I EEH lift ah w lid ho, zi zoo voor /o 1 i L 1 n c' zui fe (Jcr 8 kdii^ss, LTOX0M1E FhAMilEHE VEHttWl TE WOUMEN, HOFSTEDE. -3 rZ er? .TOÏOOPIBttttöy komen l.en tchoon en kloek Woonhuis, hebbende verseheide beneden-,en bevenka- iners, in de Breydvlslraal. Ie Loo. en c AU HUIS ACHILLES EE5IAN IJZERDRAAD ten iloorvlochtcii (g< gaivaiiisi-eiit’. ï;in U! i n 1 t cenliiiien <h n i loopenden nieler. dicnenilc tot hi't-afsliiileii p" Dmhchknid. vun weiden, mceisvhen. en tol bevrijd der P Iiagm. bij -Ba laiK.li-RT. te Sweve- 1 U.InUU ghem (Kortrijk). Op vra.ig verzending van slalen. Elk order van 1001) mrlcrs ‘I 3HRÏGHT. .Maatsclrippij IB J' - ri.l, te Antwerpen, die IK waarborgt! s dooreen kapitaal van tien iniltiocn {ranks. .i'i iégenwoordigd door.M. A; NT'ïl.Si’EKE. Hspecleur te 2/u'orsletle. vraagt IfooOin- ;rtiit<-ii voor de provinei» Wi*»|-Vki:ind«- •en. in aide sleden en dorpen, waar dezel ve niet vi-riegc.nwooi'digil is, mils glooit- •omntissie. Voor d e plaats te bckoimn. -.ieh te begeven bij dito VI YLSTEKE. AiVnvEiwa£N. GELIEFT ZE ÏE VRAGEN BIJ AL' DE WINKELIERS £c iHonitcur Beige za BERICHT. L-S <1 —et 6 J S g fa Sociélé Générale pour favorisar 1'Industrie Na tionale. o “tó' lAJ> SCHlIKlIMiGE lirSTSWiFl'ü gpplaulst" ondi’r het toezicht der Belgische laiulbouwslalieii. f Lonorv.1L i-^-Toc.^ai- 1 iJ 5\Uol |j|\ land, le AveeappelTc kadaster sectie A. nuiTimor ‘>7."- Gi'bmikl dcor l.oi is Hf.- neut. Vrijen onvei gelden tlilwrg lol op de kalehiede.Aanslag met bel si heeien en wi eren van den aanslanmlen rêkëiiim 00rsl' IVIKi: Git z LEENE& VAN E-LAPSTAL rv Verseheide sommen van fl FH. I CD FRANC PAR AN LU GD <r 0 (0 .J o 2 o BRUXELLES. 5. lil E DE LOXUM, 5 w H >1 •21 M Um| *s M 1 O z 'O‘ U3 (I I KI UI S Te koopeu FRANC 2i PAR AN 28 'Het bestuur «Ier zllsememe ÏVflaatscIlHipiüj ri a lad its co n tag i ruses. ■j u- 5* z u; I ST.® S-. -J ^taauKni FRANK. ONTVANGT MEN GEOURENDE 1 voor ZES FRANKS 5 FR. FRANC FAR AN l'.n Po;win<jhe. ££M PERCZEL BQSCH, iiihiuideiide iiuitreiii .10 aien. FRANC PAR AN 2’ IE PETIT RENTIER fflENSUEL inhondendv lijxirrt van al do belgischo en vreemde tLl*’ - - 3»I’ALfflAHACH DU PETIT RENTIER, en onuit{?egevencinichtingen inhoiub n’-l»’. ^4/ F 3 fi a. Vz-m 12 - - S U X t 5 g .WAARIN VELE WEIDEN EN BIAAIGRAZEN TE WOÏ’WEE, vaui-utï’F i” Heb ik ceiie levt rziektc? UJ èS* CQ Z 2 - g ■- S CL; 5?- k] 3 t> 1-50 1-25 De Bramlvc Z'-k'-rings ÊS ,-■■«• 3Ö aren groen E&Iavei'hooi le koopen bij Arseen Bruvvaeri, le Veurne. ex CM LL1 CO it LlI CC UI in cc e—i Aborineiuent puur route la. Uely.quo A E.'VinKK E\ TlMÖWr.b I’vSTE, A DBS Lil b—i 7 -3 Eb *5 C-> z-j-vE PACHTEN Een z--cr gerictijl; Huis, ten I dienste van herberg, genaamd Vhbialtar, A. in het Grarebekcvcld. luist bi j den ingang der MocrcrTe bevragen bij Ch. X andenberghe-De- voghcl, brouwer, te A ünkerke. tn&u Q C® lm Tarwe, kl. nieuwe Rogge I öucrioen hl. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten STijM tan ha Uiers, te rekd zullen verLoopen Uru\ril«’« et dr Pari*«hip revnf ffn«*r>!e 4fg >i|«ttrs «l»< arhllr.»!ir* »»«u,.».ji*ui. h <utr «Rirlrllt» dro L-foriu .Lom lin4<trli*pfM dr|t «fttrunii'idi ihAlR.4 la llylr OfUrtvlir dr> 'Iir»0«*« ItntJi-s \alcurs Rp|ijr> rt ÉlraBjiTe». Él PROPH-TÉ Dl LA CAM JVE DES V LEURS e LOTS IJ; er-Corttinarc'P n. Lichterveldü naai' L 7 27. Kórtrijk G 4 i9 00. -j I. K de nabijheid der markt en den ii-itgaOg tegen de kerk zeer wel geschikt vooralle neming. Te bevragen bij de eigenaarster de wed' w* 1 vrachtvrij gezonden. 1.agave, die hetzelve bewoont. - Schoon Renteniers?.of.Bur- kn'i'ocNTiro"iOt cck"'ü"*rd" ";,arJü"' gersluiis van 2 slagien, stullin L ALiitAHALn ÖU I tl Ij ut«llltny een schoon boekdeel van 320 bladzijden, afwiasclendo gfjnCH l)Pj)l;ill ti'l) iiof. Ook tlion- slig voor boerderij, geslaan ne, E-halve de twen bladen rn don ^\ltu.-u;a<-h, LA C01E DES FAMILIES de BeurskaartdelFumiliên’, hrwnnn tn^n 1 dagblad gevrndo elXen avond natlclvcitis, 4e koenen vanatte otiiHiVi gtltwoicéide wuiutfenendo laathie i)<'vuoihi <1001* (lei) 1 ..i.» iir i.*-A 111 IAZr> n ZJ t’wo nlrv i Tf Journal liunnritr paraissatil luns les dimsnrlies #vce 16 pazrs de levle. IX-i TDOW f.4 E3 l'iir n'pie dvs Huur Aja -jx PACHTEN, om aanstonds in gebrul!? 9 I 4 te komen Een rchooh nieuw Woon- JL J huis, met :tillingen, dienende voor bakkerij m afspai ning-herbei g de Toekomst, nevens de l.cobiug en de nieuwe Vaart, zeerwel gelegen tot bedrijven aller cormnucien Te bevin gen bij den eigenaar SON N EV1 t.l.E-ACKET, i e- gociant, Woumenr'.raat, N" 1G, te [Jixmudü. TT IE Vervaardigde’velzeenderzfdv'er gromLfot'.en. v’oor prij/.m eu voorwaarden zie onze ijscotirnnlen'. Agenten worden aangenomen voor iedere genie, nle. ïlG -f H'd' bevoordeelihg der Nationale Nijverlmid •eft de eer het publiek In kend te maken ;t, bij gevolg der stieh in,; van de se WK VX' W1’>T VüiAAXIHEUKX, te i’iggo, de ufschaiiing vin zijn ag- nVehap Veurne besloten is gewei si, te rt kem n n 1 O 'gstn aand aai.slaande. De slor igen h r Spaarkas van Venrno, welker in- ■schrevenen vóór dal lijds'ip hunne in- ,'hten niet zullen kenbaar j.eni aki hebben, dien van ambtswege overg. dragen worden den UAXT.4 VxX WES’rlvr 4.1W- JEHE.V, TE RRUftQE, welke niet den pnst belast is van ACFXT1E AkB Ct .JAJEMEEAE .HA.1TSCTBXC»PIJJ. Li direction de la SOC8ÉFÉ «É%É- I1.17.E pour i’.ivoriser ITndiistric Nationale a l'honneur dhtformer le. public qne. par suite de i'établissement de EA MAXQJJE m< Mi.tk Flh iXDKïE OlX'SnE.Vr.KBa il liruges. idle a decide la suppression, a deter du j remier Aoilt prochain. de son agence li Fiirnes. Les uópóis de la t’.aissi d’epargne de Ifurues. doi.l les liiuliire.