Ti G A ;V I L O U Si tl »lri(ii als w lid liaÉ< I ta JAMBONS 0 Co! D? BES1T NAAIGARENS, EMÏFLSCIIE ZAA1FAIIWE. M - i L’EWilE FIXAXCIERE 111 e? s"a 1 o - H SB SE«ESSEN £c lllonitcnr Otlgc DKS TB PACHTEN huizen in de Sta tiestraat, te Veurne. Te bevragen bii M. Florimond DEETENS. zelfde straat. hi LOUIS SAISON, den Hazewind, builen do Uperbrug. le Veurne, heeft de eer bet publiek bekend le maken dal hij thans hei bedrijf van io'rn*.nii en Emurltow- «ler uitoefent. Hij beveelt zich in de gunst ■van een ieder. s GELÏEfTzE TE'VRAGsf BIJ AL DB WINKELIERS g (X LU S 5 1 UJ CQ o o 11 LEËKo’VvrkAPÏTA I- MARIE BRIL, ZSeSs,"^- rei oudcis. Zuldstraat n° 44, to Veurne, hci-ft de eer hut publiek bekend tc maken <J.»I zij .'ich iit die bwedaiiip.heid komt le vestigen en x^b dien tuu gevolge gelast met Zwiii lverwen vnti alle <m hiv v i otiwkle» t’-.ii zijde, en pan i- Sliclitingskupilaal 350,000 Irani en, kunnende gcbrnci.l wntlen op s WARE CEZmilF.IDSPlLIM gezeid *it>»n«5:»ci (‘l pillen. a w L. 2 C-1 a s H e* C. A'oordbruy, Diamude. alle andere handél.-'\v;iar(h’ii. UL. E* 10 Erwten LU F i FRANC PAR AN CO z W P P O O '5 FRANC tPAil AN LU I F I O UJ z o lil CC Ld 00 CO UI w F c-s P W F r^i LjU LU CC LU LU Z IU LU 19 ocl. 30 u 38 M -a 24 - a 26 - 17 a 21 2a -a - 10 a 11 - -a 23 a 28 - -a - I 25 a 32 - FRANC PAR AN [24W&/24: ILlf ïïiA'IKiSi SAAi <«EÏA>3^¥ op kórte termijnen niet loopeiide rekeningen op [Frankrijk], 10 Oct. Witte tarwe 26 89; mode 21 79; tarwe 1* kwal. 26 3‘ kwal. 21 77; rogge t sucrioen-.haver 9 76; boonen 17 77; stijboonen 27 56; gele erwten-blau we 22 62; lijnzaad 21 62; zoincrkoolzaad -winb'rkoolzaad - aardappelen 7 06; vlas per halve kilo 1 94; id. eerste soort I 35 a 2 40; 2e soort 0 a 0 3de soort 0 a 0 nieuw vlas 0 Belgische naamïoo/e Vcrzckeringsuiaalschappij legen schade door WB.W veroornankt. Uit der hand te knopen Huis on gerieflijkheden niet 4 aren grond en erf, te Coxyje, langs den keiweg van Veurne op Nieuporl. wijk B, n* 367aI»is en 367b:s, laatst gebruikt door de wed1' Schuil dein-Copnillie. Aanslag sollens. Alle inlichtingen ten kantore van den no taris DE GAE, voqjnocntd. TE 1DIUIEN j de zeer groote en droog© kelder van hel huis n" I. op de Appelmarkt, te Veurne, kunnende dienen voor magazijn of zelfs voor herberg. Voorwaarden bij den Deurwaarder P1ERIIET. nu aldaar woonende. schuld van stad geklomen is tot rond de 160,000 fr. zegge zond de h nnletd zestig duizend franks? En dat nieuw puteis van 't oud gevang; T is seba- bouwolijk; 't is ongehoord, en het was er in T geheel niet noodig; 't oud gebouw kon dienen voor ai de kiniieis, en T is nu te klein gekomen KOÓr een derde der kindeis! Toogt uw hielen van nu voort, 6euz.cn van de fijne soort! Want w’eu hebben niet van doen Al dal water in de schoen! g~;=> ,-si 2 5 J i/z LEONARD VERMEULEN, PIANOS dr beste huizen van Belgie, Frankrijk en Duilsehland. llul reehlc, half schuinsche t ICiivUO (ii schuil»ehe kooiden. PÏMOSE.. Mits ©ene zeer geringe jaarlijkscho premie verzekert de maatschappij roiirn. ai» te gen de schade van (hm do gebouwen en hunnen iuhoud, even ais alle voor werpen door di n wind kiiiniendc. vernietigd of brschad'gd worden. Zich Ie vervoegen bij M. Alexander COi.f.liT, stad..ontvanger, bij/.onderen agent te Nieuport. Va arktprijN van Vouwtc. per 145 liters. 