37e jaar Veurne, 2© Juli 1881. N» 1918. iren ilDSPILLM te- pillen» Bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ccntimen per regel. De 3,000,000 1,100,000 1,725.035 1 I Eu zeggen dal hei nog maar een begin is; dal - tr, - - i 400,000 2,000,000 TiEtt eg(,n le Raniscap- r|, groot omtrent 'ten, nieuwe ge- jnp*n, publieken ij de eigenaarster -aw, Groote Oost- Te zamen fr. 51,22a,03a Ruim vier en vijftig millioen, door het ministerie gevraagd in éèrie zittingMen ziet wel dal er geen spraak kan zijn van de belastingen te verminderen. Wel integendeel! 17 a steken voor het bouwen van officiëele normaal scholen en voorcelgevangenissen. De normaalschool van Brugge, waarvan de onkosten slechts geraamd waren op 900,000 fr. iM. 18 Juli. "Ie 21 04; tarwe 1 ,'V’ ''°Kge— ou; boonen 18 60; rwten-blau- >3; zomerkoolzaïnl aardappelen lo I 60; id. ei'ifle 10 -• a 0 3de vlas 0 Men heelde zich niet in dal de 4G millioen i aan wezenlijke werken van openbaar nul zullen I besteed worden. Overgroote sommen zijn uitge- zoo voorliet iet maebien. )t ss’ Schoone Woon huizen in de Sla- e bevragi-n bij M. 'lidf- straat. >s—-a Wij moeten hier bijvoegen dat de einduit slag^ van deze comedie is, dat do artikels be- treftende het derde der grondbelasting, waar door dertien duizend gemeeniekiezers moes ten afgeschaft worden, door het gouvernement ingetrokken zijn, uit vrees van de radikalcn. 1*1 iliioenenregcn. Vooraleer den weigerenden zittijd te eindigen is het ministerie voornemens de beuis der' be lastingschuldigen eens duchtig aan te spreken. Hel heeft dus in eens aan de Kamers gevraagd Voor zoogezegde werken van openbaar nut, fr. 46,000,000 Voor andere uitgaven van M. Saincteleitc, Voor het bouwen van kazernen, Voor het bouwen van een fort te Rupelmonde, Voor de wapening der garde- civiek, Voor bijgevoegde kredieten aan ’l ministerie van openb. werken, Staal in groote onvoorziene kosten kan verval len. Iedereen weet immers dat de werken door hel gouvernement ondernomen gewoonlijk meer kosten dan zij geschat zijn, liet paleis van justi- cie te Brussel is er een doorslaande en droevig voorbeeld van. Dwaasheden en Ketterijen van ’t Vuilblek. De beloften der kloosterlingen strijden recht streeks met de wetten door God zelven vaslgesield zegt het Vuilblek; maar bel is al wederom over van gramschap, omdat wij hel ontmaskeren en zeggrn dat hel alzoo de Godheid van chrislus loochent! Hewel, ziel hier Christus heeft de beloften aanbe volen; bijgevolg. Hij heeft volgens u, geuzen, iets aanbevolen dat strijdt met de wellen van God; bij gevolg Hij kan volgens u, geen God zijn; want God kan zijn zelven niet tegenspreken, kan niets aanbevelen dat strijdt met Zijne eigene wetten 1 Ver slaat gij nu, neuswijzen? Wat de woorden van T H. Schrift beleeft, die gij aanhaalt, Chrislus heeft deze niet uitgesproken hier op aarde, maar zij komen van God, in't begin der wereld, en deze woorden zijn óf wel geen stellig gebod, ofwel zijn maar al leenlijk toegestuurd aau de algemeenheid der men- schen 1 Ware het anders, hoeveel liberalen zouden er onder dit opzicht hun leven niet overbrengen in tegenstrijdigheid met de wetten door God vastge steld. opsluiten van minderjarige meisjes in verdachte buizeneenen ambtenaar van diezelfde policie, die aan gezegde huizen-wijn leverde; bedienden van de stad die de reeds betaalde koepons der leuning oog eens vooi eigen rekening uitwissel den, en eindelijk, nu schijnt men inde kas van eenen gemcenleonivaiigereen tekort van7349 fr. 23 ct. ontdekt tc hebben, Wat zal men er nog al ontdekken? Gelukkig kan dat alles geen kwaad; Brussel wordt immers bestuurd door liberalen, Maar moesten het eens katholieken zijn! 