1 'i w lid handwerk, zijn te n x LU co ÉÉN M BESTE KlA’GAUEKS, zoo W H Hi als GWCEm VANDER SKHSSEN 4 «iü. B'Hm» ei’iiijic >;igrnt voor IBelgiè ilPIS ACHILLAS EEJIANftt" TE A U ST. Spar an KAIIELIIELSAEVSS? bij de wed'Verstappen, woonende te Veurne, langs den IJperschen steenweg, bij de Voor stad, hedfl de eer het publiek kenbaar te maken dat hij voortann voor eigene rekening zal werken. TE BDPEA: land, te Avocappcllc, ■kadaster sectie A, nummer T>7. Gebruikt door H.fnas IJesmedt. Vrijen onvergolden fiütweg lot op de'kalcliiede. Aanslag met hel sebeeten en weeren van tien aanstaanden oogst. i LU co co IJZERDRAAD Glairal ta 1 'O'i NERVIUS Cc illonitcur Gclgc 1 X MËNftBONNEËRT ZICH PERU-GLANO. I co M P P FRANK v^ZES FiWS 7 iGELIiïT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS u P o. w h-4 O DREYFUS frères&C' concession - narissen. (D W O To koopen PIETER TASSCHEdWOTEN opvolger van Jan VerGtappen, MTOIfiÊ MESTSTOFFEN IIEÏIII «ESDI IEBK-VAXLEKEI plaats, te Veurne, hcett de eer liet publiek bekend te ma- ken dat hij ccnen winkel komt -te openen van aUe ver getrokken WASKEERSEN. SCHOONJN GERIEFLIJK HULS en 'verdere gerieflijkheden, 'benevens <1 •are 21 centiaren Erve hiermede gaande, .bij kadaster sectie A, Nr. 5C3, slaande an gelegen te Veurne-stad, ter west zijde, en voorhoofdende<op >dc Ap.pel- vnarkl. VAKE GEWIIIJIISI’ILUI ‘gezekl St«iwluc i tw-pilleii. 2 83T RENÉBAVÉ JTS; „“‘ïl April verhuisd is uit de Hnndboogstraat naar de Klavcrstraat, nevens de herberg der wed* Loones. 1 Hij recommandeert zich als schouwvager. ANTWERPEN. F jjr" LKENEN VAN KAPITALEN. S^to^uS.oSJ; i è- r fe ï-i-s a - z en aan Cl. Ai;»-!*!!,. Noordbrug. Dixmude. Tarwe. 22 25 - C23 OP Te bevragen bij M. Cu. De- cleiick, te Veurne. FRANC PAR AN Z UJ ui ÉJ LL1 I T O LU Z 1 I I I 5 - (B z S T U D 1 E van «len ]Vot«ri« 15 KKISA KIST, te Alveringhem. w w - - o ONTVAiiGT MEN GEDURENDE j weken men godurc ndo Ei.il JAAn tsiLLfcii p p Lil CL Ld Ld O Z 0 in van KI* T S M 5-2:2 ïl’ 2 (gegalvaniseerd), aan 18 mei 23 a 31 50 -a - 20 a 24 -- -a- -a - U a 16 -a 25 a 28 - -a 28 a 30 - '7*'<z i a a 25 17 a 18 -a- 15 a 17 a- a 29 28 a 30 - Schoon Renteniers- of Bur- gershuis van 2 slagien, stallin genen beplai.tm hof, ook dien- Metser te Veurne. NieirpoittStranf recommandeert ïicli tbijzondmQijk aan ■oude-kalanten van zijnen voorganger ihel publiek in T algemeen. met stekende pun ten doorvlochlen 12 en 14 cenlimen den loopenden meier, dienende tot hel hfsluilen van weiden, meerschen, en lot bevrijd der hagen, bij I.FO BICKAI'HT, te, Swevc- ghem (Kortrijk). - Op vraag verzending van stalen. Elk order van 1'001* meiers wordt vrachtvrij gezonden. geplaatst onder het toezicht der Belgische landbouwstatirn. Vervaardigde veile on derzelver gromlslofieh. Voor 'prijzen cn voorwaarden zie oijjto 'prijscouranten. Agenten worden aangenomen voor iedere gemeente. NB FRANC r^PAR AN •ffl FRANC VI»rk(pi*tjH vnn lemrirt. per 145 liters. 