A.WIlj 1 visschen is vrij lag o o tc verboogen leiigewoone Ie dekken. 1 Van «lies w;:t. Don lerJag is te Gent eene ofliJcle hoobl- oade.wijzeres van Cn 1 verlegen over de I VanW i.>iru"K 1 C.V’f ckcr’ i ‘Vervaeke- lloull>‘‘llb Twee en dertig gemeenten vap Limburg wor den door koiiinkl.jk besluit gcinacinigd (leest verplicht) de opcentiemen der direkte belas tingen te verhoogen. En dn alles om de bui- kosten van hel ollicieel onderwijs In Frankrijk begint men gewaar te worden dal Paul Bert minister van onderwijs is. In twee scholen van Montpellier is. op hooger bevel, het gebed voor en na de school afgeschaft Alle godsdien tige beelden zijn uit dm scholen weg genomen. Een dekreet van tien minister van zeewezen hevelt, dal du leerlingen der ka letleiiscliool voortaan geen godsdsdienstig ouderwijs meer zullen ontvangen. In het protcslantscfie Engeland heeft de konin gin bevolen dal voorlaat! de twee katholieke kardinaals, MgiManning, aartsbisschop van Westminster, en Mgr. Newman van rechts wege 5 uilen uilgeuoodigd worden tot al ko ninklijke ontvangsten. Dat bewijst wal vooruitgang de katholieke Kerk, in Engeland heelt gedaan sedert den dag waarop, in 1850, de beeldtcuis van Pius IX te Londen werd verbrand. In hel katholieke België daarentegen, worden de geestelijke overlieden door de geuzerij overal buiten gesloten, zoods wij gezien hebben met liet bezoek van den Koniug le Gent. In het protestunlsche Engeland worden de ka tholieke priesters algemeen geacht en geëerbie digd in liet katholieke België worden zij dage lijks gelasterd, beleedigd en vervolgd. Wij laten onze lezers zelf beslissen aan welk i van de twee landen dit verschil het meest lot cere strekt. lopgcvend ibl| bedunken. Wij vert den bulteif post entry staande jaï post of ste.d of geil betalen, ontvanges- verplicht 4 to bestellg Geene aH dio op voi voortaan» De geuzen gevoelen zelf dat hun haring niet meer braadt. Zij voorzien hunne duchtige klop ping voor de groole kiezing van 1882. Daarom zullen zij een nieuw wetsontwerp in den tegenwoordige!! zittijd neerleggen om eene. vermeerdering van zes volksvertegenwoordigers te bekomen in de sleden waar zij denken de meeste kans te hebben oin le winnen, te weten in Antwerpen. Brussel. Charleroi, Bergen, Luik, en Aalst. De kiez.ingen voor die zes nieuwe plaat sen zouden ook moeten geschieden den tweeden dinsdag van Juni 1882. Door dezen middel hoopt de logiewinkel nog aan de kas te blijven. Als 'l maar waar is! De onafhankelijke Belgen zouden de smokkelgeuzen in de groote steden wel eens kunnen afkwispe len. Minister Bolin is volop bezig met de kie- zingeu te verbreken die gunstig aai: de katho lieken zijn geweest. Al de andere kieziugen hoe omegelmalig ook gebeurd, worden goedgekeurd omdat de liberalen er gewonnen hebben. 0 3 r r, J a 1 *- Rleclitcrlijke Bironijk. Zijn door de korrectiunnele llechtb.ink van Veurne veroordeeld Zitting van den 8 December. Vanoverbelu: Ka rei, werkman le ColickcLicre. lol 15 dagen eevauu, voor slagen. Conlvreel August en Couterecl Serafin, weiklieden te Alvcritighein, elk lot rene maand gevang en 26 fr. boet, voor bedricgelijke onlvieeniding. Qne-lroy Maria, huisvrouw Andrieux. koopman te Koo.