ft j rwiim:. publiek bekend tc ma- komt tc openen van alle KKiftStN. Mill SPILLEN Heitw-pUleEi. 1 1 gehad dochlërkcn. uil de matnzelschool te trekken. Wal mag daar ouder schuilen? OoitE. Uil Alveringbem Zekere wel opgcvoedc dame, groote voor- 1 meerderen deel der 1 morgen, het brood per 1 t/2 kilo. 80 i V- t' ICechtcrMjke Kronijk. Zijn door de koÏTe'Öiioiiiiêle Rechtbank van Vcurne i veroordeeld I Zitting van 39 Juni. Tallinn Rare!, zadelmaker M. Lenssens, thans ontvanger te Wueslwezel (Antwerpen). Een koninklijk besluit, van den 1 Juli o ^■2 C t 3? - tg sTrt ft 'ijkj, i Juli. ode 21 -tarwe I’ 1 rogge - 99; booneii 17 6C>5 trwten --[>hiu- zonierkoolzaad aardappelen 'i° 1 72id. eerste 'i l 0 a 0 3de vlas 0 Prijskamp ingesteld door de stad, Driejaarsehe Ossen le premie. Jan Joncheere, te Veurne; 2e Desire Declerck. tc Goxyde; 3e Jan Jon cheere, voornoen.d. Tweejaarsche Ossen le premie, Lod. Vermeesch, te Honihem; 2e Desiré Declerck, te Goxyde; 3e Ber nard Jloiysse. te Bulscamp. Driejaarsehe Veerzen le premie. Pieter Gantois. te Leysole, verkocht aan Aimé Dobbelaere. slachter te Veurne; 2e Lod. Markey, te St. Jacobscappelle; 3e Karel Sarrazyn, le Vem-ne. Tweejaarsche Veerzen le premie, Karei Laevens, le Vem-ne; 2e K. Sarrazyn; 3e Honoré Cornille. tc Goxyde, verkocht aan Arseen Vandendries, slachter te Veurne. Koeien van allen ouderdom le premie. Karei Vandeiibróucke, te Ramscappdle; 2e David Macs, te St. Jacobscappelle; 3e Karei Opsomer, te Sl. Jacobs cappelle. Ossèjaarling'en le premie, Frans Denecker, te Adinkcrke; 2e Lod. Vermeesch. te Houthem. Veerzejaarlingen le premie, Jozef Billiet. te Al- veringhem; 2c Frans Vanhee. te Honihem. Schapen le premie, wed" Ryckewaert. le Goxyde; 2e id., beide verkocht aan Aimé Dobbelaere, slachter le Vcurne. Nerkens: (groot ras). Karei Ryckewaert; (klein ras), Arseen Vandendries, slachters Le Veurne, Prijskamp der landbouwmaatschappij. Driejaarsehe Hengsten le premie, Engel Druwé, te Veurne; 2e wed” Ö.-raer, te Zevecote. Hengsten van -i jaar le premie, wed’ Osaer; 2e Engel Druwé, voornoemd. Merrien van 2 tot k jaar le premie, Hendrik De- ceunynék.' te Caeskerke; 2c Pieter Vercamer, te Steenkerke. Merrien van 4 jaar le premie, Jan Florizoone, te Wulpen; 2e Karei Glaeys. te Goxyde. Jaarlingstieren ie premie, kinders Rommelaere, te Caeskerke; 2e Lod. Aernoudt. le Ghistel; 3e Engel Portier, le St. Jöoris. Tweejaarsche stieren le premie, Karel Defever, te Eessen; 2e Honoré Cornille, te Goxyde; 3e wed” Vanhoutte, tc Westende. Jaarl ngveerzen: le premie. K. Laevens, le Veurne; 2e Desiré Declerck, te Coxyde; 3e Jozef Billiet, te ALveringhem. Bekalfde veerzen le premie. II. Cornille; 2e D. Declerck; 3e K. Defever voornoemd. Bekalfde koeien 1c premie. L. Aernoudt; 2e L. Vermeesch; 3e I). Declerck, voornoemd. Lot, van k melkkoeien le premie D. Declerck, Se wedc Ryckewaer 3e L. Vermeesch. voornoemd. Schoonste Beir Jan Florizoone. le Wulpen. Schoonste lot van 4 schapen Premie,'. Frans De* erop, te Bulscamp. Lot van 5 kinnen en 1 haan Premie, L. Ver meesch, voornoemd. Prijskamp der provincie. ^maanderhengsten le premie, wed' Vandaele, te Veurne; 2‘Lod. Veréecke, te Dixmude; 3“ Hen drik De Cao, te Wulpen. Trekmemcn le premie, Karei Cavcreel,te Rams* cappelle; 2e Jan Florizoone, te Wulpen, Een koninklijk besluit van den 49 juni be machtigt het bureel van weldaad van Wul- i veringbem, aan den hoogsten prijs van den 1 etirnn;. liters. 