HUIS ERF slaande en gelegen TE OOSTVLETEREN (gehucht Eizendainme). I j INGEM) BERICHT. 9 WATERING ten Noorden lan Veurne. I SCHOONE KOOPDAG TE NTEUPORT. VERKOOPING o 1-2 a o e l’i J a 2 b t - s A i.u i»i °;x; vhÏ.X»'i”b!7n’. ó'i.K- f n-SS™ Si.;. j« i>. "•nl-digep meende hem te moeten besloten de b< >tnur<J- werklied* n van goed;n ALGEMEENE VERGADERING. had rich op hel policiebureel te I ft I B1JEENROEP1NG DER GROOTE GELANDEN. z OPENBARE VER LOOPING binnen IJpro, van een 5 -I - co TE VEURNE. PJ achter de O!’'‘r1"»'h.o”l’’l<’, men zu ft r i co g 2^ 2ft 2 enne verblijfvergoeding voor eencn nacht te vragen; de konnnissaris die dacht hem te herkennen, onder vroeg hem en gelukte er in hem volledige bekenle- nissen te doen afl egge*. Tusschen woensdag en donderdag nacht heeft er in den Acren Bosch, bij Geeraardsbergen, een bloedig drama plaatsgehad tusschen twee jachtwach ters en wildstroopers. Bij het gevecht verloor een wildst rooper het leven, en werd een wachter door een schot aan den arm getroffen. De wachter Gustaaf Bourgignon, die ongedeerd uil het gevecht was ge komen. werd donderdag avond, terwijl hij in gezel schap van zijne vrouw en kinders rond de sloot’zat, door een schot die van op de straat door het venster kwam in het hoofd getroffen, en stierf ©ogen blikkelijk. Het gerecht zoekt de daders op. De kinders die fricadelle geroepen hebben naar de inanizels van Ghistel, zijn -tot 1 fr. boel veroor deeld. Het Ring theater, te Weenen, is woensdag, vóór de voorstelling, door eene gazonlplofting in brand geraakt. De pompiers ondernamen de redding met de grootste; zelfopoffering. Tot nu toe zijn 120 personen, zwart van den rook in een naburig gebouw gebracht. Bij bet eerste gezicht, kan men moeilijk zien of zij dood waren of slechts in bezwijming gevallen. Het grootste getal dier personen zal naar alle waarschijnlijkheid dood zijn. Bij het vernemen der ramp hebben de andere schouwburgen hunne vertooningen veidaagd. Het inwendige van den theater is gansch door de vlammen vernield. Van ophel oogenblik dat de redding begon tol middernacht, werden 150 dooden builen ge bracht en naar het gasthuis gevoerd, en er lagen nog een groot getal slachtoffers onder de puinen begraven. Men rekent dat 710 menschcn in de vlammen omkwamen. L'Economie financière, onziènie année. Rédac teur Lhoest, avoeat. Prime gratuite. (Voir annonces). Op Vrijdag 23 December 1881, om 10 ure ’s morgens, ten huize van d'heer Rector Meynne, in de Oosteudestraat, van 1° 3 ruin paai den, waarvan 2 voor twee diensten, oud 9 jaren. 2" Voiiuten, als A engelsche karre, B dockar met kap, C boureuse, D res- sortkarre en E ijssledc. 3“ Wagen, camion, 2 driewielkarren, en akkergetuig. ■4° Eene dorscbmachien en zeilen. 5'1 Vaartuigen, als A groote baquet van 210 tonnen, B schip van 32 tonnen en C lichlerschip met hunne inventaris sen. 0° Twee volledige gereedschappen voor lossen van stoombooten. Door 't ambt van den Notaris DE- PUYDT, te Nicuporl, op gewone voorwaarde. De Regie der Watering ten Noorden van Veurne heeft de eer de eigenaren, lie dertig hectaren lands in gezegde Watering bezitten, tot eene algemeen» ergadering bijeen te roepen, welke zal plaats hebben in hel Stadhuis van Veur- le, op Donderdag 22"' dezer, ten elf ure ’s morgens. Alle niet bij omzendbrief uitgenoo- ligde eigenaar is tot de vergadering toegelaten mits 5 dagen vóór de bijeen komst zijn stemrecht te bewijzen. Veurne, lc“ December 1881. De Regie der Watering ten Noorden van Veurne, H. Deprey, Arrondissements-com- missaris, voorzitter. J.