I a H< POLITIEK OVERZICHT. Ui>_ '-"'V z-i.J..- Z ---- de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr.’sjaars;'met dij n< was. Die school was van eenen bijzonderen aard, zeer weinig kunnen besleden voor de. opvoeding geene andere zijde eenige 1 cinirnc. I'l IllélS. .hl Zulke antwoorden zijn waarachtig gemakke- I* BEet klooslcr ie Etonsc* Sedert eeuigeu rijd staan de liberale dagbla den vol uitvallen legen de kloosters in 1 3’’.51 •- - lx Lg dxi m worden om de omstandigheden te welke zijn voorganger Ahdul-Aziz gestorven eiele verslagen, waaraan niemand geloof heelt i.g van schaar de aderen had schouders op. iv Ziedaar .de diepgnhdige logiek van het diep- modderbladje. Het antwoordt mei, zegt i Anders bandelen de liberalen. iMannen die hare leiders waren, gelijk Foniainas en konsoor- Na hunnen val hebben wij die mannen niet ri|in per 1 i,i kilo. 19 c. ui. Mrijk], 23 April. r<iix|i; tarwe 1* il. 2(1 I rogge- r 11 01; booiieii 19 72; j.lc crwtën blau- izomerkoolzaad >ad - aardappelen i'ï' kilo 1 77; id. eerste soort 0 a 9 3de *i"uw vlas 0 i midden gedoogt en verheerlijkt, heelt het recht die zaak ldet anderen iets te verwijten. zonden en door bet gerecht gestraft geworden. Het kloosterkleed, door hunne ondeugd be vlekt, hadden de schuldigsten sinds lang afge- 1 I en voor ons zijn de veroordeelden niets an- 4 mei 28 -. 31 23 $5 - 17 - ,i rd 14 a IC - *1 2<> a 29 - a 28 a 30 zenden. de konings- lloogwh aanleiding hebben gegeven ,„.,.,|.>.l..r...-c C..I 1 j|r g(.|I10|t| g(>. slicht onzedclijke feiten bedreven. 7X> d. broeders werden uit lioötdc dier verergéruissen, I J I Frankrijk. Eindelijk Leeft het franscli leger zijne wei kzaamheden begonnen met de inneming van het eiland Tabarka, nabij de Tu nesische zeekust. Het fort is door de bommen in gruis gescholen, maar wij gen dal liet onbezet was, en geene levende ziel zich op het eiland bevond. Naderhand hebben de Hinscbc troepen het fort Tordj Djedid, dat ganscli de kust van bel eiland der Kroumirs beheerscht, en verschelde andere verschansingen op de zeekust ingenomen. Tc Toulon heeft eene groote bijeentrekking van troepen plaats die naar Algerie zullen ge zonden worden. De gisting onder de Mahome- tanen in die transchc kolonie neemt toe, maar hei gouvernement is niet voor oenen ernsiigen opstand beducht, wanneer de krijgsvei richtin gen tegen de Tunesische stammen haren ge- regelden loop nemen. Naar tiet schijnt heeft bet besloten om een korps van 30 ■im ,.>n,i naar Algerie te zenden. nejntjp'en zouden zich bereid verklaard liebhon om ie voldoen aa:i de wettige verlangens van Rusland, door liunne wetgeving te volledigen, bij middel van uitleveriligsti aktatoti, welke de beteugeling der politieke misdaden zouden be vatten. I -*■_ 132 - II het meerderen deel de* run morgi'n, hel brood i een liberaal gouvernement vermindering van stuit bekomen, maar zelfs in een naburig u lipid met openc armen door de logioziénontvan- inlichtingen over die zaak bekomen hebbende, gv» en er de hoogste waardigheden bekleeden. - oordeelden wij liet geraadzaam hel stilzwijgen P:ll’*lb -d'e zulke wanschepsels in haar i 1 mn'iinn nuwlnniif on t’rti>nnru*l 11 Ir f linnit lm! nnnht urn «v/. mob mJ Ju-.,, L JaB3Wi. Turkije. De Sultan is nieuwsgierig ge- den voor als wilden zij de feitpn te Ronsq voor kennen'in --11...:u -is- Men zal zich herinneren dal, volgens’de ofii- bank en <<n i\?i» ij (v /iij 4. ij ii moi ^u»vuuu -uuii ucx i I 't i 1 publiek verslagen op te disschén vnn zaken wel- e!' IUU *evei1 .schikftende naar de gezonde prin- ijlhoofdigheid, met eene schaar de aderen had ke de rechtbank geraadzaam oordeelt 'met ge- t .cu'iICil vjul df< ingrale umverselle, alzoo g< dwon- opengesneden. slotén deinen Ie behandelen en waarvan de li- p^11 zotiden zaju m bekennen,dat eij hi’io ige- fur ^eze’dtigcji zfjft j)a|i&*^>.geri|^en,>.