D F tó rtiffl -1': I-i msciiEN J B mwijziw tFpac liesiraat, te, Veiirr1’) I lurimond Id.l' 14 V erkooping WfeHCS f! HOEST en SUIKER1JDROG5RIJ jnet 14 hectaren 76 aren 85 cent, onder s W tor llffllwli, zijil &KDÉR SWSSEN 0 STELLIGE I IJZERDRAAD ten doorvloi'htin (gegalvaniseerdI. aan 12 en 1» eentinien den loopenden meter, dieiv'iide lot het afsluileu van weiden, meei’schen. en tot bevrijd der hagen, bij HlvS4.li KT. Ie Sweve- ghein (Kortl'ijk). - Op vraag verzending van stalen. Elk order van 1000 tneler.- wordt vrachtvrij g ‘Zouden. Openbare Verpachting-. z: GELIEFT lÈ TE VRAGEN BIJ AL DB WINKELIERS g er i -1 is' KOOPDAG VAN VRUCHTEN. Vrijdag 3f> .Juli mi, Soeiélé Génerale pour favoriser l’Industrie Na tionale. O w w g o o té HUIS «ONSsi'-JAS11IÉ. Z LU sa PAR AN TB KOOPS® ÏJtEÏÏ. komen Een ichoon »‘n kloek Woonhuis, hebbende verseheide beneden- en bovenka tne.i's, in de Brevdelslraul. te Leo. cn dotji de nabijheid der markt eii den nilgaijg legei de kerk zeer wel geschikt vooralle neering Au S ?i-ï i ft? 5 i 'z j £c lUonitcui* Gclge DBS WARE CHI' gézeid S»«*R Deze.pillen, alom f/ kersle purgeerrni<i<lt*l veroorzaken niet het alle tijden en met worden. Zij vuorH uit het lichaam drijved zaak van nllc kwalen. Een {jeinatig. dóch n ts de waarborg eencr M De jaarlijkscho vem dezer pillen in do Vld zeekant, waar dc menM gebruiken om de gezow nrref'ï.i.ini dc' popularity remedie Baiuiiede la C’roix rouge ii hase de Goiiilron. i 2 DE BARK VAfd DE KLEINE REfJTENIER Naahi.oozic Maatschappij. Kapitaal 2 Miltoen franken ii-i? i z. f Ko KaMwlilte BÉÉN FRANK »«n<u «ie BANK VAN DE KLEINE RENTENIER'faciiivry iJr.i 'JTAliN VAN KAPITALE5». iS“oK”S.oS' huize en hmbmg het Stadhuis Wr •i 1/2 p Zich (e vervoegen mei eigen.!om libi n bij Cl.Ai.YS IS lïpnrgne de Furnes. doi.t les titulaire.' L ip hove, 1 Rousbrugge, Beveren, Hoogstaede Wulpen. goederen, Hei berggeriei Mobilaire voorwerpen. niphcd.-n viüi dezen nieuwen artikel. Veurne, 20 Juli 1881. aren droog; S&Invvrhooi te koopen bij Arseen Biuwaeri, te Veurne. Z 71. LH Q LU LD co J O tr UJ o) ft V n S ik'dr de ••lilgenooten Cave.rcol-Vairtiamtnc, te Ramscnpiielle, koopdag van U ft E>ectMjr<*n Iruelittu <*t’ Door' di n Notaris DE GAK. Ie Venrrte. Met tns.hmikoaisl van den Nota is R.:x: FRAEYS, te Brugge. MJ UI W A O gewaertscappejlc, Loo, Oeron, Polliuc- WülvcringhcmOudeeappellii. s en Verdere inlichtingen te bekomen ii het Sekrelat iaat van Alveriiighem. en méér'.andere - VaurSiiu rsfl 27 - TE 5’.t' Goed hcfMedekd pelle, aan de Kooit Van 21 Juli lot i Augutsi aanstaande zal er bij lken koop die meer als een frank be- drang’, gratis gevoeg! wordtin: Et ne Doos t garen vaji een nieuw mark en allerbeste kwaliteit.’ Dit wordt gedaan cm het Hoeveel CD CL O UI c U Li! i 'is' 71 FRANC O&PAR AN n’aiiraienl pas fait connailre lours intentions ivanl cello date, seront transierés li’ollice a l,.l imtOI I Hlv IA FMXIU&I oren»»:va' U.K A llltllUES char L e v .imping zal gesclueden aan den eaÉ. oÉniHAEK. 7 hoejaifhi of l’i bouwen, 'schuur e' uitweg. Te bevr Madaiué do wcdiiw traai. te Veurne. B.cBtutkKec: sstsi'-Er*» Cbtat'SfM SCW KA'S, koopman in vc, te Veurf.e, Oogstraat, N’ 14, rmaklliit e;,r, bliek bekend «lal hij aldaar ene 23 SS E r^' M ai w B E-3 g,g komt r! te rieiiten, om té beginnen'slacli en met 'Zi’urniJ-kermis, Door ue goede h< e J'.n't/i. jJ zijner waren en den genidigen prijs he'opl hij eenieders gunst !e winnen. AZ.J.. v. HECHT VAW JACHT. De connnissie van het Armgeslichi en de Raad der Kerkfabriek van Alve- ringhein maken bekend dal zij op Dins dag 26 Juli naast, om 3 ure n; middag, ten Gemecnlebuize. zullei overgaan tot de openbare verpachting van het Recht van Jacht op hunne eigen dommen, gelegen in Alveringbero, Eg- T U DIE van IS E F 2« E W S Solaris,' te Hriiytje. (J) Te bevragen bij de eigenaarster de wed Lag we, die hetzelve bewoont. Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten l’rrjN /'.au welk hakl.cis ic tekent iiiüt’H verkiwieii d half wit. lid ciT 3<*rise>t 1 Wille tarwe - - kwal. 2d (ik; 3 U ucrioeu 11 2i> h •nijbüonen 4 ,ve-lijnzal ddwintelkooif 'i (>6; vlas per hj ,oorl 1 '50 a 2 o IL?t beste naaij handwerk als La direction de la IVK'SÉTÉ GF.aÉ- %ï,E pour favoriser rindusliie Nationale i l'honneur d'informer Ie public rpie. pai uite de l'iTdili (•ineiit de I<A »SA\m'ï'. r.A rib asbisk «4MlonyrAia i Bruges, ellft a decide la snpprcssidn. a daler 'du premier Aoftt prochain, de soi. igcnce li Eueiies. - Les depóts de la Gai.ssi 69cl ItcNlHtss* dci* AlatCmecnc .V£tv.4i<tNc!»:»[: pij 'er bovo' i'hng d>-r Nation.de Nijverheid heelt dt’. eer hel publiek bekend Ie maken dal, bij gi volgd'T sli< h’ing van de VAX AUEST VI.AA.MIEUEX, l( Brugge, d.) afschafling vin zijn agciiisc!ri| te Veurne besloten is geweest, te ‘Ckeiin van t Oogstmaand aauslaande. De stor tingen ter Spaarkas van Veurne, welker in- i wouit gi-daao Gin hel publiek zelf te geschrevenen vóór dal tijdstip hunne in- la.cn oordelen over de bijzondere hceda-z:chtcn niet zullen kenbaar gemaakt hebben. zullen van amb’.sw g? o verged ragen woidei in den 5» 4 X’ v i x tv eist--* a a. v- DEltEX’. TK nKl'Wl.tE. w- 1 dienst hela- Merkwecdivc veirliiift bij uitschei- \Lulpij i ifliMaltirj .hstckcstoffen d;nir van bedriif van Meulx Icn, Menagie-a'ie somten-.m eiiegoc<ier. u ciieifio. ."o 11 .1 uX mirt., nndnro er I ct publiek te bei iel.ten d it hij cjucn h.iiul Jir<»n«Eei-tht£ 5*4" .3ula PMHfl. om 2 ur.i na middag, te Rousliriigge- Haringhe, zal er