29 juni u ii so, 31; *!-ooi, i' r.ü i n (A Schoone Woon- tv huizen in do Sla- Te bevragen bij M. zelfde straat. L Mfr maakt bekend dat hij met 2? Verselhi3382ge iSjdhsgen 'Ziehier den iiilslag naden avlijkschcn prijs kamp van becslialen die zaterdag alhier heeft plaats 33e i>B*ai2«3ki<»k» De geuzen luiden brand! Er beslaat lauwheid en onverschilligheid bij eeuigc liberalen van Veurne, zegt hel vuilblek, en liet wakkeil die onverschilligen aan om de strijdende liberalen bij ie springen en om krachtdadig met tien de pries ters op politiek gebied te bevechten. Is lang .lat wij weten dai er hier in Veurne veel mensclien liberaal zijn uit belang, uit men- sehelijk optiek'., uit gedwongenheid, en geenszins •uil ovefiuigiiig (’t geen zelden of nooit gebeurt ■of uit boosheid! Wij hebben er ons van kunnen overtuigen tijdens de laatste stemming voor de Kamers: den laatstee zondag voor de kiezing was er vergadering voor de twee partijen; de liberalen liepen been en weder al schrreeuwen e» lawijt maken, en hadden al opgezocht wat zij konden om eeneu grooten hoop uil te maken. Vele kiezers waren daar geheel en gansch tegen hunne gocste; T was gemakelijk om zien ook binst dal de stoet over de markt voorbij ging. Kijkt, zei M. Visart aan de katholieke kiezers vergaderd in hel lokaal van den katholieken kring Indien gij wistet hoeveel mannen die daar gedwongen meeloopen en voor mij zullen stemmen dmsdag aanstaande, gij zoudter van en verwonderd zijn; maar laat ze maar gaan, wij kennen hunne gevoelens en gesteltenis. Eu de kiezing beeft aangewezen dal bij waarheid sprak! Indien de aanstaande gemeeutekiezing, mi dat. iedereen vrij is, en dal ze mei geen dertig, veertig te zameti naar de Espêramw zullen moeten gaan om hun GETEEKE.ND brietke tecontvangen gvhjk eeiiijds, zuil gij. heeren liberalen, liet- zelfde zien getiemen! Die schijn-liberalen uit dwang, welke gij lauwe en onverschillige libe ra .en noemt, zullen dan van hunne vrijheid gebruik maken om te stemmen volgens hunne iiiinge oveit'iigng en consciëntie. Ten anderen, T en is niet le verwonderen, dal cr sommigen zijn, dié eertijds bedrogen door herberg pi asu en slechte schijnbeillige gazenen, nu beginnen de oogen te openen de ongods dienstigheid, de goddeloosheid van hel libera lisme» begint meer en meen boven te zemmen; de maskers vallen allengskens at en de afgrond waarin die goddelooze en zedelooze pari ij do maatschappij noodzakelijk moet storten, begint ontwaard tc worden in ai zijne verschrikkelijk heid! Andere redens nog, zooals schandige ver drukking der katholieke armen, zotte onkosten gedekt mei bet geld van iedereen; uitsluiting van katholieke neringdóeners; in een woord, alle slacb van maatregelen die een weldenkend menseb noodzakelijk moet afkeuren, doen bij velen, de vooringenomendheid voor de liberalen verminderen en zelfs ten geheele verdwijnen! Wie is er die nog een weinig godsdienst en consciëntie hebbende, de strijdende liberalen waai lijk kan genegen zijn? Niemand; en ware liet tiieldaldie strijdende liberalen van de erg ste