oor M mai’liifii als w liet Imitai, zi De WEIffiR zoo v w UJ TAB. BHÏAAffl Ilclffie w KAKEL DELS GEBROEDERS VANDER SMÏSSÉW bericht J Bloutcn S<-l bij Ciiaiu.es Va' Gereken, bij l1 s w FE KOOPEX: land, Ie' Avectippcllc. Kadaster sielie A. nummer 57. Gebruikt loor Leus De>mi:ih. Vrijen onvergeidei uitweg lot op de kalchiede. Aanslag nu" hel scheel en en weercn van den aanstaanden prijscouranten, °pst- IJZERDRAAD ton doorvlóchleii (gigulxjiiisiciif. aun t2<’n 14 ccnliimmocn loopomb'ii meter, ilicnemh* tol het afsluiten I wni wcidi'ii, njrcrschcn. cn lot bevrijd der I liiigon. bij IK) iilliAillT, te Swcve- gliem (Kortrijki. - -Op vraag verzending van slalen. Elk order van 1Ü00 meiers wordt vrachtvrij gezonden. IIÏOKI ILLES EE1I.U’ Tl’’ AAIjST. Ce lllonitciir Üclgc PIANOS PIANOS PIANOS Jl i®SSÈ 5 fe ■1- ftf EÉN FRANK MEN ABONNEERT ZICH PERU-GUAM). GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS o z LEENEN VAN KAPITALEN. UAll« GïW SCIIHK^DIGE MESTSTOFFEN geplaatst onder het toezicht der Belgische landbouwstatirn. i '5= PIETER TASSCHE-MAERTEN opvolger van Jan Verstappen. UKBWU$PILUKV 1 /ijn b.-rrid volgens liet OüRSPROXKF.I.IJk RE- CEI’T x.vi dn W EIK kil EN EX’ Z.lMlN. rh»- misten le IIAAIU.EU. Z.e zijn een uitstekend 1 geneesmiddel in oi ftesteldlieden der )!ur,. be vorderen <bf SPIJSVLKTFKKING. Weiki ll 7.»(’IIT i.axrehfnü en deen de slum verdrijven. G5 Ct. de doos met brochiMü* BEZETTE SCIHLIIVORDERIXCiEX. 3 OUT VF.N"if ITi EN DHEÏFI S FiwüC0 concession- ^I^TVVEIIPË^. z EÜ A’-i i. J z z 14 we-lip'1 z !:l n CD "D op Adiukcrkc-dijk, Maandag <1 Jimi IhNl, EH TE WULVERINDHE M-ZWAAN l JE. ter herberg van sieur Durieu, «>jj flondrrdiiff 1G" Juni I MH I, om .1 nre na middag, door het ambt van den Demw^arder BRIL. le Veurne. Agenten woiden aangenomen voor iedere genie» nle. LU CD CD S T 1) I E van den .Voiaa-iN m nt-öL. w<~ I p M W P P O (0 0 -I n. lil Ol LU LU 0 ld Tarwe. ld. nieuwe Kogge Sucrioen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Booneii Nieuwe Erwten Nai-klpT l« 25 n" 28 - 24 25 - halfwit, 61 c llerxel» Wille tarwe kwal. 21 46; 3'1 i van alle slach. komende uil i de beste huizen van België, Duitschland. - - niet rechte, half schuinsche bij de wed" V i rslapi’ en schuinsche koorden. voor beginnelingen en an dere. PrnclilpiiUKM. ■3 FRANC PAR AN i 0 - vlas p('r] soort 1 50 a 2 f' soort 0 a 0 zijn i fc ■G FRANC PAR AN Door verandering vun woonst. - KEuis KaiO Hij dm II verin der siolleii. de g1' méde de volui.ia g' nogenhcid van aan te winiien.' langs den Uperschri |slad. heeft de eiT’ maken dat hij veOi'U zal werken. Hij reeommaiid<* iidiii iiixirB Veurne, heen de -• ken dat hij ecnc.'i "ll” slach van zuj- WA! ver getrokken Hot beste naai handwerk als 5 K -* Vervaardigde vetteen derzelver grondslolfen. W>or prijzen en voorwaarden zie onze S L’ Q T 00,7:iak van veuande- LLö S I ring van woonplaats, uii 13 r inm:1 te koopen Een schoon en ,1 i dlijk Huis, sedert 1870 uit den grond nieuw Igebonwd. beslaande in salon, 2 i' hléik.imers. 