1 st w H rtiffl Ö3 IM g i $1 dTWIig® i ra <i M w lift taM, iwïMLilIm\Tcu TH A.Uï.ST. rE Kdopsx:“;.rr-7Ü<: z' I ÊÉlffiM si IE KOOPEX: o py ©SBBCBSflEBS VAKDEB PA® SMKSSEW IJZERDRAAD ten Joórvlocbten .gegalvaniseerd), aan 12 en 14 cmitinien den >i in weiden, meerschen. en lot beviijd der mers.;. in de Breyd^tiaal. te l.oo. cn door|!^n' “fc0p\ ‘vSg v;:n stalen. Elk order van 1000 meters wordt vrachtvrij gezonden. 1LLERBESTE WEIDEN, TE VLADSLlM) Hl BERICHTMaatseh ippij CJtB.vi-l HEW ®l Veurne. heer.® ken -dat hij ecidj slacli van ziri- I ver getrokken lu 7] PAR AN JWEN ABONNEERT ZICH €c £tï-..Hidcav Lk c.e sU <i GELIEFT ZB TE VRAGEN BIJ AL DB WINKELIERS BERICHT. SC1IHKIOIG8 HSTSTOFFEil geplaatst onder het toezicht der Belgische j landbüuwslatien. z s 2 Hti 3 MFfJ «RnsucroT 7inu ,-.—..,..7 Fr cd rx 2^ - z i fa LÏ! V f J k- - -4 28 5 in w CD 0 _J a. Q Lil Ol 111 Lil Z LU p t—I B’ »-W -r* ^tijncsLa k-rlS W.S tïT1 q!? (l;> l>f 6 A 28 -y<-rfolg der rnkinjiingen van (It'll Solaris COHNILLE, /‘e Wulreringiiem. ‘”1? FDÜ" PETIT EELÏTIÈR Muis Karel Spilliairt 2J8.& BttSA KXOEIV aren groen I4lavcriiooip.^,TiuLTL'?.'’ ,""'.r te koopen bij Arseen Bruwacrl, te Veurne. ^3 Sa &JL3 £iziaJJ V» A lil- Ui gezeid ii óe SlhOOl’ SEICiEb is Ie bekorndi v;- La directioindc la snciÉrï: «i':i É- RA>4»;' puur favoriser l lndnstric N'alionale, a 1" ■i i 2 UJ CQ W ’•’1 FRANC I .1 PAR AN tp' liet bestuur dex* Algemecne iIIiiHtschappij A.-.J. WHITE, «igennar. Londen w N1 naar Korh'. ,7^'0 "si-W; <",7eslf1(’ "u de maaltijden. Zij hebben pijn in de lenden en den rug. als zij eens- eenskl; ps op laan zij gevoelen eene soort van zw ij me- i L - z. S - Fr >-3" a 5' r ■j'a V A 1^1 Ei ti F.'E'V A i’ V. scheide sommen vau Sj.r.a^iibni.1 a v itN u w -2.000. 5,000. io.üuu, 1 OPENBARE VERKOOPING ISSTEIL: .Haaiulnz 5 fl «>nS5 fl&asTiPSC^ Hjafl'w S3 derzelve maand, telkens om 4 me juist na middag, te Vladsloo bij ‘t dorp. ter herberg den- Traetelaar. i/-2 'o hndelpenniiig. Door ’t ambt van den Notaris Lau rent PROOT, te Wounien. Socitjté Générale pour favoriser l’Industrie Na tionale. j «g PRANG - E cdM dÜ PA.i AN - 3-iI^ S' ül 3 t i s s Ir S Kz J Haiiine de la Croix rosier u <!c /«oisdro:t ">0’i Voor ZES WOT? O’ r LUr vUuun.e'DÉ ÏLE1NE RENTENIER9 dut GlkPn zondag een vcrtrouweiyic -V^c:-t over de kunst om zich zonder gvvaar te Tc/tkVZV'llVV u ui ij ;i’.üiitnig«‘n voor «lo spoardcis mededeelt. Te koopeu «-.J - i - t-s Li FRANC «B PAR AN u 18 j -rI lj <e Amweryen, die gewaarboigd Slehik eene lcv< r/Jekle? t r E I co 1-50 bi Ml a an üuwrg tot op de kalrhiMe. I«1 J .‘Hrs Cots 1 s LU meer en moer >Wtt.UAkrwJ W I..: - 4-ES. A 15 26 1, <7? n 00 rn staïjdakht DEpOlS Te' aitrnttdc. Jxj M Q P O O 11’ r .1 >C1 SI I doni Al,"* v?r.n»rrt.*E 1 om 2-nre juist nu nwriwr n»w«g Door de goc^1 zijne lage ppj^ te winnen. ‘-Of, I *’i’ 'A isseusi ii Baakvi:i:iiaxi>i-.i.ingi-s. EsCOMI’IKI'HK.X. VVnimtlKSCOVU-n i llKV leu en alle andere handelswaarde.i. f Se» srk 1° n»t w-- genprek van Poken Voorzl< htlg u heinit, <r.i önc?