S xp de plusieurs le’(jxmbon» de i Ml ïïui’ ook V, Vl''IS 'l«J Joo 'i T, avocaf, .W»1039 I "ft -1 1 ''•urne. miuiiciijK na ae graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr.'sjaars; Reehtei lijke .eerherstellingen j fn pp- cenL eertijds de gods- den bisschep Mgr. Van He en i de iek ministerie in de kas van meer dan zestig mil- gevoelen wij dat de eet- :r.l nog niet verzadigd wij veel -gewonnen beb- rte.i vervangen door met de post 6 fr. 7 buitenland worden ontvangen door het Office he ITS, drukker-uitgever, Zwarte Nonne Voegt daar nu De personen die een abonnement ne men voor geheel het jaar 1382 aan den VEURNAAR, zullen het blad van heden tot Nieuwjaar gratis ontvangen. Vroeger en Bieden. In 1830 hadden de Belgen te strijden legen een protestantse!) landbestuur. Heden hebben de Belgen te strijden tegen een goddeloos landbAluur. De protestanten eerbiedigen de godsdienstige gevoelens. Onze logiebazen spotten met God, en vervol gen den godsdienst en zijne dienaren. Hel protestant ismus was dienst van het landbestuur. Hedendaags worden de Belgen geplaagd door een goddeloos krapulismus. Eertijds wielden wij in onze vrijheden ver drukt door de vreemden, thans worden wij ge beten door onze eigene Belgen. Eertijds bewerkten de protestanten koophan del, nijverheid en landbouw, en brachten gul dens en rijkdom in onze kassen. Vandaag verzuimen o<>ze logiegnstcn al die ophiengstbronnen en beramen gedurig nieuwe middelen om de arme en zuuigewonnen franks uil onze zakken te doen rollen. Aanstonds na liet jaar 30 had Belgie wel is waar een prolcslanlsche koning Leopold I, maar een koning die te peerd wist te springen óm de rechten en vrijheden der Belgen te tegen hunne verdrukkers. Den 2 augusti 1831 legde Leopold I zijn eer ste bezoek af te Luik, waar hij in antwoord op oenen hcilgroei aan Bommel zegde Ik ben ten hoogste gevoelig aan de blijken van verkleefdheid, welke mij de geestelijkheid zoo groot hert ig en uit eigen beweging geelt. Ik zie met een gevoelig genoegende eendracht van geest en van hert tusschen hel volk en de geeste lijkheid en hel innig vertrouwen van beiden. Hiei op verheug ik mij, omdat ik de overtuiging heb, dat een godsdienstig volk meer genegen is vooi de oide, voor de wetten en voor zijnen koning, dan een volk dal naar de ongodsdien stigheid overgaat. Ook, Mijnheercn, hoe onaf hankelijk de Kel k en de Staat volgens de grond wet mochten wezen, vermits er altijd tusschen alle twee wederzijdsehe betrekkingen zullen be slaan, rekent dal gij altijd in mij eenen vriend zult vinden. Later zegde Leopold I nog, dal het liberalis- mus eene zandplaat is waarop men niet vast kan bouwen, en waarop een landbestuur schipbreuk lijdt. De ongodsdienstige liberalen of vrijdenkers, Schreef bij, geleiden een volk lol de barbaarsch- heid. Hirnnj. 14 Dcc. I - a 37 a- i a 2G I a 20 30 a - '-•all - a - a 28 - a - 1 a 32 ten deel de' het brood tkilo, 54 c. gelaten? Een te kort vr En alle dagen lust van bet gouvernement i is! Is bot niet waar dal wi’ ben met M. Malou te zien M. Graüx? 0 FR. I ilé des tirag) s li t ou saus lui II 'Urse de Paris; II «les en 188 a 11 ••au revise cl II iiinécs des ac-II La lïste II »rtics avec I es au rem-II 1881. I De ondervinding heeft ons geleerd dat Leo pold I ecu verstandig en klaarziende koning was die. lol welzijn van zijn volk, onverschrok ken de waarheid durfde zeggen. Hoe dik wijls heeft bij niet den moed gehad van zijn koninklijk handteeken te weigeren om de iccbtveerdigheid en het welvaren van zijn land voor te staan, om de weegschaal in even wicht tc houden, den vrede en de eendracht te 1 bewaren tusschen de vcrscbillige gezindheden, en om de eene partij de andeie niet te laten i onderdrukken. ISmrlii'oet. Vóór de kiezipgén van 1878 schreeuwde M. Frère in volle Kamer dat er een gal in de Staats kas was en dal het ministerie Malou bel land i naar de bankroet leidde. Al de liberale gazetten i zongen dit liedje na, de kiezers geloofden M. Fiére en zijne nabasseis, en M. Malou vloog omver in de kieziug; de liberalen kwamen aan hel roïfren deze git gen nu het Vaderland in een Maar nu komt bet rekenhof mei cijfers voor Frère die, vol- gelogen heelt en dat traagheid afkwamen. beter t 1 fi groot uur op den Kouter met cijfers voor diging op hem zelven toepasselijk is. De cijfers zijn de vastgcsleldc rcdieninge van 1877, 1878 en 1879. h. EILST, ’[’’ikiTkc, I is zonder ,l van Ue laatst ue- Adm- glooit* ‘Uiul Indien Leopold I zoo sprak over de liberalen 1 Luilekkerland' heiSseliah,.Hl van zijnen tijd, wal zou bij dan lieden ge.