o co £_aj MxJJ IÏÜÏS ACHILLES EEMANftïT TE AAÏ.ST. IJZERDRAAD n doorvloéiiten (g. gaivnuiseerd aan 12.-n 14 cenlimen den ©EBBO1S©EBS VAND&R SMISSEN GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL Dg WINKELIERS ®1W. ilIHMHID <-«-ni£c Hgenl voor IIcIkIc val1 l-til I LU CQ CD IIS 1,0 TE KOOPEN komen Een rchoon en hebbende v< rseheide hem d< uiers, in |p cc g ANTWËÏÏPËnt SCimKOKDIGE MESTSTOFFEN UAIliSi gezeid S***’ Dcie pillen, Iterate purgeermidd” verenrzaken niet nc alle tijden en n>d worden. Zij uit het lichaam Jnj’" taak van alle kwalen- Een gematig, doel* is de waarborg eener De jaarlijksche v? deier pillen in de teekant, waar de nie*1 gebruiken om du gt’1*1 nnrgsaam de popular® remedie I) HE HLS Frèfe^G' conecssion- nari-sen. z z BERICHT. w w ij Hl s w tul H I ij oü FRANK PIAMAQ niel 1 s slfë Heb ik eene leverziekte? LEENKIX VAN KAPITALE NI. I 2.5 - UJ CQ J FRANC Mpar an FRANC PAR AN fr. :n 4 I CD -] FRANC *1 PAR AN VERVOLG 0 ui 0 UJ L> >1^ RENI van M,er Benoit VA’NDENBERGIIE, NOTARIS, te Housbrugge-Haring he. BRI XELLES, 5, 111 E DE LOXUM, 5 €c Alonitcur Gclgc ••ET~ s j K A N TOO R van zt«n 8 5 •1 F1 71 -Z S 5 3 i? o 7: n O 0 w Q P O z O LU LU z ONTVANGT MEN GEDURENDE i Voor ZES FËWÏ Behalve de twee bladen en don Ahnanneh, LA tOTE DES FARIILLES fde B__ KLEINE RENTENIER, I. Arenbrigslraat, BRUSSEt,, 1. Arenbargstraat. <:LEREK, te VciITne. w FRANC *PAR AN 5 - 1 Z - - 4 S 2! 2 4 ■5 W llEWKKffl rechte, half schuinsche kenUdat hij eenen wii slach van zui- WA ver getrokken 3" L’ALRIAHACH DU PETIT RENTIER een ichooa boekdeel van 320 bladzijden, afwisselend» genen beplanten hüf, OOk dien- L t si-è “I j h* 1-50 1-25 aan de t 25 - 14 - 28 3 De Brandverzekering*- A Ï2> aren groen lilaverliooi te koopen bij Arseen Brüvvaert, ie Veurne. ccn vertrouwclMk zonder gevaar te O UJ 1-40 1-00 LU l- n DC UJ CO van lO.OuO, io. Groot e Marl.t. loorfjc voo'.zw ii vin hoven- der verknopingen van den Solaris DE CAE, tc Veurne. April verhuisd is i Klav.-rstraat, nevens Hij recoinmandec Aanstonds na bovenstaande Vendilie zullen openbaar ver kocht worden in hel Gemeentehuis, d< de rVfaaigrazen competeereode aan de kerk en disch van Bevaren. regelmatig fijne eetwaren len aan prijzen >en aan 1 -50 de kilo u HAKTOOK .VBnrktpi* P' 22 :;o - Q Sa?* tZ Abonnement puur route la Belg.que A ENYoiMl h.N TlAlUHr.S PUSTE, A £3 DF.S Valeuts o Cc-is Journal finanritr p.iraissanl huis lei dini,inches .wc 16 paires de fexle. TI-j TDOI’J.tSTIL I ur inn* dri» llonr»f*« rfr llrttvrllr» rt <lr Paris nnc rm- i|»n< raln dm tataars - •rbilrat'Ps atanlatpuv la rale «(Bridle dra informations Cnanrirrr* di*« dommcnta InnliU la Ihtr I FT? offltlfllr «lm Tlrigm «Ir luulrA ialetir» lli lqm ri Etranijerr.*. -’a P’iOPRItTÉ DE LA BANQUE OcS V1LEURS a L01S. 1 De cchtgcnoolcn Wnnisoutte-K ''hic- ntnii, herbergiers in den Cai'é belge, Groo- ie Markt, te Veurne, maken liet geëerd pu- ilick kenbaar, dat zij den Winkel vm> Kriliileaiiersvvisren, door hunne ouders vroeger gehouden, voor eigene rekening zullen voortzelten. in hun huis den Gate en dat zij al hunne oliegoederen van aan zuil- irverkoopen aan prijs van Men make het ruchtbaar. ■2 U s= S - J - 2 -J 44 Notaris O Ut N D E te Wulveringhem. Door verandering van tvóönst. Uit «Ier lutta.l te lioopcn i,t te pochten i Eene Hérberg met winkel ei. achterkom*. stallingen en hovenierhot, dien stig voor liminerliën, wagenmakers of an dere stielen-, %'oit te pochten Twee Woonhuizen, ook dienstig voor alle ambachten, al te Adinkcrke-dorpphals. Te bevragen bij Fduaiui Waeyaeiit, her bergier te Adinkerke. lloogstaede. bij den Gaapaard. koopdag van Huisraad, Kuipten Kernailaani, Zoid-en Wagen harnas, Beestialeu en VrucJiten te.Velde. h?