- n’anraient pas fait connaltre leurs intentions avant celle date, seront ti-ansférés d'etlieê B,A ME IA FEAXH&ll O(M’lDEXtT«Y<E A EtltlJUriM. char gée du service d’ tGEXCBv »E JLA S«-! COE J 4J 5 it A EE. z. S N I. in|<-i-lion de 1.1 Oo v i-ou Bouiiel-, ph de I’.iiB. -in- it i n <pii'l<|ii<s juilis, x.ins Giii're tniite- m. ill énnili'iniHils. Ilueuis l> imchcs, etc Suitie ex clenii.iil l’i. slnu ti.iii. li nn les p il.-s uh.ii- linen-.; Gio.ll.ll CllillST IAEVS 1).,; Lnn il .-s. T2-I K’A Goed Jiot’slcd'4 pelle, aan de K'd 7 hectaren of l’a bouwen, schuur it, uitweg. Te l'Ul Madame de wedui traut. le Veurne •1 O z -,7~ - CU3K1 ^rr»s VOOR 1 ACHTEREENVOLGENDE I weken ONTVANGT dagblad gevrndfj elKcn avona naadK-ms, 4e koer; en vanane oiiu'ict i k'vKV man galura ndc EEH JAAR I Jlnanciélc nienwsjoN. Dus 3 bladen, ged«irmd<» óénjaar voor O franks. ïl/I ET M A iTl M IT ET D T I LI ^oor ^'ct b>ezendea v::n poUieg^ls of poscmandaied aan het adres der BANK VAK DE IVItN ABUNMttK I IlLïi KLEIDE RENTENIER,A„ 1-’ Veurne.' De i’chlgenooh n XT»«»i»outir-Sl »«<•- nnii, herbergiers in den Cai-'é r.i i.t Groo- le .Markt, Ie Venrno. maken hel gi curd pu- 1 liek kenbaar, dal zij den vriuli<*l van cea-uUteaiiei'Mvt uren, door hunneouders i neger gehouden, voor eigene ellen voorlzellen, in hun liuis den C.ale Beige, en dal zij al hunne ellegoe leien van stonde,i aan zulkn veikdopen aan prijs van ,'actuur. Méu make nel ruchtbaar. -i gro r-! c: r’- CS Alles biéeder hesch:even bij tiiian- igcnde plakbrieven. Om verdere iidicfningcn zich te bege ven bij vcOi'iiomnden Notaris Capelle. Z cli te bevragen bij den Notaris AKTHLH V ANDEN BERGHE. te pervy.se. Rédacteur en c\tef'E. L'HOEST, ann at. Varaissant tousles ‘J)itna>ich>s avec 16pages. Bureaux a Bruxelles,-2ti, me de la .Madi’leim- Donne 1° Un eoinpte rendu dél.rillé de Li Bouis* des fonds publics de Bruxelles; 2° Uu rumple rend de» B<»uisrsdcs Méümx. des Sucres, ties Grams et dr Ctiirsde Bruxelles; 5° line revue ci.mplcle <lu Marclu de Paris; 4° L’étudc tie ioutes Irs alfiiins beiges fiant^iises, et celle des prim ipalrs iiff.iies élrui’gèie: au point de vue des uvanLiges du placemen!; 5° Dr coiTLspondahres do l.ondres, Berlin, Amsterdam; Cr Tons urbilragrs el reiiseijpieiii ’iils pouvanl iutériosci les lenlirrs et special» inent7" La L1S1L 01'11- C.ELL4’ DE THUS LES TIRKG1S. E ABONNEMENT E'i N AN u PRIME GRA’ilTE L’ÉPARGNE ÉCLAIRÉE Cumprenant 1° Un caltu.drier nouveau des valeuia a lots bulges cl cliaiigri<*s; Les Ims fiscal vs beiges nouv elk’s et iiiic elude cumparntivi- des rentes beiges directed et indiioct» s; 3® Lr.s mediGca-, tions apportecs en 1879 an re pnic postal bcL;r; 4 Un tjibleau complet des dernicis cours emmns i t les rcvciHiS et des vnbui s lion eolrrs ala Bourse cl emises o«i Belgique; 5° L’iiidiealion des eha gciricnts survenus a la cote de la Buujsc du l-ruxrlles en 1879 t resultant A Des arr .i.gemenls conclus en 1879 B. Dp. Piidrpdiietioi) de nouvellcs valetns; 6“ revenu des actions bulges d etraugères ihunn! lest' dernjèrt’S années avee l’indicatioit du nombre iks tilrcs rt les derniers coiii coles; 7° La listo com pléte des obligations soi'ties avcc ou sans lotset non prósentèes au remboursement au 31 Décembre 183Ü. AUMERO SPLCIMEA GRATIS. lei abonncnvuits beiges se prcTinortt a 11 ,p >slc. 1 HcX vlanni.