-E. De Grave, Baron N. Her- wyn, L. Houtsaeger, L. Ol- levier, leden. 'e inschrijvingen dan deze and betaald zijn, zullen ^anveerd worden. '<Gn onze Inschrijvers van hun nummer met don en< zich voor het aan- 1882 te abonnecrcn in den 5 briovendragers hunner hfc, aan wie zij ZE8 frank ■'voor zij eene kwitantie ePost is dan gehouden of DEURNAAR regelmatig 9 IVffanndag SC C7eceinbcr om 10 ure na middag, van 1° Een SCHIP, metende circa -48 vat, genaamd Le Jeune Schallier. 2" Timmerhout, staken, eegdetanden, speeken, bandroeden, oude materialen en brandhout. Op lijd van betaling, in banden van den Deurwaarder PIÈRRET, le Veur ne. JZ - O Krachtens beve! van den heer Voor zitter der Rechtbank van eersten aatdeg le IJ per, in date 2-4 September 1881. zJ de Notaris VANDERMEERSCH, te IJpre resideerende. openbaai lijk ver- koopen in EENE ZITTING, vastgestcld og# Saterdag '2' ilccember 1881, om I ure na middag, ier esiami- iiel Caló de l’Lnion, op de Groole ’dui kt, binnen IJpre Een Huis ten dienste van tier- berg, genaamd hel Bolders- 7—3 hof, hebbende verschelde daatseu, stalling, schuur en voordele afhmiglijkheden, met 7 aren 47 centia ren Erf, onder bebouwden grond en be ving, staande en gelegen te Oostvlete- reu, geliuchte Etzendamme, langs den steenweg, bekend bij kadaster sectie A, nummer 212b. Bewoond door de eigenaar^ sicur Vi- -2 tluriEerlijUe Stand der Hiud Geboorten. 4. Vamlenwoude August, z. van Pieter en Billoot Christina. Bewcsterp. 5. Debacker Maria, d. van van Karei en Dobaul Paulina. Ooststraut. 6. lluyghe Alicia, d. van Leopold en lleiighebacrt Ro mania. Klaverslraat. Teinier Hektor, z. van l'lorinmnd en Cabooter Sidouia. Bimiepalen. 10 Dubois Sylvia, d. van David en Lazoore Leonia. Be- westerp. 9. Maesen Eugenia, d. van Loduwyk en Bnlthc Philomena. Id. Sterfgevallen. 6. Debacker Maria, ld. 8. Bayc (vrouwelijk). Zw. Nonnenslraat. - Vandenbruwaene Bertha. 5 d. llandboogstraat. 10. Allo Karel, GG j. 8 ni. 7 d. schoenmaker, tchlig. van Amelia Eiorine. Ouslstraat 11. Banden Calharina, 86 j.. bijz. neb. te Steen- lerke, we-” van Hendrik Vandamme. Hospitaal. Z w s Bk - Sc? g S O tiv'i -2 cï i"-5 o c-f i c ft ft E I\l.m- n op dm hoop toe, men is op scdei L om veertien en op clmidene ‘vensterruiten in- hufsledeii zijn algenomen slaken langs den open- nilgclrokkeii; <d het ge it. Vanllmyiie. koopman in b”O* n ■gm-drageii; ook zijn dt‘LdI)doSrdag derverlcdencweekis de moorde naar der w. duwc Dauchy. van Dickelmseh. aange- i i II,a is de "enaumde Casimir Willeimt, g- ,0,,d: L jJnm'hcM m 1843, en gehuisvest te Vèlïs Hij beweert den 18 september holst d< n IXtl J u i ir»wil ...>non liPI’SOvJÏl dun (9 JU landt, herbergier te Weicken, afgebrand. Scha de 250 fr. Niets was verzekerd. jden schrijft ons uit Cortemarck, 8 de cember Maandag rond 5 ure 's avonds, toen de drie nonnen der school van Marchove naar hun klooster ter dorpplaats, zooals gewoonte, terug keerden om er den nacht door te brengen, ont moetten zij drie welgekende kerels in dronken toestand. Twee der nonnen, bevreesd zijnde, vluchten in een naburig huis, dochdedeide zette haren weg voort, maar zij werd vaslgegre- nen en ontving een geweldigen slag m baar aangezicht en viel ten gronde, waarop de kerels de vlucht namen. In den nacht van 6-7 dezer is een gedeelte van hel m bouw dienende tot droegen van stnkerij en be- hoorende aan J. Vanlaere, koopman te Merckem, door een brand vernield. Dc oorzaak wordt aan on voorzichtigheid toegeschreven. De schade bediaagt loOO fr.. gedekt door de verzekering. 