-ei.dael, lot 1 jaar gevang en 26 fr. boet, voor bedricgelijke ontvreemding. Pollevyl Serafin. weikman tc Veurne, tol 8 dagen gevang, voor lasleilijke uitslrooiing. Dewulf David, werkman le Clerckcn, tot 8 dagen gevang, voor roverij. Zitting van den 9 December. Declerck Karei, weikman le Eeriieghcin, tot 8 dagen gevang en 26 f'r. boel, voor slagen, en tol 8 dagen gevang, voor rovx-rij. Goulier Eduard. vi-seller te Ooslduynkerke, lot 2 maanden gevang, Goulier Karei, .visscher, Goulier Pieter, visscher, Goulier Frans, visscher, Devey Amelia, huisvrouw Goulier, werkster, en Goulier Joanna, hui vrouw van Engel Legein, werkster, al le Ooslduynkcrke, elk lol 26 fr. boel, voor slagen en wonden. Vi rhaeghe Aloï-. 1 indbonwer, te Handzaeme, tot 7 maamh n gevang en ut) fr. beet, voor slagen en wonden die ene onbekwaamheid tot werken hebben veroorzaakt, en lol 8 dagen gevang, voor slagen en wonden. Vim k Amand, werkman geboren te Pcrvyse, zonder vaste woonplaats, tol 2 maanden gevang en twee boelen van 26 f'r., voor bedricgelijke ontvreem dingen. Den 6 dezer heeft de korrektionneele rechtbank van Korlrijk den gen tarnden Kaes die, den 23 Oclob r, dag der gcmeenlekiezing, stokslagen en verwondin gen had locgebrae.hl aan M. Beyai rt, uitgever det Gazette ran Korlrijk. tol 73 fr. boet veroordeeld. De verdediger Ml r Coiicke. zegde dat Raes in ds Gazette van Korlrijk aangerand werd en dal het ten gevolge daarvan is dal iiij M. Keynaerl heeft gesla gen. Volgens hem. hebben al de kandidaten die in de gazellen aangevallen of bespot worden het recht daarop met slagen le b antwoorden! Er is geen ntau nirt hert en moed, zegde Lij, die lines geen gelijk heeft gegeven. Allen hebben gezegd dat de slagen ver diend en outermijdelijk waren. Men bemeike dat M. Beyaert langs achter wer.l aangevallen en dus geen; gelegenheid had z'.ch le verdedigen. Zonderling g-noeg, hel openbaar mini, larie begon zijn rekwisiurmm, met, met d n beschuld g leu, maar aan M. Beyaert de les le spelen. Eindelijk vroeg hij lo ’h een v •ruordecling, maar hij wazoo biechten of bei echten, on vrijdag laatst heeft men ze burgerlijk in den grond gesteken op het geuzenhoL Al de leerlingen van de normale en gemeentescholen waren tot den rouwstoet uitge- noodigd. Niet waar dat hel ontijdige meesteressen zijn in Piel Van lliimbeeck’s scholen* En de geuzen willen dan dal katholieke ouders hunne deugd zame i n godvruchtige hinders near zulke scho len zenden, en er is niets veianderd, roepen dun die farceurs! Eene kloosteizuster, door libetalen van een wreed feil belicht, is voor de rechtbank van Bouvg vrijgespioken, nadat de rechteis besta- ligd hadden dat de non het slachioller was van komplol door liberalen gesmeed. Jan Baes, van Korlrijk, die M. Beyaert zoo deerlijk mishandelde, is voor de rechtbank er goedkooper van afgekomen dan katholieke onder wijzers die mei een tegelel op de vingers van kinderen hadden gelikt. Wij hebben reeds gezegd dat de ollipiele onderwijzers door de liberalen aangezei worden om deel te maken van de vrijmelselaarslogien en dat er reeds drie nu onlangs in de logic van Gent zijn aangenomen. En die gasten geven Caiechismus-les voor100 frank. Te Mejx-dcvant-Virton. Woensdag hebben wij, volgens la l oij' du Luxem bourg. gem ld dal Mgr. de Bisschnp van Namen df paroch e Meix-devanl-Virb n in interdikt had gesteld. Hel feil is, zcgl l'Aini de l'Urdre. van Namen, dal M. Ballos, pastoor dier parochie, door de gemeente zijne pastorij en door hel gouvernement zijne jaar wedde is atgeiiomcn. Noch het gouvernement noch hel gemeentebestuur erkennen hem als pastoor, bij gevolg hij is feitelijk weggejaagd. De Bisschop v.an Namen heeft den aldus wegge- jaagden pastoor eenvoudig