaal leeren zou, om ons hoold op den hol te brengen; want hel is niel min zeker dat de verlichte negentiende eeuw stekeblind is voor hare kostbaarste aan gelegenheden. Men doei alles voor T gemak van T leven en tevens alles legen de rust, hel genoegen en de welvaart des levens. De rust, bel genoegen en de welvaart des levens, bestaat niet in gauw te reizen, in verre te klappen zonder hard te roepen, enz., maar in den vrede met ons eigen zelve» en in den vrede mei de anderen. Dien vrede is de ware neschaving; dien vrede geeft de godsdienst alleen. Zonder godsdienst zijn de schoonsie uitvindingen, de wonder baarste ontdekkingen, behalve dikwijls heel gevaarlijk, doorgaans niet anders dan eene. ver fijnde' barbarij. Kan er eene ergere verblindheid zijn dan beschaving te zoeken in liet juk des godsdienstes te vél brijzelen? De godsdienst te niet zoeken, dat doen de duizend frank kost, zal dat twee en twintig millioen koniiigen, dal doen de overheden, dat doen de ï0?'' ^steh van inrichting; voegt daarbij ouders, dat doel men in een woord in al de j dTT °inl1a"' ,vaU ,edc}’ alhe’ neum le betalen, cti 20 duizend frank voor die van I iedere middelbare sohool, dal zal ieder jaar twee millioen en half uitmaken waarbij moet gevoegd worden elf honderd duizmd frank, vco? de eerste intresten. Eu die milliocnen welke men doo" de vensters en lóch kennen of weten ze'dat niet! Ze ont nemen tüle-dagfcn moeren -meer den godsdienst aan hunne onderhoorigen en ze schudden en beven dagelijks meer en meer voor de gevolgen daarvan. Is dal redelijkheid of is ’t blindheid? De gouden kroon der vorsten schokkelt om hunne slapen, die jagen van schrik voor T ver- goddeloosde volk, en toch doen ze veeltijds al wat ze kunnen om dat zelfde volk meer en meer goddeloos le makan.- In vele landen van Europa zijn Frère’s en Bara’s aan T roer! Is dal wijsheid of is dat blindheid? Men spelt met vuur en dat is gevaarlijk. Ze hebben schrik van Tvuur en ze spelen er meè. Indien zij zich verbranden zou men kunnen zeggen T is wel besteed Ja, we weten dal de deugdzamen, als bij voorbeeld onze priesters, de eerste slachtoffers zullen zijn; de Frère’s en de Barb’s zijn waar schijnlijk de tweeden; het bloed der eersten zal geslachten van geloovige en gelukkige I menscheit vóórtbrengen; de tweeden worden I meester blijven, dan moet de goddelooze werk- keu 1 hebben, zijn veroordeeld lot de galg, \oor man in de boeien! Het ijzer der boeien door ecu zer (ecue viouw) die tol den adel beboüil, j T razend zweel I de goedkeuring van.den kei- i en breekt gemakkelijk. POLltfEK OVEK7JCIH’. Frankrijk, -t- De inval.dor lónumits^ oen volksiain vuu den Tiinisiaanscheii bond, op den Algicrsciien grond en den iaauval tegen de franscl.c troepen,, zal waaisciiijiielijk voor Fiankiijk oeneii oor.log op de hals haten die ergeie gevolgen zou kunnen hebben dan men ziclt m hel eerste had voorgesteid; zulks doel ten minste de Times, ten cugelseh dagblad, sprekende over dezen ooflog, duidelijk, ver staan. Ziehier hoe gemc.d blad zich uildiukl; du ooriog van Frankrijk tegen 'J’tmis kan eene bion van ernstige moeilijkheden worden, daar de mogcmlhcden, Frankrijk niet uitgezonderd, zich verbonden hebben de onscheubaaiheid te handhaven van het Otlomaansch rijk, waarvan Tunis een onafscheidbaar gedeelte uilmaakt. Hut is dus niel ónmogelijk, gaal gemeld blad voort, dal men hel zul uoodig oordeefeu, ïi.'iikrijk opmerkingen le maken in dien zin. Men neme ook wel in aandacht dat de kui perijen van Italië en Let stelselmatig verzet van liet engelsch gouvernement legen de uitbreiding der tiamche bezilliiigeu in Afrika, het hunne bijbreiigen om den toestand steeds meer en meer in le wikkelen, lulussciien neemt Frankrijk alle iioodige maatregelen om tegen de invallers ten sti ijde le trekken. Ook in Seuegambië zijn de Frausclicn door de niiiüorimgen aangevallen geworden. Hel was liet aunieggen van eene lelegiaflijn dat hiertoe