I Ufitewrs Cots Jl 1 v°öR w Hl co 1 s I Will. WfflMB ïït SF F' 1 111 m en I S w q q o O 3 01 a ‘5 •5-3 I no to IJZERDRAAD ten doOrvItuhtm (gegalvaniseerd), aan 12 en 14 cenliinetj den loopenden meier, dienende tot het afrlnit'‘ii van w.iden, nieerschen, m tot bevrijd der hagen, hij LI O lts:HA> KT. Ie. Swevt- ghrm (Korliijk). ()p vraag verzending van stalen. Elk order van 1000 meiers wordt vrachtvrij gezonden. TE PACHTEN hujzen in de Sta tiestraat, te Veurne. Te bevragen bij 51. Florimond DEIvTENS, zelfde straal. I ie a -c PERU-GUANO. i z O _1 Q. UJ s g S cc LU s c Q 5 N ty o a cc LU co z UJ S 5 FRANK veridjt en7 en vL Ce BORSTZIEKTEN DR VAMEK B. DUPUY 1 ^2 AM WERPEN. i isy t/2 i .1 C o SU U B S) Z I I? K T E N BLOEOGEBREK. SCHURFT, ZWElUPUISTlN, BRAND IN HET AANGEZICHT, KLIEREN 7.WEEREV, SPEEN, KANKER, KLOVEN KLUS (CRESSON) n POOIDE B. DUPUY het kiachligste blovd- en vorhfzuivurend plautgewastnid- del dat bekend is. rrENKIN VAN KAPITALEN. DREYFUS Fite ft C0 concession- narissen. WARE GEM5BH1IDSPILLER gezeid Standnci tw-pitten. ^J-!§ g 2 0 sllïgSE». »Ja 12 ig c G cd c 02 1-2 am LU I 111 FRANC PAI AN FRANC PAR AN I I Escompteeren. wedereSCOMPTeéreN en uitwisselen van alle wisselbrieven, elBklen, belof- -ixAEUM-PiIa, Noordbrug, iJixmude. Q Lil lil LU (O Sx&sA (A z. 22 17 - CZ) W q w I ONTm^T MFN rrniiiKwnr kt Ptlil FitSlirtt iiitfiöUtL, inhoudende de lijateii van Voor ZES FRANKS Het beste naaigaren; zoo voorliet r A handwerk als voor het machien. «0 FRANC PAR AN •n FRANC •Li PAR AN 28 20 28 32 a a 24 - I-a - O| LU I F I O Hl z a 32 5'J a H —- u - I - 8 1- s Sit> - êb R 5 I z g fi c i £-=*-5 a 7 2 I d- 1 ■e E u 2-*1 ui -E 5 I j b o j5f 2 s f" r P T Uit oorzitak van verande- Lttö 9 ting van woonplaats, «H’ «Ier liuiitii te knopen t Een schoon en getirllijk Huis, sedert 1870 uil den grond nieuw gebouwu, bestaande in salon, 2 chlerkiimers. 4 bovenkamers, bovenkeuken in»t waterpomp eu wittersteen, groolen zol der. 2 kelderkeukens eu 3 menugiekeldcrs. eene ingangpooi t en inrijdende poort, paardi listal voor 2 paarden tuil slieten en arduinen bukken, waterpomp niet gemak overdekt, gioole remise, en groolen hof, beplant met vcrschillige Iruitboomen. De konpi'i' zal hel vrije vermogen hebben de koopsom teii geheele of ten dcele in handen Ic houden. Aanslag met het Icekeneii van den akt OcOC5'3^“- b—S Q-Ib CL. PU 'S V. I go i-5 5 5=^^ l ca 5 s K DE KLEIKE RENTENIER dut eiken zondaLjrecn vcrtrouwelljk t Voorzichtig iuhoudt, over de 1 uust om zien zonder gevaar to i-.lb. nuttige ii 1 cLtiiigen voor de Bpftftrderd inidrdeelt. 2° LE PETIT REHTIFR FiiEHSÜEL, inhoudende de lijsten van al d« belgischo en vreemde 3° L’ALiAHACH DIJ PETIT RENTIER, en onuitgegeveneiniclningen inhoudende. 