dwingelanden zijn, hel getal lauwe en on verschillige liberalen zou van dag tol dag ver- mindeien. standster van het officieel onderwijs, komt haar .dag, twee- titels te verkoopen der'openbare Belgische schuld, te zomen bcloopende tot 78G7 fr. 73 cl. om daarvan eene som van 5000 fr. in leening te geven aan gemelde gemeente. Bij koninklijk besluit van den 1 juni is M. Duquesne, ontvanger der belastingen te Watou, in dezelfde hoedanigheid benoemd te Zarren hij wordt te Watou vervangen door T Schijnt dat op zekeren dag onze stadhuis- dii/en uil bunnen slaap ontwaakten. Na zich wal de oogen te hebben opengevreven, zagen zij op eons een groot en nuttig werk te verrich ten. 't En isiïogiansï Sasjebrugsken niet; maai de verlenging van den ijzerenweg tot aan de Nieuportbrug. Spoedig een stuk papier zwart gemaakt en naar Brussel gezonden. Edoch! T schijnt dal liet antwoord maar niet wil afko- men; ‘l was nog eens gelijk altijd.... te laai!.... Waarom hebben onze verlichte bestuurders daaraan niet gedacht vooraleer liet bestek der werken van de Nieuportvaart opgemaakt wjerd? Hel nul dal nu bestaat, bestond dan ook. Maar ’t is waar, zij sliepen Mm schrijft in bij BONHOMME-RWCKASE x’S, drukker-mtgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Vcurne. ligie, en de priesters meer dan iemand zijn van Godswege aangesteld om de religie te verde digen. De rechtzinnige liberalen zijn daarin met ons ’t akkoord M. De Laveleyé, leeraar in de univcrs’.tcil van Luik, i.-idikale geus, schrijft dat l:e' liberalisnitis juist ’t tegenovergestelde is van de katholieke religie; bijgevolg, dal de katho lieke pilasters, indien zij willen hunnen pliclil volbrengenmoeten ópstaan legen al wal libe- ralismus beet of verdedigt, en de groote geuze- gazetlen spreken dagelijks in detizclfden zin. Zoo, Vuilblek; zwijgt dan van politiek gedrag der geestelijken; zijl rechtzinnig, en zegl dal gij de katholieke religie haal en verfoeit; dan ten minste zult gij waarheid spreken, en ler- zelfde tijde geene menschen meer bedriegen Ons Stadhuis. Ons Veurne. 'k Stond daar verledene week óns stadhuis te bezien en te bewonderen. Wal is het toch schoon! sprak ik. als men bel in zijnen vroegè- ren slaat herscliapen ziet; T is jammer dal men daaraan niet begonnen heelt over jareh en jaren. Eti onvoorziens ceti ander gedacht schoot mij te binnen OVeurue, zei ik. vrije chiistene stad voorheen, hoe schoon zag ik u, waa.il gij van de geuzerij verlost en in uwen roemrijken staat van weleer hei kozenEn eene geheime stem riep mij toe Nog drie maanden patiëntie. Een die verlangt. E/iSiea'isSe ur-vels» Zoo ’t schijnt moeten al de liberale gevels gc- geschrecpt en gewit of geschilderd zijn van van dezen zomer! Jammer voot hen wette v-rsiaaii dat sommige geuzen zelve niet kun nen geschreepl en in T wille gewasschen zijn Zij zouden voorzeker gekozen zijn in October! bedricgelijke ontvreemding *''en koninklijk besluit van don 1 Juli bemachtigt de gemeente Beveren (Veurne), door Lehouck Maria, huis- tiisschenkomst van hel Gemeentekredici, eene leening te doen van 50,000 fr. I M. Hendrik Vanstracsselle (van Vcurne), priester in ’t Seminarie, is tot geestelijken kos- ter van St. Pieters, le IJper, benoemd. 