<g-c*’.c?:ei.‘:’;- i:*.. inb< udende. Jioapnian-kleermaker te Veurne, groots Ooststraat, 41, Utiérisou i. in *Q. r>' cZ. stacsaai KTuSeï® O Lb cz UJ CO Amri ik iaii&chn Ku;;;;estiikkrii. zonder breucii, Gcldersch Spvk. r- fleiM <j ii di? 2;) fi w.i!(h rrni kel.-.ie v.m lin70 als kósl.-- <W. Women, «ntvSeUhesi. in ’t türocp; wn««K'tie><. LEONARD VERMEULEN. Bakker, Hoordstraat. 4: (hock der Simssestraat), te Veurne, <hst lich niet (ten uiilvaiig I dcr eomtnisifn liet vwwcnv.it »’e‘lt<li vnt wnUeti, xijden of ka- Z-LQ 'I'lt*?!?.? r, 4- »r I ni.ins- uls vrmiwklQrderenJ ONTVANGT <y HAD J ''-H-’*- .dJorhethuisi no KorxTozSSt Jacob-nfW '»3STA3 fi Drïi* pillen, 1 kei sic pnrgcP’flf vrrorriiikeu r.lNe tkj tij deu e” T> wnrdtm. - Z’.J L nit lift lichantn fet /aak Van alle Een gemat g.f <s de waarborg <1 Be ja .riijkss» 't'-zer' pillen in 4e ieckant. waar**'*. I^rbnnkrn oni d-‘U m«rqz ui de p»i ld i einedie V.»or verd'U-e u’A •l ief ij rikt* dot'S p. ,s fr 1 50 - I n F I s 111:1 lil do <WSO/K* 'inr.l Is r»l I' 1 - p<»U’. t ’Dïe Ir. K Vu» FM i:A llIlli. I u;. Bit! XEl ill I. i.lt'-.i V. Wü< r v v—PACHTEN', om nanstonds in' i’.' lu uik I 14 te komenEen '-hoon nieuw W on- -1 JL—J huis; mstt diir.gcn. 'dienende <;or bakkerij en afsp.nr ning-herb'erg de I’nckorret, nevens de i.cobru^ en <lé niéuwe v tart, zeer v<] gelegen tot bedrijven aller commercién Tc bevra gen bij d<;n.eigenaar SONNb'yiLl.E-ACKE.T, ne gotiant, Woumcnstraat, N 16, te biyjnude. s '(P - §1! Tarwe, ld. nieuwe Rog^c Sucnocn ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten van premie «v^cvcn ï>n j Ill/n v .-GjUHijliri!'oi'"‘"".d >ij edjj hivukcn w.»rd>?n ::ruuts(c Zi.-kiedri' p!.li**>; •vx. Uur- 1 daiiif i <|r l i pmwipj’et |.b Mnacit*» ^ro» MM. CiIRl-. suite de rólablisseïnent de S.A BA.Mjill'; I#F M FE 4.\ t»EtK OCCIWE* I 4 Ku Bruges, idle a décidA la suppression. It datér du premier Aoüt prochain, de sou .'«pence a btirncs. Les dépöls de la Caisse d’épirgne de Furnes, «lor.t les litulaires n’auraient pas fait connaitre leurs in entions avant cette date, seront transférés u'office a J.A IttAQlU; SPE I, tk FLAftimi OCClUKvr |,E A BKIKJES. char ;gée du service d’ WtCVVJ'. »K LA S»- C’lEiÉ CiKtilKAIiF. liestraat, te '"’UL de nabijheid der markt on don uitgang leg,,.j"I V de kerk zeer wel geschikt Vooralle neeiin t. Te bevragen bij de eigenaarster de w .d Lacayi.. die hetzelve bewoon!. April verhuisd !<lav.rstr.i..t, nevc'ji Hijj^command^ I Journal financier pJHui'sin! ‘ub h> iTi;.im v<n IT_j IDOT'TtJ’El Int d s ('i. h;.k rie r t?». k» I ralrlirv <1»*« f«'. fnt *a »l’ir.i< hn vllitirlir *ir* PSO’ IEU i.E IA G Vt >iJf 16 ;n ,t. <lr !t'\ic, i»'k - iiuc cv-.ii. pm-rali* «|rn 4^»ïi'u«|<-ii\ h rv*.* »i r .lm v (i h hi'iif.i. tn*4 U Ihlc a r»ir* F.