H J 1 O V.;- rpü li I TB PACHTEN 3V lülEliKIJV 1 I -• <13 1! gSaGtani Ganmjxjï! |W lli-is Karel Sfilliaert vrriMii'.kcn biel hel ininsb oiqjvni'k ie IJZERDRAAD ten doorvlochlen j (gegalvaniseerd), aan 12 en 14 ceitlimon den luopi-nd.-ii meter, dienende tol het afsluiten Ss? i ^J 7" i - i.T I 3 TE PACHTEN PEUO-GUANO. 7^2 LEEtJi'Eft' VAN KAPITALEN. I 1 s irriiLria dm huizen in.de St-j-i tiestrnat, te Veurne. Te bevragen bij M. Florimond DEETENS, zelfde straat. ia IjJ NATÏÖNA LËMILICIE’ A V AKE GEZomHIlSPIUM gezeid SI undue»’ pillen. V k' 1») L.r*5 iTidlf l O o J DHEÏFIS Fmes&C’ concession- tiaru-scn. it U B I) Z J E tv T F, BLUÉUlilBKlK, SCHUSFl. FWEUPUISrdl, 3HAND f IV HET AAVUi;/Kill I kl.lEtlEX Z.VVEEKE-Sl’i:i..\. k\VK.Hl. KI.O>EV eieoa.vi»i:c.ixo i..x i:z3Xi; u&on KEhS (CRtSSON- EV POtlMlBE’d. DLPIY het k'achligste b'o« d- »*n vo It Izui v rund p! mtgewusiuid- I <)ul dal beket d i». Openburc 4 erkoophip, ROOUK STER-LÏXÏ FRANK I Vo..r ZES FRfiKHS BORSTZIEKTEN A It" VAMEH <t li. DliPUV ANTW ER PEN. I - l ■f L' I 11’ y i-r.u FRANC PAR AN CO IK er z M Q P O O U} w P W brt g p r) 4X ViA'ic I <K' m U' i §5 J. Ir. •f- J§ LIGHTING VAN |88|. j B- L M Annhclungcntl KlenSelit. ■«■■Iw 2SS FRANC PAT AN 5-?. “'-J' 11 (J) _r^ 0. Q IJ CC 11! Lil Z W p» n<: T S s a. <»r ÉÉN JAAR i Ijiianei- lr nieinvsj,'s, luis'3 bladen, gudutvr.iL' één jaar vo r G franks. "aardenon<le kmUM Jo($|. J[ kapitein Hans. S KID HïÏsAB K Nf H'otaris te Wulveringhem. IT.ANr PAR AN CS ..Dj s -1 52 g m uj Cü 7 i M -□ J S co =go wü -f «cc eg J p^ü: cl. jk> S LEONARD VERMEULEN. LE PETIT REliTlER KENSUEL, iiilioudmiic «Ir lijkten van nl de bcigischo cn vreemde 3° L’ALfilAHACH DU PETIT RENTIER y een schoon boekdeel van OÏO bladzijden, afwisselende 1 en pnnitg« go\encinichlingrn iiilioinlcnde. jLlJ’ 5 S |h--r I s" - :=*=s s- li e J e.T* X^SS572S^M .3 4 S< hootir Wonh Hb DES ia«rlA<l' LU CJ 1-25 «io op voorhand I" bieden 'e CJ cc B 9 Beunen Nieillvc Erwten I*r»J>» m1'1 ui cd C3 5 £5 'Jil.UOO fr. en daarboven zijn beschikbaar, mils goed bezel op onroerend goed irai Jre.'l van 4. 4 1 4 en 4 I 2 p Zich te vervoegen met eigendomstilelen I uq them, tie D, nummer 2022,'c, laatst bawoonc’l ilcor Franciscos Facon. Aanslag met de geldielling. door het toozeixien vrih postzegels of posunandaten KLEIiiE REÜTEklER, Abonnement pour louto la. belg que A E-VO1EK EN Tl Minus l'UST; A BRUXELLES. .7. RLE DE LOXUM. 5 £c iUoniiCiir Oclqe K 3 F I -50 de kilo 1-40 I 00 s-5 y.pj l larvve. id. niet. L Bogge - Siu rio.-n hi. nieuw Haver om in gebruik ti treden niet 1 Me naast, de herberg de Vette Os. plaats van I' pS%êi’osïwA h( ^ra>. 21 rM ‘■p'ii. r Cr 'I den akt Alle inlichiimien bij den eigenaar en be woner Emm. VERMEULEN. 3 /^■/ÜllANOVy uApekou/J;. O .uui het?llro5<kr BANK VAN DE? n' •'i"'>,i,*-~Te bevn>Sen bi. Aicubv-.’iti-; .it. BRVSSÉL, 1, Arcnbei-gstraat. M. Cu. Declerck, te Vcurrc. op hul 3 cj en Plalleelstraat. Yper; A. Van Acker, Dixmn-I de, kleinen Dijk. |-:- De persoenen die de storting .vut 200 ff., voor chreven door do wet g.’