Ll d Veikse, 23 Novèiöber 1885. N° 1336. 37* jciar p- -(rr-'-'j---.7 r.- de graanmarkt.'— Inschrijvingsprijs^ 5 fr, ’sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 centime» per regel. De zeu gazelschrijver, Anzers en diger van gekozen, vroe scheiding De personen die een abonnement ne men voor geheel het jaar 1882 aan den VEURNAaR, zullen het blad van heden tot Nieuwjaar gratis ontvangen. groot kunnen worden!.... De Francais noemt het een ministerie van klerken. De Gazette de France zegt Eene kollektie nulliteiten. De Pays zegt spottend Dal heeft samen gesmoord; dat heelt samen bocks gedronken, dat heeft samen gewoekerd, dat gaat nu samen ministèren: le drvle de ministère 1 Het Journal des Débals zegtal de porteluei 11 es zitten in die van Gambétla. Woensdag heeft M. Gambelta in de Kamer van af geveerd igden zijn program afgelezen. Het bevat hoofdzakelijk de onlkristelijking van het onderwijs, den oorlog aan de geestelijkheid en de hei vorming van den Senaat, ’t Is met dit laatste punt dat hel nieuw kabinet schikt te be ginnen, en het zal zijne maatregelen zoo wel nemen, dat het eene groote meerderheid in dit staatslichaam zal zien te krijgen, ten voordeele zijner plannen. Beieren. De beiersche Kamer, zooals onze lezers welen, heeft dezoogezeide onzijdig6 schoolwel afgeschaft. De katholieke meerder heid is nog bezig met omverre te werpen al lieigenc de liberalen legen de vrijheid en den godsdienst hadden opgericht; reeds hebben zij de verplichting van het burgerlijk huwelijk uil het wetboek gevaagd, en nu is eene wet ter bespre king, welke strenge straffen legen hel slecht vrouwvolk en.de echtbreuk voorschrijft. Het is niet zeggelijk hoe die wijze maatregelen de li beralen verbitteren: zij zijn immers de partij zoowel van hel vrij-leven als van he vrij-deiikeu. Duitschland. De duitschc Rijksdag is donderdag geopend. M. von Bismarck heeft de trodnréde ge'ezen, die verklaart dal er niets veranderd is in de politiek van den kanselier en de afgeveerdigilen opwekt dezelve bij te treden. En toch hebben de laatste kiez nge i die poli tiek sterk afgokeurd! Men begrijpt niet wat die troonrede te beieekcnen heeft en nog min wat de kanselier van zin is. Men vei wachtte licht, en 't is nevel. Italië. Het ilaliaansch gouvernement heeft bij de engelsche regeering een beteekenisvollen stap gedaan Men heeft het engelsche kabinet veizckcrd dat Italië de aanstelling van een engel- schen gezant bij het Vatikaan zeer geerne zou zien. Itilie zegde te veel bewijzen van den goe den wil van Engeland gehad te hebben, om en te vreezee, dal nauwere betrekkingen met het Vatikaan, voor hel nieuwe koninkrijk nood- lollig zouden kunnen zijn. ken om den spreker in zijne uitgebreide on treffende toepassingen te volgen, ra iar kurieus was 't van in den zwerm sprinkhanen, die, volgens de gewij le boeken het land van Egypte overdekten, on er de kostelijkste vruchten en gewassen afaten, den zwerm geusche schoolmeesters te v nden. die, renteniers op onze beurs, door hunne overmatige pensioenen de lasten betalers en het land uitputten; de plaag waar door hel water der slroomen in bloed veranderd wierd, ‘is ook onze grenaen overgekomen, zei de spreker; hij vond ze weer in do bloedwel der conscriptie of loting, door dewelke de belgische jon gelingen, en voord het kind van den werkman, zonder noodzakelijkheid aan hunne ouders ontrukt zijn, en in de kazernen hun geloof en zeden doen verliezen. Zoo wordt het edelste bloed der maat schappij geslaehloff rd De puideii die over Egijple in zulke ontelbare me nigte weg cn weer sprongen, zien wij ten onzen tijde vervangen door die talrijke dwaze en verblinde persoonen, die door de vijanden van Godsdienst en Vaderland, 't zij in woorden, 'tzij in hunne schriften, op den dwaalweg gebracht worden waar duisternis sen heerschr n, gelijk eertijds ook in Egijpte. Eindelijk 'k Iaat vele vele belangrijke bedenkin gen en altijd even wel gepaste bemerkingen achter, de plaag waardoor, op oenen enkelen nacht, de eerstgeborene in alle huizen stierf. De spreker paslte dit toe aan de loodzware plaag dia het katholieke