- h| H auQrrf' i V LF.U3S LOTS halfwit. (12 ci'®1 ll*>rÈri< Wife tarwe kwal. 23 10; 8' kt. sucrioeo 12 7:i.h,i] siiijboonen we-lijnziil, wintei kooi 2 33; vlas per l'l soort 1 50 a 2 -= jsoort 0 a 0 ter bevocrdcj’ling der Nationale Nijverheid heeft'de eer hel publiek bekend te maken «lat, bjj gevolg der stick ing van de UA.1K VIM 'WINT VklAtllUKKll', le Brugge, de afschaffing vm zijn ag n schap te Veurne besloten is gewetsl, te rekenen van 1 Ongstmaami aanslaande. De stor tingfen ter Spaarkas van Vcnrnc, w. Ikcr in- gesclirevenen vóór dat tijdsiip hunne in zichten niet zullen kenbaar gcm -aki heblen. zullen van ambtswege ovegedragen worden in den U IWtA VAM MVJMV-Vb.IAM- BXHE.V, Tl'! 1511'üKCi:, welke nvt den dienst belast is van AGESJlIl'; AJi;»r ABZJE.TSIIE.VK 11 AATSC«IAPï*l.l. E PACHTEN Ecnzewger>ftiik Huis, f-n dienste van herberg, genaamd Gibraltar. in hel CzcvibcJicycld. juist bij.dpn inl :.ig der Tldsloo tUiaf!"'.oert’ Te b.- ragc.-. bij Ch. Vandehbcrghe-Dc- (v igiiel, brouwer, te A-iinkerkc. bijna al de. goede apotheken van België. B’riji, aan ree1 r ibakkns. t<- reken1-. FRANC 1 pu/h'H verkooven - De echlgenoolen %r«»»i»ontte-ï4. Mie. rami, herbergiers in den ('.Al t: ci ixi., Groet te Markt, te Vetirno. maken hel geövi'd pu bliek kenbaar, dat zij den t vim üf. iiiicienteJNvv ni-eii, door hunneuude.rs vioeger gehouden, voor i',, r [zullen voortzelten. in hun huis «len Café Beige, en dat zij al hunne ellegoedercn van sto-ide.i aan zuil- n vei koopeti aan prijs van factuur. Men make het ruchtbaar. komen: Een schoon en kloek Mopnnm>.| r hebbende verseheide beneden- en bovenka- 7 97. Kortrijk naar IJcht<-rrel^ 0* 419 1)0. «zt;.ouu UIM' IJ noodlottige oplc sing'dezer lijke ziekte, maakt l.jtih ij dal vele pprsomep V r vreezen ervan aan- gednnlezijn. Zij ling; het tand- vleesch en de tan den worden binst ei kleverig slijm bedekt, en de eenpn onuangenaim n smaak. is moeilijk. ii ijd. bewe- i« n <ioor 12,00 ccrJifivNitrr.. l)C| ic« n ut t hc “oij tb Ol Z.lkklb£ <irr IjHfi tn ei ii/. ;;«-i eiri» >nJcr riiig (t.c. ,.iirc) - tiiiii!i.hl<* i’ M-rli’h .g Eene grdipioirieerdt i' hi t .jr<in h» ’fhecht Ai.HS, I colbundmaker <b-r hospi V'.;, Ii.-ï i .»tn?n«ir:'b-ur en ridder \»it I (ii'tt t«, *i«0i ei'iirn Irn .tan h«d nirtro h v ten. GumNri.v JK. 5‘5, AnTWHIVen Franco te A VQCappelle I V»l ,e. s belieft.). Gebruikt en S i i r. 3 2 3 R rV-o 4) C J -3 c a P 3 ■s - 33 w z- 2 S31: 7 ‘x 5 I» Thuis gezonden pc" iö kiL-i -sorleerd, Erni;’ Depot v.m fijne .HokakoDi. ebrand 1 rn oiioeb'und a;ii) fr f-25 d 1.''2klln F bdings voor, zoodanig'd..t de zieke zich. reeds dikwijls in een n gevaarlijken toestand] bevindt. Kawj. SITLL1AERT heeft de eer aan Ma:'r hi t is vertroosten 1 van te weten dat d> dat GENEESKRACHTIGE SIROOP SE1GE1 i de (eene bijzondere bereiding tegen deze ziekte '■■■al deze kcnleekem; onmisbaar doet ver dwijnen. Onmidd-dijk na de nue.dlijdeii, bij kbdne hoeve» ihei«l genomen, mist zij jv.o t van de moeilbkste gevallen te genezen. even krachtig tegen de slechte van zijn werk, dep; ij vertecrin Vervaardigde vetteen dcrzelver grondstoffen. I Voor prijzen en voorwaarden zie onze pi-ijscouranien. Agenten worden aangenomen voor ied< re genuxntc. tien iniïlio'n Iranits.