1 [MC het JI 2 pille 2‘i 2t ‘I QbQ vA--- I I V B"l a—M— SSKSS5Mtf«R»ffltS^^ -2 bul, kers l< zidfeo verknopt OO «I t o fl (S een schoon boekdeel wan 320 bladzijden, afwisselende Abonneilient pour route la Belg quo A E.NVUU.R EN TIMBRE» POSTE, A BRUXELLES, 5, RUK DE LOXUM, 5 £e XUonitcur Öclge DBS Journal financier paraissant luns ks dimanchcs «vee 16 pagei <k texts. II_i TDOISTT'T77] I ne rerun des Bourse» de Braielhs et de Paris nxe rei ik qra -rule des ralenrs des arbitrages aian’ngcuv Ia cofe ofllrldle des informations financieren des tlarnmeuls Inedits - la Date 1X3 ofllclelie tics Tiragcs de toutes \aleurs Beiges ei hrangere». M PROPRIÉTÉ OE LA BANQUE OES V'LEURS 1 LOTS. Ui 1 Het vhuunsch weekblad vis i vhi.ui intis qtLUnunUu j trekkingen en de J intsU koersen der op de lleuis niet gekwotcerde wuarden. JIJ.' ACHTEREENVOLGENDE I ------ welcen ONTVANGT u dagblad gevende eiken avond na de Beurn, de koersen van alle officiéél cekwo teerde -waarden en de laatste man gahi>3 r.da EEN JAAR tinaneicle nieuwsjes. Dus 3 bladen, gedurende één jaar vo. r O franks. fl/J f" M 7 9 P LI door hct toezendpn van postzegels of postm&ndaten aan het adres der BANK VAM DE I7IL.I<! rtDUii i'u ttn i iLlllil KLEINE RENTENIER, 1, ArenUrgstraat, BurrSBEIa, l,Areub«rgstraat. UsS o r"^ T’S 03 Hoest, Vtiintiillieid, Lncli'pijponlsh king ONMIDÜELIJKE VERZACHTING. SPOEDIGE GE.W1KG door don echten Sirop vnn Eene eonvondixo verlc<»n<1 heid wordt in eenen uiterts kortentijd genezen. Di* hardnekkigste HOEST, <1* Kiepende l UCHTPIJ P’ ONTSTEKING wt'fden spuedif door dit g>*neesiniddr! gVMtllit. Het is het beste geneesmiddel voor de kinderen met «te ENGELSCHE ZIEKTE beheld, n.ingedann met KLIEREN, vol slechte vochten e.» huiduitslag. MK\ l.HZK AANUAtfllTtn v'.•’it.ehrift dat dit plcve>.m y( rrezelt :3a DEPOT ENGF.I5CI1E APüTIIEKElUJ Cll hELACKE, TE BRUSSEL Nota Men maakt i a en vervalschl de Siroop van l)r Van.mkr en B Dupuy, geweien apotheker* der hospitalen van Pai ijs. Men eische altijd tie li ind eekening op etiket in drie kleuren, blauw loetzwart en iw.nt WIitrkliti'ijB» v»»n P<T 146 lil'TS. 27 iipi.l. ten en alle andere haiidelbwaarden. =3 71 cn 70 c f.” ■5. fe/DÉPOSE\ 1 Wl 1*0 i J K fc* o y O V x J. .W. ^.v-v-k. s» o tc i meer beginnen te lijden, vok't er rhumati-clic U a ,.i° j,.;;!,. U 2 U-J <u tb S 1 i Tarwe. ld. nieuwe Kogge Sucrioen hl. nieuw Haver ld. flii'liwi' Boonen Ki UWe Erwten I’riJ-» mm h rlkcn het tneerii, ren <t<rl iler rehiiien vim niurgeii, hei br< <>:l >i H Bruin per 1 i kilo. 50 r. hall wil. 62 i-lllilll. Hrricrii (ErankrijkJ, 25 April. Wille tarwe-roodc ;laiwe 1 kwal. 22 14; 3' kwal. 20 15; rogge siicrioi'ii 12 Iti'.lnver 11 <1; buo.uvii 19 12; snijbouncii 2(1 62; gele erwten-blau we 21 33; lijn/ iad zoiiu rkoolzaaii - wint' i koolzaad aardappelen 5 80; vlas per halve kilo 1 77; id. eerste soort 1 tiOa 2 10; 2e soort 0 a 9 3de soort 0 a 0 nieuw vlas 0 - 20 april. 