/DÉPOSE\ 1 p] o. O x- om i ure tra middag-, ter hotstede en c; landen gebruikt door de echtgenooieu Pceren-Sampers, te Ghyverinchove, bij de Drié Boomtjes, koopdag van Bee:-tlalen, Zool- eli Wagenharnas en Vruchten te velde. rViaantla^ 4 Jnli om 3 uie na middag, ter herberg Zwam, venditie van aouoasïïj voorden Ontbloot van 1881, wassende op de partijen genaamd de 11 Gemeten, de 5 Gemeten en de 4 Lijnen, in den gemecuen broek. Reninghe (noord-over). 10" Eene Weide, groot II. 4-17-00. sectie A', nummer 216. Oostvletoren. 11" 11. 1-18-89 G. Maaigras, sectie A, nummer 66. tilinsdag Augusti 1881, éelgd. om 1 ure na middag, ter hofstede gebruikt stonden door vrouw de wed" Rooryck-Wenis, te factuur. uit der hand, om ;.an- stoirds in gebruik te kloek Woonhuis, loopenden meter, dienende tot het afsluiten n- en bovenka de Brcydelslraat. te Lio. en dooi Vrijdag fl «Vuil SSWfl, voor den iciNtel. melgcwiii van 1/2 per 100. en op Vrij<li»K i5«Siili daarna, voor den definiffeven Toeslag, telkens om 4 ure na middag, te Vinehem, in de Ie verkoopei herberg, bewoond door de verkootiérs eehl- genooten Cerdobbel-Ryckeboer, openbare verkooping van Een groot onlangs herbouwd Woonhuis, ten diénste van herberg en winkel, genaamd deStir, samengesteld uit verschelde plaatsen. 3 sliapkaniers op den zolder, schuiirken koei’en zwijnstallen en verdere gerieflijk heden, te Vinchein, tegen Wulveringhem dorpplaals, op 1G aren G2 centiaren gron van den dóch van Wulveringhem, m t 60 fr. ’s jaars, boven de.lasten. Pl’ijzijder buffetkas en fournois, der frnilboomen en hagen, Aanslag met de geldtelling. VOOR J.» ACHTEREENVOLGENDE I weken ONTVANGT r'.xM dagblad gevende eiken avond nude Beur;, do koersen vuuaFle oHIri^el u«-kwouerde waarden en de laatste men goduro nde JflAH .flitanciélc nieuwsjos, bus 3 bladen, gedurende één jnar voor 6’franks. door het toezendon vni* postzegels of postmanduten aan het adres der BANK VAN DE lloiidrrdag 3 t° «Buli 188Ü. om 1 ure na middag ter ho'stede de Torree- le, gebruikt door de wed’Gabooter, teCoxy- de, dicht bij de stad Veurne, koopdag van Huisraad, Kuip- en Kernailaani, Zvol- en Wagen har nas; Beeitialen en Vruchen. Sïinsilag 30 .Niïli B881, .y, oj' Gebruikt door Des ré Laleman, lot I Oc- bii Vervaardigde vette en derzelver grondstoffen. J Vnnr nriiznn nn vaurwtruulnn 1 l AH7A I Hot besto naait j handwerk als tTpach" liesti-aat, te Ven ril - Zich te vervoegen met i igendomstilelen bij CLAhiS- piorimond DEE1 PTAMfl*1 vnn a"- sheh, komende t.i I IxilVUi) de beste huizen van Frankrijk en Duitschland. I mil UO en schuinsche koorden. PïAKinC! voor Beginnelingen en an - liil-JUd dere. 1‘i-nchtpiiviioH. Waarborg. Gematigde prijzen. Drie jaren tijd van betaling. 