ïlaun hebben,! ten einde rempLscunten tot den militairen! diejis.1. te b. komen, en die zich lat-::- in heb gi val zoude'i bevinden er gta-ne te verkrij-i gen. moven z.i<di vervoegen hij Ei Stragier. PLdtcel.draat, S. te Yper. dit; zich belast on-i middidijk en up g. n,uiige voorwaarden er te] un It inner 'l iri»< gillis-L'V 1 ogiant u I Wvirh Kt-rJcf Xr <J* I h- btu >1'1 ziiktu, wJke <4*lUlb>trl y tU i1* stni LVVuigl. aau^< br;-ci t 1 iniud- 1 ZtIfs ''J A J Mén vindt idle gotdv i*p°^ I mms p liet besto naaigaren, zoo voorbat Z? J \k handwerk als voor het machtén. I)iv i.i ti-n. i.liun f,eken<l. tijn ile i.iclilslc rn JS, 2 -t eu mei err.e goede nmallijd genon.e wnrduti. Zij voor kou ten >il de ziekten, vmd.it i. ooi ld. nieuwe r.'.vT-i H I van weiden, niierschen. en tot bevrijd derf, rriÜK<* durllt V<h»r Ifrltfie van AM WEHPEV, Pniyiu-itstiMiil. 6. KO'MT.I.IK. MiniirouMruit, 10. IlliUGGE, Gouden Mtindeke”. («rooie Markt, cell loodje voorxieti \>iu boven- X X L r- u t* 'l>' Verzekerde en vo!k«»nicne gêhe- ziii op drie in mul-u lijd, bewe- zru óór I2.OO>> cerlificnh’i!. il« I inocilijksle bii'iikrn woi tleti lrrii;’g«‘houtlv»i mul hel grootste gemak Zieklederviouweii.<lomzikkn gder biuirmo'der, »nz ;»ei.ezen zonder ring (pes;.or<‘) Onmuideiijk verlielnug Ectte ge«li|domcerde n netinHti» fijne nt«.m K ,1’ f fie-'u-lil i;i:lieelil Ci J* WAI'.USEGLttS, bteukli.imhmiker der liospi- JahuivH v;*n het leg'-r. coiiinmitduur en ridder van versclieidciieord’ n, »oor ver<lirii*leii nan het mciisch- dolli b' u ‘ten G BOENPLAATS. 55, /VnTWEHPKN. Engclsche appilnikeiij Cu. Dei.aciu-:. Brussel. Te Veiiri e bij G Dl C1,()S. dro pst - Mt-u verzendt tf/p'ii i embouistmienl Leest aaiid.Tvhhg hel vluchschrift bij elke il -sc i gdtbegd. ^-2*1 •i3* rcrA'"1'! 7 halt' wit'. Wille tar'D -= kwttl. 22 14; Isucrioen 12 1 l’un'snijboonen 2' 1'“" wc 21 33; I win# tl BOFT vlas 'j hagen, bij l.t O iLSiH.A.1 KT. 'te.Swcve-p j ghein (KojLrijk). Op vraag vi-i-zending van stalen. Elk order van 1000 nieters wordt vrachtvrij gezónden. x «•rtreW1' in kon-rspo"1’ Bronsel-Gent-'1 van’ 5 50’ (De u' niet te Coi*. Oost kerke ej', Gent.Thielt* l-'h 1u25’. (O Du nkri kc-Vl-l‘d 0 08* Gliyvel<t«--V»i>r* 1 5 42. fi 40' p ne-Divnrrd1 j 12 25, 'Nieupm t (B.idr 7 oo, KSrn'J TE KOUPK.xl schoon' i,-I rlkrn zondair een vertrouweink n <lc kunst om zich zonduv gevaar to lii'Uleniei'S- Ot BllI gCrsIlUiS Vin1 K|ipa)<lvr.s n.t-di-dcelt. 1UU 2slagicn, stallingen cn beplan ten hof, oók’dicnstig voor boer-lVe,‘,‘ j n«iaï Ghyv‘'’öl derij, g-.’slaan nevens deYo<m-j,:,’,|'-n>3ii-<|-<)|1 sï t I 7 18 11. Iinlvc <le ivir ia.uk*n <-n il.'u Alnutnneh, LA f-01 E CcS 1AAIILI.ES de Tk-nr.V.-r.n-t <kr Famïlkn' ver.- ..haff.