loegij ilen te vertrekken, alhoewel hij noglans jiasloorvun Meix blijft. Op zijne parochie berust geen hel minsle interdikt. L’Anii de l'Ordre doelt nbg de volgende bijzon derheden mede over hetgeen onlangs in die zelfde gemeente Meix is voorgevallen De geuzen hebben er voorgeshdd zich van de kerk meester le maken en ze te verpa< h n om er eene foore-barak van te maken, en dit belachelijk voorstel is in den gemeenteraad ernstig besproken geweest. De zoogenaamde liberal, n v.m Meix zijn nog ver der gegaan; zij hebben oenen kalvarieh -rg, op hel kerkhof opgerichl, doen in stukken kappenen dan de stukken van hel kruis en den Christus verkocht. Deze heiligschenderij is gebeurd in het openbaar en offi cieel. Ziedaar tol waar somm ge hbcrala gemeenteraden den godsdiensthaat drijven. De fransche bloedhon den der verledenc eeuw zijn niet erger ic wet k gegaan. Plaatsvervanging. Ten einde de toelating te bekomen om zich te doi n vervangen, moeien de milicianen zich gedragen naai de volgende voorschriften. willen doen Vi rvang n, moeten voor den 1 Februari j hunne vraag in hel ministerie erbij voegende een ling v.m eene som ontvanger i' hunne woning hebben. Art. 643. Deze geldstortingen wórden ontvangen te rekenen van den 2 januari van elk jaar voor de I tnibcianeii van de nieuwe lichting. N i den 22 januari mogen zij niet mier ontvangen worden. RBe Kamer» In de Kamer is de woordenkramerij over en jagen geëindigd. De wet op de jacht gestemd met 72 stemmen tegen 16. In de vorige zitting is de wet op de valsche. bilans a inv-eid mei 92 stemmen tegen 4 onthoudingen. Gister moest de stemming plaats liebb n over de vischv.ingst. en daarna begint de beiaad sluging over hel buget van justitie en eeredienslen. Men gvuldigc nieuwe plagernijen en iveuwe mid delen van vervolging legen de priester- en gods dienst zijn aan hel dagorde gebracht. In hel verslag van T budget der eeredienslen, opgemaakt door de niiddenseklie, geheel en al uil franemacons samen gesteld, komen voor: 1“ Afschaffing van de jaarwedde der kanun .iken 2“ afschafling van de helft der toelage zan de sekre- tarissen der bisdommen 3” vvens< h der midden.-ek- tieom het getal geestelijken op de parochiën ver minderen 4“ de middenseklie stelt voor dat de onderpastoois zouden moeten betaald worden dooi de kerkfabrieken en gemeenteraden, opdat deze de onderpastoors onder hunne waakzaamheid zouden kunnen houden en hun de gewone j.mrwedde aftrek ken, als zij niet handelen volgens den zin der gr- inccnteoverhrdende seklie vraagt dat de bijla gen voor da gebouwen van den katholieken gods dienst op eene belachelijke som gebracht worden, Eindidijk looft en dai.kt zij minister Barra, omdat hij den pastoor van Meix zijne jaarwedde ontnomen en de maatregel der gemeenleoverheid heeft goed gekeurd. bij welken deze pastoor uit zijne pastorij is gejaagd. Men ziet daaruit met welken onverzoenb.ircn haat de geuzerij bezield is tegen den godsdienst en zijne bedienaars Daar gekomen, hebben zij de bloemtuilen, onder het spelen der Brabanyonne door liet vun ster gesteken. De leiders van den stoet zijn bin nen gegaan en hebben den burgemeester profi ciat gewenschl met de rust die hij gaat nemen. Deze is aan 't krijsschen gevallen en al de om- staanders kreschcn mee, zoodanig dat bei water in Je Lei, achter de Burgstraat, 25 centimeters geklommen is. Dal gedaan zijnde heeft de stoel voorbij hel huis van den burgemeesier gedefileerd, de maat schappijen zijn naar huis gegaan en de kopstuk ken zegden, in stilte, tegen malkander Daar mee zijn we e.