^vanrn'it i die door eenen circassier, ook al bij toeval vermoord werd, medeplichtig agn dflu zooge zegden zellinoord van den sultan geweest is? Men heeft thans ontdekt dat Abdul-Aziz ver smacht is geworden bij middel van een oor kussen en dat men hem vervolgens de aders heeft opengésneden om aan eene zelfmoord te doen gelooven; De moordenaars waren vier in getal twee slaven van het paleis,' ten bloed verwant van Nouri-I’acba cn een Pehlivan; twee vrouwen van bet paleis hadden de moor denaars binnengelaten, en hielden, de wacht binst de moord. Fahri-bey, gewezen eerste kamerheer van Waarom! i Waarom, zegt ons geuzenpapier, zouden wij -1 antwoorden aan den V.eur»aai? T Ware al smout aan de galgDe menschen hebben maar zijne artikels te bekijken en zij trekken hunne de'i II. Vnicenliux, le sluiten en de leerliiigeu naar hunne lamilien terug te- ziehier de feilen welke lot die besbssing van i hel; liel '»eCnoodig is. r> Zulke antwoorden zijn waarachtig gemakke- j lijk; mcrrrnoet daarvoor niet heel scherp zijn Twee der ee“ ioneei1 c'‘e z‘j,)e 'es ll’el ^enl cn 'n sc^°°l i ondervraagd woi'dl door zijnen meester, zou óok alzoo kunnen aiilw'oörddn, en onze kat, allioé\vel ze nier spreken kan,'zou toch ook, door liarc gebaren, doen verslaan dat zij voor géën lioier is, als zij de schaprh voor hareu neus gesloten ziet! Ja, kale excusie 1 Neen',‘réén, daar is de réden niet; maar zie hier waarom, ’l Is omdat hét bladje benauwd is van de waarheid; T is omdat het gewoon is zich in de vuiligheid le wentelen en dat hel kwaad voor goed, onrecht voor recht wil doen aan veerden; ‘t is omdat hel. op de voetstappen wan- l*onrtlK«* k«<‘, in c.il Inud '•«•mie. °"sil*s nacht, ran- W.whts aan. Zij, '"pijn mé.- bust <n j1 “9* ru". Ze ondcr- lr,‘ i>gen et-iv- g. n- ij.l- ui vooral hevtl in n >n di-n mond, m "J'iiachtiae zclht^>idi./- "'dbretkl. Dr zirke 'te iw .re drukking p gevo d van rwakle mi leegte in fut bin- zijn duf n de *"r'l< n koud en k am- vcjgt men een In.i-st, iJ, nunr na eei.ige -1. nut opgrvng van e.z.<k<- gevoe l e<ne ?.I,I en tfc vergeel', zjjn toe.-tarnt 'errug, in Worlt lij 'n So.uner ,;n neemt 'ejj ceiiskl pv opslnat. van «uiizi lint;li j ph.aeid); ziji fin d i< warmhi bod i .h'lrev, n k- j >t '‘'.'‘"'ie wur.t, heb..l»e .n ifunker van eeno.„kzi,,kt het ’K.'r,U' h’<-wn, die d <lw e.n, een t.eiit,^,, s,i;i k ‘ja Ze djuur h.irlk'.ni- Trut V.,o. i.„ 1 n 'WeO z i-h b r- 'l’d ee>. drrd. er Wnmd. ,u b.-J,»,,,., z; b ü.,;wi s R'kte bedn.gi II; ecu go nd. Id. r •’’J”'» It.ring, I.OIH- maar m. t 'leiiun.ulinu’en h.lï i,Men l.e ft •'rte.iet of Root, Sirojp der v komen geneest. zeer ernstige .7'Ul der volksklasse ;t. '■"•■iizalige uitkom. f ijlde zorg Wurdt i* een afdoend I i gevallen. A^naar1 tc lauden. tSeiotl iu 4,1 b-Jg.e. <len ijzeren l Brussel. I April 1881). 6 20, 5 02’, ’'*1 geleektfnci. stm»u ‘andiaênw, Zatren, Ecssen. Hllr s •‘Urn© DuinUeikr. T» 7 44 aan <*hyflde). 7 3<>* 5 54, II CO, 3 OS, u|. 4 2li’, 0 39, 1! 50, 3 40 -Geut. Bi asset 5 CO* 7 12, y 22’ Jmude-Rriit Brussel. 4 10, S 47, 7 l>6 exp. "djvnt Brussel. 7 9«», '2-’4, 7 21 expn s. 4h, 0 51, 12 15 exp., 2 40 0 50, 9 0!, 11 36’ 1 44. "d, 10 11, !2 23 (2 50, 8 52 9 51. I” 25, I 18’ 4 57, 5 20, '7, 7 8 10, 12 !8, 3 45, 9 11.1 55, 8 00. 7 25. 12 22. 3 52. 6 28. 