-n. ftlilituli-o plaatsvervangersi MEN ABONNEERT ZICH worden gevraagd. Koopinan-ldeernuthei' le Veurne, {/ivole (Juxistiuat, 41, Kaiu-i. Sl’lLLIAERT Duett de eer aan zijde talrijke kalanten le laten wélen d. t zijn Magazijn van lieden voorzien is van th alh-rhste nieuwigheden in de Lake.n ei -Modestofi'en voor het aanst;.andu zmm rsai- soen. Hij durft verhopen door de goede keur der stoh’-n, de genadigheid der prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn werk. <l< genegenheid van’t publiek meer en mee: aan te winnen. Klecnnaking op maal met bepaalden prij: 1 en levering in 2i uren. K!eermnke)sgaslun mogmi zich ten a!lci> tijJe aan voor wei k bij ’l stuk. ih - n ?-. =O 3 m CO Z - “’-r WocMStbss 8W rVBei C om 3 ure na middag, te V. tilpen-dijk. ter herberg van sieur Cuveele, dour het ambt t<u< den ^uluris DLl’LA D1 te AieuiKi'i, met l/isst Itintun denz;l| |](p vi jjc verumgen Solaris COilNILI.E, te II ulverini/hem■koopsom ten ge|ieele of ten (hele in nai en ten orerstaun van beveeijden heer vre- He honden. Aanslag inel het teeketicn derei liter, van een ■*Cu’CvACIIüCSJ ■^Cs» Sffl ts met siidling en idhauglijiihitden, bene- vet.s '29 aren 76 centiaren Grond en Erl datirn ede gaande, gestaan en gelegen le'i 7 Wulp, n, langs de vaart van Veunic naar 2 NietTpoïl. t Bewoond en gebruikt door de echt- genooteu Dacqtitierl-Coppeus. Aan- z slag aan bel land den 1 October naast. co aau de gebouwen den 1 mei 1881. iz ---i g. •v oo S S L c-g sidg so 3 •*- A a t - k c Zr 4^ him txO bet \eiuen van a.le tibicli t oenen slt'lfen, z<»nwel i i nl, enz dom hel huis Kofmges, M sli.ial. 15. le Eb zuilen hum lx rustri de zijn. Al de ;;cve» Limi' n de 15 d.ij Bij drze ververij is een bijzonder werkhuis voor de Wasschcrij in ‘t droog nr;;d. Alle klredui en in a rnansklecdcn n zu len j’cw.tssclicn nnnsle los tn dom. hel tcedcis e I of de sloflen te doen krimpim. Al de ailtkclen zullen mol z >i<; brbadilubl worden en le;’,en tillci|;einah|pLte prijzen Zich am Ie bieden bij L Vi iimkulen. Regelmatige posK loom vaart, onder Belgi-I sche vlag, lusschen Antwerpen. New-Yorkl on Philadelphia; eenigc rechtslrdtksche lijm van Antwerpen lolde Vereenigde-Stalen, j Direk'e billelt.-n tol alle sleden der Ver-1 eenigde Stalen. Billelleh gaans-keereiii'<>i:w. s l> ikri<>i. aan verminderde prijzen. I fy'iu;; n.-put «.m fijoe Agenlvn B. vori der Bccke, Antwerpen; frc" fl' ‘L 1 G t-an Ratlelgnem. Brussel; L. Stragier. Rhynvest. te Antwerpeni -7 |.ii!ersylio «nslc kaart ptemie -i VOOR I ONTVANGT MEN GEDURENDE j K» ACHTEREENVOLGENDE welii'n I 'ONTVANGT mou gsdar» ndo '^rs*aj«5af.’; SC iTEen S54Mfl, om 5 ure ’s Avonds, le lloutheui, ter her. berg van Cliarles Vandenbei'ghe, Ol’EiVBAlkfe VIII.IAU «nettoeslws door hol ambt van den tiolaris COR- -«■ NILLE, met lusschetikoinsi van voegden heer vrederechter, van J(, !)(>i.b),t.g ()1. ()s l(l|. dorl) l’.EIN WOOPiBI IZEK-EN''jplualsvan Ibmlhem. Zich te bevragei op anders grond, te lloutbern. bij heljhij 11 iu.