I I Veiriïe, 27 April 108L 1906. N° "V a &7fl jdSr I H llnamsche Belangen. Er wordt hedendaags veel gesproken van vlaamsche beweging, van vlaamsche belangen iedereen is er meê bezig, en zelfs een van onze zeven moortelbroers, minister Sainctclette, heeft in de Kamer gezeid dat de vlaamsche taal ccne vret m le taal was, en bijgevolg eene taal die met liet progres van deze verlichte eeuw niet ovei eenkomt. Een wooideken dan over deze kwestie ware hier op zijne plaats. Wij zullen dan trachten te tomen wat de vlaamsche beweging is, hoe rede lijk deze te werk gaan, die, onder het vaandel van recht en waarheid, de vlaamsche belangen en onze miskende rechten willen Altijd ongelijk. Men vindt in onzen tijd een zeker getal per* sonen bij dewelke de geestelijken altijd ongelijk hebben. Is eender wal zij doen, voor hen is el' noch recht noch rede; het is genoeg van het priesters- of kloosterskleed te dragen, om bij een zeker getal personen nooit gelijk te kunnen krijgen. Wanneer de kloosterling zijn leven overbrengt, biddende voor het welzijn der maat schappij, dan is hij een luiaard; bewerkt hij de akkers, dan beneemt hij het brood der arme menschen; geeft hij het onderwijs aan kinderen, dan wil hij alles tol zich trekken; bemoeit hij zich met iels, dan heelt hij er geen zaken meê. liet is gelukkig dat hij op een ander leven telt, want van den kant van de menschen wordt hij sjecht betaald. Wij verslaan gemakkelijk die neiging der geu zen, die de priesters op alle wijzen achtervol gen en al hunne daden beknibbelen; zij vinden daarin eene verzachting voor hun geweten en zouden wel willen dat de priesters, zooajs zij., plichtig waren. Protestanten, joden, geuzen, mogen gerust al zeggen en doen wat ze willen. Aan hun is alles toegelaten, maar van In t oogenblik af dat men bel priesterskleed beeft aangetrokkén, heeft men geen recht meer, en veel volk zou verwonderd staan, indien men hun zegde dal een klooster ling een belgische burger is. Dit onrecht tegen de Kerk en de dienaars van God is zoo oud als de Kerk zelf, en is met Chris tus in de straten van Jerusalem begonnen, wan neer hel volk den voorkeur aan Barrabas gaf. De geuzen dan alleen zijn de vijanden van den Vlaming: M. Cooreraans, de moedige verde diger der vlaamsche rechten, heeft hef overigens in de Kamer der volksvertegenwoordigers met krachtige woorden bewezen. Ten strijde dan, katholieken, tegen de geuzen, voor de waar heid, ’tis le zeggen 'voor Godsdienst, taal en vaderland. Gij allen, Vlamingen, komt u scharen onder dil vaandel en trekt ten strij de voor uw vlaamsch-zijn en chrislen-zijn 1 Alsdan zal de dagraad eens aanbreken, de dagraad van ’t Vlaamsch en christen leven. Dan verschijnt de standaard van weleer waarondir de strijders zullen bijeen streomen en, de oog< n ten Hemel gericht, zullen zij met tranen vin dankbaarheid die Vlaamsche vlag omhelzen en den kreet van den vrijgevochten Vlaamschen leeuw zal Vlaanderen door weerklinken. Vooruit dan legen de geuzen! Vooruit voor ons Vlaamsch en Christen-zijn! Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 céntimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 eejit. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De opstand der Kroumirs neemt van dag tol (lag meerder uitbreiding. Zoo berekent men dal de oproerlingen reeds ten ge tuite van 30.000 strijdbare mannen zijn. Van alle kamen komen de Arabon zich bij hunne medebroeders voegen om deel le maken van den II. oorlog. De geheime aanstoking van Italië, welk sinds lang Tunis beloert, kan niets dan de opge wondenheid der Kroumirs nog vermeerderen. De transche dagbladen der oppositie hekelen op eene duchtige wijze de militaire overheden, welke, zoo hei schijnt vetscheidene weken noo- dig gehad hebben oin een leger van 15,000 man op oorlogsvoet te brengen. De eene leggen er de schuld van op den rug des ministers van oorlog, de andere, integendeel, beweren dat de oorzaak te zoeken is in de ontreddering die door de re publiek gebracht is in de verschillige kaders van het leger, met bij de aanstelling der offi cieren van allen graad, meer de politieke denk wijze dan we.1 de bekwaamheid in hel oog ge had te hebben. Engeland heelt een zijner beroemdste staatslieden en zijner schitterendste redenaars verloren. Lord Beaconsfield, hoofd der bewarende par tij en van hel verleden ministerie, is bezweken aan de ziekte die hem sedert jaren kwelde en hem in de laatste weken van de politiek verwij derd hield. Zijne dood is een groot verlies voor Enge land. maar een nog grooter voor de bewarende partij, die voor hel oogenblik zonder leiding blijft, tei wijl inwendige twisten, die alleen door eene krachtige hand konden bedwongen wor den. bereid zijn om haar uiteen te schudden. Wie ook de opvolger van den grooten man zij, hij zal moeilijk den snijd kunnen aauvoeren en doordrijven legen de hervormingen voorge steld door M. Gladstone. Mannen als lord Beaconsfield verdwijnen niet zonder dal de dood gioote gevolgen medcslepe. Dultschland. Eene depeche uit Berlijn ze'gl dal aldaar verzekerd wordt, dat Budand op hel punt zou zijn aan de groote mogendheden eene diplomatische mededeelmg te zenden, of deze reeds zou gezonden hebben, over de kwes tie eencr cotilcrencie, welke gehouden zou wor den met het doel, op algemeene wijze de moge lijkheid te onderzoeken, eenparig maatregels te nemen lot voorkoming van de gevaren der inter nationale en levolutionnaire propagande. Italic. Do ministeriele krisis, in Italië ontstaan, kan als geëindigd beschouwd wor den, daar de koning hel ontslag van hei kabinet niet aangenomen heeft. M. Cairoh zal zich, met zijne colleges opnieuw voor de Kamer verloonen en men twijfelt niet of zij zullen een gunstig nt' aal genieten. De wederspannige groepen hebben gezien dal bet hun onmogelijk is een ministerie in hunne rangen te vinden. Rounianie. De kroning van den koning van dit nieuw rijk is op 22 mei naast bepaald. Men maakt groote toebereidselen te Bucharest om die plechtigheid met veel luister te vieren. verdedigen wreken. Vlaamsche beweging; het wcord zelve zegt wal het is is het vlaamsch volk dat hem beweegt en recht springt om zijn eigen leven, zijn eigen wezen en zijn zelfbestaan te verdedigen. Maar, zult gij vragen is dat noodig? En ik antwoord u met een geleerd tijdschrift van ja; want er was een tijd, en onze vaderen stonden toen aan de spits der beschaving, hunne han delsschepen doorkruisten de zeëen, hunne le gers zagen keizers en koningen aan hunne voe len, hunne schilders verrukte:) de volkeren, hun muziek klonk geheel Europa door, eu hunne dichters begeesterden reeds de natie; maar zie, de Franschman, met zijne zuidersche manieren komt ons land binnengeylpgen, om al wat vlaamsch en cbi isten was te veroveren en le ver vangen door verfransening en heidensche ge bruiken. Ongelukkiglijk, hij heeft er maar al te wel in gelukt en het vlaamsche volk met taal en zeden is verbasterd geworden en verfranscht, zoo danig, dat op onze tijden de zonen dier Vlamin gen om zoo te zeggen van de kaart der volkeren zijn weggevaagd en vreemde burgers zijn in hun eigen vaderland. Gelijk kwiksteenjes springen de zonen der Kerels en Blauwvoets de reuzenge bouwen hunner voorgeslachten voorbij en schij nen veigeien te hebben van welk volk