-.egd i Maar i 'i'011- hrl ben van den omechivecidigen geuzenwinkel, den dag die' bewijzen die zich thans van ons landbestuur en van onze gens deliberate openbare kassen heeft meester gemaakt, en er baar is iieb schaamteloos van bedient om er de deftig- zijne l)csubuidi"te sic en de verkleefdste onderdanen van den is koning mede ic vetdrukken? j Hoe zou Leopold I geoordeeld hebben over ministers die de katholieke Kerk op de snoodste wijze vervolgen om ze in het graf te slooten en te begraven Wat zou Leopold 1 gedacht hebben over landbestuurders, die met eene enkele stem meer derheid eene vrijheidkrenkeude wel doordrijven om den godsdienst buiten bet onderwijs, in een lokaal te verbannen, na onrechtveerdig de school wel van 1842 verscheurd te hebben, die hij met zoovéél vreugde bad geteekend? Hoe zou Leopold I die logiebazen aanzien hebben die moedwillig hel vaderland in twist en tweedracht, in vlam en vuur hebben gezet tot in de kleinste frnhi.pi.'^- wellen, door breken van alle slach, --x- van drukkende lasten? Ja, indien Leopold I men, wal Bisschoppen--, volgers? Wal en jesuieienvreters? Dit blad verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt, groote letters volgens plaatsiujinle. - ”j' De Annoncen voor llehjie (ter uitsondering der Vlaanderen) en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASE onze door- uiel meer kan, vrijheden die er ove. blijven zijn nog krachtig genoeg ]a3tcnJel£s die vorige rechleu ie doen hernemen, om e s ie m Xim,. no., a-->■> i brengen, moeten het l niet duur genoeg de eer van i kol betalen L Eene betooging. Onze lezers weten dat M. de Kercliovc zijn ontslag van burgemeester van Gent heeft gege ven, zich genoodzaakt vindende het politiek too- neel te verlaten en achter de schermen te ver dwijnen. Voorde laatste kiezingen schreeuwden de liberalen op alle loonen dat er cc.i einde moest komen aan hel slecht bestuur waaronder de stad Gent gebukt ging. Er moesten nieuwe mannen komen om alles te verbeteren, en in derdaad in den schoot der liberale associatie zegepraalde de oppositie en de partij van den burgemeester werd geklopt, ’lis die klopping door de schepenen Vermandel en Pickaert ont vlucht, die M. de Kerchove gedwongen beeft zijn ontslag tc nemen. En diezelfde mannen, die alzoo op eene dui delijke wijze den burgemeester zijnen congé ge geven hadden, wilden nu mordicus gaan'mani- feslceren en aan M. de Keieliove hunnen spijt gaan uitdrukken dat bij geen burgemeester ge bleven is. Die komedie heelt zondag laatst plaats gehad. Zie hier hoe het Fondsenblad die betooging be- scbi ijlt De grrrootc betooging van de Dressers cn Sijs- sers, de twaalf Apostels, de Ltnr.beits en andere kluchtige Leeijongens heelt gister voormiddag plaats gehad. Tus:chc:i 10 en 11 ure was er op den Kouter veel geharrewar, maar minder volk dan gedu rende de zomcrconcertcn op de kiosk. De kom- missarissen liepen over cn weer, uiizietide naar de maatschappijen, welke mei (ene wanhopige - 1 [)e leden van die welke beier op bun uur hadden gepast, hebben een gestaan en koude voe ten gekregen. Eindelijk zijn zij met vaandels tn nog bij dat sedert 1S7-9 het v00r ig njiiiiocn nieuwe cn zonder de 24 mil- zou deze som belastingen wel drie- o .'CSSt-.J.l. En waar is al dal geld naartoe. Grootcndcels i,m -door de zolte onkosten voor onderwijs; in onkosten voor de d vuk gedurig vermeerderen. Eu 'ten staat iiiel om te beleren. De wet op het niiddotii-m- onderwijs gaat in voege komen, cn middelbare scholen zullen ge- men gaat een reserveleger van 30 duizend man inrichicn, millioenen op mil-’ gaat men weer noodig hebben en de afers die ze niet in tijds kunnen op brengen, moeten hel maar welen