I 1920, ft'0 n I Vjeurue, 3 A nons! i I SSL Rusland. Volgens een fiansch radikaal blad zou er door het uitvoerend komileit der nihilisten een uitnemend belangrijk besluit geno men zijn. Daar de keizer aan uc verwachtingen der sekte niet beantwoord heeft, zou hij binnen de drie maanden op de eene of de andere wijze om liet leven gebracht worden. Den czaar zal echter nog eene laatste waarschouwing gezori- xJcfl worden. kalelijke uwer handelwijze moet gij toch trachten te duiken, niet waar? Daar is de geheele zaak! 37e jaar We rijke Ifiscli. Op onzen laatstcn artikel wegens de verdruk king dei katholieke armen door'den rijken disch Lezers, wilt gij weten hoe het gaat in steden die op zijn liberaals bestierd worden? Neemt voorbeeld aan de liberale stad Brussel. Na de schandalen der mcstpacht. de opsluiting van minderjarige meisjes in verdachte huizen, onder de bescherming der policie, den verkoop 'der vaderlijke woning van den burgemeester om te dienen tot een onteerend gebruik; de opschorsing van den opper- kommissaris van policie Lenaers (1) en de veroor- deeling van valsche getuigen in de zaak van dien ■heer tegen M. Boland, zijn nog uitgekomen De veroordeeling van een beambte der stad, die geld sloeg bij middel der betaalde koepons der lee- ning van 1879; 2“ het ontslag van M. Schroeder, on- derkomraissaris-inspekteur van de policie der zeden; 3° de vervolging tegen eenen ontvanger der viscli- mijn, in wiens kas men 2318 fr. te kort vindt; 4* de zaak van oenen beeldhouwer die, door het stadsbe stuur gelast met het maken van een marnieren stand beeld van den aartsengel Michael, een voorschot van vijftien duizend frank in zijnen zak heeft gestoken, in failliet is verklaard eu den blok marmer voor het standbeeld bestemd, heeft laten verkoopen ten voor dooie der massa. En men zou zeggen dat de zaak nog niet ten einde, is. Wij zouden wel eons willen weten welk gerucht er zon opgaan, indien het honderdste van al die schandalen zich moest voordoen in eene katholieke stad!.... En daarbij, Brussel heeft Geen burgemeester, geen schepenen, geen opper- kommissaris van policie, geen commissaris der ze- denpolicie, geen bestuurder der mcstpacht, geen commandant der pompiers, geen ontvanger der huis huren van de stad, geen ontvanger der vischhallen. enz. enz. enz. Bovendien heeft Brussel Een gemeenteraad die hel vertrouwen der bevol king heeft verloren en o,p krukken springt; Een ontvanger die in zijne kas een te kort laat van meer dan 7000 fr.; Een bediende die obi'gatie-koepons onlvreemt en er zijn eigendom van maakt; En voor bouquet eene schuld van 240 milliocn. Goede burgers van Veurne, als helkiezing is voor den gemeenteraad, dan moet gij absoluut vo >r de li beralen stemmen; ge ziel waar dat henen leidt. (1) Bij koninklijk besluit van 1 aug. is M. Lenaers afgesteld van zijnd bediening van policie-kominissa- ris der stad Brussel. De school in Engeland. De Engelschen geven ons voorbeelden goed om na te volgen. In Belgie voert het gouverne ment eenen oorlog tot er dood tegen het vrij on derwijs. In Engeland worden de vrije scholen vooral beschermd. Na de 17,615 scholen waarover de overheid bet toezicht uitoefent zijn er 14,181 vrije scholen en slechts 3,434 officieele. In 1880 weiden er giften en legaten aan het onderwijs gedaan voor 18,478,875 tr. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De zittijd der Fraiische Ka mer van Afgevaardigden is gesloten, 't Is M. Gamhetta die, als voorzitter, lezing gegeven beeft van liet dekreet van ontbinding en daarna de Kamer bedankt heeft over de medewerking die zij hem verleend heelt. Het land, zegde hij ten slotte, zal hel werk der Kamer beoordeelen. Eenieder zal voor zijne uitspraak ootmoedig bet hoofd buigen, ik hoop dat de staatkunde der nieuwe Kamer geen ander doel zal hebben dan het geluk van ’l vaderland (lm hei oordeel van liet land over de ontbon den Kamer gunstig te stemmen, had middeler wijl het gouvernement besloten van in al de ge meenten van Frankrijk eene tabel te doen aan plukken, waar de wetten door de Kamer bespro ken of uitgevaardigd, beschreven slaan. Onder aan leest men; De Kamer heeft de republiek kwijnend en wankelend gevonden; zij verlaat haar gezond en kloek te been. Als dal geene •olliciccle drukking is begrijpen wij er niets aan. Ror.w. Onder dagteekenlng van 21 Juli, heeft kaïdinaal Jacobini, staatsgekrciaris van den Paus, •ian de gezanten en ministers bij Z. <11. gcakkro jiteerd, eenen omzendbrief gezonden waarin hij dr protestation vernieuwt welke leeds aan de gouvernementen, door detifsscheckomsft <ler minciusscn zijn gedaan geweest, tegen de ibelecdigingCH in den nacht van 12 tot 13 Juli <de stoffelijke overblijfsels van Pius X aange daan. De omzendbrief zegt dat de Paus die lielee- digingen beschouwt als hem zelvcn aangedaan ■en brandmerkt zc als een schandaal voor de •beschaving en voor den godsdienst, sclun<d;tal •openlijk gepleegd ui de hoofilstad der kaïlm- liekc wereld. Het is daarenboven <-en aanslag tegen de waardigheid van den F m-s eu eene bclecdiging aan alle katholieken. Be omzend brief voegt erbij dal de Paus de gouvernementen do bisschoppen, hel katholiek volk en ahe eer lijke lieden uitnoodigt om zich aan te sluiten bij zijne krachtige protestation en diepe ver ontwaardiging. Het llaliaairsch gouvernement heeft niet ge poogd do minste voldoening te geven aan den l’aus eu a.tn dc katholieke volkeren; het heeft met geen enkel woon! het gebeurde afgekeurd. Dat zelfde gouvernement is verantwoordelijk om dc onlusten niet voorkomen te hebben, daar het die kon en moest beletten. Z. Em. doet op merken dat de gebeurtenissen in den nacht van den 12, klaarblijkend dc gevangschap van den Paus bewijzen. Herinnerende aan dc laatste artikels in de radikalc dagbladen verschenen, en namelijk de beleedigende artikels voor de gedachtenis van Pius IX, doet hij opmeiken dat de strafloosheid verzekerd is, niet alleen aan het afkondigen van dergelijkc artikels, maar ook nog aan hunne overneming in andere dagbladen. Eindelijk stelt Z. Em. vast dat de vrees ontstaan in den geest van Leo XIII, door die teckens van vijandschap, Z. II. zou kunnen bewegen orn dc noodige maatregels te. nemen tot hol waarborgen der belangen van de Kerk ■en dei veiligheid van den Paus. Teckeu ties tijds. Terwijl sommige liberale gemeente besturen met duizenden en rnillioenen stemmen voor de kosten van het officieel onderwijs, zijn er andere die er genoeg beginnen van te hebben. Zoo is, onder andere, het liberaal gemeente bestuur van Lissewege (Westvlaanderen) dat, met eenparigheid min déne stem, besloten heeft geenen centiem buitengewone kredieten meer te stemmen voor de noodwendigheden van het officieel onderwijs. In dezelfde zitting heeft de raad het bouwen eener officieele bewaarschool verworpen. Wat moeten de ministers denked van die han delwijze hunner eigene vrienden? Wellicht staat dit voorbeeld door vele gemeenten, gevolgd te worden; want in meer dan éëne gemeente is de kas tot op den bodem ledig en de schuld aanzien lijk. Spoedig eenen specialen kommissaris naar Lissewege gepleegd, hebben de geuzen van ’t vuiiblek nog eens geantwoord, na al hun verstand en vernuft ’t hoope te hebben gescharteld, om eenen langen sluier te werpen op de onredelijkheid de schande en de hatelijkheid van hunne verfoeilijke maat regelen. Zie hier eenige hunner uitkramingen Sedert lange jaren verplicht men hier de dischgenooten hunne kinderen te laten onder wijzen en naar de gemeentescholen te zenden, gelijk men onderstand onttrekt aan de beboet- tigen die zich overleveren aan den drank Zoo spreekt het vuiiblek! Is het nog noodig de domheid