12 (kt. 28 - a 39 a a 17 a 2'. 50 a- - a 13 a- 25 a 28 - -3- 28 a 33 - Priji« aan welken het meerderen deel dee bakkers, te rekenen van morgen, het brood J. STRUIF, r V f iTl E B( B «h E5 W BS A !Si K K .V (ANT 8 LEK SI ATUÏLJ) ALGEMEEN BE.STLTIIDEB VI. J. KUili. I Tarwe. ld. nieuwe- Rogge Sucrioen ld. nieuw Haver Te koopeh Schoon Kcnlenk'rs- of Burgershuis van 2 slagien. stallingen en beplanten hof. ook dienstig voor boerderij, geslaan nevens de VooHST.tn. te Veurne, laatst bewoond door M. d<m kapitein Hans. Seff ns aanslag. -Te bevragen bij M. Cu. Declehck, te Veurne. AboiinemvnC pour toule la Bel# quo a E'Vtni.h ln rninius imisie, a BRUXELLES, 3, RUE HE LOXUJI, 5 F 4 7 Boonen j S;r“-Ic Xiuuwe i4i.« a handwerk als voor het machion. Huis Kakel Spilliaert Koopnian-kleerinaker te Veurne, groot- Ooststnint, 41 WISTBEtS.-llZOSlV Kakel SI'ILLIAERT heeft de eer aan ■zijne talrijke kalanten te luien welen dal zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken en Modesloflen voor hel winlcrs.iisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der stotr.m, de genadigheid der prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn werk, do genegenheid van't publiek meer en meer aan te winnen. Kleermaking op maat met bepaalden prijs op voerhand en levering in 24 uren. FRANC 2 o T ,—*-a T. 2. T. - 5 5^0 Besmettelijke ziekten. fj i CQ Bureaux Bruxelles, 26, rue de la Madeleine. r ABONNEMENT D’L’N AN r FR. u PRIME GRATUITE FR. L’EPARGNE ÉCLAIRÉE Pij Urn ci*i prenncnt a la postc. A I 73 CVJ* groot bij 4 -q "i Ml S3 r. £KXSzU prijzen, hoopt zij tic gunst van vc rwe» ven. linem 'orga-rhoul)* fu1r depassant 25 fr ntS <1 »er 1 rxpvdié gr.«lu:U*m nt l.i superbe carte do I’ Belg que. didieu a S Al Leopold H, n i des Beiges. (rest van 4, 4 1,4 en 4 1.2 p Zich Ie vervoegen niet cigcndeinslilden bij GLAEYS- PIL. Noorilbrng. te Dixmmle. openbaie fondsen o/ op twee goedgekende humlleekens 1 Wissels en Bankvei.ii \m>i:i.ineen. Beursen<ierop koniptant, UrklMoiiinzMi op titels. Esco.mi'ieehen. veiiei.i scomI’Ii i:i.en en uitwisselen van alle wisselbrieven, (lekten, belui- en en alle andere handelswaarden. C< til» r«-1*11., iXoordbrug, DLrmude. "y zullen verknopen Bruin per 1 1/i kilo, 56 C< halfwit, 68 centim. Versr'lieide sommen van 2,000, 5,000, <0.01)0, Verticil, obi4vleUlAcn, in ’t droos W HMMCllCfil. Bakker, Nvordstraat'. 41 (hoek der Smissestraat), te Veurne, clast rich met den ontvangst der conmusirn votr het verwen wan alle slach v.m wollen, zijden of ka toenen 'fitoffen, zoowel mans- als vrouwkleederen, i nl, enz doorliet huis Otto Kofktcis, Si Jarob- «tiaat, 15. Ie Brugge. Er zullen gedurq; stalen bij Sieni hewsloi de xiju. Aldegcveifdj stotïen weiden binnen de 15 dagnn leniggczeuden Bij deze verwerij is ren bijzonder werkhuis voor de Wasscherij in t droog p,evoe;'d. Allev «»uw- tleederen in zijde, vvolle, pine, pels, alsojk alle ananskleedcren zullen