11 mei. 28 - a 31 ld. nieuwe Rogge 1 Suciioen ld. nieuw Haver I ld. nieuwe Boonen Tc bekomen hij LEO VERVERKEN IN DEN MOLENWAL, Vesh-iistraat, te Veurne, al!e Rlncl» van Granen cn Zaden 1' kwaliteit. Jffi aJtsnl I z ij n de >S’itxeu - M isuld{] ten'1 ure-en hall na 'inidclig, ten sli'rl- iiuize tan Eduard Ijortlier, te Houlbem, KOOPDAG VAN JSenaftie-gorderen, {jesKivingelta en WW ï'laM. Vrrtrekairrn van «len ijzerenweg in korrr»|Hiudenlie >nrt Bnistel. 1 April 1881). fe/DÉPOSEY I (W W -juist ton 4 ure na middag, ter afspan ning de Kruon, bewoond door Charles Stu'bbe, te Veurne, Marktplaats, Licitatie-Verkooping van oen Dit buis .is hetgeen waar wijlen Alad Hubert Dewitte gewoond heeft; aan slag met Jen dag dor geldtelliiig. De kooper zal de helft van den kt opprijs in beurze behouden lot in 1888, aan '4 ten honderd intrest sjaars. FRANC iL PAR AN Het beste naaigaren, zoo voor het r? handwerk als voor het machicn. ff 1° 2° LE PETIT RENTIER fflEIISUEL, inlioudciido de lijsten vnn ai de belgische en vreemde trekkingen en de laatste koersen der op de Beurs niet gvkwotccrdo waarden. BRUXELLES, 5, RUE DE LüXU.M, 5 Journal financier paraissanl lous les dimanclics avee 1G |>»um de levlc. PPOPAI^TÉ DE I d BANOUF DCS VMEURS a LOTS -A a - -i 2 s Si DTAKtnC v;in alle slach. komende nil llxxlt!U5 de beste huizen van België, Vrankiijk en Duitschland. PIANAQ met rechte, halt' schuinsche i IHIv U v cji schuinsche koorden. DTAKIDQ V001 beginnchirgcn en an- J> jLriiuUu dere. l'rachtpiauo*. Waarborg. Gematigde prijzen. Driejaren tijd van betaling. tlltUGGE, 83. Sleenstraat, bij de statie. Als men .coinptant betaalt krijgt men 'C-oupoiiH 4.,'ouiiuereinux. S5 -1 Nieuwe Erwten HrijM <irni ircllien het ttieerdeivn deel der bakker*, te rekenen van morgen, het brood zullen verkoppen Bruin per 1 </i kilo, 49 c. Hrrwm jFiankrijk], IG Mei. Wille tarwe-roöde 19 86; tarwe 1’ kwal. 21 72; 3’ kwal. 19 93; rogge- sucriom 12 1.3;haver 10 G7; boonen 18 25- snijboonen 26 9G; gele erwten-blau we 21 33; lijnzaad-zomerkoolzaad winlerkoolzaad - aardappelen 5 68; vlas per halve kilo 1 85; id. eerste soort 1 40 a 2 10; 2e soort 0 a 0 3de soort 0 a 0 - nieuw vlas 0 Hij recommandeert zich. Hoeveel mens hen LIJDEN er auu een doof pijnlijk zeer hoofd; aan een gevoel vau neêrsluch lig hrid cn u - i-4 ca j 8 slig voor boerderij, gestaan ne- -7^-ir 1 evens de Vookstad. te Veurne, i kapitein Hans. Seffens aanslag. s 33 ^2 I S n 'X I ^2 4- S- r -r-*- C 71 20,000 fr. en daarboven zijn besebikbaar, mits goed bezet op onroerend goed, aan den in- tresl van 4, 4 1,4 en 4 1/2 p Zich te vervoegen met eigcndomslileien bij CLAEYS- PlL.'Noordbrug. le Dixmude. S. Ki Hill EM (U iEESBE^f op korte termijnen met loopende. rekeningen op openbare fondsen of op twee goedgekende handteekens. W1S.SEI.S en Bankveiuiandelingen, Beurso»ders op komplaat, GeltlatwrUnceii op titels. Escompteeben. nf.DEitESCOMPTEEKEX cn uitwisselen van alle wisselbrieven, clïcklen, belof- ;C,n cn alle andere handelswaarden. CI/AICVS-PII,. Soordbrug. Dixmude. zach tc bevragen bij den Notaris ARTHUR VAN DEN BERG HE. te I'ervyse. 