overgegaan worden lo de openbare verkooping, 'uimens de wet, en door bet ambt van den Di ur- Avaarder PIERRET, Ier icsideniit van \oirrm?, van de volgende voorwer pen Meubels, Menagiegoede.’cn Laiidbouwallaain, een peerd, eeno melkkoe!', pluim gedierte en vi uchten op stam. BI J JUSTITIE. FW<C FAR AN i I wlrrAtire» in kui i rspöiideidic ,r On nki*.i kc-Vcurne ^c'i illlJ.I I li.lAh 1 kiirttlilrn bij L. (illYSEL. tiiiitiiernian en herbergier to Ghyvelde. (Vrunkrijk). - me sthiedeuden en laatsten verhooger, met gereed geld cn zonder kosten. Men gelieve liet ruchtbaar te maken. BRI’XEfil.ES, 5, RUE DE l.OXUM, Journal financier pavaissant lows les dimanclrs avre 16 pagri dr lexh*. TT TDOI'TI'TE Vne rcuic <lcs tourus du Bruieik» tl dr i’aris victim ■rhltrifes auulairtn l.i r*tr oftii>clic -- iiiftti-mitiens Ornuclercs dr» dorutneoh iur.lil* la lisle offlcielle <Jrv Tlriflei de looks Voleurs DfltjrbUr-nj rc.,. pnOPPIÉTÊ DF. LA BANOUE OéS VHF J.S J LOI. hm innnvm cs-vn-r riT.Tqr? De Brandvei zekurnjgs nntuhnla Maats<h.ipiiij «riiVV- IttA, tc AnïwiTperi, die gewnarb >rgd is iloer een kapitaal van 'tien inillioen (ranks veri1 *g'iii'a lortligd Ioor ?.IALL'slLKL om 3 lire na middai?,, t'-r I’.ul’slede gebruik' ii/.vpi’c/ctO' te Moorslede, vraagt Honftli»- Keutr» voorde province W.'.l-vlaaiiMe- rcn. in al.de steden cn dorpen, waar dezd- niet Vertegenwoordigd is, mits grooli commissie. Voor die. plaats te bekomen, ■ich te begeven bij dito VUYLSTEKE. I)ontier<ia& 583" eïssü Q -om 2 ure mi middag, in het hotel-esta- minet de I’arijscbe lialle, Kleine St. Amandstraa't, te Brugge, van EENE LAMOEN EN WEIDEN te Kryciti, ïn tic ü£5iBSïO»out- strant, Gebruikt door d’heet* Monteyne. Boomprijs Ir. 1,305. Bij affiche in 13 koopen. Recht tot samenvoeging. Maat in geste ld fr. 38,700. PIATlTflCJ vai> alle slach. k< mende ni ilziliUij de beste huizon, van België, Frankrijk mi Üuiischland. ni' t rechte, halt’schuinsclr I iHlvUö en sehninscl e koorden. PïAKinC V001- b’cgiimelingen en an- llll.i-lULJ derft.l'ruclitgiinatoM. Waarborg. Gematigde prijzen. Driejaiyu tijd vim betaling. I* iil’<-8?.1 Slet'.nslraat, bij de static. ^Als uien coiiirttaul l>.-taalt krijgt men C«>njioiik 4’ó’nóiierriiiiix. Co i AG EVITS Nous engagcons des tigeuls sé- l ieux et habiles ayanl des relations solides dans leurs villes et dans leurs environs pqui ja vemt ues FONDS PUBLICS' et ues LOTS A PRI MES par versemonts tnensuels. Bonne comnission. Appointe- ments fixes. S’ofirii h L’UNION DES BASQUES Grün Cie, iiixiixni.JiiviN. Tarwe, id. nieuwe 'togge Mii.l'IOi'll - -t n m S e 5 “Ilfi lijden cr nan peu doof pijnlijk 7e*r Dc Siroop Seigel is 10 bekomen in alle goede apotheken van België. A. J. WHITE, eigenaar. Londen. 