1HCU<>(>1:, 83. Steenstraat, bij de statie Als men coinplant betaalt krijgt men CotipoisN Comnierciaux» Te Antwerpen kan men i van rechtstreekschen oorsprong bekomt builen alle concn ren lie. Fijne gerookte Ardeensche Heipi Westfaalsche Amerikaansche Kuggeslukken, londer. becnefi. Geldcrsch Spek, £elar- derrd, t’huis gezonden per 10 kilos (gesorteerd fijne Mokakofli, gebrand igebrand aan fr. 1-25 du 1/2 kilo. Kvooi Kellie, J. STHUYF. Rhynvest, te Antwerpen. eene Belgio van lm70 als koste- Voor prijzen en voorgaarden zie onze prijscouranten. /kgenlen worden aangenomen voor iedere getui-' nte. van w< iden, meerschen. i> lot bevrijd der hagen, bi| UFO hFHAl HT, teSweve- de nabijheid der markt en den uiig :iig tegen ^h'-m (KdVlrljk). 0vu ig verzending van stalen. Elk or.u r van 10<J0 meters wordt vrachtvrij gezonden. geplaatst onder het toezicht der Belgische landbouw,statien. ’nV’nirrïTTrjl De Brandverzekering* DÖIlluuli* Maatschappij 8iKUV»c- is door een kapitaal van tien niillioen franks, IMEN ABONNEERT ZICH vertegenwoordigd (RforM. A. VUYLSTEKE, w.u—,ju_ inspecteur te. Moorslede, vraagt Uoofda- centen voor de provincie West-Vlaanqe- ren, in al de stéden en dorpen, waar dezel ve niet vertegenwoordigd is, mits groote coméaissie. Voor die plaats te bekomen. zich te begeven bij dito VUYLSTEKE. Tarwe, hl. nieuwe Rogge Sucrioen hl. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten Prijx aan welki bakkers, te rekeiic zullen verknopen I halfwit. G2 cent Bcrsru |F Witte tarwe- kwal. 22 18; 3’ k« sucrioen 12 95;hav snijboonen we --lijnz.aa -winterkooh 0 00; vlas per h;| soort 1 25 a 2 08; i short 0 a 0 «*rtretaiiren v. in korrrspondenlic til Dnnikrrko-Vrurne Gen fi 08” Gltweldr-Veiirne-BrU' 5 42, 0 30” VcuriKt-Dixntude-Lich 12 23, 4 24, 6 19. Lichter.elde luar Veu 7 45, 8 58” (De treinen met tw< Cortcniarq, Handu ke en Avecappelle. Bmsscl Gent-Veurne-L i 5 50’. (De treinen n>< treinen. Gent-Thielt-Lichter.y» 1025’, (11 50, 6 61 Nieuport (Badplaats;-l 6 55,8 50, 11 13, 11 Ni<up<>rt(stad)-Diimude II 32, 2 05 417, 4 53, 6 25,8 22, 9 31 Veurne-lluiiikerke, 8 C naai Ghyreldo alleen 7 18. Oostcnde-Cortcni., 6 03 7 21 Te bevragen bij M. Ch. De- Kort -7 27 Kortrijk naar LichterwT 0 4l, 9 00. Do BESTE SUIGAWS; W w R mai’liii'ii als w i taW, zijn die ilor TE PACIFlTEtf, Om ten vollen in gebruik te treden den I4"1 October aanstaande, eene Schuur mei Stallingen. Wagenkoten. Erf en Aalpul, be nevens eene Werkmanswoning. Zolderingei en eenen groote» Hovenierhof, thans ge bruikl door sieur Fr. Deiieiigii. alles gelegei Bewesterpoort. tegen de stad, langs den kei wegen de vaart naar Duinkerkc. Zich i. bevrhgen bij den heer A’tliovil-Meclereq Zwarténonnenstraat, 16, Veurne. •*4 t=L, de kerk zeer wel geschikt vooralle ueeiing. Te bevragen bij de eigenaarster de w d Lagaye, die hetzelve bewoont. F sr s et: .^5 Qj rl De zoo dikwijls i'E'lll 'J noodlottige oplos- ,!li;":J - sing dezer vrees lijke ziekte, maaki !.ï*KI' ij d it vele personen vreezon erv;m aan- «edaantezijn.ZÜ 1 Vï'zich ziek TO» 111 ün8esli:^ ll;' '■Ki1 -él «EfflVy de maaltijden. Zij de maaltijden. Zij a hebben pijn in de j lenden en deii rug. als zij eens- eensklaps opslaan zij gevoelen eene soort van zwijme ling; hel land- vleesch en de tan den worden binst den nacht met kleverig slijm bedekt, en de mond heeft eemm onaangenamen smaak, j? sj De ademhaling van den zieke is moeilijk. 