't Is eender; de Hemel beware ons van eene verlichting en beschaving, gelijk die van Brussel! Eene Comedie. Er is dezer dagen nog al tamelijk ruzie ge weest in de Kamer, maar ’t is weer al vergaan in een comediespel. Sedert verscheidene dagen duurde de beraadslaging over eene nieuwe pariijwet der geuzen, waarbij de bestendige deputation hun recht van uitspraak in kieszaken, milicie, enz. worden af genomen en waarbij op nieuw talrijke veranderingen worden toege bracht aan de bestaande kieswetten. Volgens deze wet, moesten 'nog eens dertien duizend kiezers van de lijst geschrabt worden, indien de afschaffing van bet derde der grond belasting aangenomen wierd. De katholieken verzeilenden zich togen dergelijke vermindering van het kiezerskorps, toen op eens de radi- kalen of progressisten, met Janson aan het hoofd het stemrecht eischten (voor gemeente- en pro vinciale kiezingen) vooral de Belgen die kunnen lezen en schrijven. M. Janson heeft op dit punt zelf de kahinetskwestie gesteld, verklarende dat hij en zijne vrienden niet zouden stemmen voor het wetsontwerp in bespreking, indien hel gouvernement geene verbintenis aanging ten gunste der kieshervorming. Hij zegde dat hij en zijne vrienden, de progressisten, reedsmeer dan eens hunne overtuiging hadden doen zwijgen om het ministerie plezier te doen. Zij zijn vij anden van de verzwaring der mililielaslen, en toch hebben zij die helpen verzwaren; zij zijn voor de uitbreiding van het stemrecht en zij hebben reeds drie wetten helpen maken, waar door er 63 duizend kiezers afgeschaft zijn. In eene volgende zitting, antwoordde M. Giaux, minister van finanlien, namens het gou vernement, eenvoudig weg dat hetgeen de progressisten vroegen niet kou aangenomen worden. De kwestie der uitbreiding van het stemrecht is nog niet rijp, zegde hij, en het gouvernement wil zich niet verbinden die op te lossen, noch in den tegenwoordige!» zittijd, noch in den aanstaanden. Alzoo werden M. Janson en zijne vrienden een schoone stuiver nogtans zul ten min- ste 1 millioen 550,000 fr. kosten. Die van Gent, zal 1,360.000 frank kosten, dus te zamen voor twee normaalscholen -2.910,000 fr. of, in ronde cijfers, drie millioen. Eene eenvoudige bemerking. Al.de gazetten, zoowel de liberale of genzegazetten als de katholieke hebben ellenlange artikels mede- gedeeld over den afloop van.de comedie aangaande de uitbreiding van het stemrecht. Wij zullen er niet veel over zéggen, maar alleenlijk eene eenvou dige bemerking niaken. M. Frère heeft, in eene lange redevoering, al ge daan wat mogelijk was om te bewijzen 1° Dat de voorstellen van M. Janson en zijne vrienden en de beweging waaruil zij voortvloeien, slecht zijn en gevaarlijk voor het land: 2° Dal de uitbreiding die nu voor de provincie en gemeente gevraagd wordt, onvermijddelijk aan de wetgevende kiezingen zou moeten loegepast worden en de herziening der Grondwet voor gevolg zou hebben, ook iels dat M. Frère als gevaarlijk voor het tand aanziet. En, na