4 bovenkamers, bovqnkeuken iuet wa'.'erpomp en walersleen. grooien zol der. 2 k 'k'erk'-ukens en 3 tnepagieki blers. eene ingangpoort on inrijdende poort p im-denslal voor 2 paarden met slieten en arduinen bikken, waterpomp met gemak overdekt, groole remise, cn grooten hof. beplant mei vevscbilligc. truitbcomen. De kQOjier zal het vrije vermogen hebben d< koopsom b n gehrele'ol' ten dcelc in banden ie iuudeii. Aanslag met het toekenen vai .,;.ojnr-lioqini V.ie inlithiingen bij den eigenaar en be wonér E?:?-’. VERMEULEN. c 1 I g-o r. S-^ H'GCGMfns C .Uttïia mW!, om 4 ure mi middag, in hel redegerecbi le Dixmude, WfrlFIHITHKWE VEWOORW zonder ve> deren uitstel, van GEMEENTE CAESKERKE. 1° Een WOONHUIS en 12 arm Ki cent. LAND, kadaster sectie A. .nummers 171, 172. Gebruikt door llenri Devacht, lot I Mm 1,887, aan 600 ’sjaars. 2" Een parceel ZAAILAND, grooi '21 aren 90 cent, kadaster sectie A. nummer 173. Gebruikt door denzellden, tot Oclobei 1887, aan 60 Ir. ’s jaars. GEMEENTE OL'BECAPPELLE, Eene padie ZAAILAND, groot bi kadaslér seelie B, nummer 93a, 11. 24 43-50 C. Gebruikt door sieur Engel (ipsomcr, met bet Maaigras in Reninghe, tol 1891. mits 500 Ir. 's jaars. G EM EEN TE N1 EEGA P P El .LE Eene VETWEIDE, giool bij ka daster sectie A, nummers 162, 164. .11. 1-189-70 6. Gebruikt door sieur Jan Vandeirouile. tot 11 November 1885, aan 340 Ir. bij jare. fes «3 FRANC JkPARAN -- Bk K I* O T S SEaKsaKsc&xmi^ssaaxBnEnsx'HDs 3” L’ALPIANACB DU PETIT RENTIER, XJ' RENÉ BAVÉ DE EENIGSTE ECHTE I Tc knopen slig voor boerderij, geslaan ne- sueriocn 12 25:1] evens tic \oonsrAh. teVcuriit', smiboonen 3o KLEINE RENTENIER 1, ArenUrgstraat. BRUSSEL, I. Arenbergstraat. cl-EllCK’ te 4 eumc. BRUXELLES, 5. Ill E DE I.OXUM, O|»w.i| - ONTVANGT KIEN GEDURENDE j 5ï!5J| ACHTEREENVOLGENDE I woken Voor ZES FRANKS lirlmlve do. twer» hinden cn <i»*n Almnnnch, LA COT'E DES FAMILIES (lugbl-Kl gtfvnde eiken avond n;uie i;<-ui s, 4c koersen vm EEN JAAR financiële nieuwsjvs. Bus 3 binden, gedurende één Jaar LU I F T O LU Z GEMEENTE MERCKEM. 52 ai en 90 cent. MAAIGRAS, ka daster sectie A, nummer 106. ‘Gebruikt door de erven van -sietji Erancis Portier, lol I October 1882, aan ■80 .fr. ’s jaars. /GEMEENTE RENINGIJE. 1° 58 aren 10 cent. MAAIGRAS. kadaster sectie B, nummer 251. Gebruikt door Engel Opsunier, hier boven gemeld. 2° Eene VETWEIDE, groot bij kadaster sectie A, nummer 119, II. 2 07 10 C. Gebruikt door Pieter Degraenive, lol J1 November 1883, mits 500 Ir. 'sjaars. 73" 89 Aren 5 cent. ZAAILAND. cn 45 centiaren BEBOUWDEN GROND', kadaster sectie D, nummers 179a.'j c:i I79ii-2 Gebruikt door verscheide tot 1 Octo- be:' 1883, mits Ir. 295-50 's jaars, vrij Vin IoqIdii 1" Eene verpande Scm i.iivnimi iiixi; van 2000 fiank intresiende nau 5"'., 'sjaars; ci-dibaar den 3 Februari 1883. 2" Eene Sciht.i>voi<i>i:bim; van 5000 li intrestende ami 4‘>/0 's jaars, eischbaar den 26 Juni 1892. Alles verdeeld iu 13 knopen. TE VEUfiKE-BEWESTEBPOOIlT. Ier herberg bewoond door Leopold Bekacrl, dwijm Verscheide sommen van 2.000, 5,000. 1Ü.0OÜ, daarboven zijn beschikbaar, mils goed bezet op onroerend goed, aan den in- I l cn l 1 o Zich te vervoegen met eigendoinstilelen bij GLAETS I8eb ik eene leverziekte? - .zt 'S a 5 z 2= Zil® i -l u tu .i-u ■r.' a dei - UJ co z tr Ld CO M d te srraa-jasji ■i-vsa 1-50 ann narissen. ongesteld onmisUuir doel ver- Oniliiddelijk ha de maaltijden. ONTVANGT men goduro nde tl 5 _N TE DJXW1UOE. ■vuixb o CO b— ■2(1,000 Ir. Irest van 4. 