'BSSÜSP 1-50 me I ware oorz.i.ik van en I V Jto. 1 H O CC LU h 9 4' 5C CC LU Q N C/2 VOOR ■i i 7 23, 12 J2. 5 52. 6 SS 1 27, 5 4«, tiaar Lichtervelde, 8 05, 11 00, 12 35, 4 49 92 ACHTEREEKVOLGENOE I ONTVANGT II ID ANTWERPEN, P1uynenslra.1l. KORTRIJK, Noucrunstruat, 10. BRUGGE, Gouden Mandeken. Groote Markt. B. Elke zak draagt ecu luudje voorzien van boven- peplaatst -mark. cn W c -< in het J -< a vermoeidheid die g g "2 e“ 2 c n ’-o'Sl a I’ .Door de goede hoedanigheid zijner koopwaar ch zijne lage prijzen, hoopt hij de gunst van eenieder le winnen. Ilrussil Gi-iit-Veiiriir-Duinkeike «20, O»..* 3 02* 5 50’. (Do treinen met een* grteekend, steun niet le Cuiteniuiq, ll.<iHb..in'ne, Zurren, Eesten. Ouslkeikoen AtMr.rppctltf. Grnl-T liiflt-l,iclitrrv.-\eiirn<*-l)tdnkcrke, 5 55 7 44 |U 25*, (11 .50, G 07 tot nan tthyveldc), 7 35* Du iikrrkc-Veurne Gent-Bru.seel, 5 51, 11 00, 3 0<S 08’ Ghvveld»—Vrtirne*Bi ussel, 4 28*, 6 32, 11 30 3 4G 5 42, 0 46' Vcuriie-Uixmude-Lirliterv -Genl-Brussel 5 tXJ* 7 1° 12 23, 4 24, 6 19. 7 22* Nieuport (Biidphuts; -Dirmude-ftenLBrussel, 7 00, 8 50. 11 25, 1 53, 4 10, 5 47, 7 06 esp. Niiupni l(sti»l) Diiinnilr. Gent Brussel, 7 9». 11 32, 2 05 4 17, 554. 7 22 expres. Dixinudr-Nicup.7 48, 9 51, 12 15 exp 2 40 4 55,6 25,8 22,9 38 Lichtervelde naar Veurne, G 56, 9 01 11 36’ 1 44 7 45, 8 £8* Veurne-Duinkerkc, 8 06, 10 11, 12 23 (2 50, 8 52 naai Ghyvelde alleen) 9 51. Coi temarcq-Oostende, 8 25, 1 18, 4 37 5 90 7 18 Ooslende-Cortcm., 6 07, 7 8 10 12 <8 3 43 G 09. Cortcmarcq IJpcr, 7 10, 9 11,1 55, 8 00, IJ| er-Cortcrnarrq, 7 23, 12 22, Lichtervelde naar Kortrijk, 5 25, 8 24, 7 27. Kortrijk 641, 9 00. Vr* ft?] Behalve do twwi bladenenden Abnanaeh, - -- - d;tg!-l;id v. nde eiken avond natie Beu'.*!», 4e koersen van alle officieel gokwu^ttru« wuaracnende laatste tlnniicirdc nieuwsjt s. bus 3 bladen, gedurende één jaai’ voor 6 franks. De«e* pillen, alom gekeild, zijn tie zachtste eu ze- kertte purgcernutldel niklrr al de nirdccijtien; SQ sreroonaken niet het nrruvte ongemak rii mogen up alle tijden en niet eenc ;goede mnalKjd genomen worden. tij vom L'tonm al <de «rekten, omdat zij uit het liuhaain drijven al "de -slcohtu»Ji4iten, ow- «•«k vun alle kwalen. ‘Een gemutig. dndh Tegehnulig pebruik deter pilh*n •it d« waarborg wener kloeke gezondheid De jAarlij'kzche verkoup vim tien durvend donzen •dezer pillen <in d« Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar de mensc’h zoweel voorzorger moet gebruiken um dc gezondheid <c bewaren, teon’t ge- norgzaam de populariteit vn 4e goede «uitvul van deze remedie Voor verdere uitleggingen, raeitplccg den -umtrnd brief bij elke doos gevoegd. Pi ij* fr 1 50 de duo». ïkj dun eigenaar H» STANDAERT, Steenstraat, 51, 1c Bru-gc. DEPOT S Te curne. bij G. WCLOS, drogist, te Dixmudr bij M M GliYSSAÉRT en VERWEERDE. Het vlnamsch v.vckhlad DE KLEIKE RENTEKIER<Ut eiken zonANr een vertrouwolijk gesprek van Peken Voorzichtig inhoudt, over do kunst oin zien zon«l«r gevaar te verrijken, en \«,rd<rs alle nuttig'- inlichtingen vuur «A« spnarders nutk-dt*-R*. 