ze kunnen l duur genoeg de eer van eenen geuzenwin- Daarbij koophandel, nijverheid cn landbouw doen ons immers in.... geld zwem men Annoncen 20 centimen per regel. De nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ze Piri.iciTÉ, Magdalenastraat, 46, te Brusse^ ,cr. zwarte INonnenslraat, 4, te Veurne. Welnu uil de rekening van 1877 blijkt dat dit jaar sluit met een boni van 5 millioen 787 duizend 910 f?ank. Hel jaar 1878 heeft het ontzaggelijk overschot van 18 millioen 162 duizend 704 frank 3 centimen. Dat maakt te zamen een overschot van 24 millioen door M. Malou aan het liberaal ministerie over gelaten, in plaats van een bankreel In-1879 neemt M. Frère de plaats in van M. Malou, cn alles veranderdl, alles wordt omge keerd. Van het eerste jaar wordt bet overschot van fr. 18,162,704 03 een te kort ’lis het Rekenhof die bel bewijst van 42 millioen vuur iieoncn gezel, 837 duizend 202 frank 70 cent., of bijna de kleinste gehuchten, door ruststoorende 43 millioen, welke M. Frère met zijnen gcu- i, door wraakroepende omzendbrieven, zenwinkel opgeëten heeft. breken van testamenten, door plagerien En wat zou bel geweest zijn zonder dc 24 Ie slach, door bezwaring van alle soort millioen door bel katholiek ministp>lo a- >--- ukkende lasten? gelatei I nog eens kon wederko- lioen. zou hij’denken van die ministerieele 1 en-, pastoors- en onderpastoorsver- is! zou bij zeggen van al die papen- Indien Leopold l kon getuigen zijn van al de oniecbtveeidigbedcn onzer Lvuvnu giebestuurders tegen onze Grondwet vr:1-1te, 6 - - - de godsdienstige gevoelens, hij zou hun gelijk in 1848 toeroepeu ’egt of g;j zoo niet zal ik te peerd stijgen om cn de vi iilieden mijner verdrukte cn v. - - -■ I, I onderdanen voor te staan legen de vervolgers, i bet oflicieel !gen om (te d nlagers, tegen de uitzuigers cu vc.do.bsen ».i;» volk. Welnu oprechte Belgen, hetgeen luchtige Leopold 1 voor ons kunnen wij zelven; de weinige ons nog overblijven om onze i -- - een einde te stellet) aan dc goddelooste der ver volgingen, om de viijbeden van godsdienst cn onaerwijs tc doen herleven, en om onze koop handel, J onze nijverheid en onzen landbouw nieuw bloed in de adeien te geven. Dat de burgers, bij elke kieziug, ’t zij voor dc gemeente, provincie of wetgevende Kamers, ge bruik maken van hunne overgeblevene kies rechten. Dat is dc eénige middel. In 1882 zal er in vier provinciën des lands 1 een groote slag geleverd worden om het ver drukt0 vaderland te verlossen van de schandig- sic slavernij en van de snoodste dwingelandij. Luiaarden zouden zij zijn deze die onverschil lig en met gekruiste ai men bleven slaan gapen op den strijd, die in dc laatste gcmeeuiekie- zin"en zoo kloekmoedig is begonnen, cn tion- detxlc logicburgemeesters op hel slagveld heelt gekuen* Moed en volherding! De Belgen ontwaken, cn beginnen klaar je zien iu den alperscndcii cn viijheTdhatenden logiewinkel! Vooi uil dc zege praal is verzekerd voor recht, grondwet cn vrij heid tol bestaan en voorspoed van ons geplaagd, verarmd en vei drukt Vaderland! ourechtveerdighed hedendaagsche lo- Voegt daar nu i.ug ,,„wluu.uC.» 'vgcu onze brondwel, tegen onze ministerie Frère reeds vo( riiheden tegen do wettige geestelijken en tegen belastingen heeft gemaakt, „Mn-k.im-.hij zou bun gelijk Imen bom r~ zegt of gij mij moede zijl, dubbel geweest zijn, nopi/i cim----- (je rechten I b? m verkleefdste is bet verslonden tegen soldaterij die ook middelbaar atheneums bouwd worden; -i man inrichten, ■KMi^rESHnBe-Ai - *-» wil V» Afzonderlijke r" l‘C Ui p s L lV* Li Peilt ‘.f H U BoVISrl il t «ie BiuxcLi i| V Uctude dc '1 tl. cl Cell? d?S I bid tl ue dn 11 i do Londres. 'I ïfitl tl ivn ‘I •tiers el S| «•- t| LU DE TOIS Uit II j r I TI3. I ent a la puste II uiiemcut pour II He fiu Décent- ll a - - - I v- U V.»^, vul’ azetlcn, nooit liegt en onfaal- in de Kamer f tr- 5u Ie kil. ltS pL FINS i lt. K’ ‘rant<> iLt8 FINS “•■••liout). "'I 2K I. lr..i,t,_ "'de» i’iuïv' Dt-n. te- t” lij 'i'lB-H «y ""'•'en ',',f l’ÜI '""th «en i -.de.. de'1 „d irw—ifNw—r i n ,.u - -- BttEXSCT

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1