WIEKE moest, avocat, les Q5cc 16 pagi s 'U ld Üiuil IQO, Btaillé dc l.« Bouïsc det Bovises des i l N* 1938 Veiirkk, UeceniLei* 1881. a jciar we- beschuldigingen 1° zonder den minsten grond, I 9.° VölcMl Qo nnnnnl. ,1 gevolgd door -s r 4 POLITIEK. I. De groote strijd. Als dc liberale politiek, in eene siad of in cene gemeente dingen te wege brengt die de christe lijke gevoelens diep moeten kwetsten als men bij voorbeeld, de katholieke scholbn uit het klooster ziel weggaan; in zulke omstandigheid hoort men brave inenschen vragen :f’;Maar hoe is dal mogelijk ?,-JIoe kunnen de zaken toch zoo verre komen? Bravo inenschen, wat u verwondert', is geheel naiuuilijk. Gij staat verwonderd, omdat het libe ralismus u nog niet genoeg bekend is. Gij moet het nader lecren kennen, om beter te verslaan wat er in Belgie ortimegaat, en daardoor een klaarder gedacht te krijgen van de politieke plichten en van de noodzakelijkheid waarin wij zijn het libcralismus te bestrijden. Gelijkenvijs de christelijke leering, in de we reld verspreid, overal christelijke scholen heeft doen ontstaan, alzoo is er eene andere, eene te genstrijdige leering, die nu opkomt, en overal, zooveel hel in hare macht zal zijn, de christelijke scholen, zal doen vernietigen. Die andere leering is het vrijdenken, grondbeginsel of eerste prin ciep der vrijmetselarij. Gij begint te zeggen ik j n,ï.,o nT'T J Liz^i. °,P deze "ijze1" De religie is alleenlijk eene zake Die andere leering doet zeggen Ik geloof niet, I Die politiek heeft voor grondbeginsel dat valsch recht van beoordeeld te zijn, niet volgens de en goddeloos princiep, voor einde o/ oogwit de dwalingen van het Libcralismus, maar volgens de uitsluiting van de religie uit geheel de publieke j christelijke waarheid. i-i Katholieken, wilt gij in één «ogenblik verstand uc wcucu en win uv auunnisiratie m tien zin hebben en eerlijk zijn? De middel is heel ccnvon- zonder God, de Staat onzijdig tusschen de vrij- I veeiden, en alzooeene (Jrti»Imi>0 zxrloo L r*l». I» J - z-> Kerk en tegen God. Hij doet den ooi log aan den I - - kweslien nopens de betrekkingen tusschen nauwkeuitg Kerken Staal; kweslien van lager en middel- Katholieke - baar onderwijs, universiteiten, publieke welda- die, door hunne verslaafdheid aan valsche lecrin- .li.rhnirt l'nrL'linrnn cl nrl inkni.»-rron l l.i - .1 j. u rechtveerdig te zijn; die beschuldigingenzul- len om den aard van het Libcralismus wel et lecren kennen, en daarbij, als eene vermaning om ons tegen de dwinglandij van die dwaling met eendrachtigheid en vastberadenheid te ver- ‘•ivris. prennent a la puste. abonnement pour I jiuquc Tin Décent- I 2° Dat weet hij. 3’ Nogtans hij doet po litiek, hij doet er in den naam van de religie en door dc religie. 4° ’t is van de religie een .politiek werktuig maken, om den Slaat te kun nen overheerschen. ~En alzoo, in die akte van 1 eschuldiging,alzoo worden de priesters lasteraars en leugenaars. Hunne lastering roept wrake tol God, van Wiett zij den vijand der menschheid willen maken! Zij worden heiligschendende handelaars, vervolgers, inenschen die verblind zijn, en die noch de religie, noch de rechlveerdigheid, noch de zuivere leer van Christus eerbiedigenZij worden valschaards, die hunne echte princiepen, niet duiven doen ken nen, Hun ware doel is alles te overmeesteren, I Staat