Belgie ondrrd.ukt, te weten de dwinglandij van den geuschen dischmees'er die wil den doodsteek toebrengen aan de ziel der kin leren, en die brood, branding en huispacht weigert aan de armen die hunne kinderen in zijne beulenhanden niet leveren, Al deze vergelijkingen waren mat nuttige zedeles- sen, met treffende aanmoedigingen doorzaaid. Ieder een was te vreden over de pogingen die hij reeds aan gewend had om die droevige plagen van onzen lijd te bestrijden cn te vernietigen. Iedereen gevoelde zich aangewakkerd om in ’tto 'komende nog mnt meer edelmoedigheid en zelfsopoffering voor de goede zaak mede te werken. In een woord, de eerw. heer Van Haecke, die het talent heeft van voor allen te spre ken, voor geleerden en voor ongeleerde», heeft bij zijne talrijke aanhoorders een dubbel doel bereikt, te weten van ze eenige aangename en gunstige uren te verschaffen, en le zelfder tijde van ze de noodza- kclijke kennissen te geven die de tegenwoordige tijdsomstandigheden vereischen en men als christen en v.idelandnnnnende Belg dient le weten, om zijne eigene belangen, zoowel als die der gansche maat schappij. le behertigen en krachtdadig te verde digen. Dank zij den welwillende» en lalentvolten spre ker. Dank ook aan de talrijke en aanzienlijke mede burgers en vrienden, die deze eerste avondvergade ring deor hunne tegenwoordigheid vereerd hebben. Hiezing vai» De Europe deelt de volgende lijding mee Wij kunnen verzekeren, dat M. Demeur voornemens is :a i hel ministerie liet voorstel te doen eene ontbinding der Kamer le bekomen tij dens de kiezingen van 1882. Men weet dal de hernieuwing der wetgevende mandaten, die als dan zal plaats hebben, vooral ten voordeele is van de katholieke denkwijze, aangezien de meest altredende leden liberaal zijn. Door, tengevolge eener ontbinding, de andere leden der Kamer, welke meestal katholieken zijn, aan eene her kiezing te onderwerpen, zou de liberale partij geen gevaar loopen. Dat plan zal aan velen stout moedig voorkomen; maar aangezien do nieuwe kiezingen zouden gedaan worden op artikel 47, schijnt dit aan zekere progressisten bijzondeitoe le lachen, die luidop beweereu dat heel hel land met hen is. Wij gelooven daar geen enkel woord van... Verre van melder.idikalen te wezen, is het Land nog zelfs met de docirihairen niet. In dn laatste geinèeiiiekiezingen wierden immers hou 1 •rd.ru burgemeesters en schepenen, handlangers van t geuzemnniislmie, naar den bliksem gezonden. Nogians met den lijd die loopt, is alles moge lijk: wij weten bij ondervinding dal net liuer- schen ie ministerie, tol alles in staal is er. vem geen maan egel hoe schandelijk, hje onrwhiveer- dig hij ook moge wezen, zon achteruildei izen.om zie i ara T bewind vast le klampen, T is te zeg gen, aaa 't ge’ietko'jsdo schoicike te kunnen Defiansche drukpers loopt niet boog met het yirrand ministère? de Té égraphe noemt liet ccn ministerie van onderdaniger). De National zegt dat als de ministers niet groot zijn, zij misschien Voordracht. Maandag laatst hebben wij de voordracht gege ven door den Eerw. Heer Van Haecke, in In t St. Jo- seplislokaal, hijg- woond. en wij durven verklaren, zonder vrees van door iemand der aanwezigen tegen gesproken te zijn, dat de vermaarde spreker aan de katholieken van Veurne een alleraangenaamste» avond verschaft heeft. M. Van Haecke was ons sedert lang bekend als diepzinnige peizer. als uitstekende vlaams.-he schrij ve. ja ze.Is als vrolijke. c:gcn aardig en uitmunten Ie red naar; nriar wij willen het met loochenen, de spreker heef zoo nvcsterlijlzoo klaar en duidelijk in zoo vloeibare taal, op zulk originele geèsl’ge wijze zoo menigvuldige belangrijke cn nuttige ziken be handeld, dat hij nog ver overtroffen heeft 't geen wij van zijn groot talent durfden verwachten. Eu waarvan sprak M. Van Haecke? Over antikileilen uit Egijpto. Is ’t wel mogelijk, zal iemand zeggen, van de algemeene aandacht le verwerven, van genoeg cn pleizier te verschaffen in ’t behandelen eener slof die maar uitsluilelijk belang schijnt op le le veren voor dezen die met de kunst der oudheden bekend zijn? Dat is moeilijk om vatten, inderdaad, voor iemand die M. Van Haecke niet gehoord hoef!; maar voor ons is ’landers, Trachten wij in ’l korte wat nader t? bepalen welke oudheden van Egyp'e de spiekt r in oogénschouw min. 