dat alles klaar bewezen te lubben, heeft hij erkend dat vele liberale kamerleden de gevraag de hervormingen willen; dat het gouvernement de kwestie wil onderzoeken, en dat het geensdcels wei gert de progressisten later op dien weg te volgen. Hij heeft er bijgevoegd dat het ministerie niet voort kan zonder de progressisten, dié het ten allen tijde, als zij willen, kunnen omverri werpen. In andere woorden heeft M. Frère dus erkend dat het liberaal ministerie, door zijnen aard, gedwongen is, vroeg of laat hervormingen in te voeren die ge vaarlijk zijn voor het land. De liberalen aan hel bewind zijn dus. volgens M. Frère zelve, een BESTENDIG GEVAAR, te meer daar hel getal progressisten jaarlijks in hunne ran gen vermeerdert. Hel schijnt dat het ontwei p, waarbij de 46 millioen voor openbare werken worden ge vraagd, met eene groote overhaasting is opge maakt. Hier zijn de inlichtingen onvolledig, daar ontbreken de plans en bestekken, elders is de i beraming der uitgaven slecht gedaan, zoodat de - a - I a v— meerderen deel der morgen, hel brood >er 1' i,2 kilo. p() c. atidere normaalscholen, waarvoor reeds '.Tc zamen Mjf millioen, honderd twee afgewezen. Twee pari ij gangers der uitbreiding J van het stemrecht hebben de progressisten ge- smeekt hunne voorstellen in te trekken om hot ministerie niet te doen vallen en de katholieken weer aan 't bewind ie brengen. Maar M, Janson hield zijne voorstellen staande, en, onder de toejuichingen zijner vrienden, verklaarde hij dat zij aan hunne overtuiging i.tiet zottden vet - •zaken op een bevel vau liet ministerie. En wat is er gebéurd M. I ven, op den toon van zijn 13 juli 28 - 31 ?;o 'AÏefi vra'dgt daarenboven nog 1,187,200 frank voor aiidére normaalscholen, waarvoor reeds s er gebeurd i 1 .OGG.'OOÖ fr. gésiemd zijn. i de zitting van dinsdag. 12‘ dézer komt j Te zamen Mjf millioen, honderd twee Frère den leider der progressisten bekij- en zéstTg.duizend Drank, voor ofïiciëele nor- iemand die zeker van' maalscliolen’; aiwaarmen de leeriingen-onderwij- ziju stuk is. Met iiei heid heeft hij verklaard zers en onderwijzeressen opvoedt in de veracii- dat het gouvernement geene hoegenaamd© ver- ting van den godsdienst waarin zij geboren zijn, bindtenis wilde aangaan, doch bij beloofde I En zeggen dal het nog maar een begin is; dat de verzending dor vooistellen van M. Jausou er zoo meer dan 150 scholen moeten komen van en consoorlen naar de middeiiseklie te vragen. I anderhalf millioen ieder! erbij voegende dal het gouvernement die sektie 1 zou bijstaan in bet onderzoeken der kwestie. Woensdag werd de comedie uiigespceld MM. Janson en zijne vrienden behalve M. Detuis- scauxhebben zich gelijk lammekens plat op den buik, gelegd om den pantoffel van M. Fiére, den liberalen paus, le kussen, en zich aan hem te onderwerpen. M. Delussieaux beeft de klucht ernstig opgenomen en zijn ontslag gegeven als lid van de Kamer, met hél inzicht zijne kiezers tussehen hem en het gouverne ment ie laten beslissen. En alzoo is dan vrij dag de wet die de onbevoegdheid der perma nente deputatien in kies- en militiezaken ver klaart gestemd door 65 stemmen tegen 47. groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N‘ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Helgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’t buitenland worden