I i to H i Luggepoed ww K/® ^jplr i te' Luggepoeder i te bekomen bij HectorRUYSSEN, Ito i ijii i!ie dtr ©ESBOEDSEBS VAKDE» SDEIS'SèH !iiz| I' i Dc BESTE MG», zoo vror b Jdli jaH .4 /V BÉU ÏJ M lli’l Ilfat, BRO’UWERSDRIF to bekomen 2 wijzing L O U R Belgische naaniloo/c Verzekeiingsm; EXGFLSCHE ZAAirAIHVE. Éi AUGUSTA THBRY,ra ouders, ii. den 'doren vnn Duinkerke. maakt b-kend dal zij. als opvolgster van Herminie ihspersyi zich voorla-,m in hare plaats aan beveelt voor hel giutïreeren van labattcn. kragen cu mutsen. -I IOÏÏ3ELS EH STOELEH.r VRIJE IXC.VNC, L’ECOMIIIIE F5 ‘J\ .facteur en chef: E l| pui ,t I Ion Iei b- EJkGCX - Mi X i5! i. Wi GUAIJO. Zllll 1 22 I z LU Meröesle, enfeitoe en getóbd 1 Hi fl it To koo z w q p o o o HUIS ^REELS-WI THUYilE, BEELDHOUWER cn ui w .-i ft w i H k Leopold Debergh, metser in de Boterweegschaalslraat N* 4, le Veurne, beveelt zich aan het publiek als Bedovaartdoener. Êg u”33 3 Slicb.lingskapitaal IlOUTVENmfiE 1^1 GELIEFT ZB TE VRAGEN BIJ AL DB WINKELIERS r BORSTZIEKTEN II* VAMEK it li. DUPUY franken v n.i n? sa h il s. b e y k a n ba w ra I VEEZIEKTEN KITS n PON 111 DR B. IHPliY, liet kf.n hlij’vle blo. d- en v.ivhl/tiixeirud pl nijp wasmiddel d d bekend is IHMVH IIETROODEKKl'IS niet de teer tot basis. H-ióp s=nii- ÊI| c S 5 <=- lUMUlWy grzeid Ssï: !?.5> H'ii- ME&i’V-.- r*2* VOLSTREKT OKSCHADEUJK om ginnen op Y Z 111 CD 0 s HI LU Z (fl Lil co 3 £5 Te bevragen ten liurcele dozes. s rr aatsc' appij tegen schade xja'Jicv.I, (hide Uoulinaialf-ua.tl, jjn o r,jjn v;ill heden voorzien is van di i‘v\ iv 4, binnen Uper. i s Woensdag1 23 December 1881, in 3 uie n i middag, ter herberg van sieur. s dooi* Wl.WBJ verooi'zniikt, X p n M 11 mis rene zeer geringe jaanijKscne premie verzekert de maatschappij I’Onrumii t<- u d'> sch ide van il> n VV'BVi», de gebouwen en hunnen inhoud, even als alle voor- i - 1 ro2 - Zn h Ie vervoegen bij M. Alexander COJ.bKT, stadsontvanger, bijzonderen agent Ie Nicuport. Q. O Lil CE.; IU Ld Beter te verdragen en goedkooper als alle Bitter wateren L!JMZAAOTONN£N. Vin heden af zijn er extra puike Lijn- zaadlonnen (mark Buyker en C.' i te bekomen bij Vanlint cUcA? itioeleiiM, kooplieden te Veurne, aan 40 frank d ton. fr;Rogge bucrioen ‘r- 1 ld. nieuw jiji Haver ESU(L nieuwe v’1Boonen Si hallier, Kaaip'aats. te Veurne, definitieve Toewijzing van E n geril flijk Woonhuis, met 2 aren F.O cer.l Erf, gestaan le Veurne, in de Vleesch- 1 oiiwers'raal. geb nikt L i 23 April 1882, door sii ur Pieter Beka< rt. TijtelS'eh conditiën bij den Notaris SI TI G’liSjAlALi:, te Alveriughi m. Zaterdag 17 December 1831. om 3 ure na middag, ter herberg der we duwe Provoost, koopdag van allerhande ge zaagde cn ongezaagdu Houtwaren. Betaalbaar bij den Deurwaarder