^b vcrkLIml DE ELEIHE RENTENIER j dat eik< n .'ombif* een vei'trouweiytc gesprek van PekCP VoorzAchti-r jx>humii, over de kuusi. oni zicli zonder go vaar to verreken. n \rfdci.s alle nutlike n.lirhlin^im soar de puanlrrs in* <L 'l.-Dt, i S' 5 v T 3 - eJ i C1 04 2 - I--; "J •M fi e a-e 1 3-3 v ’i s h 22 ■- - - r Uienkrrku-VL-unio wi 4j Z ■3a,^’S 2 -5 INSTEL, Vrijdag- 15 Juli 1881. en lOESLAG, Donderdag- 28 dmz.eit de muam.1, bij .kin Louwyck, om .3 1-- tne juist na middag, van EENE SCHOONE E.N GOEDE Great BB. 7 xTvesl.bjj’l dorp, verdeeld in IBkoopeu 'X.eiit nikt door Dêsiré Laleman en an •tiere. Om (loerden kooper aanstonds ii j;;ebriiikt te komen. *1,2 lifstèlpennhig te wniuii. Uojr T ambl van den Notaris Lau Ktent PROOT, te Wounien, nabij Di xmude. - gereid SW I)«-7.e pillen, mlo»n l krrsle pnrgceimi^Hij veruerz ikmi niet Ma •.lie lijden en ni**jo worden. Zij v"'.’p mt liet lichaam jb*j| tank van «tlIe kwalen Een gematig. ts de waarborg eeii^pi De jaarlijksche dezer pillen in de 'j zeekant, waar deint gebruiken om de 5tv norgz iam <le populflyi remedie Voor verdere uithl brief bij elke doos Prijs fr 1 50 STANDAEKT, DEPOTS To Vei4t Ihxmude. bij M'I. L-i Jr I l NE Hot besto A liandvverk^j’j, TöWïj Iliestraal, te ‘'im, lElorimond DLl-y WEDF.iiKSCoNi'iKKi'.rv en uitwisselen v.tn alle wisselbrieven, efteklen", belóf- I inti rechte,' half schuinschi I i n M lnnnschr koorden. DïABJPSJ "W|- beginnelingen en an JrilAlédij dere. i'i*ucht|>inn<»M. Waarborg. C.emaligik' prijzen. Drie jat ca tijd van betatint]. BKl’OttK, 83. Sle< nstraal. bij de statie Als men comptant betaalt krijgt men ('oti jtuiiM oimiiercii-.iix. De zoo dikwjjj; noodlottige oplos sing dezel' vrees lijke ziekte, tnaaki d.il vele per.-onen vrt-ez.eHci-yanaan gi d i ni.l< zijn. Zij. gevoelen zu il ziek n ongesteld n: Be maaltijden. Zij h 'bl.en pijn in <lc knden <li ili't- rng. tils'zij eens- ei n.>k|. ps <>p laap zij gv«.>( ieti. em soort v.ui z'a ijnie- lir.g; h. t land vleest li i-n tic tan den vor len .binst den nacht met kh vorig slijm bedekt, en- de mond heelt eemn oii.iaiigemum'n smaak. De ademhaling van den zieke is moi ili.jk hij wordt verstop1, zijn gelaat wordt bleek 'en hij beeft aliijd ztvatIe pinden voor dl' -oogen. Al deze kcnleekens doel) zich b 'tir- telings voor, zoodanig dat de zieke ziel: raids dikwijls in eenen gevaarlijken toe.-dam! b'vindl. voorahei- hij hel gewaar wordt. Maar hel is verliooslcnd van ie welen dat d. GENElvSKDAGUTlGE SIROOP SKIGÈl (eenc bijzondere bereiding togen d 'ze ziekte al deze kenti'ekrns onmisbaar dm l ver dwijnen. Oamiddr-lijk na 'de madtijden. bij kleine hoeveelheid' genomen, mist '/i nt oil van de dioeiiijkkld gevallen te gom z. n Zij is ook even krachtig tegen de slechte spij-verteering. De SIHOoi’ SEIGEL is le bekomen in bijna al de go: de apotheken van België. A.