- van af. De belooging was zoo koel alsjhet weder. M. Anseau, pastoor le Vlieizele, in Oost- Vlaanderen, is voor vijf dagen den bak moeten ingiian, omdat hij hel katholiek keikhof niei beeft laten schenden. Die ÏOjarige pastoor was door het vermaan! beroepshof van Gent tot 3 weken gevang veroordeeld, en had alle genade hem aangeboden, van de hand gewezen, omdat hij zijnen plicht en geen misdiijthad gedaan, zeggende dal zijn geweten hem niels verwoei; maar M. Kara, misschien zelf sirengeslr.it, heeft ze van ambtswege verminderd op vijf dagen. M. Anseau is aangehouden ge weest bij hel verlaten der kerk den dag dal bij zijn jubelfeest van 25 j iren priesterschap vierde. Hel rijtuig stond gereed aan de kerkdeur om hem naar Dendermonde le vo -ren. Verf Dondertó van Bi'iigge’| wiidingcn f] Tot Prt‘’4| D< Ipulte. leghorn; Gu inan. van M Karei Var.de - vvenhuyse’ Tot üia^ Cuniel Devf v,.n Sladcn; laafNuytlei':? ne; Ei nr‘sl f Vandcnbefsf van VeiirneJ (I ij Comcnjf Leeds, en T. Bit-'H kei. capuc'Jl Tot i”- ,:i"S pervysc; i‘l praeleic. '-j yVorsU-n: waele. van Driitergh Hebb.-n \Ve>ik -k'-: I van van B Dege1'*', .V:"ih velde; L- Caote.r; A van Oosho Garmyit. Thielt; l!-. van 1,>’I,;''11 van D'*’ 1* veren. 1 A. Van0'* -Westniou' beke; liooitac llouthcii'. Bij ber is M- ter, en M» schepen1'11 - Bijl'1 Allied IE' gen el! "''Y j: Een11 verleent e®* nenninde baftek. Mg,f- „en of dinsd,0'. VDJd De socialist Janson is voorzillcr gekozen van de liberale associatie van Brussel. Dal is zeker uit beiooniiig voor zijne plaibroekerij tegenover minister Fiére? In alle geval, dn toont dat de liberalen innig vei bonden zijn met de socialisten, dn: koning en paus over boord willen smijten.... Eu de liberalen spr< keu iiietlemiu altijd over l.uiiuc getrouwheid aan den Koniuglol den bedelzak!... M. de pastoor Pemit, van Angers, in Frank rijk, was door geuze.i aangeklaagd om tegen liet gouveriiemenl gepredikt te hebben. De policie- commissaris had door de getuigen een stuk 'vil papiei doen ondei tnckciien, en daar alles op ge klad wat hij maar kou verzinnen legen den pas toor. De getuigen vcrklaaiden ouder eed, dat al hetgene door den commissaris was Opgeschie- veu, valseh was. En zoo worden soms eerlijke lied--n door val>che stukken en valsche getuigen veroordeeld. De onrecutveeidigheid der geuzen voigenue vuuisumum. kent geene palen, alsci maarpricsteisiever- Art. 644, De ouders of voogden van hun die zich 'ülneu ZÜ11- kwijtsehrift'biwdSScï^J .°.,n la! 0,lz'“ ’«^bazen het vrij onderwys niet van fr. 200 in de k is U h'bben kunnen versmachten door de millioeuen de registralie van hel ressort waui-,'"-r der laslenbeialers, daarom willen zij de geesie- i lijken l uiine jaarwedde afnemen. Terwijl de geuzen onze millioenrn seberre- ■y vinden zij dal 600 frank te veel is voor eencu ouderpasiooi I idien de veibiouders van den Slaat nicl meer !e .tibien en gt-ciie giuoleie jaarwedde uoodig hmJdeii dan hel geestelijk bestuur, dan zouden Let land.de steden cn dorpen overal onder de - geuzciuchuldcn niet bezwijken, gelijk nu. 69 jaar oud gestorven zonder j SK nii l II s j- ■3 ■TP* i tp -fom OTWir»i A bloemtuilen aan ‘t hoofd, en vergezeld van be taalde inuzieken, naar de Burgstraat afgezakl. Pell US Ansegh*,,“;i i’ieers. Van i. kri’. v Si. e: vacek-, j Ibr-eaiiv- J. 1 J .1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2