te weerleggen Over de wettigheid van dien dwang van eertijds zullen wij niet spreken, al is ’t dat zij zeer be twistbaar zij; het onderwijs was dan verplichtend voor den arme, en wij verzenden onze geusche wijsneuzen naar eene der laatste redevoeringen van M. Frère waarin hij de kwestie van hel ver plichtend onderwijs heelt behandeld! Wij be knibbelen nogtaus deze verplichting niet die geschiede vóór de nieuwe schoolwel van 1879; want de gemeentescholen waren dan goed, chris telijk on toegankelijk voor iedereen, en bijgevolg door deze verplichting geen de minste aanslag wterd er bedreven op hel geweten der behoet- tigen. Maar nu, de gemeentescholen zijn vergcusd de Godsdienst en de christelijke zedeleer zijn er, krachtens de teel, verbannen, en, volgens het vuiiblek zelf, leert men er dal de waarheden van 't Heilig Scnritt Injgeloovigheden, bedrie- geiijkc legenden en leugens zijn; iu een woord men leert er ketterijen. Die scholen, gelijk men weet, zijn en niet ronder reden -veroordeeld eu gedoemd door de geestelijke overheid. Overal vindt men vrije, kaïiiolieke christelijke scholen nevens de ver- geusde kelierskrochten. Ofwel, wij vinden in onze grondwet, dal de vrijheid van geweten voor iedereen is gewaarborgd, bijgevolg geene open bare overheid, 't zij ministers, 't zij gemeente raad- ot dischJiecren mogen iemand, al ware hij arm, verplichten tegen zijn geweien te handelen. In onze grondwet staal er ook, dat het onder wijs vrij is, bijgevolg elke mensch, zoowel arm als rijk, mag zijne kinderen ter school zenden waar hij het best vindt. Wij hebben nog in onze grondwet dal alle Belgen gelijk zijn voor de wet; bijgevolg dat dc armen dezelfde rechten hebben dan de rijken. Nu, hier in Veurne mogen eu kunnen de armen van deze vrijheden, door de grondwet gewaarborgd, genieten? Neen, de disch die openbaar bestuur is, en dus onpartijdig moet handelen en niet dwingen mag, behandelt de arme menschen als slaven en kruipdieren, wier wil, zou men zeggen, besloten is in dezen hunner verdrukkers. De vrijheden waren hun hier ontnomen door den laagsten, wreedsteir dwang die men uilpeizen kan, te weten de brooddwang; de disch is ingericht geweest tot onderstand <ier armen, zonder onderscheid van gedacht of opinie, en alwie waarlijk in nood is, heeft het recht op hulpen bijstand. Wat nu de vergelijking betreft die de geusche schrijvers van ’t vuiiblek voorstellen lusschen de treffelijke armen die hunne kinderen naar de katholieke scholen zenden, en de dronkaars die alles wegmaken en verteel en, ’t is oprechte las tertaal; is laag en verstootelijk! Maar, zeggen dc geuzen, en 't is hunne eenig- ste bewijsreden het is de plicht voor de dischbeeren de behoeftige ouders te dwingen hunne kinder» te zenden naar de beste scholen, en de gemeentescholen zijn de beste! Vooreerst, dat is onwaarheid'; de arme ouders, alhoewel arm, zenden hunne binders waar zij willen, juist gelijk de rijke; omdat zij arm zijn, zouden zij moeten hun -ouderlijk gezag afslaan? En dan. de gemeentescholen zijn de beste! Gij kunt dat zeggen en schrijven,'geuzen, maar de hehoefti- gen hebben het recht 't tegenovergestelde te peizen en te bandelen volgens gedacht en overtuiging! Om te eindigen, geuzen van ’l vuiiblek, al de redens die gij aanhaalt zijn onbeduidend cn be lachelijk; gij weet het ook genoeg, maar liet Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per reeel De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 tr. Een N' lu cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het looi De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der I laanderenj eu t buitenland worden ontvangen door hel Office de Pubi.icitê, Magdalen istraat, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne. --- ----- 1 V'V;

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1