ïnck (.oiuii.h, bierbrouwer le Hou dorp, groot 90 centiaren, kadaster sec- I" cza -z v i E CX "2 3 Ilucsl, Vokoinllirid, l.llrh'|»:j|.ti||!slt king I UNVIliDEI.lm: VEKZACII l|Mi. VPohlIlGE CENh/lNG dn».>r den echten Simp v:|n R Ecnczt*en v<>u <i i vprk< »»i <1 bei«l wonlt M F in oenen uiterts kot tc tijfl gerezen. H l D'1 htinlni-kki HOEST, »D* >b-prttd- I. U CH T PIJ P iu IE ONTSTEKING worden sporiiiiz diii.r »lit (‘necsiithldrl M gestuit. ui Hel is hot gcnremiibldvl vn< r 'le kind'T' n i><* «Ir of aniH' >li hiel KLIlREH, jy W v..i SLECHTE VOCHTEN m HUILUITSLAC. S X». VHS .UXI.V.'HIH, 1 v' '••h| sehr;f' it-.t Hl' \rr-->-" depot ENGEI5CIIL Al’OTIIEKEIll.1 Cll •»ELaCRE. TE BRUSSEL i\<»tx - Men maakt i a en vci valschl de Siroop van Dr ANMF.n en B Dupi'y, ;;rwrzeu apothekers der hospit den v.m Pm ijs. Men ctsche ailijd tic h uid erkminj» etiket in drie kleuren, blauw n’mtzwaï t et» /wul i Ni» upojd(sliid)^ Dixmudc-N i<‘uF 455. G 25. Lichter velde* fl 1 7 45, I ;r GhyvM arc(|-0,'| te CUBIC, laatst bewoond ‘T^stemlü-CorM 6 °9- J CortemarcQ’ LH IJt er CmG m“' LïcL tervelde-*1 7 ‘27 KortrijFi naart1 C.ij, 0 00. O*-* Verliet», oiitvleltkrti, i>i 't <!i-<»<il' ii iiHMciieii. Z>i.A7»l'/\ Nourdstraat. 41 (hoek der Sinis.scstraat), te Vctirnc, gelast zich met den onlvanj’^l der commisum vup 1 V.»n wollen, zijden of ka niitib- als vrouwklcnlcreti Jacob Brugge. Er zudm ;;c lui ig st ilet» bi, hl.» ^lullen wokIci» igeu lei nggczomlcii. i vxerij is een bijzonder werkhuis voor de G» tl' II j v (»I|W- zijdd, wol.c, pai-e. pels, ulsojk allel^ -B Elkx zak dr.iHgt 11 zu lm hcw.itscbcii weiden zonder het! geplia(st mark, kleur te vq» (iiidcrei<-- j Tc Antweipen kan men iv tn ruchlst»«‘ckscheii oo» buil"ii Jille commreiitie r Vj en nlftcan»'*'1 vo Evenals een ze (fl I lij Ie" ts jol Jctii-nal tiiiancier |>ar:-i»anl tuc lo jiuiar.i-lu ■»<-.• 16 -m|- II—i "DCOÜST L'S JÏj i l ne n-uir ili I’hifkL dr llrnxi- I 'jlelirs -4 f|rü arhi .i»tr* »ian i.jrnx - ’a rn nfb 1,'t -l.", i form*I ons Una ««•‘v4«*k ihxiiih’e - t. »ilH" la lisir onirlrlh' de» Hrtjr’» »'r Ninlrs la'rnrx HMn <r I li*,.n'|rr'- P1O°»I?TÈ HE l* 86'1 «h r l '- .r? LOTS - - J- t i? rrt'T Uil oorzaak van vernmh’- K A N T 0 0 B !LlLÓ 8 ring van wö'ouplaals, ui d van don <3> r hi.ud te ko«>|»«*ai i Eeii schoon en f <P 35 i'tt R 1L ÏL K? Igcrieilijk Huis, seelvrl 4870 uit den grom! Jnlx’Rrinffhem. nieuw gebouwd, beslaande in salon. j 'achterkamers. 4 bov. nkamers. bov<-iikeuken; LI met wulerpo.mp en wateoleeu. grooleu Zo! Ier, 2 keldrrkciikcns en. 3 mciiagiekehlers.l ■’■ene' ingangpoprl en inrijdende, poort.* paardenslal voor 2 paarden mei slieten en ii-dninon bakken, waleipomp mei gemak overdekt, gioole remise, en groohii hol, beplant met \erseiiillige Irnilboomen De i hebben de ten ge|ieele of ten (hele in handen i van Verschcide sommen '2.000. b.OOO, 10,000, I aan den tn- vervoegen mei cigendomslitden bij CLAEYS- I’IL. .Xoordbrtig. te Dixmmh*. S. 8'. 