|2(J,bU0 fr. en da iibuven zijn bes<l ikb.ci mils goed i> i «.potn.. i i«i goed, aan «len m- tn st van 4, 4 i;4 eu 4 12 p v- b h vervet g< u mei igrm.o.u.-itieten bij pLAEYS- Florimond Dl' PIL. Noordbrug. te Dixmude. "j Bj3‘.S«L^ IC'it U Cd S*.53P 5FTi p teriiijjnc i n-.: 'cigicnde rekeningen op V.fc REv** tn'IIS UI o. |t i p aal. Ar«J nlortincrH Op titels. (■n l.ilv; 1, II -Hl' l. -e: ■lievei:, effekten, belof- a i. 9.t .*«-4* 11. .Ae<[liatinude. Oo.MendoCort' m 6 Off f. C9. ir>*.Kioreii i in körrcsp^ndeiH’1-’ Du iikrrlu-Veurne b'*" i 0 Gb** Glix v; l(i' -Vein iie-Bi’ET 5 42, <5 3’r* I 24, f» IV. I Uchlci xctdc n. ur \cU^ 7 45. 6 L (Ue lumen nvt Cuilcm .iq. II .ndi*r| j kc en Ave« ,ip]icl!c. I Urnssel G.'tii Vc.nrie*^ 5 oO* (Do treinen »|1 tr inen Gtjnf-TiitrH-LirM/'i v J 1' 25’. (II .0. GhJ: 5i rl- (b jdp!- atsj -‘7 f’ 55, H 5". 11 |5, 1 Nu up it't(sta<li ibimijH H 52, 2 05 4 l7.l( D x’midc-Nitup.. 4 55, 6 2...M 22. V M’ Veun.e-DuiukerLe. naai Ghyrclde ali Arcn-O<i*t»*«idd.r TjVATiTnn van alle slach. komende bi X la Uil de beste huizen van Belgie Frankrijk en Duitschland. nut rechte, half scliuinsclb 1 slAli Uw en scbuiusche koordin. n? a no voor beginm lingi-n en an- LjL-ï. leUu dere. s*raci»t püi.-ioN, Waarborg. Gematigde prijzen. Driejaren tijd run betaling. >1 üttlJJ.ui:, 83. Slcenstraat, bij de statie. Als men comptant betaalt krijgt nu Coupon» Contntervitkux. T«* \ntwcrprn kun men rrgrlinntijj fijne eêtwnrc v.m 1 rchtstiR«*kschitn> norSpinng bckui'i; u a *11 piijzo builen alie conenreiitie Fijne gerookte ArdeHisrlie Hespen nan 1-50 de kiK» n WcMfanlsche 1-4Ü. l tln*.<i I I ttiif.ldag, te Moeren, ei- f.cndöui d? lOttij Gvim tvii. t"r hofstede cn hndiu gebruikt<|oor tlayi.i Blonde. Koopdag van allerhande '.ikkerallaani. ’.ooi- en wugenharnas, beeslial.cn en vrnch L' vijtd’' j (Pmituetfciljk ttwiirim ztlllen nog' vci'koijht worden op lauden gebruikt door !71ou:,id Fom'ke.'te zelfde Moeren, ongeveci 1 Imelaie 88 :ir.-n tarwe en boonen Op stam. -.■■■■’■ van 3 langs den steenweg van Eessen, Ir zanirn ei ooi E5, '51CO 4'. irj drie koopen verdevld bekend luj kasdaster sectie F., nummers 212, 213a. en-2 13b. J Z 1 i zijne talrijke kalanten te laten welen zijn Magazijn van lieden voorzien is van allerleste nieuwigheden in de Laken en ■tloder.tolïe.n voor het sanstsande zomersai- soen. Hij durft v< rhr;:i:'i. dooi' de goede keu. der stoffen, de genadigheid der prijzen, als-|Z,ij is ooi. mede de volmaaktheid v-- genegenheid van 't publiek aan te winnen. Kleermaking op maat met bepaalden prijs op voorhand cn levering in 24 uren. KJecMnukersgds’.eo nwgf*n zich ten allen tij Ie aai- luerteu w«»r werk bij 't stuk Êi f i..ui nq», [hij wordt vcrsiopt, zijn gelaat wordt bleef’ - mi hij heeft allijd zwarte punten voor de g Vj- |oogen. Al di'ZC k'ntcekeiis domi zich beur- 1 ïd 2 S3 w -J int, lljivt.u lUUC'IIHG vooraleer hij het gewaar vvot'dl. 