5 25, 8 24, 1 27, 5 40, 805,11 00, 12 35, 4 40 .....i ■pnew— Dit blad verschijnt den Woensdag, ohtfriddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ■sjaars;’met.de post G f'r. Aunoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rec'hteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De [nnoncèn voor Dchjie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het üi r ici; i.e Pi ui.icité, Magdulenaslruut, 46, te Brussel. Men schrijtt in bij BONHOMIdE-HYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nphnenslraat. 4. te Veurne. fM1-- - ------ r.-- ----- -- den sultan, is in hel gpbeim opgesloten, belicht van i deus legen talrijke hooge persoonagien die van hel komplot zouden deel gemaakt hebben. Italië. - iceds zeker is, dat hel ministerie eene goede ij moeien erbij vo'e- meerderheid in de kamer hebben zal. De rech terzij wil niet legen bel kabinet stemmen, op de kwestie van tie oplossing der krisis. daar de i kroon de oplossing aangenomen beeft, die door M. Sella is voorgesteld. De minisiers hebben be raadslaagd over de verklaring, die in de Kamer moet afgelegd worden. Het gpuvernepieni. ver langt dat de Kamer onmiddelijk uitspraak zou - - Juju zoniipnbeid. Zelfs zijn 'i hooger zegden, die lot ondeugendheid vervallen De transehe troepen hebben nu de stad Kef bezel, welke aanzieri wordt als eene zeei sterke vesting alhoewel zij maar een duizendtal zielen lelt. Ondei staatkundigen rmliiair opzicht is de bezetting van Kef dus niet zonder belang; bet is i daarbij ook eene zeer heilige stad, want daar ,L 111 111 waarheidsliefde der liberale wonnen zeer vele zoogenaamde heiligen uil de lu\Peis ei1 '<fn westelijke provinciën, en hel is alzoo niet te verwonderen dat de bezitting van die plaais eenen diepen indruk op de bevolking heeft le -j weeg gebracht. Eventwel heell de out wapening der iiiwooners zonder tegenstand kunnen ge daan worden; er wordt geen enkele daad van fnn.’iiism gemeld. De bevelhebber der fransche troepen te Kei meldt dat hij de onderwerping ontvangen heeft van de cheiks en e.iïds, en dal het vervoer der levensmiddelen verzekerd is. Engeland. Veischeido gouvernemónten, ondei mlderc dat van Engeland, hebben op merkingen gemaakt tegen hel voorstel -van Rusland, aangaande <ie vergadering jeeiiëh europesche konferentic, om le beraadslagen over, de maatregels le nemen om rÜsirSen! bültóUCn e" <lep01,tiekd' inisdadi6crs Sedeil eenigën lijd 'werddri' Zij hebben de vrees uiigedrukl dat de open en wal op de oppervlakte der zaken nestelen, dat kan het genoeg; maar onderzoeken wat icpbt en onrecht, wat .leugen en waarheid, wat kwaad en goed is, daarvoor is het bladje niet 1 geschreven. Menschen paaien met leugens; lee- I ringen ondersteunen die de zuivere en breede ^mde\lïims'(<m 'aair'ziélo'n’ i '«yën^wyze van de Veurnsche geuzen goed- keuren, stelsels aanleeren die de samenleving I ten'' gronde toe verdelgen moeten; ziedaar zijn déél! Tre'flelijk doel voor zulke treflelijke meu- schcn Zie, hier ceinge iidiclitiiïgpn, waaruit mefi ziil kunnen opmaken dat de zaak niet zoo veel het j katholiek ouderwijs aangaat als zekere- dsrgbl'A- den heu-wel. beweerem De Broeders vati Rouse hebben elf’ huizen in België, zeven in Holland en één in Amerika zij be.wijzeh ér krankzinnigen eif kinderen. Is bét rechtvaardig de verantwoordelijkheid der gepleegde' verpi - gernisse.n op al, die huizen te leggen?’ Ook is het belangrijk te weten weikdm'ig die kostschool of Dev.sicnaat vav der U. Vm.thti.m Ifare denkwijze jn. deze konferentic eene'schcn- (1it hel gQSlichl weggezonden én behoorén. thans ding zou zien van de wetgevende onafhankelijk- meer tot dé 'otdeder broeilers. heid der, verschillende suilen. .1 Andöien, die broeders gebleven zijn, hadden Diitiisvolgens is de veigadering eener «ton- 1 zich schuldig gemaakt aan dergelijke overtre- ferentic zeer twijl'elach; ig, doch al de gotiver- dingen en ook aan andere var mindér ernsiigen aard. De justitie lieefl zich de zaak aangbliok- ken en de bijzonderste plicbligen veroordeeld. Voor de overigen, beschuldigd van ovefdrevene bestiaflingcn min hunne leerlingen opgelegd, keelt de rechtbank nog geene uitspraak gedaan. De libérale drukpers stelt de kailiolieke ,bla- i - niI delende van ziineu grootvader Voltaire, door gevallen, verduiken, omdat zij geen uitgebreid- .'l^b^potiiugen en beschimpingen, zijne lezers Terslag geven over de Imnddinjiin der' nicht- i wd opdlsen tegen al wat treffelijk <s. t Is omdat i bet verhoor der gétuigem Het antwoord zlJ,,e ^hnjvers,, albjd bezig zijnde met a Ie slach is gen akkelijk zij zijn niet gewoon aan het t'a11 UI,'I,H •ogen "O 11. Kerk uil te kramen, •maeven de monurk zich in eene vlaag van publiek verslagen op te disscbl'n vnn zaken wel- ci' ‘u“ oven.sciiiUcude naar de gezondeprm- ijlhoofdigheid, met eene schaar de adieu had ke de rechtbank geraadzaam oordeelt met ge-1 nnemwsheden sloten deuren Ie behandelen en waarvan de h- -ou.enzjii lu bekennen dat zij in i»gOü zijn mpterert gronden, wnnrnil bemin dirtpm, zelve zulk gMne ui,git,reide I «n dal de „uarl.e.d alleen b.) de ka- blijkt dat Hussein Avni, de minister van oorlog, verslagen (zou kunnen medcdeelen iudien zij - 1 M „„i, ..i i.;; i mei meer dan bevrjend-ware met zekere perso- 0 v’“ 1 ct liet ••n,wooi- i voor welke de jnsiitie geene geheimen heeff. <,cu üel lucl 1tere“ cn schreeuwen c i en w.tI on i n. nnnp.rvkikift gap ynkpn ph -.... ïml h^'1 - 30 duizend man i algemeen en tegen de omleawijzetide gestichten j deis meer dan gewone plichtigen, die hunne in Let bijzonder, ter gélegenliéid eener zaak, - sltaf vemienen. i welke voor de rechtliauk \au Audeuaeide is af- i gcloopen. Het belieft strafbare daden van ver- I schillenden aard, welke zouden gepleegd zijn i IC11’hebben wij zien vallen, diep zien vallen, ir. het gesticht van de Broeders der Goede Wer- i 1 rl“' ken. te Rouse. I aLeen door zekere drukpers zien verdedigen en Niet gewoon onvoorwaardelijk vertrouwen 1 Vil11 le bewaren, tot dat wij beter waren ingelicht. Nu dat de geestelijke overheid iu uitspraak Leeft gedaan en aldus bewezen heeft dal zij des noods krachtdadig weel te handelen in bel bestuur barer kerkelijke instellingen; I achten wij het ons ten plictit hare beslissing te doen kennen. Wij vernemen dus dalZ. Hoog- 1 weerdigheid de bis’schop van Gent, na de zaak ondeizocht te hebben, bevolen heeft het ge sticht van Ronse, gekend onderden naam van Pensionaat van t' med..'piicliijgbeid; er bestaan ook vermoe- vooral ingericht ten voordecle van ouders die U..XPH im1. hL-.> x.Ahrra r..>rcnnnntri(>n <fio >-in j 7ee|. weinig kunnen besteden voor de opvoeding j hunner kinderen, ofwel die groote moeite heb- - lil Rome wordt gemeld, dat hel' l^' ‘’H:l ’^oadwillige kindeern.of die wenseben dat hunne kinderen eenen snel leeren, als bet schrijnwerken, kleermaken, schoenmaken, enz Iu één woord een soort van korrektiehuis, be vallende 280 kostgangers. De broedersverre van ons de plichtigen hierom te willen vërschoonen, hadden groote moeite met eenige koppige en kwaadwillige jongens, die hén bedreigden; daaruit is voort- gespro en eene overdevene strengheid en onbe- i er geweest, gelijk wij I zijn Daarvoor zijn zij door de overheid wegge- Dé

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1