i Vetbke, 1030. 12 October 1881. KIEZtNG VAN 25 OCTOBER. BEWABEND KIESVERBONI) VAN VEIME. N" heel weinig van hen gesproken; de Zwitserscho liberalen hebben ander werk op hunnen winkel: zij hebben ontdekt dat er in bun vrije land een Jesuiel was die alle dagen mis leesde!.... Men weet dat de Jesuieten in Zwitserland niet vrij zijn, maar de plichlige behoorde sedert lang tot de reguliere geestelijkheid, en was dus in regel. Maar zoo gaat het tegenwoordig in de vrije l inden Socialisten en samenzweerders laat men gerust, en eenvoudige geestelijken, die niets dan goed doen, worden vervolgd. Zoo willen het de duivel en zijne knechten de moor- lelbroers. Euitschland. In Berlijn hebben plak brieven vol co-dsbedréigingen legenden kei zer uitgehangen. In Mdanen gebeurde hetzelfde opzichtens den koning \an Italië. Een officier is aangehouden. ’t Is alaoo de administratie. Drie jaren zijn verlopen, en de stad van Veurne staal nog altijd zonder burgemeester! Voelen zij zich misschien al onbekwaam om het te worden? Eu hoeveel koeren vergaren zij? Hoeveel zijn er in die 't eerste woord van de affairens kennen? Daar zijn er die kunnen, vol gens hel gaat, lezen en schrijven en hunnen naam zetten, enjaknikken en daarmee is 't alDat is de administratie. Zoü’n de contribution nu verminderen Als men de geuzen hoort spreken, M. de Tol- lenaere zou een phcnix zijn van bekwaamheid en geleerdheid'. En diensten die hij aan de stad en Wij verwittigen onze lezers dat wij het orgaan der geuzen niet zullen volgen op het pad waar het ons zou willen brengen, dat is zijne laffe personaliteiten. Het bladje houde het dan voor gezegd. Wij strijden alléén voor de katholieke grondbeginselen en voor de verdediging der zedelijke en stoffelijke belangen onzer geliefde stad. Men is daarvan overtuigd, als men inziet dat geheel de sladsregentie, sedert al den tijd dat zij hier heerscht, om zeggens niets anders ge daan heeft dan eenige menschen bevoordeeligen, ten nadeele van AL de andere, en dat zij al de posten on al het werk uilgedeeld heeft, niet aan dezen die het verdienden, niet aan dezen die het meest noodig hadden, niet aan dezen die er recht toe hadden, maar aan dezen die meest voor haar schreeutuden, die haar meest vleiden, en meest bereid waren om arme menschen te dwingen om te handelen volgens hare grillen. Ja, wij zien hier drie, vier en tot vijf ver- sclnllige postjes op bet zelfde hoofd gezameld, en dal die mannen bereid zijn, om dag en nacht ja te knikken als er kwestie is van de katho lieken en onafhankelijke Veurnaars nadeel aan te doen en te verdrukken, en om de verslaafde libéralen te bevoordeeligen. Wal meer is, wij zien en ondervinden dat die hoofden waar zoo vele postjes op wegen in state niet zijn van er een te dragen gelijk het behoort! Je Men vertelt dal vele schilders hun eigen por tret meermaals in hunne schilderijen afgeschil- deren en vele schrijvers hun eigen leven in hunne werken geschreven hebbon. liet gaal hier ookalzoo! Die geusche schrijvers overwegen hun eigen leven, peizen op T geen zij deden en nog doen, op ’tgeen zij waren en rog zijn, en willende eens anders portret maken, maken zij het hunne, en uit hun schrijven kunt gij zien en oordeelen hoe treffelijk!Nu, dal is hunne goestc, en goeste is koop zeihet verken en hel wentelde zich in den mestput Later zullen wij wal ernstiger de zaken be schouwen, en wie van de kandidaten die te stemmen zijn, meest weerde hebben, en meest verdienen aan bal hoofd te staan om de stad te beslieren. Als gij de lijsten der kandidaten zult overloopen, en wel overwegen welke meest ver stand van het beslier hebben, zal iedereen aan stonds gevoelen dat elkeen van de katholieke kandidaten al deze van de liberale lijst oneindig overtreft, en veel beter in staat is om de be- belangen der burgers te verdedigen dan omtrent al de liberalen ’t hoope. CJemeentekiczing. 't Geuzenblad van zondag is zoodanig woe dend, razend, en tevens grof en schandalig op gezet, dat hel waarlijk veronlweerdiging en afkeer iugeboezemd heeft aan allen treftelijken en welpeizenden kiezer. Men moet inderdaad zeggen dat zulke mannen-opstellers tol alles bekwaam zijn, en geen spier schaamte noch eergevoelen, noch gedacht van betamelijkheid meer in hun lijf hebben Wij hadden gedacht dat zij hunne geusche politiek, en hunne geusche goddelooze princie pen gingenverdedigen; dat zij budjellen en reke ningen van de stad aan de lastenbetalers gingen voor oogen leggen, dat zij zouden uitgelegd hebben hoe het komt dat de Schuld van de stad gedurig aangroeit; dat zij ons ook gingen aan kondigen hoe de disch het geld en goed der armen gebruikt; hoe op welke wijze hij de ar moede voorkomt, 't is te zeggen, aan welke soorte van menschen die niet arm zijn, hij hulp gelden vei leent, uil vreeze dat zij in de armoede vallen zouden!!! en welke de voorwaarden en verbindtenissen zijn die zij te aanveerden heb ben, om van deze privilegie te genieten. Maar niets!.... Indien zij het goed vonden, zij mocht- len er nog den graad van bekwaamheid en treffelijkheid bijvoegen van elkeen der gemeente raadsleden; maar neen, wal doen zij? In grove en verstootelijke tale en zinspelingen uitvallen