16 -- a 18 a 15 a a 30 - a a 32 - Tc Antwerpen kan men ngehnutij; fijne eetwaren vtn rechtstreekschen oorsprong bekomen am prijien huilen idle coucnreidie Fijne gerookte Ardemsche Hespen aan l-fiOde kilo Weslfitalsrhu 1-40 AmerikaaiiBchc |-00 Roggestukken, zonder beunen, 1-50 Goldersch Spek, gehr- deerd, 1-25 Franco Chuis'gezopden per iO kilos (gesorteerd fijne Mokakoffi, gebrand fr 1-25 de 1/2 kilo Belgie. J. STRUYF, s 5 S p-f-^^gp'5 1 '„K.ipvii i->>amuut'-u.*hi llrllsHrl, n 00. K5<>. I I i'5, 1 55, -1 10. 5 47, 7 06 <xi>. v..'---axi,.....n 7 9 ,l 32, 2 05 -I 17, 554. 7 2 l rxprri. r., ,J 4 55, G 25. H 22. 0 3H n.,«r Veurne, 6 56, 0 01, |1 36’ 1 41 7 45, 8 58* Veurre-lliiiukerLe. 8 06, 10 11, 12 23 (259 8 5** ii..ai Ghyveldo nlleenj 9 51. Co> teinure<|-0usteiidu, 8 25, 1 18, 4 37 5 so 7 18 Ooslcndc-Corti ni., 6 07, 7 8 10 13 18 5 43 6 09. Cnrlem.ircq Uper, 7 10, 9 11.1 55, 8 00, IJi-cr-Coitrm.rrq, 7 25, 12 22. 5 52. 6 28. Liclilerielde naar Kurlrijk, 5 25, 8 24, 1 27 5 40 7 27 KoiIrijl o.iar Lichtrrvelde, 8 05, 11 00, 1235 440 6 4i, 9 00. Behalve do twee bladen en den Almjnneh, LA COTE DES FAliilLLES de Beurskaart der Familiên', volgui-s beliefte). Eenig D-pot van I fr. 1-40 t n ongebrand aan Eeuige consignabuis voor I Rhynvest, te Antwerpen. Vóór elke besrelhng boven .de 20 fr. wordt erne allerscho »nste kaart van Belgie van lm70 als koste- looze premie gegevrn Km -5- ItF.IS A.V U.»:i.E AG K.V OES KZI.W IkOOll Engekche apothrkerij Ch. Delacre, Brussel. Te Veurne, bij ft. DUCLOS, drogist.Men rerzendt tegen remboursement Leest zandachtig het vluclischrift bij elke flesch gevoegd. Vertrek ure si vim <iri» ijr.e i’enu in kom*$|)0ii<limlic met Brussel. (I April 1R81). I rnsfi' l (»cui - Ve.ii ik-Duinkei ke 6 9 3 02* 5 50* (De Irt ii tl) nirl een grleekrnd, Minui met te Cuitcnuiq, IL ndzacme, Zarren, Etssen. Ooytkr.i kc vn Avrr.ippelle, -r— ----1 ft' l.i.'i I- I v -\rm ne-Dninkerkr. 5 35 7 44 20,000 Ir. rn duaibovcn zijn beschikbar, mits goed bozot op onrocrcnij goed, uu.ii druUi’. Gky»rl'T-Vrnrnn-Biusjet, 4 28*, flss, 11 39, 340 trost vun 4. 4 1/4 eu 4 1/2 p Zich Ie vervoegen met eigendomstitelen bij CLAEYS- 5J2,'46* PIL. Noordbrug. te Dixmnde. "T’.'ï'I*fI|'ohl7,,'.>;i’''"1 n'u'’el 3t'f>’7,2, fljBvBï^’K^’ VAX CwttluIBF'V np korte, termijnen met loopende rekeningen op •«UiiiM*r(BadpU»t»)ln.imu<l»-G«i<t Brunei. openbare fondsen of op twee goedgekende handteekens. 