2 hij wordt verstopt, zijn gelaat wordt bleek (i hij heeft altijd zwarte punten voor de >ogen. Al deze kenteekens doen zich beur- eiings voor, zoodanig dal de zieke zich reeds dikwijls in eenen gevaarlijken toestand bevindt, vooraleer hij hel gewaar wordt. Maar hel is vertroostend van Ie weten dat di GENEESKRACHTIGE SIROOP SEIGEL eene bijzondere bereiding tegen deze ziekte il deze kenteekens onmisbaar doel ver- Iwijncn. Onmiddelijk na de maaltijden, bij kleine hoeveelheid genomen, mist zij m o't van de moeilijkste gevallen te genezen. Zii is ook even krachtig legen de slechti spijs vertevring. nu SIROOP SEIGEL is te bekomen in bijna al de goede apotheken van België. A.-J. WHITE, eigenaar. Londen Door de goede h zijne lage prijzen, ni te winnen. Voor verdere uitleg? brief bij elke doos fje’J Prijs fr 1 50 de STANDAERT, DEPOTS Te Vcu*| Dixmude, bij BH E E’ T S AN I WERPEN. Pruy11eHblirt.1t. 6, KOR I RIJK, Mtiucroii-Ji-.mI BRUGGE, Gouden Mandeken. N. R Elke z.ik drangt gepl.iatst mink. 1IWI—1!— i Het vbtamseh weekblad DE KLEINE REKTEKIER y dat eiken zondajr cen vertrouwelMk Te koonen I gesprek van Peken Voorzichtig mhouat, ever de kunst om zich zonder gevaarte I I verrijken, en verders alle nuttige inlichting» n voor spaarders mededeelt. WM, LE PETIT RENTIER iiiEhoUtL, inhoudende de lijsten van al de belgische en vreemde SthoOD Renteniers- of BlIT- 1 trekkingen on de laatste’ktibrsun der op da P.<>t:rs njet gekwoteerde waarden. gCl'Shuis V3D Sl'lgicM StulllH I m ..JiuitKegcveneiiueliiiiiL-fn inboudenda. n«a. unyeeme iilican stig voor boerderij, gestaan ne- Cortemarcq-Oo*ten<lc, vens de Voorstad, te Vcurne, 7 18 laa,st bewoond door M. den r ----- kapitein Hans. Seffens aanslag. c.>.temnrcq.ijpOr, 20,tHI0 Ir. <-n daarboven zijn b •scfiikbuar, mils goed bezet op onroerend goed, aan den in- 11 111 1 I I' ^‘i''h te vervoegen met eiffemlomstilelen 1 PIL, Noordbrtig. Ie Dixmude. IsllKjWlfiili H .Will SvïLHb S^liW op korte termijnen met loopende rekeningen op openbare fondsen o/ op tiree gofiLp kende handteekens. V issi.Ls en Banri i iuiamii:i.ix..i Bciii'mii tiers op komptanl, OeldHtortinErn op titels. Lscompteerea. wi.m.jiEstmMi'h i iu.\ en uilwisselen van alle wisselbrieven, effekten, helot en en alle andere handclswa.irtleu. UAI$l’i<i-PlIa, Noordbrug, Dixmude. i i 3 Zi 'D h> a «li ft o ±527 c o- Te ktiopen oh der hancl Eéne Scliooiie Hofstede, en II. 7 .“>7 C. Frf, te Woumeii bij 't.dorp. l - tol er 1881. Inlichtingen Lijden eige J ffaarjJAN DEFF.V’. R,ie ÉcssetK öt '1' den Notaris PROOT, te Woumen. Franco volgens Heliefle). Eenig Depot van fr. 1 - 4 1 en oii| Fenige uoiisigihit.n Voor elke bestelling boven de 20 fr. wordt allcrscliounste kaart van lome premie gegeven. lïnniTïZHV Venekcide en volkomcne get:e- llii F I lli Ti ting op drie m tandun tijd,bewe- 1*11 LJ Uil Li Itxen door 12,00o cerlifiuaten. De ni(>eilijkste breuken worden téruggehouden met bel grootste gemak. Ziekte der vrouwen, dooi zakking der baarmoeder, enz genezen ponder ring (pcss.tiie) Onmiddelijk vei liehing Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J. VVAERSEGERS, breukbandmaker der hospi talen en van hut leger, commandeur en ridder van verscheideneord» n, voor verdiensten aan bet menseh- dom bewezen, Groenplaats, 55, Amwerpen. 4Jfi>

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4