en land te overheerschen, en dc middel om daar toe te geraken is een heiligschendende oorlog, aangestoken op politieken grond, om den mensch zijne vrijheid af te nemen! Al die beschuldigingen, wat zijn zij weerd? Juist zoo veel als het princiep waarop zij ge- stsund zijn. Dat princiep is valsch, en daarom zijn die be- onk..ld d nwiAJlVtl 2° valsch, 3° onrcchlveerdig. I Zij hebben niet den minsten grond, omdat een valsch princiep niets kan bewijzen. Zij zijn valsch, gelijk het princiep, waaruit zij volgen, een valsch princiep is. Zij zijn onrcchlveerdig, tegenstrijdig |aan het „i,. i-1--'4 le zjjni njel volgens de eurnc. 30 Nov. 28 - a 36 II-a 'I-a- I 18 - a 21 - I-a - llO alk - I 25- a 28 - I-a- I 28 a 32 ?ti'(teren deel der ftgen, het brood 11,i kilo, 53 c. Inschrijvingsprijs. 5 t'r. sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 centimen per regel. De 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ’I buitenland worden ontvangen door het Office de Plblicité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. De personen die een abonnement ne men voor geheel het jaar 1882 aan den VEÜRNAAR, zullen het blad van heden tot Nieuwjaar gratis ontvangen. POLITIEK OVERZICHT. Duitschland heeft besloten een cinJe te stellen aan de geloofsvervolging, en den vrede met de Keik te sluiten. Prins Bismarck heelt hel aangekoudigd in eene der laatste zittingen van den Rijksdag, in antwoord op eene ondervra ging van den progressist, M. Virchow. De vraag die gij mij stelt, antwoordde de kanselier, hoe ver hel staat met de onderhan- delingeu tusschen het gouvernement en bet Va- tikaan, behoorde ik eigentlijk niet hier te beant woorden, want dit ontwerp dient in den Pruisische» landdag besproken te worden. Ik kan echter van nu af aan zeggen, dat in bet bud get van 't koninkrijk eene som zal uitgestoken worden voor de kosten van vertegenwoordi ging van Pruisen bij den II. Stoel. In geval hel belang van 't keizerrijk eischte dat dit eveneens bij den Paus vertegenwoordigd was, zou ik later den Rijksdag voorstellen dc noodige sommen daartoe te stemmen. Deze belangrijke verklaring is in Duitschland en over gansch de katholieke wereld met geest drift vernomen. Rusland en Engeland zijn ook op 'l punt van gezanten bij den Paus te zenden; zoo zal Belgie bet eenige land zijn, dat in Europa uitzondering maakt. Frankrijk. Terwijl Duitschland de wa pens tegen den H. Stoel nederlegt, neemt Frankrijk die op. Al de wetten die de Kerk gunstig zijn zullen afgeschaft worden, een hoop ontwerpen liggen gereed om de geestelijkheid te berooven van de laatste waarborgen die zij nog, als eenvoudige burgers, bezitten zou. Hel zal zelfs aan de priesters verboden worden van zich anders dan gewone burgers te kleeden, aangezien hun kostuim eene uitdaging is! Reeds zijn er veel recht minnende personen, die zelfs lot den katholieken godsdienst niet behooren, en nogtans die hatelijke onverdraagzaamheid luid afkeuren. Onder dezen bevindt zich de beroemde schrij ver en redenaar Jules Simon, een protestant, die zich aan ‘l hoofd van het blad Le Gaulois gesteld heelt met het doel, luidop verklaard, van de li berale dwingelandij zonder rust te bevechten. Wel gesproken. I De fransche Kamer der afgeveerdigden heeft de kiezing ongeldig verklaard van den heer de la Vdle-Gontier, omdat, volgens