gewasschen worden zonder hel wiinste los te doen, hel tceders e kleur te veranderen of de Stoffen te doen krimpen. Al de artikelen zullen met zorg behaddeld worden cn tegen allergematigdste prijzen Zich aan te bieden bij L VkamrOLRN. bpginiH'litIgPn en an- d^'ièrrs amices avec I’nidicatiou du nombre des -.re'F lots et non présentèes a,u remboursement 1 au 31 Dëccmbre 1880. NUMÉRO SPECIMEN GRATIS Les abunneinnnts beiges sc Waarborg. Gematigde prijzen. Driejaren tijd van betaling. 83. Sleeiislraal, bij de statie. Als men coinptanl betaalt krijgt men ujxtiiM i'uiiitnerciaux. 26,000 fr. en daarboven /ijl) beschikbaar, mils goed b. zet op onroecend goed, aan den in- ken. Slaapkamer, twee Pompen tresl van 4. 4 1,4 Di plume d /;- ^;cur, Fouwiisseur de plttsieurs cours. Lus j mibiuis funiét» fins des At demies (jtunbons dc tk'iricre. do ch- ix. doux t maigres, de 1 0 kil stuit unroie n uu prix de 1 f,-. 50 ic kil. ju»(|u’.i Li tin du mais LES JAMBONS DES ARDENNES SOMT RÉPUYÉS LES PLUS FINS Les envois sc sant franco par minimum 2 pieces C fé mok:i tin exquis, t.irn lie. Ir 1-40 Ic 1/2 k. fian< C.ifé mok- fiu .x.jiGs. ctu, fr l-t25 Ic Adrcsser les orüros aux CRANDS MACAHNS DE COMESTIBLES FINS N B Puur tou r Ir d xprdié 'i.'luiUm NïaatKcItepjirt jlw r. I ‘3 IC<>llr£ie-lraa(, Charleroi. I 1<L nieuwe 3 iï ^-5 6" E. SS K cr> IS.. 'Z klreien, bul ver»ven iu alle kleuren van duren en paiiachun, «n nuuw was cL’-n kanten, flanel e? kleergocder» n, heimynrn uhen. Buur spnudigc hrdk-nitij;, .keu» ij vrrk «i hi’lijLc |t S? - i.1. 1 |ie| p bliek te mogen Ruc'nlb i.iiheid. Jinini.il financier pnraissanl Ions les (linianclies .nee 16 pizesdc icvlr. TT t y^OlSTT-TIt] I nc rewie th s iLeii u Brinr’h s et rf* Parit uni- rrnir (y nmlr 4e* - -vah'iir* dr» nrhlfraije» .uin,.-»rji-ii\ h tote •Hidtllr »l‘-* I formation» Onanrici dr» durummi» Incdih h lisle oflkiclte dm Tlraijr!» d«- tenfr* Vaknrt n.l|rsr: Élr;«O[|tifx p ■o 3 w s aiovm a liet boste naaigaren, zoo voorliet 111| Il 111/nVerzekerde en volkomene ge- IlIlP 1 11 Li *‘“11 drie nnundjn lijd, bewe- 1111 IJ IJ 11LJ •icn door 12,00<i ccrlificalen. De «locilijkxle bieuken wui deu tci uggehuudeu niet het grootste gemak Zit^kte der vrouwen, dooi zakking der baarnioedur, enz genezen \onder ring (pessaiiu) Oumiddclijvcrliehmg Ecnc gediplomeerde dan.r K lat- hel guiticht grhechl .1 WAEllSEtiERS, breukbandmaker der hospi talen en van het leg-r, cummiiiiduur en riddrr vuii vur»<4i<*it!eiieord n, voor vei diensten aan bet meti«»ch- duiu b<-\% -zen G«io<.\czaat>», 35, Antweurkn. I PlfVT 4 Imnd koopcii* JjIjLoI HUIS staanji' in dc Vleeschonwerslraal der stad Veurne. N' 20, bewoond door den heer 1’lETF.n BekAEKT. be staande in twee vooikamers, uitzicht geven- op voornoi'iude straat, met groeten kcti- ,i van vrr- scheide wab-rs. grooten Kelder. Cour, Hof en Kiilonpiik. dit Huis is dienstig voor rentenier of lol uiloefli nen van koophandel of voor liilimei lieden en metsers. O.n lanJag le nemen niet 23 April 1882- Inlichtingen te nemen bij M. Emanici. l-.lt MEI I EN. Vcstingslraat :r 104, bin* K lonrmkers;. uien tnogm xicli ten uilen lij .'e aan- bietlun voor wei k bij *t sluk. PROPfilÈIÉ DE ia B i.M JUt JS V LEURS 1 LOTS PAR AN w—■■iw i"J» lil »n| *<- uu« w n, Deze pi.