't Waicn de vermaarde pyramid» met. maar 't waren zedelijke oudheden die de geschiedenis ons over dit land overg eef heef.; 't waren de plagt» van Egypte, d.. ongelukkiglijk tot op onze dagen bijna overal en ond r ander in België en in Vlaanderen heerschen. Tijd en plaats onlbre- Dit blad verschijnt den Woensdag, oumiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 ccn timen per regel. De groote tellers volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 Ir. Een ft' lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het ÏOO. De Annoncen voor Beïgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat.'iG, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCXASEYS, drukker-uilgcvcr, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. POLITIEK O VEEZICHT. Frankrijk. Het ministerie der slot- inekers, de mannen die nauwelijks een jaar geleden, in alle hoeken en kanten van Frankrijk weerlooze kloosterlingen uit hunne geheiligde schuilplaatsen onbermtierlig, met woest geweld deden uitjagen en uit hun vaderland verbannen, die mannen komen de straf hunner eerlooze handelwijze le ondergaan zij zijn vervallen uit hun macht, onder de toejuiching der eerlijke lieden en door het toedoen van hunne eigene partijgangers. Gambelta, die verwoede zot, zooals M. Tiiiers bem noemde, is met het aaneeiiflaiisen van een nieuw kabinet gekist geweest. Hij beeft al de opperhoofden der republikeinsche partij ver- stooten, om zich mannen aan te hechten die ih jle po.ilieke wereld nagenoeg onbekend zijn, ^ijn inzicht daarin is geweest van le willen kunnen bevelen, hetgeen hem anders, met maniieu als Ikviy, Eiunciiici, enz. moeilijk zou geweest •zijn. Dit grrrroooot ministerie bestaat uil: Gambelta, min ster van builen.andsche zaken, vcovzitter van den raad, met M. Spuiter ais ou- <ler-sekreim is. Binnenlandsche enken Waldeck-Bousseau, oud ■Vt jaar, zoon van een gewezen representant in **e Constituante van 1848. De nieuwe minis ter is zeer vijandig aan de geestelijkheid. Financier Allain-Targë, oud 4'J jaar, gewe- was eenigen tijd prelekt te te Bordeaux. Volssvcrlegenwoor1 liet 19' arrondissement van Parijs ghij in de Kamer de volledige kwijt schelding van de mannen der Commune. Dpenbaar ouderwijsl’.uil Ben, oud 49 jaar, (’cn eerste godloochenaar en godverzakcr, is professor van natuurkunde le Bordeaux en tc Parijs geweest. In 1874 werd bij als gedepu- b cide kozen en kwam alsdan oji de tribu.ic zijne godvirzaktng op nbmir verkondigen. Openbare werkenllayual, oud 40 jaar, is hoopman geweest le Bordeaux. Hij was in de Rainer partijganger van hel uitdrijven der klops- •erlingren en kongicgatien, het opleggen van <len soldatendienst aan de seminaristen cn het ver todeie» der wel op de Seiiaaiskiezing. Landbouw: Paul Deves, een kerel die belooft u‘t alle zijne macht de Kerk te zullen bevechten. KoophandelBuik ier, oud 39 jaar, gewezen koopmansklerk, cn oud sekrelaris van den pre- I' kt des Bouches-du-l.hóne. Deze is ccue vol- sfagene nulliteit. OorlujGeneiaal Campenon, oud G2 jaar. Hij "'as kapitein van den stat tijdens den Staaisaan- "'ng, en werd gedeporteerd. Later kwam hij ut f rankrijk terug, men weet met hoe, nam deel aan den veldtocht van Italië, weid opgesloten 16 Mi tz en naar Duitschland getranspoi teerd. In 1873 was hij brigadegeneraal en bad onlangs Eet bevel van de 5' divisie te Parijs. Zeewezen Kapitein Gougeard, oud52jaar, ge- pcnsiotinoerde zeekapitein die geheel de wereld dooireib’d heelt, zonder Cochinchina te vergelen. Justitie: Cazut. Posterijen Coohery, beide sedert lang ge kend. Schoone kunsten Proust, een gewezen gazet- schrijvcr, en een der luitenanten van Gambelta. Ziedaar de lijst en de titels der mannen die >n Frankrijk den laatste» sprankel vaa gods dienstig gevoelen willen uitdooven en de bevol king zedelijk cn welvarend houden. - r»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1