-I I 1011. jaar I Vei'rke, 8 Juni 1881. xl POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. M. Gainbetta, de leider der fransche republiekeins, de toekomende diktator, heeft dezer dagen een uitstapje gedaan naar Cahors, zijne gelxjortestad. Alhoewel de voor zitter der Kamer van afgeveerdigden op een banket protesteerde tegen de gedachten welke sommige dagbladen hem toeschrijven, M. Grevy, de tegenwoordige voorzitter der republiek, te willen onttroonen, blijft het niet te min waar voor deze welke een weinig tusschen de regels lezen, dat bijeen ander doelwit beoogt, dan enkel de republiek op vaste grondvesten te bouwen. Zijne verschillige reizen, zijne rede voeringen doen genoeg zein dat hij ieder wil polsen over zijne gevoelens, over de genegen heid welke men voor hem koestert, om later, wanneer bet «ogenblik gunstig is de hand aan hel gevest te slaan en zijne heerschappij te doen ■erketiuea. X. Gambatta maakte van deze ge legenheid gebruik om de groote genegenheid <e doen uitschijnen welke bet staatsbestuur voor den landbouw koestelt. Van al de gouvernementen die elkander in Frankrijk hebben opgevolgd, zegde bij, is de republiek het eeoige welk de belofte vervult die hel heeft gedaan. In andere woorden, de fransche republiek dat ben ik, ik heb mijne be lofte gehouden vergeet mij ook niet op tijd en stond. -m Rome. Dezer dagen ontving de Paus in een plechtig gehoor ongeveer twee hondeid Duilsche pelgrmis, onder welke zich de prin ses van Turn en Taxis en baar zoon bevonden. Een adres werd door den prins von Lichten stein voorgelezen. De II. Vader antwoordde door den lol der Duitsche katholieken te ver kondigen, die ondanks de vervolging aan de II. Kerk getrouw gebleven waren. Hij betreurde de rampen der Kerk in Duitsch- land en herinnerde dat hij, onmiddelijk na zijne verheffing lot de pauzelijke, waardigheid, vrede- ouderhandelingen had aangeknoopt met den Keizer en de bijzonderste staatslieden van het kiezerrijk. Maar het was hem onmogelijk zich te vereenigen met voorwaarden die strijdig zijn met zijnen eed en de kerkelijke instellingen. De Kerk, zegde ten slotte de Paus, treedt niet op burgerlijk gebied. Zij wil slechts ééne zaak dat men den Kiezer geve wet den Keizer toe komt, en aan God wat aan God loekomt. Voor het geluk der volkeren behooren beide mach ten eensgezind te handelen. Italic. Het nieuw ministerie is donderdag te Rome voor de Kamer verscheden de heer Deprelis heeft eene verklaring uitgesproken waarin hij van alles, behalve van de bijzonder ste, de Tunesische kwestie spreekt. Ook is zijne rede niet zeer wel opgenomen en men vóórziet eene nieuwe krisis of wel eene ontbinding der Kamer. De heer Massari heeft mededecling gevraagd van de stukken die op de Tunisisclie zaak betrek hebben: de minister heeft zijn antwoord uitge steld, daar hij die stukken zelf nog. niet gele zen heeft. Het tusschen Frankrijk en Tunis gesloten waarborgtraktaat is in den Journal Officiel alge- kondtgd en in werking getreden. Met den bey van Tunis heeft de fransche Republiek dus de zaken in hel reine gebracht, maar dit belet niet dat de fransche troepen nog vijanden op of na bij het Tuniscbe grondgebied te bestrijden heb ben. De croumirs en andere Arabische stam men moeten nog getuchtigd worden, zoodat de fransche troepen er hunne operation voortzetter). Bovendien is in Algerie zelf de toestand niet zooals hij behoort te zijn. In de provincie Constantine zijn eenige cadis en