't Was zaterdag laatst 16 jaar geleden dat de beroemde stichter van ons koninklijk stamhuis. Leo pold I. Koning der Belgen, le Laekea, overleed, na rrnc redering van meer dan jaar. 1”septmnber laatst heelt de ijz.rrenvveg van den Staat 10 millioen 880 duizend 523 Ir. GO centiemen mm bracht, dit is 369,200 fr. 48 ct. mm damn September 1880. De opbrengst der negeni eerste maanden van dit jaar g-etl 1 mi hoen 3-8 duizend 228 fr. 4 el. min dim gedurende de negen eerste Sedert 1878 tot in 1881 heelt minister baia lOofondalien voor het onderwijs verjongd, veranderd on heringericht naarden geuzenzin. Schrikkelijke mijnrninp te Seramg. Doudci- d i-' ten 11 1 v> ure heeft eene onlplothilg van grauw- vi m-Plaats gehad in der hu g.le verdiepingen i l Imiin \larie bi hooiende aan de maatschap ion iib. id, dm hm 2 ure mocsb n naai bov.n komen Een 60tal bevonden z.ch m de atdeelmg wa de amp unlslmm was. Onmidd.mjk verwHUgd, waaide P t t w,.,. )nj,Cnieiirs met ecmge i ,\il in de min af le dalen; liiken-’ vei h’"i c i:’ ‘ol"ng Pg ‘V*1* 'l' ‘1. i,„aiiI<; enen en balken hoo de mrv<>li<l men 4 licht gekwetste werk- |rk Verd. i ontdekte men nog nieuwe II i t slaehloffm s beloopt lot 66 het mces- lijkru. Hel g. i,< S.a h H J V|.1(! ()lltiel. hL.n t"" 'n huisv'der- <-n 'lal< n talrijke minderjarige km- X- E- n lmi.sg.-zin alleen heelt den vader /men en dm schoonzoon verloren. De oorzaak der onlplotlmg. welke op 2ü0 meter., diepte ont-slaan was, js nogïoiid' 5 1,2 ure 's morgens kwam vei kocht ha< vastgegrepen en ten grun- S l'i .nbnranted,-mm. Te Corteimiick worden er - tal dagen misd.ijven gepleegd. Op hel dm.P de wnK de El zijaer vers. •mworpen; afslmlsels van en weggedragen ge.wm I, baren weg staande zijn zaagd bard van L- men, werd omgeworpm er in verscheidene plaat o S 8.° i w o r-E z; o-. 2 tz ft I C 'e S Sj êi tillige tijdingen. 8 heeft Z. H. Mgr. de Bisschep kerk van ’l seminarie, de volgende ’E Aug. Annoot, van A'per; Achiel ^.-Iglieni; Leop. Foulon. van Bcl- 'hyoot. van Brugge; Hilarius Her- pe; Julius Houttenian, van Thiell; van Oostende; Trypho Van Nieu- Honorius Allaeys, van Woesten; au Oosttoosebeke; Aug. Hoflack, k Leuridan. van Ploegslccrl; Gus- per; Benedikt Rietvelt. van Veur- ‘steele, van Eerneghem- Richard 'l ''ereken; Gustaaf Vandendries, pk Vanderstichelcn, van Houthem ■nus Brcy. van hel bisdom van w'derhorst-den-Berg (Holland); ei' Ihcodorius), van ’s Gravenbra- MR Em. Calmevn. van Brugge; 'v,,lgh.'m; Cyricl Degrave, van l,!1(Jb-lle. van Iseghem; Alt’. De- '■'■'eleda; Fm. Desreumaux, van 'Jl’e. van Z.ve.velghein; E-n. l)e- 'A'.'G- H leli-wyck. van Ghistel; 'jervick; Leonard Lootens. van '■rli'v,van Poperinghe; Karei lP!’"ll''; Fr.ins-E lm Pieters, van "■‘''cm. van Si. Denvs, Hendrik l-; l'loriiunn 1 Vandeiibuleke. van 'lll|',|1t|’1 ghrni, van Gh' luwe; Leo SSl'lghem. tn Julius Wille, van ""Ivangen; MM. E. Baalde, vm ,'j lsi'ghein; miiel Bruloot. J.l.lavy>. van Brugge; A. Cossey, Dassonville. van llcule; H. De- J- ’i.l-'iA. D.