1 1 4 en 4 1/2 p aan t<’ buIJ.ers, te relit zullen verkoopefl Z:ch le bevragen bij den Notaris AH 1 III b VANDEN BEBGIIE. Ie Peivyse. De ademhaling van den zieke is moeilijk, hij wordt verstopt, zijn gelaat wordt bleek en 1 oogen. C'it IihiioI loooprii of Ie pachten: E'iic Hei berg mei winkel en ichterkoer. stallingen en hovenierliot, dien slig voor limuierhéii, wagenmakers of an dere slieten; 1V<>K te pachten Twee Woonhuizor.. ook dienstig vooi alle ambachten, al 'te Ad nkcrke-dorpplaals. Te bevragen bij Em .urn WaeyaÈht, lier bergier le Adiiikeik/*'. Koop inun-IM groot1' 0 ZlB.VBKi' K.\hi;i. SI’ILlJj zijne talrijke kat zijn M ga. ijn vm 11Irrlr*tn II''I Modesioflen voor sorn. Kleerniaking l'l op voorhand ril I' Kier, in.,kei i^.i^’r11 liii'ilell ,iior wvi k l>*l Door de goede zijne lage prijzen, hoef te winnen. gezeid Si*11’ Deze pillen, alorn Se’ kerste pnrgcernuddd verooizaken niet het alle lijden en niet e‘ wprtien. Zij voorU •lit hel lichawin d»ij'cl cuuk van alle kwalen- Een gematig. doch F s de AAHarboi'f' rencr Be juariijksche ven !»’zer pillen in de zeekant, waar «Ie nirn 'rlirtjiken oin de noFf»z:iani de populuril remedie V oor verdere uitlegt irief bij elke doos gc’1 I’ttjA It 1 50 de STANDAERT. DEPOTS Te Veurt 'hunluie, bij M’l b11' 5 x L fc- J jr- eJi NE! Journal liiiaiicirr pirahsaiit luns Irs ilinianclirs iwr 1G paci-j <lr irti, TT TDOJbTlSIEj t hm reiue Jps lloiimru de nruiellrn et de ulir re»nr qrrprule di-n I talciir» «rbitragr* aunlaijcui la rule tifiicidle dra i'ifornutlnii* Önaóflèrca dra dnnimpnU liiêdit* la Ihlr I p? XTH ofUrlelle il<’* llruijc* de loulrx Valriiri Brlgra rt i lraii,)erc> I PRO?«IÉTÉ HE I BUNOUEt)"; V LEU’S f LOTS «-PARAN I —I Mwnrwi ranui r «r HEaaanMMmmmexk. im.Tcg-5-n -jTrt- hij heeft altijd zivarlc punten voor d>- j2. g- r. mist zij ^2 g.” J - fe/DÉPOSEV W( bö) AXTWEIU’EV. Piiiyiienstruat, 6, K.OUTRUK. UmirnH.strRM, 10. HRUGGE. Gouden Miitidckeii, Groote Markt. N. B Elk»* zak «liaajt een loodje voorzien van boven- yj’pl.mtst mark. I 1 lift vl.l.'imsch V ♦'(•|<l‘l.,l»l DE KLEINE RENTENIERj dat eiken zondag een vcrtrouweiyk I gesprek van Poken Voorzichtig inhoudt, over de kunst om zich zonder gevaar te verrijken,' tl \<>tdc)> •ple nuttige ii.liehtingen voor eiu bpaarders mededeelt. z LE PETIT RENTIER lïiENSUEL, inhoudende de lijsten van al de belgifcehe en vreemde j trekkingen en de. l,iat>lc l-bcrMon tier op de 1 I en onuitgege^ eneinwijtiugrn inhoudemle* Metser te euriii'. jS'ieuportstrpat Ccommandi erl zich bijzonderlijk aan di •ude kalanten van zijnen voorganger en aar hel publiek in 't algemeen. April \crbuisd is uit de Handboogütraat naar de Klavetvtraar, nevens de herl-cig def wéte' Loonei. Hij recommandeert zich als schouwvager. Depot te Veurne Hector RUYSSEN, apotheker Zuidstraat. Men waehle zich voor namaaksh.s WEIGERT .il.e duozen zonder li.iiiilleekeniii;; dri Wi’il* Hiicibvib «V Zoon. S e I 2 ILinhoudende de lijsten van al de bvlgische en vreemde 81 110011 IlcBll Illi IS7 Ol Bill p™renici gedoteerde waarden. gClshllis Van 2 Sldgicil. Stallill een schoon boekdeel van 3!0 bladsijden, afwisselende gCh CI1 Hoplali t AII llof, OOk dicil- I Brbnlve do. twee hidden-*n d»-n Almniiarh, LA LU 11 Utd F AIIIILLLO de P.curskaart der FamiliênX Unict hnwnnnil Unnr M »lnn J Kl.d dagbl;»d «mde eiken