andere aanzien lijke inlanders in hechtenis genomen, ten gevol ge van het ontdekken van een muzclmansch geheim genootschap, dat in betrekking stond mol de regeering van Tunis. Spanje. Het gouvernement heeft besloten de algemeene verkiezingen in Augusli aanslaan de te doen plaats hebben. De nieuwe Cortes zullen in September reeds vergaderen. Rusland. Aller oogen zijn thans op deze streek gericht. Wat zal er van dit land gewor den, vraagt ieder zich met onrust af. Zal Alex ander II aan de geheime werkingen der nihi listen ontsnappen en zijne despotieke regeering veranderen, of wel zal hij opgehilst door de courtisans de dwingelandij ten lop drijven, om eindelijk, als zijn vader, onder het moordtuig zijner vijanden te vallen. Ziedaar de beide ui tersten waartegenover het russische rijk zich bevindt. Blijven deze twee woelige werkingen stijf hoofdig in hunne werking voortgaan, zoo voor ziet men onvermijdelijk binnen kort eene nieuwe botsing waar de keizer het slachtoffer zal van wezen. Mjcssón uit den Geuzen-Cate chismus. I. Van do tien geboden des duivels. V. Wat is hel kort begrijp van alles wal wij, om goede geus te zijn móeten doen? A. De wel van den duivel in tien geboden ge deeld. V. Wie heeft de tien geboden gegeven? A. De duivel zelf heeft die van hei begin voor gesteld aan de drillen oliepassien der menschen; daarna aan hel heidendom gegeven op officiële welhoeken geschreven, en Luther, Voltaire, de vrijmetselaars (n andere propere deugnieten hebben ze vernieuwd in de eeuwen van refor matie en progres. V. Zeg de tien geboden van den duivel? A. 1* Ik ben de lieer, uw meester, gij zult met den God der katholieken niel komen voor mijne oogen; gij zult mij gesneden standbeelden en gelijkenissen qprichten in den persoon mijner bezetenen op aarde. Gij zult die aanbidden en of- licieellijk eeren. Gij zult den naain van den God der katho lieken ijdelijk gebruiken en vervloeken. 3° Wees gedachtig dat gij den Sabatdag niet heilig maakt. 4° Verwensch uwen vader en'uwe moeder en help ze in ’tgraf, opdat gij in weelde en gebras moogt leven op de aarde, 5“ Gij zult doodslaan of doodschieten zoo ’t past. 6° Gij zult overspel doen; maar vlucht de gen darmen en Tkot; de eerlijkheid bestaat daarin. 7° Gij zult stelen, en liefst van al kloosters en katholieke scholen. 8* Gij zult tegen uwen naaste, eh bijzonderlijk legen priesters en kloosterlingen, vqlsche getui genis geven. 9" Gij zult uws naasten huisvrouw begeeren; maar nog eens, let op van de tribunalen. 10" Gij zult zijn huis begeeren, bijzonderlijk als’t een klooster is of katholieke school; zijn land, bijzonderlijk als ’taan de kerk toebehoort; zijn knecht en zijne dienstmeid, zijnen os en ezel, en al wat hem toebehoort, als het kan zijn, zonder dat het in T openbaar gekend is, of ver volgd door de justitie, die noglans nog al ver draagzaam zijn zal voor u. V. Zeg de tien geboden des duivels in rijmen? A. Bovenal vervloekt den christ’nen God; IJdclijk zweert, en drijft met hem den spot; Viert geen heiligdag van al te gader; Beschimpt uw ouden vader ende moeder; Met wil of met werk slaat papen dood; Doet overspel en onkuischheid meer dan ooit Wacht u van niet te stelen en onrechtveerdig te [leven, Begeert T is gelijk waar of wiens bedgenoot, Officiële Dieverij. (Nog een stek aan T Vuilb’ek.) Wij herhalen nog eens dat de wet van 1864 op de studiebeurzen en fondalien eene schreeu wende onrechtveerdigheid, eene ware klaarblijklijke