het verslag, er drukkiug(?l) van wege de geestelijkheid was uilgeoefend. Mgr. Freppel, bisschop van An- i gers, verdedigde de kiezing in dezer voege Eerste princiep De priesters hebben het recht le hevelen aan de geloovigen en dat zelfs van op den predikstoel van hunne kiczersplicht te gaan vervullen; van le gaan stemmen, van hen niet te onthouden, omdat de onthouding eene plichtige verzuimenis ware, en eene te- korlblijving aan de plichten jegens het Vader land. I v‘ Ik houd er aan divje verklaren, zei hij, van dit spreekgestoelte, omdat hel bier cene plicht van maatschappelijke zcdeleer geldt. Tweede princiep De priesters hebben liet recht de geloovigen aan le wakkeren en dat zelfs op den predikstoel om hunne kiezers- plicht uil le oefenen volgens hun geweten van christenen en katholieken. Want bel geweten is éón en onverdeelbaar. Men verdeelt hel geweten niet ip lin’e com- partinunten, geheel en gansch verscheiden, om in het eerste bet geweien van burger, en in hot tweede het geweten van christen te plaatsen. Ja, ik herhaal hel, hel geweten is een en onver deelbaar. Dat heeten wij juist gesproken'. Hedendaags er is kwestie van tegen de religie le stemmen of ervoren! Ware de religie in 't spel niet, de priesters zouden zich onthouden. --- ‘ii 'hirgcrshuis van kanten hof. ook ls'aan nevens de 1 bewoond door 'aanslag. Tc ■'ck, te Veurne. en op den grond der politiek vraagt zij publieke scholen zonder geloof. De groote strijd van onze dagen is de strijd tusschen de Kerk en de franemai;ónnerie. II. De twee princiepen. JFut zegt het katholiek princiep! De godsdienstige waarheid bestaal in de we reld, door God veropenbaard en door de Kerke vöorgehouden. B'elk is het grondgedacht der katholieke politiek? De waarheid die van God komt, is de wel van bel publiek leven zoo wel als van hel bezondere. Boven den Staat is God, met zijne opperste wel. IVat is het vrijdenken? 'l Is het zoogezeide natuurlijke recht van te peizen gelijk men wil, alsof er noch godsdien stige waarheid bestonde, noch dwaling, maar alleenlijk opinion of goeddunkens, waarover iedereen peisl naar zijne beliefte. Het is de be dekte loochening van al dc punten van bet ge loot, te beginnen met hel bestaan van God. Met dat valsch en goddeloos princiep, wal wordt het bijzonder leven van den mensch? liet huwelijk zonder priester, de geboorte zon der doopsel, zonder godsdienstige oefeningen, en de dood zonder Sakramenten, g de burgerlijke begraving; in een woord, het bezouderleven zonder God. Wat is het vrijdenken in den Staat, of het li- beralismus? Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering tier Vlaanderen) en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkcr-uilgever. ’Rubles fins J 1‘EBEEBST, le Adinkerke, e bekomen is L1'll|*«>é. zonder "'Gmmo van "de laatst ge- leAilïn- groote v: n liging telen e op dat valsche princiep, spreekt geloof, engj wilt scholen waarin men gelooft. alleenlijk met zaken Die andere leering doet zeggen Ik geloof met, ----- digheid, kerkhoven, sludiebeuizen, enz. Die willen katholiek zijn in hun bezouder leven en i zei ven tegen? Voor die menschcn, zijn de leeringen van de Kerk waarheden; on geene waarheden in buis, alleenlijk opinien of goeddunkens in den Staal. IVaf zou de Kerk moeten doen om met het Libe- ralismus overeen te komen? Zeggen dat de