5: So Q 1 FRANC 'O.OOO fr. cn daarboven zijn hcscl ikb.ia,’, mils goed b-z.-l op on om '1 co a;in ih n in- i,;' ,r. ,nv r■■•-l 'au I mi -I 1/2 p Zich te vervoegen met eig iJoi'1 tit-i n bij CLAi.YS l’IL. NookILtu;Ic Dixniudc. ÜiB'. 2'.oi 4 AM CJ S'HTiïD 3''5a op korte termijnen met. kapende ikeuirp n i<]> openlh ,e fondsen c/ ip twee goedgekciiUè hundteekens. is>Ei.sui Bank» fjiiiasdei.ingex, Beursorders op koniplant, (JeltlHiorinixeti op titels. I sco‘..i ll.Et.i \M.l'EjiESCOMl'lEElti:.v ii uilwissi leu van alle wisFcliirievci:. ii. kteu, belui- Tii i n alle andere tiaiidclswaarden. .\uordb) ug, Dixniude. a hire CXjÜISÏX’ rw. i !S' cd CU t>D I O LU z 'r*^ K ■O e ■*gV JIHtwi L) 2i) jifl /Zi rpE PACHTEN Een zeer gerieflijk Huis. ter dienste van herberg, genaamd Gibraltar, JL in het Grascbckcvcld. juist bij den ingsng dci Moeren, Te bevragen bij Ch. Vandenberghe-be- piel, bn uv.er, te Adinkerke. •XVriJl I in het 6 - .71V*. V 1 1'0 vei-i-nnn.n.r l i i*-1’ Ji'C du servie., d’1GFA’CE E A SO- “D /-• a v—x PACHT'EN. <>m aanstonds in gebruik I te komen Ecu schoon nieuw Woon- .1. JL huis, met stdlingen, dienende voor bakkerij cn r.fspanning-hcrberg de Toekomst. nevens dc I.oobrug en de nieuwe vaart, zeer wel gelegen tol bedrijven aller commerckn Te bevra gen l ij den eigenaar SONNEVil.l.E-ACKET r.c- gociant, Woumenstraat, N° tG, te DixmuJc. 1 ï.€2 >T izc ril uui j, I J. p koopmin in lakens a niiei.Hjk komt it? ergroMen Door den groot i afsla j op zij'itt urlikrlen alsook door ztiiic getrouw, bt tjie tug I) xpolt hij 1. <di ii. de gunst v.in r nieder M t h I begin der Ltokomet.de werk z;t! hij licl .t!t naai gewoonte op reis begeven, (en einde zij' Linij.ke kal.uilen het gemak Ie b< z orgen te hun 'iédiei.d te v orden. 6 08’ liwldc-Vem iie-Ih u i 5 41039- tut ite-Bixiuudc-L‘< '*j Ji» ‘J5, 4 24, 6 19. i Lichter velde naar ^tU' 7 45, 8 58- De tn-inen met tv<‘ Cotlcmarq, Unndijf kc cn Avceappellc* f iJrussel Genl-Vuurnö' 5 50* (De treinen 11 treinen. Gcnt-1 hielt-Lichtci 1O25\ (II 50. Viruport (B.idpl'ials) 0 55, 8 50, II 15, SifUpArl(st.l<i)-l)ixni<l! II 52, 211'1 i 1' Divtuude-Niriip., o» i 53, tl 25. 8 2-_>, 'J| Veurce-ltiiinkerke, Haai Ghyvelde •Un Coi *riqar<.(|-Oosteud*' •csleirt.-Corteni., 6 6 09. 7 55 Cortimarcq IJper, t Uiier-Coiternari-q, Lichter velde naar 7 Ï7 Kortrijk naar Licht 'f' i G tl, 9 0D. pi I» r’‘ca ■5 F T’ r. h I-U MMBM«M»#4arau»«ix. 1^». iwr Abonnument pour toute la buig quo A ENVOY EH EN IIMBH i s ruM A Vóm vérdere iiitlégfj brief I ij elke doos gevut Pnjs Ir 1 50 de <1 STANDAEKT, Sk< DEPOTS Tc VcuiU ‘hxmude. bij MU. GllV Tolbomene e- Ki»H R H V °i’,lr,c ,nia"d<ijj. 171 UW HU ‘K-11 door 12,000 cei-lifi.aten. Ih- <-ilijl«t« bn nki-o worden leiu.j’i.houdru m. t hel grootste -i-iiiiik ti< l>tedervr.iuwen.d.