avond nn<k Beurs, 4r koersen vim alle oiliria»! «ekwoteerde waarden en de laatste 5 1 UilU UOUI M. (JClj -Jjjllfl i I»..., Q AAn Innr votil" 6 fmnkS. kapltt‘111 il<lllSs kScifCHS UQllS'<l'r WintCI'l'j door het, toezenden van poatzogH* t>f póktniandaten aan het adres der BANK VAN DE Te bevragen bij Ml Cu. 1)e- Abonnement pour route la Belg quo A EOUW.H LN TIMDKI.S lUSTK, A DK.i Valeurs (Tc hebben pijn iu d< lenden en c rug. als zij eeus- eenskhips opslaan zij gevoelen een, som t vau zwijmm lnïg; hel laml- vleeseh en de hui- -_=^. den worden binst 3 den nacht met kleverig slijm bedekt, eh tie mond heelt eemm onaaugenaim n smaak. ,g n in gedaan teziju. 1 H K'^’Ocleit zich z:ck |®iii ng*'n ongesield nj. tiw Al deze k, nleekens doen zich bejir lehngs voor, zoodanig dat de zieke zich reeds dikwijls in eenen gevaarlijken toestand bevindt, vooraleer hij het 'gewaar wordt. Maar het is verliooslend van le weten dal de GENEESKRACHTIGE siroop seigei. (eene bijzondere bereiding legen deze ziekte al deze kenleekens 'rt; bij kleine hoeveelheid genomen. m o.t van de mocilijksie gevallen le genezen Zij is bok even krachtig legen de slecht, ij -verleering. Dc SI 1,001' SEIGEL is’ le. bekomen ii bijna al de goede apotheken Van l’elgie. A.-.I. WHITE, ('jgenaar. Londen PIL. Noordbrug. le Dixmude. AJX SvÏjBBop korte termijnon niet loopende. rekeningen op openbare loodsen of op twee goedgekende handteel.ens. \4)ssi:i.s en B.vXKvHuu.vxhEi.iXGEX. Beursorders op komptant, UelcInitortinKeii op titels. I l'.scoMi'iEiaiEx. weueuescojii'TEEHE.X cn uitwisselen van alle wisselbrieven, eiTcklen, beiof- J en en alle andere handelswaarden. rwEYS-PHo Noordbrug. Dixntude. vol’rns bt-licfle). Ecnig Depot van fr. 1-4(><m oii»ebruiid aan fr 1-25 1 2 Lil” Fenij'e consijpiiitai h voor Rel»*ie, J. STRUYF Rhynvest, te Antwerpen. Voor rlke bes’elliug boven de 20 fiwordt een» allerscho-iiiste kaart van Belgie van !ni70 als kosle- looie premie grgeyen. 11 >1 |11 T r M\T Verzekerde en volknmem» j»e »•- lilir I l4 iVl oi» «Irie nwand -n lijd.bewe- I) 11 IJ U 11U v 1 zen door 12,00ü cerlificaten. ne eilijksle breuken worden terujjgeliouden met be grootste gemak. Ziekte der vrouwen, dooi zakkingdei baarmoeder, enz genezen ponder ring (pess.iirc) Onmiddelijk verliehing Eene gediplomeerdt dame is aan bet geslicht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospi talen en van het leger, commandeur en ridder vai vcrscheideneord» n, voor verdiensten aan het indhsch- dom bcw. zen, Groenplaats, 35, Am werpen. zviicnai IZoo dikvijt noodloitige oplos sing dezer vrees- lijki; Zli'kle, uiaakl dal vele persom j) Vreezen ervan aan ntcriU voor l'z - X u.. de maaltijden. Zij L 1' rankrijk en I Waarborg. Gematigde prijzen. Drie jaren tijd van betiding. BKIJGQK, 83. Stoenstraat, bij destalie. Als men comptanl betaalt krijgt men ('oupoiiM Conimereiaiix. Tc Antwei pen kan men regelmatig fijne cetwarei van rec|itstreekschen oorsprong bekomen aan piijzci buiten alle concnrenlie. Fijne gerookte Ardeensche Hespen aan 1-50 de kilo XVestfanlsche 1—10 Amerikaanschc1-00 Ruggestukken, zonder beenen, Geldersch Spek, gelar- dcerd. 1-2.> Franco t’buis gezonden per iü kilos (gesorleen fijne' Mokakofli, gebrand Uj

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4