geloofspunten geene waarhe den meer zijn, het geloof verzaken en haar zel- ven xer.iietigen! Welk groot verschil is er tusschen de katholieken en de liberalen, als zij, sprekende van het gemeens tusschen religie en Staat, zeggen dal iets goed is of slecht? De katholieken oordeelen volgens de christe lijke leering, die de waarheid is. De liberalen zijn onder den invloed van hel vrijdenken, en zij spreken verblind door die dwaling. liet stelsel van beschuldiging der liberalen tegen de katholieken. De liberalen, in hunne eigene oogen, wat zijn zij? De vrienden van waarheid en vrijheid, de waarachtige Vlamingen, enz., enz. En gij, katholieken, in hunne oogen, w it zijt gij Lasteraars, leugenaars, onweerdige discipels van Christus die zich katholiek noemen en geen christen zijn, bastaard-Vlamingen, vijanden van j moedertaal, vadclland en kunsten; menschen die slaven zijn, lafaards, gespuis, bedriegers, afgunstigaards, enz. Die 'valsche en onvoorzichtige taal, waarop is zij gesteund Óp het valsch princiep der liberalen, op hel polhiek vrijdenken. Daar wierd over een tijd in een ste tdje Vlaanderen eenoakte van bescl u l'f,’ f, geestelijkheid uilgedceld. De schrijver steunende i in den grond i vandat-leven bezig houder. van ’t bijzonder leven, de priester moet zich dan goddeloos princiep, voor einde o/ oogwit de dwalingen van het Libcralismus, samenleving, voor middelen dc verandering van de wetten en van dc administratie in den zi - - v--. v ÜUV/I tUUlUXl’ van die uitsluiting. Hel liberalismus is de Staat d.‘g' GÜ hebt maar het liberaal princiep te aan- zonder God, de Staat onzijdig tusschen de vrij- I veelden, en alzooeene van uwe zwaarste plichten denkers, maar noodzakelijk' vijandig tegen de le vergelen! Maar blijft gij katholiek, alsdan Kerk en tegen God. Hij doet den ooi log aan den kunl £‘j loch nooil maar een mensch zijn zonder katholieken Godsdienst op den grond van alle 1 versland, een lasteraar, enz., gelijk men hel zoo kweslien nopens de betrekkingen tusschen miuwkeui ig weet uiteen te doen! Kerken Staal; kweslien van lager en middel-' Katholieken, de beschuldiging van menschen I gen, zich in de onmogelijkheid stellen van jegens u rechtveerdig te zijn; die beschuldigingen zul- liberaal in hun publiek leven, hoe spreken zij zich len u dienstig zijn, vooreerst, als een der midde- len om den aard van, het Liberalismus wel et lecren kennen, en 'j. tegen de dwinglandij dedigen. 1 x --w*. V.MMIV1U VUU bU’ VVIVU I lig UI 1 J j ■1 «TJA »»/l LzU .4 «J W O(*e --......UV- Grains de Biuicllrs; ■srisj 4“ Uélude de incises, et cello des lu point de wue dn dm< cs de 1 ondres, arbitrages et i-ciisci- rentiers et spé- nClELLE DE TOLS VMVCIIK DTN AN r UITE FR revise des lire ges avec nu suns lot I 11» Built w de Pai is; i diuduiteS en 188' u 1 lal l-au revise ei 'ièivs miners de ac- Sri»; La liste sorties avec entèes au rem- obre 1881. :vurdeplusieurs ^LnB«Ü«mbon.<le 'K.rc\, de 4 0 ui.) l<le 1 50 le kiC LES Pl S FINS Mol”',""’ 2 1 <r- ,C franco lts ^f«M.nl 25 fr.,,,/,, id'.?te do !a r»i de» Beige». ••«.■biste en ie- l'iiel J '’."•■«"•en '•"•dal lij klh,«’ochte,,, OU1J. lk,|vïU’’i':"<* ,,oo*en M '""S’ den i L.w f*orBr" «""et i'ieil ,UOIlt G®* [Mo«H».lv.n deze '^Gden oimend m'1?’ Si,eni”rH. l»e- viv* - -J- J w -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1