tegen de deftigste en treffelijkste heeren van stad. Wel is waar, hoe dieper men gezonken is, hoe moeiclijker men weder aan boord komt, en nog eene waarheid is dat iemand die met handen en voelen in het slijk wroctelt, zal be modderen al wien bij aanraakt. Dus niet te verwonderen dat wij in onze stad menschen zien (ik peize toch dat zij nog men schen zijn) die door tong en pen de treffelijkste heeren van stad en zij zelve zijn daarvan overtuigd met modder willen besmeuren. Al deze die nog een sperken versland en hun hoofd- boven het slijk hebben, kunnen zien en hooien, al welken kant, bij katholieken of bij geuzen, men in vuiligheid zit voor manieren, voor verkeer met persoonen, voor klaps en voor zedenu POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De onwectelaars heffen hef hoofd op in de hoofdstad van Frankrijk. In hun- fic bijeenkomsten worden de onsterfelijke grondslolsels van 17*J1 gepiez- n; hel gaal zoo ver dat hunne meetingen moeten verboden wer en dat men maatregelen neemt oin eene volks- betooging te beletten welke tegen M. Gambctta en bel ministerie beraamd was. Maar M. Despons, een der inrichters van eene «nonstermeeling, waartoe al de misnoegden zijn uitgenoodigd heeft verklaard dat die meeting kost wat kost zal plaats bebbin. Lit Tunesië komen voortdurend de slechte tijdingen. Een fransch officier schrijft dat men voor 't ministo 50,000 man zou moeien hebben era den opstand te dempen in Algetic en om Tunesië in de onmogelijkheid te stellen nog de rust te stooren en de veiligheid der volksplan tingen te bedreigen. Veel fransche soldaten der alrikaanschc be zetting zijn ziek, en alle dagen moet men tal rijke overlijdens aanslippen en de lievclheb- bers die tegenwoordig in Tunesië werkzaam zijn, gaan zoo onbehendig te werk als hel maar zijn kan. Een voorbeeld de 5" kompagnic van hel 17* eskadron van den trein trok eerst uil Tunesië naar Bone, dan, in bel begin van september komt zij terug in Marseille en gaat van daar tiaar Moniauhan, eerste verlrekking/punt. Nauwelijks is die arme kompagnie daar aangekomen, of zij ontvangt op nieuw bevel naar Afrika weer te koeien!.... Men verzekert in zekere welingelichte kringen dat de gewezen Keizerin Eugenie, weduwe van Napoleon lil, bij hare laatste reis naar Parijs haar verblijf aldaar heeft benulligd om baar tes tament te maken. Bij dit testament zou prins Victor, zoon van prins Napoleon, aangesleld zijn als algemeenen erfgenaam en aangeduid als hoofd van de dynastie der Bonapanislen. De gewezen Keizerin zou den jongen prins aanra den gebruik te maken van hare fortuin die op versclieide tnillioenen wordt geschat, ten voor- deelc der bonapai tiscbe partij. Engeland heeft veel moeilijkheden met de Boers uil den Transvaal; de volksraad van deze laalslen heeft aan bel engelsch gouverne ment eene depeche gezonden om verschillende veranderingen le vragen aan artikels der over eenkomst welke zij als tegenstrijdig met het ver slag van Sand Kiver aanzien. Zwitserland. De socialisten zijn te Coire, in Zwitserland bijeengekomen. Er wordt Dat zijn wij moê en wij willen dat het ver- andere. Wij willen niet meer beschaamd slaan als vreemdelingen ons vragen is zulk en zulkeon nog aan ’t hoofd van stad? Dat zij die schande en die schaamte dragen die w Ten, maar wij zijn daarvan moê. Wij mce'en stad- husmannen hebben met verstand; stadhuisna i- nen die onze zaken zoowel oppassen dan de hunne, stadhuismannen die kunnen beslieren, en het niet doen uit eigen belang, noch om eigene hooveerdigheid te voldoen, maar vol gens hel belang van het volk, en voor het wel zijn en geluk van iedereen. Uberale bekentenissi.*». Over eenige dagen zei men in eenen café dat de katholieken gingen opkomen met eene ge- heele lijst. Podoom, podoom, riep een ge meenteraadslid uit, als Talzoo is, wij zullen alle zesse vliegen! Een katholiek komt den heer B tegen, en vraagt hem wat zij, liberalen, toch gepeisd heb ben van M. De Tollenaere te stellen als kandi daat. llewel, is T mijne schuld? riep die heer uit! Verstaat gij bet, kiezers, die heer B wilde zeggen ja 't is waar, 't is te flauw om dood le doen, maar wij kunnen niet verder! T En is ook de schuld niet van de andere li beralen, want zij gevoelen dal zij met zulk ’ner. strooien man al te maal door de mande zullen vallen En zij zeggen 't ook, al is 'l dat liet orde woord nu gegeven is van te zeggen impos sible, impossible is het voor de katholieken Wacht maar. In zijne algemeene vergadering van gister avond heeft de katholieke kiesvereeniging de volgende heeren als kandidaten aanveerd A. BRIL, deurwaarder, R. DE GRAVE, advokaat-avoué, D. DE 1IAENE, id. R. DE SPOT, provinciaal raadslid, K. MISSUWE, grondeigenaar, F. VALCKE, voorzitter der recht bank. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen ner rë-el D(J groolc letters volgens plaatsruimte. Rechte! lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. liet 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 7 buitenland worden ontvangen door hel Office de Püblicitè, Magdalenastraat, 4G, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nojmenslraat, 4, te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1