ontvangen door het On ice de Plblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASBYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. Ontdekt. Brussel, de hoofdslad van licht en bescha ving, begint eenen aardigen reuk te verspreiden. Men zag er reeds mannen die voor bel be lang van hunnen zak werkten in de mesfpacht; eenen burgemeester die zijn huis verkocht om te dienen tot eene omeerende nijverheid; eene policie die hare bescherming verleende aan hel I denissen van Josué. Jonas en Goliath diein’tH. Kan men duidelijker ketterijen uitspreken? Is d - t het woord Gods verwerpen? Wat meer is, die 1 J scholen! En zij zijn dan verbitterd op den Paus het geloof der kinderen gevaar hopt 1 het roestig wapen der excommunicatie. j i van voor noemde ketterijen, hebt gij op den oogenblik zelven, tm terzelfder tijde al de eenvoudige mcnschen die Het Vuilblek heeft nu eene ontleding gedaan, van de bestanddeelen der kloosterlingen’t Is de schoonste hutsepot die men kan uitpeizen 1 Een woord zullen wij zeggen: de burgerlijke wet erkent de kloosterlingen niet als kloosterlingen, maar als burgers; bijgevolg volgens de burgerlijke wet, heb ben zij hel recht van eigendom 1 Dat kloosterlingen dan volgens Goden consciëntie, persoonlijk die goe deren waarlijk bezitten of niet, dal gaai de burger lijke wet niet aan! Ten anderen, zelfs volgens de kerkelijke wet, strijd de bloote eigendom der goe deren met de beloften der kloosterlingen niet! Waar zijn nu die tegenstrijdigheden, geusche neuswijzen, ten zij in uwe verbijsterde hersenpanne? De geusche schrijvers van 't vuilblek zijn tegen de religie niet, zoü’nze wel! De waarheden der H Schriftuur zijn volgens hun laatste nummer, zin. bedriegende legenden, zijn leugens de ge.schie- Schrift verteld worden, zijn valsch! F niet openlijk de waarheid van de 11. Schriftuur, van het woord Gods verwerpen? Wat meer is, die ko terijen, zegt het vuilblek. leert men in de officiële scholen! En zij zijn dan verbitterd op den Paus en de, Bisschoppen die deze scholen verbieden omdat het geloof der kinderen gevaar lóópt 1 In denzelfden artikel spreken 'ijj met misprijzen van hetroestig wapen der excommunicatie. Hewel geusche schrijvers, door hel uitbrengen van voor- dc excommunicatie op u getrokken. Wij beklagen u. ->11 -J--- e |n de zachtste en te- l de medecijnen; zij ngemak en mogen op le maaltijd genomen de ziekten, omdat zij slechte vochten, oor- j gebruik dezer pillen '-oudheid. tien duizend dooien hovenu! langs den eel voorzorgen mort e bewaren, loont ge goede uitval van deze adpleeg den omzend Bij den eigenaar H. te Brugge. DUCLOS, drogist, le en VERWAUIDE. ijzrrenwef, ill. (8 Juni 1881). *1, 5 54, 1! tl», 5 08, '’*,0 33, tl 39, 5 47 "t-Biu.nl 5 C6* 7 12, c> 0 01, 11 36 1 U leekend, than niet tp nen, Eesten, Oostkvr- le 10, 9 3 02*, geleekend, lijn esures •Duinkoike,5 3->. 7 41 'I Ghyvelde), 7 35* '•G«nl Brussel, 0, 5 47, 7 06 esp. 9 02 Brussel. 7 06, IIh, 7 13.9 09 ►51, 12 15 esp., 2 10 11, 12 23 (2 59, 8 32 1 25, 1 18, 4 40, 5 20, 8 06, 12 18, 547, 1. 1 55, 6 00, 12 22. 5 6 28. 25, 8 24, 1 27, 5 40, II 00, J235, 440 3 C-4FIKB. -rs. -■■■mi ■üTjasugjKw I - «UU.I* VlilVJjg b UUUI VU l'U Uil In i‘ ■F 'Jlt'-Ty -r - - o 4» S 1 - - - v ..XsVVV 14JV4A) *-*,»! CZ k» Utll XJdVUJi*

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1