3° L’ALRIAKACH UU PETIT RENTIER, een schoon boekdeel vnn® bladzijden, afwisselende cn onuitgegeveneiniclitingen inhuudendt Abonnement pour toute la bolg quo A E.sVUtER t.\ llMBKf.b PüSTK, k bBS Vakurs o Cofe TT i DONNB re,“e n»nr»e» de Brn.ell.» el 4e l'eil» mie reine yiOrelr 4.» Aaleiir* arhllraiir* anl»grtH la eole •fllrlrlle - informatieuk Ouanricre* den dornmanla Inedih h li»lf olhflell* dc» Tlcaqrx dr teute* Valeur* Relgr* r. fcti^iiyerc'. h e s V x r- C- M S -2 5 r.»3 ÖC half wil. lil eentim. de slaap ni< t vi drijfl, aan eene soort van be vangenheid na den maaltijd, kevangvn- heid dikwijl» verge zeld van her (kloppin gen, pijn in de len den en rug met aan houdende pijn in het hoofd; braakiust ver gezeld van winderig heid en een öiiiiange- men smaak Vs mor- geus, verlies v.m eet- I lust, duizi ling iu het hoofd enz. Hoeveel menschel! ziju lucl <ieze kwalen met bchebl cn hoe f veel onder hen kennen er d;: ware x.!;:L v h’. en <le middelen om er zich van te ontmaken? Het zijn «•enige det vooi teekens van de slechte spijsverlrenng en leverziekte, maar zij verdwijnen welhaast door het gebruik der SIROOP VAN MOEDER SEIGEL onmid delijk na den maaltijd genomen. Deze siroop, door hare vrrtcerend* en voedende eigenschappen, ver kloekt het lichaamsgestel cn doet regelmatig de ver- treringserganen werken. Di' SIROOP SEIGEL is le bekomen in al de bijzon dere apolheken van Belgiu A.-J. WHITE, eigenaar, Londen. •o p Q S3 7 «rl-i tc t. t/3-3 -G I, LA COÏEDIS FAÏÏIILLES .tal HeurskaartderFamilién'. [na|s[ beWOOlld doOl’ M. (leil --..it. .in.iAAi ,»Ai,.,..^>ril# wnntYlnn4'ii d* l.'infvi* door lu i t-«^zeilden Van postzegels of postmnndaten aan adres der BANK VAN DE KLEINE RENTENIER1, Arenlx-rg!<tr:’iat, BRTJSSIH-. 1, Arenbergstrnat. Te Viftwcnpen knn n*cn regeliniilig fijne eetwaren wan nedlrtstrtsekzclien oorsprong bekomen aim prijzen •’burten nlle-concnrenlie iFijtia gerookte Arde» nsdie Hespen aun 1-50 de kilo estl i.ilsrhe 1-40 A-inerikaansohu1-00 a Ruggestukken, zonder beunen, - 'Gelderseh Spok. gelar- doerd. 1-25 Franco Phuis gezonden .per iO kilos (gesorteerd •volgens beliefte). Eenig Drpift van fijne Nokakofli, gebrand aan 'fr. 1-40en ongebrand .tuu fr 1-25 1/2 kilo Lenige consignat^iis voor Belgie, J. STRÜYF, Rhynvest. te Antwerpen. Voor elke l>es'fll.ng boten ile 20 fr. wordt-eene allerschoonste kaai t van Belgi« van lm70 als kuste- lo»»ze premie gegeven. Uil niIIZïlV Verzekerde en volkomene gone- |{|ir I K Ti 1*,,g°r»drie ni4und -n lijd, bewe- IJIIIjUIlIJ «*zcii door 12,00o-certificaten. Do inoeilijksle breuken worden leriiggehouden met het grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzak king der baarmoeder, enz genezen ponder ring (pessaire) O urn i dde ly k veiliching Eene gediplumeerdc dame k aan het geslicht gehecht. JWAERSEGERS, breukInindinaker d»*r hospi talen en van het leger, cutniuaiideur en ridder v«*n varscheidennord- n, voor veidtenilenaan het meiisch- dum bcw.-zen, Groknplasts, 35, Antwkrpkk. H. CD o; aS ps m o m 3 m m -z g s; m lx

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4