-J. WHITE, eigenaar. Londen Fritnco l’huis «jcxondeu per 10 kilos (gesorteerd vol,‘’ei s hi'liefteJi Euitij', I) pt.t van fijne Mokakofli, gebrand aan fr I I rn ongebrand aan fr. 1-25 dc 1/2 kilo l eoi'.c r.msij'uataris voor Behjic, J. STR.UYF, Rliynvest, te Antwerpen. \uor rlke bvs'elluig boven de 20 fr. woidtcen» ailersi h<» »ns!e kaart van l’elgio van lni70 als kostu- lo«»ze premie gegeven. 11 Ik P 11IZ IIVerzekerde en volkorhene ger.e- Illi r I K lt'\ z",S°l’^r*e nuand'ïii lijd.bcMc- 1111 U U 11 U V zen door 12,000 certificates. De in-eilijkslc breuken worden tei uggehouden mul hei grootste geiirak. Ziekte der vrouwen, doorzakkingdei b iarinurdei-, enz genezen ponder ring (pessaire) Onmiddelijk verliching Eejjc gediplomeerde dame is aan het geslicht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospi talen en van het leger, commandeur en ridder van vurscheideneordtfi, voor verdieu>lenaan hel meiisch- dom brw zen. Groenplaats, 55, Amwerpkn. v:,n’’Uc sliit-h. komende ui xA/llvUO dc beste huizen van Bidgie, Tr \nlwriprn kan men r< gebmitig fijne cetwnro! van icchlsheeksuhcn noispuitg bekomen a hi piijztn builen alle cpncprenlie Fijne grrooktf? Ardernstlie ILspen Aan 1-7.0 de kilo W rslf talsc In* J-41) Amorik^ansche1-00 Kuggestukk«!ii, zonder beent* ia. Gcldersch Spek, g'.-lur- dee rd. 000 o 000 I O.Omi •J-'.OOI) Ir. en daarboven zijn bescl ikbuar. mits goed bezel op onroerend goed, aan den in’ 'd v" Li h Z,,'i' le v‘,|vO'‘b''-n “iel eigcndomslilelen bij GLAEYS- I'IL. Hoorol'rtig. le Drkmude. H.h'.Sl.'V ÏL.W IA Si (ld BLB.SPStLW óp l.orte tennijnèi niet toepende rel.cniiKjen op openbare lundsni o] op tu-ce (joethjeló ilde haudtcel.eiis. isst.i s i-ti Baxkvehuvxdei.imiex. Ik'iioordi-is op komplaut, AJeldatorliiicen op titels liCOMPlEEIiEX. WEUEllEsCtnil'TEEI-.EV (‘II uitwisselen v.ui nlle wisixelhrinvnii ortLL n»ii h..LÓ' ten eu alle andere nandeiswaardeii. t s, i-.is-b»bi., Noordbrug, Di.rmudê. half wit. 62 SS.Ttfd1 Wille tarwe -'i- kwal. ‘23 10; H sucrioeu 12 Ti».K sitijboonen we lijnt; winlcrko' 2 33; vlas pof soort 1 50 a 2 soort 0 at)-' VertreDAiirc®’, in koiTrspoiide’diJ T G 08” Ghyvfldü-Vcuine*®1 j 5 42, Ü59” Veurnc-Dixtuudc-L'J 12 23, 4 24, 0 Lichter velde naai' 7 45, 8 58” F (De treinen met Coitemarq, Hat»^ ke en Aveuappcl^ 1 Brussel Griit-VebD1* 50* (Du treb^1?, tr» inen. GMil’Thielt-Licl.k1 H’25*. (II 50. Y Ni^nnoi t (B.idph-uU.1 G 55,8 50, 11 J V’itup».il(-J.D-Di^ II 3.\ 2 05 4 DiXinudi'-S it’Up. L 4 53, G 25, 8 2-Li S eurne- Duinkerk^’L iniai Ghyvrldc Coi temm cq-OoAcVk 7 18 -Ooslénde-Cortcni., I _.._j o 7 55 kapitein Hans. Seffens aans'ag. iJr'-j Te bevragen bij M. Cu. De- -r 5 naar Lithij,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4