1 Merkweerdigo -verbeteringen aan het hotel van den katholieken Kring te I Oostende, Weststraat, 38. De hotel houder is nu M. Lecomte, die, 14 jaren lar^, op eene. zeer voldoende wijze, de restauratie van de katholieke sociëteit la Concorde, te Brugge, gehouden heeft. Men wordt er met Nog een woordje over het politiek gedrag der priesters. Dal is eene opwerping die de geuzen gedurig herbalen, om de menschen le verblin den! Het zijn waarlijk de priesters niet die hiin mei politiek bemoeien; maar de geuzen, die hen met religie bemoeien, of liever de religie i willen vernietigen; indien er maar spraak ware i van vaarten, postkantooren, convooien enz. enz., de priesters zouden nooit noch van kiezingen, I noch van politieke sproken; maar men onteert da katholieke kerkhoven; men tracht de kinderen te vcrgcuzen; Bara wil beslissen hoeveel mis sen cr tnogon gedaan zijn, enz., en daartegen komen de priesters, en zij zijn in hun recht. DO priesters die in bel hert zouden on- i verschillig zijn aan zulke zaken, zijn slechte priesters, ouweerdig van hunnen staat, en he- l dendaags is het een plicht voor hen van le i werken voor den goeden uitslag der kiezingenj Wij-beleven eenen tijd van strijd voor t' Kruis, of tegen ‘l Kt uis, voor de religie of tegen de re- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk nu de graanmarkt..Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mét de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimeri per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. R.cchtcilijkt eerherstellingen 1 fr. Een N' la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De. Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen'/ en ’tbitilenlaml worden ontvangen dóór het Office de Pubi.iciTÊ, Magdalenastraat46, le Brussel. te R nikcappelb-, lol 8 dagen gevang, voor slagen en wonden. Therry Desiderius, herbergier le Dixmude. tot 3 maanden gevang, voor met beklimming. Zitting van den 1 Juli. 1 vrouw Amey, werkster to Veurne, tol S boet, voor slagen en wónden op, Lodewijk Depoor'er. Knockaert Frans, werkman te Brugge, tot 40 maanden gevang, voor aahslug op do eerbaarheid met geweld en bedreigingen.. I H G o ra ;.<-t» vr r r kef :i. "fl. 7.ijn tl© zachtste en te- al de itirdecijneti; 1’3 iisl« ongem ik en mogen op goede maaltijd genomen r‘*i ul de ziekttoi, omdut zij ul de slechte \oehtcu, oor- idali» gebruik drier pillen l,‘'ii*;<>X'»ndli! id. ji tien dmzet d dcoien hi'tin, byvenal lat.”5 den ch tverl vwoizc’i'gri’ uio-d dhr te h««iil êlt. too- t gr it en goede uitvul van dczvj 1 .--.rnnudpleeg den united 'S. Eij dm riorf. iar H. •sint te !*.i b;ji D1-CLO9. dro j-t. tü Ak i rn VEUW\UU*£. '*"■1. j» Juki |MI;. -•• I. 5 55, II 10, 5 os, l tril,»,-! ;>5 C’ 7 j-, staan niet te >vu, Ev.Shcn, Oostl.i-r- •e Oio, p».»,v02«, getueEeiiil, aiju espies Dninker kr, 7 4 j '■in.7 •G«nit iOuwi l, k 577 06 cip U OJ 'J'ifjei. 7 06, r I.’,. V 09 51. jf! IK ei?., 40 L (Ct.9, 85? -a t 4 S 4 f2 'R. 3 I Ni, 8 <X>, - ÏX, s fl /Tf a 2-5, I«7( b4-(j .11 00, 1<55, 4 40 1 HandbocgsU a.it naar do rhetc der wcd‘ l.cuncs, al- schouwvager. --^^ri;at!V5E.Ci»‘' - -----ssazur..- - --««aKraM'Kfcw»»"--- lighcut zijner koopwaar en hij de gunst van eenieder JLj l

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1