zij afkom stig zijn. Ónze jeugd meest overal heeft die krachtige tint verloren die onze vaders moei gekenmerkt hebben. Het christen geloof heeft men in Vlaan deren willen versmachten en een leger van boo- veerdige en uitzinnige geuzen komt vooruit le gen God en zijne Kerk. Maar aan wie is dat te wijlen? en wat is daarvan de schuld? T Is omdat ons volk zijne gewormen, zijne zuivere ze den verloren heeft en hem verboefi aan fran- schen put en blut. Daar legen wil de vlaamsche beweging ten strijde trekken; dien kanker der verfran- sching wil zij uilsnijden en het vlaamsche volk zijn eigen wezen wedergeven; en aangezien de taal de ziel eener natie is, wil zij vooreerst onze moedertaal wreken over hare verachtelijke be- lagers, die ons, in haar, op eigen grond komen bespotten. De vlaamsche beweging dan gaat ten strijde voor waarheid, voor waaheid in ons christen- zijn, voor waarheid in ons vlaanmsch-zijn, voor de waarheid waar zij ook zijn moge. De vlaam sche beweging zegt ons gedurig wordt oude Vlamingen, wordt brave christenen, wordt ver standige en geleerde mannen. Houdt stillen moed en blijheid in standvastig werken en wezen en worden, alzoo zult gij wederom Vlaming zijn, is le zeggen Christen en katho liek; alzoo zult gij den Godsdienst den perel van Vlaanderen, meer en meer doen schitteren, en de geuzen, de ergste vijanden van ’t Vlaamsche volk, in den slijkpoel waaruit zij opgerezen zijn, versmachten Wie van ons dan kan tegen die beweging zijn? Niemand ten zij de geuzen; want zij alleen willen den Vlaming verbasteren, aangezien zij alleen den waren Godsdienst en 'het oude Vlaamsch- en Chrislen-zijn van den Vlaming te keere gaan. Hel kenteeken van den waren Vlaming is in zijn christen geloot; T eigenaardig karakter van den Vlaming is dat hij getrouwe discipel is van Christus en getrouwe onderdaan van de Roomsch katholieke Kerk; geheel de geschiedenis van Vlaanderen is er een bewijs van. Nu wat willen de geuzen? Zij willen den Vlaming zijn eigenaardig karakter, zonder het welk hij schier geen Vlaming meer zoude mogen gcheeten worden, ontnemen; zij willen den Godsdienst, het christen-zijn, uil Vlaanderen roeien; zij willen de leering van Christus uit het hart van Vlaanderland verbannen, om te ver vangen door iels, dat ze met hunnen verfransch- ten mond morale universelle noemen; ineen woord, zij willen de natuur van den Vlaming verbasteren. Farceurs! De wereld loopt vol farceurs en kluchtigaardsd ons geuzenbladje heelt, zaterdag ook willen van den paljas spelen het heeft willen kluchtig zijn. Het kan trouwens niet antwoorden op onze opmerkingen en ’t heeft hei in de kluchte ge smeten. Ziei eens hoe geestig hel is In zijn nummer van 2 april sprak het van de vrijheid van denkwijze en zegde dal de vrij heid van denkwijze aan niemand kon ontnomen worden; dat onze verlichte 19° eeuw die vrij heid van denkwijze vereischte, enz. Wij hebben dal fameus princiep ontleed en doen verstaan dai hel eene liberale leugen was. Wij hebben bewezen dal, in zaken van gods dienst en zedenleer iedereen moet peizen gelijk de H. Kerk, 't is ie zeggen gelijk de Paus, bis schoppen en priesters.' ‘I Gezond oordeel en de diepgrondigheid van de opstellers van 't geuzenbladje kennende, wij peisden daarop eene antwoorde te krijgen, maar wij zijn er leelijk nevens; het bladje heeft hei in de kluchte gesmeten, om niet te moeten ant woorden. O lumen de luinine! slimheid en slim heden! O die farceursIedereen zal lachen dat bij aan zijnen buik houdt, als hij dat zal lezen; maar hel zal uit geen leute zijn, maar wel uit medelijden V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1