die/te is, en de inpalmingsbesluilon van kloos ters en katholieke gestichten en scholen schan dalig en onrechtveerdig. De liberale sena- teurs en representanten die, na die wet ge stemd te hebben, op hun sterfbedde waar men dikwijls klaar ziet bij honderd duizende franken gegeven te hebben als restitutie of scha devergoeding, waren ook van ons gedacht! En Leopold 1 die zijne pen in brokken op de tafel stootte, en zijne excusien miek bij den Aarts bisschop, was er ook geenc groote liefhebber van! Boven de menschelijke wetten, indien men zulke rooverijen wetten noemen mag, zijn de wetten der eeuwige rechlveerdigheid, en de rechtveerdig bekomenc eigendom is een natuur lijk recht, waar niemand iets aan te wijzen heeft of te seherreweggenWat de noodzakelijkheid van die wel aangaat om de liberalen hunne gilelbeurze te vullen, en hun de gelegenheid te geven om den luiaard te spelen en te brassen met katholiek geld en goed.... hola! wij missen om de misbruiken(?) door de geeste lijken gepleegd te beletten stijl (vuilblek). Wij zullen dat udvlugtsel eenen andere keer bij de vleugels pakken, en kortvleugelen. Het uitvlugt- sel van het Vuilblek, over acht dagen, was de beslissingen van sommige tribunalen, wij heb ben het ookgekortvlugeld tot legen't vel! en van eigen, zij hebben beestje laten zachtjes neder- zakken! Nu geven zij, benevens de noodzakelijkheid van dewet(?) van 1864, hunner laatsten en schrikkelijksten slag, die ons arme sukkelaars zal doen in T zand stuiven en in gruislamenten vliegen. En hoe schrikkelijk valt die slag wel? Hewel zeggen de scherpzinnige geuzen de katholieke ministers hebben er anders over gedacht; zij hebben de wet noch afgesebaft, noch veranderdzoudt gij nu nog durven zeg gen, geachte lezers, dat de hersenen van onze Apenkinderen (de Geuzen) gekwetst of ver schaald zijn? Ziel hier onze antwoord. De ka tholieke ministers hebben altijd gedacht gelijk wij en alle rechtveerdig^ menschen, over de wet op de studiebeurzen; leest liever hunne rede voeringen te dier gelegenheid uitgesproken! Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. En kerkegoed. ’tzij klecn, maar beter groot. II Van de vijf geboden der vrijmet selarij. V. Zijn er nog andere geboden die een goede geus moet onderhouden? A. Ja, voornamelijk vijf. V. Waarom zegt gij voornamelijk vijf? A. Omdat er nog andere geboden of wetten der Vrijmetselarij zijn, zoo als de priesters be spotten en beschimpen al waar men kan; de religie door den modder trekken in vuilblek- kens; zeggen dat er niets veranderd is aan de nieuwe schoolwet; de armen, weduwen en we zen verdrukken; in een woord, liegen en be driegen en vervolgen tot dat het doel bereikt is, V. Zegt nu de vijf voornamelijke gebodeh A. De geboden heiligdagen zult gij niet vieren; Nooit geenc misse hooren of alsan niet met [goede manieren; Al de geboden vastendagen zult gij breken; Gij zult den priester nooit van ’s leven uw [biechte spreken; Noch nutten, zelfs te Paschen niet, ’t lichaam [des Heeren. V. Wie heeft die geboden voor de goede geu zen ingesteld? A. De oversten der liberalen, Tiste zeggen de franemacons, die ook de wereld willen ver anderen in eene dierentuin of een duivelsnet. V. Zijn wij schuldig die geboden der franema- £ons te onderhouden? A. Ja, zoowel als de duivelsche geboden, aan gezien zij gegeven zijn van degenen die in din duivels plaats ons regeeren. Z DE VEURNA ■V l<-i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1