55, ie, 5 17," Wissels en Bankvehhanoelixge.v. Beursorders op komptant, neldstorUnxen op titels. N1' MP(?f/(,,“<O;I,‘*rn.,L,l,’s<_’,;nl_B.1.us’*'1’ Ts -. 11 1 1 v. vU t D xinudr-Nif-up ,7 48, 9 51, 12 15ejp,240 Kie r. ft*, u fta n -j r Lichtervelde TK HOOPKS i schoon Renteniers- of Burgershuis van 2slagien, stallingen en beplan ten hof. ook dienstig voor boer- dcrij. gestaan nevens de Voor stad, te Veurne, thans bewoond door 51. den kapitein Hans, tot 1 mei 1881. Te bevragen bij M. Cu. Declerck, te Veurne. kw. 1L n zij dm Jijdrz 1> mi l ngs. Als het r< n j gcial van langdurig gelijken aard ré, kom er een <lro/r stootende hoest, na eenigm t'j.l gep ar., nnl opeeven. Bij verder verloop kiijgt i de huid e. n vuil bruinachtige tint, te’wji aan handen n voelen eene koude kltveiigc uitwa seming kmul. 'l'erw jl lever en nieren steeds ,e i'jucii, v'fjv c, i iiuuiau uilC pijn, eu <6 gi wine gehundeling b' ij kt ten em - in le oiooldocu c tenen dize Lmtsle kwelling. Het is du. v.m het hoogste belang, de zu kte sp ledig m o g schikte wijze te beïmu le eu in huren e-r-im grand, w mierreen klem mui'* camcnt g. nez :.g z,i te weeg brengen. En z Ifs w.ii e r er erne vaste weiking is, moet het ware mi d< 1 Worden vo'gehouden, tot i< d. r Sjioor der z kte verdwenen, de eetlust terug g kom n is en de verteringsorgmen tot e n g z .n.ii n loest.-iiid xjn gi biiu hi. D<zo zi kte heet I 'eizi kte. [1 tzéker-t> en lm estiifdoeuue li 1 ld. 1 ir t ge i is y,«-»>«-<• ~- 1 E.raclitia«- siroop, ei n c a 1...1 dig pre- parn.it, civ.iit izd in d iwrilru t <e koe. b j A J. WHITE, il, Earring on Koel, dru, K. tl D< Xe siroop last d. ziek e in dm grond au en ierdrijl't haar m. t Woilel en t k uit hei lichaam. M nvindtden Siroop «Irr is».Si*i|£tl in a le goede ap h ken van He g TP D A PT-TTT?AT 0,n in R'Tjmik te 1ÜJ rAUlilrjlN treden met 1 Mei naast, de herberg de Vette Os, terdorp- plaaLs van Houtbont. Zich te bevragen Lij TerlYnck Coutieh, bierbrouwer le llou- them. a 2!» - a 13 i U - a - a 30 1 26 - a-- - - a 32 - I 28 - s=*3 c H 52? rn 7Q to slxj rn q r, r -=° V CT O ^=Z S 3 1 00 rn g CT TO cao' ——J o' - 2. eenige Hgrnt voor Hellie van Bfc K I» «9 'H' S ANTWERPEN, Pmymmstraat. 6, KOHTRIJK, Moucnmilruwt, 10. BRUGGE, Gouden Mandeken, Groote Markt. N. B. Elke zak draagt o mi loodje vuorztci» van boven- geplaatst mark. Drie pillen, alom jeleml. lijn de lachtsleeu ie Iterate pnrj;rri middel onder al de medicijnen; lij verooilaken niet het n.iusti ongemak co mogen op alle tijden eu met eene goede maaltijd genomen worden. Z.ij voorkomen al do ziekten, omdat zij uit het lichaam drijven al de slechte vochten, oor zaak van alle kwalen. Een gemutig. doch regelmatig gebruik dezer is de waarborg eeiier kloeke gezondheid. De jaarlijks, he verkoop van tien duizend doozen deler pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar donieiisch zooveel voorzorgen moet gebruiken om de gezondheid te bewaren, tooi t ge- narir .nm de populariteit en de goede uitval van deze zxmedio .Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omzend brief bij elke doos gevoegd. Prijs fr 1 50 de doos. Hij den eigenaar H. STANDAEKT, Sleonstraat. 51. to Brugge. DEPOTS Te Veurce. bi| G DUCLOS. drogist, te Dizmude, bij HU. GHYSSAEKT en VERWAERHE. h «i s s 2; S c3 g e “■-£ •o Ei.1 S - Alle inlichtingen bij den eigenaar en be woner Emm. VERMEULEN. ^52= J o -c 3 1= -X5 u_ ca J H 4>* 9 S3 s Uj Ecvie oiii-viMtivekkrilde ziekte, dii eene tiHi-IJke klwsar kwelt. Dv zii-ke bigint met eenu lichte storing dci Mang; maar aiszj wordt verzuimd, dan «ringt z j door het itehei le li'haam, tast de i tt;reii aan den lever, het klierbid en bet gehiele klitriit- stelsel, Iriwijl de lijder ondrangl jk kwijnt, tot de dood bun uit zijn lij ten verlost. De zu kte wordt dikwijl voor andere kw .len uangrzen; maar wanuei r men zich zelf de v< Igende v.agen doet, z ,1 men spoedig er over kunm n oordccleii Heb ik na lot eten pijn of moeilijkheid in de ademlialin"? Heb ik ten gevoel v in math id', van tijd tot tijd met slaperigheid II bben de Oog. n ecu gele kl< ur 't Lii b ik 's morg s rondom de- tanden en het tandvleesch eea dikke, kle verige slijm, gepaard mrl ren otviangenamen smaak? Is de tong beslagen? Heb ik p jn in do z'jden of in den rug? Ili b ik naar de rechur- z jde eene opzetting alsof «e levt rgrooter werd Ben ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of duize’ighci l wanneer ik een k'aps uit honz n- talc ligging opsta Zijn de. afschi idingen u t<’e nieren vuilig en hoog gt kleirrd, meteen neer slag ah men ze heeft hten staan? Begin het voedse.1 na bet eten spoedig tc gisten, gepaaid nutopgeblazenheid en opris ingeumt dc maag? Heb ik d'kwij’s liartk'op) iugeji Al ze ver- 1< hijnseii n zullen zich nu niet te gi 1 jk voor* do<n, maar wanneer de treurige z kic nadert, Ik It |A 111 r IT V Verzekerde en volkomens gene- ikl? i' l li r *'nl> °l‘ dr*e "*"‘1 'h'L bewe- II11 Ij U la IJ .«irn door 12,009 certificaten. Dn m* eilijkslc breuken worden teruugetiomlrii met het grootste gemak Ziekle der vrouwen,duorzskking der baarmoeder, enz geuezen ponder ring (pesuire) Omniddeiijk verlli hing Eene gediplomeerde dame is ,an het gesticht gehecht J. WAERSLilt.KS, breukliandmaker der hoapi- t.ileu eu van tiet leger, commandeur en ridder van verscheidene urd- n, voor verdien.ten .imi bet menicli* dom bew.'-zeii Guor.sriaxrs, 35, Asiwuavaa. ê-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4