'j fe** t’ T* 3«S2 n ïu w v w pi Lcm,’, D pot vtn fi ih Mok.>*<411. kudaslrr A. nunilDPI’ 01- Uebl UIKl fl. r ril our.vb uml a .n n ’-25 4 - door Luns De-mhdt. Vrijen onvergolden i ei i ,c t «i is «r ri ;ic. JJ5 i iTkJYi’ crifwrg tul op de kalcbiedt*. Aanslag niet Rhynvest.te Antwerpen, l.-cl schoeien en wieren van den aanstaanden ''lkü Ll’’ .rrsi-ho nr.’c ki.iri oogst. /ach te bevragen bij d n Notaris ART1HT> eigene rekening|vANDEN BERGHE; te 1’ervyse. 1 Giiérisoii :.$‘iH(‘C n j.ci» <lr jours, d q k<» tc Ibiiluies. ulrêrcs. 311CUX. gvreuts dn sein, p.iu iiis, i lLrtio.it po «U t't c IIK'-tivlbls Duns les riAf.NS. Di'jjjih'jlr UJ CNTVJ.HGT JEN ir'eiF.FWE j i «HTER'ezvvmE I wekt n t venei»»n<,»el mms- n-uwkle,. (|(.ren J ONTVANGT -VZ jèj ■j'fl’ I u‘, eet d. or h»:t huis tto Kof.xtgf.s, St Jaoob- ?8n ffo^urj n(*> <'UK f -u-ü4r 9 tSu.- r: ;-irt’: jtfa-it, 13. te Brugge. Er zullen ijcdiïri»; stalen bij -- ïij drie v rw -iij i, een bijmnikr werkhui, voor <i< Wasscherij in t droos iciwj.j. Alle v>ouw- klcoderen in xijde, wolle, p.mo, |h>Ii,. alsook «;|e ni.insi loediTvn lullen gewagsehen worden «onder hel minile tos to doi n. lint teerfers e kleur te veranderei' of de stollen U- doen kr.n.pi n. Al de artikelen luiten mot iorc beliaddcld woidei on tejjon iilleigemutr-dste prijzeu Zi.-haan'te bieden t-ij L VanuKciz.',. U-- 0 inhouwende de lijsten van aldabelgischoenvreeir.de -- - *»*««- tr^kkr.-z.',.. cLdê 1 vuA. t'l,^2Ln,el gckw<,twrdc wuardcn’ gorshui* van 2 stngicn. stallin een schoon U.kdecl van 30 lladidden, aïwisselaada genet) beplante!!-hof. OÖk dieil-i - j wiuc a»»> stig voor boerderij, gestaan ne.|Co'le'"'rcTo,,‘t,:,,<ic’ tfi rmt ncc ca*viii têq ve.ns de \oonsTAD. te Vetirnc, M&AAliMniteh, l.A UJI t Uti rAlEILLtO (de MunkautderFkmIU«nl, ]9,is> heu'nh'hil rlnnr M don 1 1.1 Uc:r..\ <i ik riTou vufaRo onicn-rl erkwou.-cn!, warden en de luatstr Dl UOOI Al. USD - '•ni.ifti.e; tjrti Jaar v<xr O Crank». kapitein ILillS. Seffens aans!a •-oiUnnr,-<i IJper, L. of posironn-lalrw «an hot ndire dor BARn VAfi DE Te bevragen bij M. Cu. DE-|licliterveH« naar Ki Airnterptnut, ITEWBf3J3Z<. t. AreabMgsü-aaL CLKRCK’ 'curi'C- Schoon Renteniers- of Bur- I 't V'feh'’ - ■- den nacht m mond heult eemm ouaa 7, De ademhal rig v.n Lu zieke dg. "-1- Q e js j0Q). rcn kapitaal van ti inspecteur Ie Moorslede, vraagt Koofa»- xcHten voorde provincie West-Vlaande- ren in al de steden en dorpen, waar dez l-Lpenbare pnulsen «7> neer ^lêkrn.iJ'.in'jilZ ve biet vertegenwoordigd IS, mits groote commissie. Voor die plaats te bekomen. zich te begeven bij dito V( YLS fEKE. tl j, De.zoo dikwijLs ■'I r no°dlotlig‘e oplos- f SM» si»g «lezer vrees- A.n'..

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4