0-..V S< V 1 Aili op harte termijnen met loopende rekeningen op Wissers eh BANKvi.miAMmi.iMUiv. Beursorders op komptant, <J»l«lHtor«iHKru op litels.lveu ini7o i k<>sie l>co'ieiKEm:v. wftnEtuiséovii'TEEKEN en uitwisselen van alle wisselbrieven, ulfckten; belof' 'ten en alle andere handelswaarden. 1.1 I Ys-1’11,. Noordbnig, Dixmudè. 'Spion;» bekumen um piijic Fijne geronkte Ardc< nsclir Hespen aim n W rsl faalsv lm Anict ik iuiiscbc llu£)*,cslukkcn, Z'»n<ler bcciH'n, Ge'dcrsch Spek, jp l.tr- Ei men l’liiiis jjczmidm pc- iO filos(;;vsui h-uiJ l'rst Villl 4» 4 I 4 ■Mokiikofli, gebrand M;;w J. STUUYF. npenhaie fpnd.sen oj op twee goedgekende hamlteeken.i. mi» elke bes'tllin;; bu»cn «Ij 2 fr. wmdt eci»« 1 j l vat» Bcltue vin lni70 hIh koste- ten uii alleiinikTC hantlelswaai’den. H< t vl:j;i:ti‘-rli DE riEIHE EEKTEKIER, gesprek vax> l3ekcn Voorzichtig inhoudr. over verrijken, .j, vctlcis :.i!c tjuiige i. hei.tu.g<*n vour hc bprét'lv»b 1 tr<‘nk)ijgeii <T| )>"»'r."vii der op dt. pem-s niet gekvvoU-vrdc wn.irdon. 'S 3 3 K - T i 3 J an.it, v.dt - ~-i r'x Joer I.;*nli B -5 k l<-iidcn, z-il- - -72 S c. S ..iii'l.*n zij .53 a g Zr 'l.rrsle piii;;>rrn>i.l<frl oi.drr al de Irrijnr.i; zi. I..1 inUnt.|| o .tile lijden uit liet lichaam ihijvcn al de slechte vochten, zaak, van alle kwalen. Een gemalin, doch legrllrtnli gebruik deler pillci 'S de waarboi g venei kl"ckc g»*z«»n<lh»*id. De ja.ii-lijksche verkoop van tien duizend donzen: hier pillen in <lv Vl.iandrren, bovenal langft dei .e<>ant, x*a;ir <le ineiiwb zooveel voot zoi;»ri» moei .«•bruiken om de |»eiondliei<l tv bewaren, top» l jp-i («•rgzom de populariteit en de goede uitval van deze remedie Vr.or vriderc uillrgj’iiif.en, raadpleeg den omzend r; ricT l»ij elke doos gev«»ei;d. Prijs fr 1 50 de doos. Bij drn eigenaar H. r; STANDAEHT, Streuslri.it, 51. te Brugge. DEPOTS Tc Vciirnc. bij G DUCLOS. dro-ist. t« Jixnmde. bij MM. GIHSSAERT en VEKAV \ERl)E. 1 g s c- 22 '■e. i n Z I l*«l p.» ,1(1. Ilil'UW' -ï 3 .H rS bakkers, ie 1 fj - - "2 J3 .3 4— X 1 inilnirU''rl, t* 2-^ "S - 7 I *<-*d tot .'Lp'" Z -_ -• -S'-Z 3 H '-(• ona ju* 5 - r r "- .C-« '.ui len z:jn H‘lt >-5 S I 5« s ,,llt beuet. L>'-! ,e I v*11 als llct 1 e maag cn s»0! n eoi.e n <:t 'ei ste van De ,1J E I )U t' ns'c <l' 11 I S.I een zeker'ijf ie bij den >‘a9ri •ma' den vvigJ flól l'H 'lll g* ft.! i tb phuud'.bjktt racht h'j te I I^txiix nu t/‘j uwachdg, I i'rH tuvt'. o.1» 1 (',c vim't hij r-i k’ vc s' - p rwog cn J jyorii «»ik'.iiif cue ge* i <;ht'g I og dat z.c aai 'kleur. Dikwijl-- voedsel, dat ld i rak ivzen litrB 5 o Uen n, dan j r c •<,bt r, n zt r i pingen ge*, oljd Z zwakt i n li j h'< tc hj o ul. rVu.dJ z\v r. Ai ,u’ ld hc o ki g oi-d lijd ndv. u. 1 om! - ei! tien u --■; ‘I»C ,l'' :j ‘Uü. ic wol r 5in gu ouk ..F’J i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4