>oimkkin^dei buarnio.-dci-, enz genezen ponder ring (jies^iro) Ouiiuddelijk vei liching Eene gediplomeerd!- dame is aan hi t geUicht gehecht J. VVAEttSEGEKS, breukbandmaker der hospi lal-n en van hel leger, commandeur en ridder van verscheideneord- n, voor vei dien.ten aan het memch dom bew -zen. Ghokspliats. 55, Antwkipkx. Gmjrison assuréo en peu dn joins, d s plaies el et blessures de toute so» te Brulutes. ulcèrvs, v.iri- gueux, gereines du Mein, panaris, afTeetions de la peau <-t cincerruves. Duns les principles ph irm.u ie» gros MM. CI1RIS- TI1E.XS Droguisles a Bn xellcS I AGENTSCHAPPEN J GenTCrPen‘ tl’, Koei'’"'’-.'.41’^ «He n<-<ir«s- en Itnnkhnn<lcl1nu<»n korting uiigczomlci.U KfSHUW!: tfHBühllJu. UN HLS IttUUtX WW ihUreenvo!- «-nat a,-BANK VAN OE KLEINE RENTENIER vramtvry - ---elken Iondag cin Kes,cei;- sprek niKoiidu'-ii.U' j> -j gevaar van spaargfiJ 2den n K 5 Ji w s’ .a (b r r—v t -J i -c --"I -J hoofd; aan een gevoel van ncérslavhii ;ht*id en vermo’,tdhei I die dc slaap niet vu dri ft, 'aan cei.c out van be vangenheid na den maaltijd, bevangen» heid dikwijls \erge- j zeld van herikluppiu- '-,'rpijn in dc Irn- den en rug rh< t ;ian- houtlei.de pijn in het ioofd; Ir.taklust vergezeld van winde» igh» id en en omangenren smaak 's morgens, verlies v.»n eet* Mist, duizdiirg in het hoofd riiz. Iioevr< 1 menschen djn met deze kwalen niet in hebt en hoeveel »mder hu kennen er d i ware oorzaak v.n en de tri 'We en om er zich van te. oiJn. k n? liet zijn t enige Van de voorteekens van de «lèèhle spij-vci L ei ing •ii 1. verziekte, maar zij verdwijnen w.ohaast door het Jtb-uik del SIROOP VAX MULDER SEIGEL onnitd I iljk na d u maaltijd genomen. Deze siroop, door tare v rteerenda en voedende cigt nsch tppet», ver» JorLt het lichaamsgestel en doet regelmatig de ver. ireriTigsorganen wc ken. FT n ir$te0 - soort 0 a 0 - H mie reiur qcn»rale J< s ■»rr»r» x i-vvxwu» <f»-- (Jeln^t 'z.lcl* mei aten OE V/EKELIJnSCHÉ KLEINE REN 1ENIER sprek ailioiKligen/lc v^ó I». I./.» '/j h* zlchtlpr over <lc kunst van zlcb te verrijken zonder gevaar nr benevens alle inliclitmycn dirnstiff voor <ir I r/itl-'i van spaargrl IZdcn LJ lil j'kl t Llv 2'j'.H ri PrrJTSrUirD <le OJSten Drv.iltenilevnn adel' Igischeen vree inde trekkingen ui <|.»*a.._. liLLlill. IlL’u I UhlLci mankte ko'-rsen m ongekwoteerdo waarden. Voor zes franken, bene- t nnrr nfQ C*A Mil I CC dagelljksch blart gev tl Vens tic twee grir.chH gazellen, Lfl uü I L ULO rAI’IILLCOt avond, na de Ucuis. de ko« ten vnn td dc officie» I gekuoteerdi' .vaarden en de Inalste rtnaneicele nieuwstijdingen. Dus 3 g.izetirn. gcduren'lr 1 jaar. vuur 6 tr, .i, /A‘v j ^t'v’jjraóÈr1**---r- --- n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4