•'en, alom gcLcntl, tijn <ie zadilst-e lmi ze ktTSiu pui geel middel ouder al de medeciji rnj zij veroe 11 .ken i.irl hel mii.slc cnigern ik en r.mgen up allu lijden rii met eei:c goede ma.illijd ;;<uiun««.H i Worden. Zij viMiikouieu al ziekten, OhkI.iI tij uit hel lichaam dnjtun ut de sb* hlu uchleii, u«n zaak mwi alle kwalen. Een gematig, doch regel ma lig gebruik dezer pill< i> is dc waarburg eencr kloeke gezondh kl De jii ii lijksrlic vei ko -p vau tien duizel d doozen d« zêr jriltcn in de Vlaanderen, buven.il langs den zeekant, waar tie mensdi zooveel Voorzorgei’ moet gebruiken om dc gezondheid te bewaren, luonl gc- tiorgzi.tni de populariteit etrdc goede uitvul van deze remedie Voor vetdere uitleggitq’.eu. raadpleeg den unuend brief bij elke doos gevoegd. Prijs fr 1 50 de duo» I-'j den eiguna.ii H. STANDAKxAT, Sleenalrtial. t<> Brugge. DEPOTS Tc Veun e. bij G DU.J.OS. Jm -isl. tr Dixmude. bij HU. GI1YSSÜRT en VERW ALKDE. r' 7. ’- De irj rltrn van lu.1 R.Riuis A. Kouvier pp Jh.k-. Ie P ,ij,, i„ |ri'. vei-Jo.-e li. li.mlelms Drijp. i-,. will..., Llo.-i, eni ^.iiivl eurij ijk (leomlerii filing u.i Ie leven. hi de v >f‘> na insie apothekcrijen en in ’t MV. CUI’bTI AE\S I)rogi$!cn le BjuxcII.r D Heer C'l». CrotiL'Ue, te Schoorr, (Sperinnlic). bij Nieupoit. hoeft decor kenbaar te maken, dal zijno zonen, zoo als vorige j.iren, oonigo der schoonste en zui verste partijen JDinitnrwe, in Engeland O]> stam aangekocht hebben, on dal zij de- 1 zelve met vuile trouw en waarborg (Trekt uit den stoomboot zullen aih veren. Uq i HéJacteur cn v E. L'HOEST, avocat. ‘Paraissant tous les 'Dimanclies avee iG pages. Domic 1° I n comptc icndu dcl.iillc du l.i Bourse ths fo inh pu bl it Liuxcllcsj 2° Uti coniple rendu des Bot is- s d< s AIcluUX. des Sucres, des Grains et drS Cuii sth* Biiixclrt-s; 3” line revue complete du Marche de Pm is; 4“ LVluJe «le luul s les ..tl'iircs beiges el liahcui»cs, el c.( lie de» prin. ip.iles aflhiics utrangcie* an puiiil de vile des uviitifagtM du placement; 5“ Des cmrcspoud.tnces du Lendres, Berl.n, zAmstcrdarn; 6* Tons aria I rages cl renseignemenls pouvant intcresser les lenliers et spécial» tnenl7° La LISI E 01TT- CIELLE DE TOUS LES TIRAGES. Comprctiutil 1° Un c.dendrier nouveau des vuleurs a lol-» beiges et ctrangvres; 2° Les lois fiscales beiges nouvellcs et une elude comparative des rentes beiges dircctes et indirecte»; 3° Les medifica- tions apporlccs en 1879 nu régime postal beige; 4° Un tableau complet des derniers cours connus et van alle slach. komende nit <1 rerenus cldes raleuis non cotees ala Bourseet 1 1 T' émiavseu Belgitpic-; 5° L'indimtion des chaLgemcnls su rvenus a lu cote dc la Bour se du Bruxelles en 187‘J cl resultant A Des aiT .i.gements conclus en 1879 B De riutroduclion de nonvelics vnleurs G° Lo I ,tc'e,'“ des Dclions beiges et clrangères dmnnl les 6 CZ) <ir,nn, ia U» R’. A i S r z r r - L la V r r- 3 x -e tio -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4