-clerck, van Goxydc; ’’w "'i tsrappE. Delaloil- r'"’ Dclaiontaine. van Liehter- ';m Haringhe; G. Dep wier, van -'•‘n Alveiinglmni; II. D'herloghe. A. I) heygere, van Kortrijk; J. 11 bij Rousbrugge; G Ide. van 'an Alveringhem; A. Lizoorc, -'■'oy, yan llurii ghe; J. Loolems, '■■•’laat Louwyck. van Houthem, ".'Ib’, van Bevcren. bij Rotisse- Vai' Moorslede; P. Sabbe. van L'l,x' van Korlrijk; J. Van Be- J- Vandacle, van Korlrijk; i?1 Eoyghem; J. Vandebulcke. van 'anderougstraetc, van Meule- 'an Sweveghein; M. Van- um. J’ Vanhove, van Thiell; J. ^’kelaerc; A. Wcncbrouck, van >e. ‘jk besluit van den 11 Dcccm- ev,er benoemd lol burgemees- D.e Cae en Adolf De Hoon tot •■u Vcurne. besluit van 28 November is M. fdp'-n, eereopz.ieuer van briig- Pziener van 3J" klas benoemd. k besluit van den 21 November li pensioen van 879 Ir. aanvang “.“an 1880, aan M. Pieter Ver- ^■‘'vijz.er te Zarren, bisschop van Brugge, zal bin- 'ar Rome vertrekken, maandag '0 dezer. is de houtstal van H- Baecke 1X111 '7' die hebben met venen persoon Uien hhu-mrloe -mig. Wdlmmt verklaart dat hij en zijn hoeve der wed Dam hvy;tngeboden om ft 2 Sn ft -~- -n ■- 2 2 8 ft 0) ft 5 bD- 'd ft C o 2 5 El I O ft CQ CS Q I 1 o O I- G4 co 6*1 o-t 5 ft: P-t SO o i—d o o N° 66.811. M. de piistoof A. Bi unellière, van eene slcuhle spi;s»erlrcribg tuil 5 jarcn, nadat de gciHtcsIiccreii hem hadden vousprld rthiüf eeltige maanden inccr te &ulleu leven. V 69.713. VVathizucht, Opstuphng Bric zijn volkomen genezen. Zij d<»ct uiinnddeli|k d. n hoest bij eene verkoudheid opgeda.iii, ophouden; voorde waterop^ioppiiig en do maagziek ten br» ngt dil den besten uitdag vuurt en \eidrijfl de xwaar- bluedighcid La'üevïn, Pastoor. (j Tienmaal voedxauier dan het vleesch. spaart zij 50 maal den pi ijs der medreij» en In do zen v.ui /4kif,lr 2,fc25; i/2kil 4 fr. 1 kd., 6 kil. 36 fr 12 kil 70 fr. Be brsehuilen van Reva- ieida in doezen v.-m fi~ 4.7. <*n J6 Ir hr Chuculade-Revalen- ta in chmz< ii fr. 2 25; v.ui 575 tassen. 70 fr Veizmdin;' Irgen pos mandaat - 1). pol hij de pol hekel s en Lr uideincrs' DU BARK^ EX ('ie Algemeen Br pot 6 en 8 rue Rounpc bij EUH.E TIMMERMANS - Depot te Vmnte, bij G Duclos’ dio^Ll, en te Dixinude b j Quai anne^-Claus, kruidenier. Cm - U o 2: S 5 o Q) O O ïfc - p-ï O "2 S ZJ Q ‘TT O is I AS l:=r k GEZONDHEID AAN 'LLEN’ lerugg‘geven zonder medecijuen, zonder purgalie en zonder koslen. door de smakelijke jezond- heidsbioein van Du B..n y, van Londen, gezegd wfflm ana Dt-rlij; jaren ouvviandcrlijke uitslagen. Zij brshijdlmct goeden uitslag den moeiijken eetlust, slechkc spijsvcrtrei ingeii. maagontslekin;;eii. de gal. d« winden, de zuurheid, het stijm, de bra iklust. de ui .ugopwei p en uitwer ping, den buikloop, den lunst, de brlcmineimg aan ademhaling, de uittering, al de wanorders vcroor/uakl door borstuiisteking, keel. adem.slem, luelitpijpeo. blacs. lever, lenden, ingewaudens slijm vooi Ikoinende uil de hersenen en het bloed Zij heelt reed. 80,000 genezingen Ixiwej kslelligd, waarond r die van den graaf Pluskow ende markiezin Brélian, MM de pofessois Dcdé, XVurzer, doclouis C.iiiipcll, Schorluud, Uie, Angelslviii, enz wam van uittreksel. Sa® s2~ s x: C J J d ec ■2 - 2 C 5 j CQ - 7. Sr - 5 (g) S-.rv r - G-i S •iD s— '-c s g c k 5 7* r CZ d.' O 2 08 03 o g l’- - Ol S Cf) CL d -S - o 7 2 ft J I w S O 3 C3 s, i CO CD rè) A

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3