aanleidmg gal. De bijgeloowge zwarten aanzien den telegraaf als eene uitvinding des duivels. De aanvallers zijn teruggeslagen, doch de Fransclien verloïcu ecu twiniiglal mannéi'i, waaronder de bcvelli'-bber en twee iuiteuauis. standen, en óp alle punieu der samenleving. Een mensch zonder godsdienst zal nooit een tevreden, nooit een gelukkig mensch zijn; niets is er in hem dal rust ot waar geluk vinden Ztil i -J-- -r-....y y oxylixvi muil MVW- V4'y V UIXOIUI Dal ondervonden cr duizenden CU duizenden j gaal werpen, voor i.ulteloozeen middelbare scholen 'en toch zien of begrijpen ze,T niet! Eene saiheulcviug zonder godsdienst is zoo ónmogelijk aaneen te houden, als 't ónmoge lijk is eene stad in de lucht te bouwen, zegt Cicero. Voor een deel heeft men in do’ samenleving deii'gbdsdieusl vernietigd ol ten minste wegge- cijlerd, en men zie maar eens hoe hei gaal! T Zijn lieve liuisgezinneker.s waar man en vrouw en de bevallige kitiderkens te versiandig zijn om godsdienst ie hebben! De man is ervol liefde maarlmiten ’shuis; de vrouw, de kinderkous zijn zoo'liefderijk voor hunnen teederen vader en voor hurme voorbeel dige moeder, dat ze zells geen gedacht hebben van helgeel) gehoorzaamheid, dankbaarheid, of lielde heet; de heidenen zonder liefde, zegde Sint-Paulus, en die kende de wereld. Wal lieve wereld is T lusscben oversten en onderzaten, meesters en werklieden, als van beider kamen de godsdienst ontbreekt? Men schudt en becll ais men aan de werkmanskwes- i tic, de sociale kwestie denkt. Wij rijden gauw, ja; wij klappen per tele- phoon, ja; maar belet dit, dat er duizenden en duizenden slaven zitten te loe en op de geldkas tnot (‘8 stemmen legen 40, waarna de Ka der meesters, en dat duizenden en duizenden 3 niel zullen terug deinzen om door eenen stroom van bloed naar die geldkas been te baden? De goddelooze werkmeester ontnam den godsdienst aan zijne werklieden; godsdienst ol driflenge- not moet de werkman hebben, en neemt men hem hel eerste af dan zal hij tweede zoeken iUZU I. -ik i-u-111<11 A. 17:TC r 4 e,»..i.-ii O •irii’-. J K t - z C| i 'in n’ - •7 R i" i' 1 i kilo. 50 l» t. u r. uii l'ü.»u. Ziek' i hv t wuflu) ÜIU.IJ lp I li 6 April. 1 T-r-r-r-, I,.,,.!. 'jk), 4 April. ib 'Oiirii 19 ('8. 'TWIeu hbiu- I zomerkoolz.a - aardappel'u pilo 1 90; id. eeite |»,tl0 a 93de vlas 0 K ----- ijxpren I April t^Slï. ■’'k.- fl 2<', V .'i 02', gcIceLiT'l. .luim Zurrvu, Cr» en. ó.m 74i <;i,Prlil-.).7 55’ "L 54, |l I I.O. '7 os, '^’.gós, i:Ws-*0 jS>l-Biuwct j 16’ 7 12, ^"•Geni BiiisirI. 5 47.7 iiGrip. MhuMrl. 7'-, V«», 12 15eip.? 2 49 *56, 'i ui. II W 1 44. H. 12 23 250 8 52 '5|. •«25, 1 18, 4 57, 5 20, 8 10, 12 ’8, Z 45, H11 5“> 8 00. '6, ta ^-> r,2 c 28. i:‘ 25, 8 s i, 27, 3 io, "OGüO'l 12 35, 4 50 i n wn-jngfc—iwt—ihhbi iwrmiTir in nM'wiirw rwin-WMMiniwmiaiBWi «»»»iua.l»»jr4'.u»r«ui.n»l'nu f -27 r r-T L—1-1 - I o n.' t ’ir i mlczlchtr. e fclih: «tonwg <i( trz'Uiuii, iUu ..rii.gt ile iuir<"i auu, tótgfh'.eic klcn-n. F-i<sT'jk kwijnt, i„t. •’rrl'ist. ]>.- j ’•.Walen «ufig.ien; (|c Vi.lgci.ui v aj, f kunn. n I. .i rf limri, I in '«■"><•1 vun nnt'li' kl, Weidt’ II boen de »morgis condoin ren diikt, kb- n uicuint'euaineii Heb ik n jn in ifc •u lil,ar ür re. iK.r- l,rKF<w»'ir weid m-...lieri/bl.i<J uf p k aps z pbclu iaiugcn n f '.ie 'Hf'*, mei tur, i>< er- 'n Jtnanr Ifegin b, t tl: p-fclur,. KOp;.^ U ’■■iuaa»* ..'t d>- u,H..a Al J jj v, •- in-t. leg. Ijk VlH» ’“sg' z.i km nadert, rUl ng,, aIj het t, n 11 >i aard is, kom cr na ceniLph t j.l 'mfsr virfou’p k’ij 't tint, ic w au.> ‘de k .ve ige .>g>vn- #n i iein st.jj er rinuua i cue h ijkf t ;n ,u - '‘le J ‘Me kw.lli. 7 belling, u., ■U«|M]ima.l 9 ju Q-' r et n kl ro' uil'lljp r'’D>g is, nmtt 'o^übiuivn, tc.t ik’ v.nu»i t.., tut u ‘'’'■"bi. D z zi rm j ,xt iJveii'uc Se, I l* a .'a„ .Hg pr(.. Z:1"k-’’ h n mi I o.i I, hun- 11 Ziek Ui ,i n <m t k •’til. c

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1