HUIL, te Venrnc. N. B. Degene die hunne vorige, koop dagen nog niet betaald hebben, wordei verzocht vooraleer le knopen, hunne oude schuld te voldoen, willen zij hun niet I loot- slellen als kooper geweigerd le woiden. Apotheker, Zuidstraat, 02, te Veurne. Zacht, werkend en voor lijders van iedcren ouderdom aanwendbaar li' - I S8' ïialfw'it. 66centi“'-r. ;J Schoon Renteniers- 2 slagien. stallingen U 8 dienstig vooi boerderij' 'oonsTAii. te Veurne. I 'l-. '1den kupilein HanS' p bevragen bij 31. CH. I'h, Tarwe. II. lVSuan<la£ 3G Elecmt- her fl ft» fliï&crsda^ om 2 ure na middag, ter hotstede van de weduwe Jan-Baptiste Opso u. i ttil*(*ini!en bewcikt den WOEXsilVG lil i’.OV-l nier le Loo. langs de Zandsiiaat. »a'iivg. aisnok „ih, u„.k',e <i.;;i'i. .i-, wek. die ICKit van de hruissUaai naar de - i i Cousseboombrug, KOOPDAG VAN 3-2 koapen Eiken, Olmen, Hollanders, Essehen, (jen, Abeelen en Pijmliiren :ss «j» «e> ma m-j xv de Laken en na middag,te bc- holsiedeken van atiiiMSas' HJcccm- hrr awf4fl, 1 ure juist Augustin Dezvvai te, en landen van’t Eduard Mathvs en de kinders De- ,.iii’.',"n v si -s e z byser, te Loo, VENDIT IE VAN: fl25 kuopeu Sehoone. Ohn< n, Hollanders, Eiken, Air e- '.;h\->üió'. len, IVihjen en Populieren. depot cHnoBKm^^ 5 Ëm I 5 1 t 1 I c i D Heer i’i'imi-lrv. te Schoore, Spe: malie), bij NiCiiporl. heel'l de eer I I,. ikenbaar Ie maken, dal zijne zonen, zoo al>; horige jaren. evirge der schoonste en ziu-l erste partijen K-.uiiOirwe. in Engeland ip stam miiigi kocht hebben, en d it zij de zelve met volle trouw en wam borg direkl ■lil den stoomboot zullen iificveren. sMl o E O ff'.03=3(3 N O J BS»»5" g liAKKffz IBUFOKfr.T, schilder. Oude Beestenmarkt, te Veurne.' en met 23 April in de maakt liet publiek bekend dal hij voorla inj zijn bedrijt voor eigene rekening zd uitoe - fenen. Hij recommandeert zich in de gunsi zijner medeburg'rs. K A N T O O R vim *»is -sxom ci-2 rw&r.. Notaris. TK 1-00. KaIIEL Spilbxas KT.I Koopnian-kleermaker te Veurne, pront ()oststraat, 41 W E -8’ K f=i A 3 ZOE M Kaiii'.i. SPILLIAERT heel'l de eer aan!' lijne talrijke kalanten te laten weten dal' pdlerlesle nieuwigheden in .Hedi'slidï'-n voor het winlersaisoen. Hij durlt verhopen door de goede kei S ■der sleficn. de genadigheid der prijzen. :ds mede du Volmaaktheid van zijn werk, de 'gen genheid van 't publii k meer en mcci laan te winm n. Kleermakingop maa1 niet bepaalden prijs- op voorhand en levering in 24 uren. kunnende gebraej.t worden op ALGEMEEN BESTIT RDER 1W. J. SIAI1I&. Mits n ne zeer geringe j imlijkschc premie verzekert de maalscha lal Gustave Slckelortim en Amelia Van rlü Castccle, zijne vrouw. -bal.IS Deze verkooping zal geschieden ui hooide van uil. 90 der wel van l.'i Au- gusti 1834, en in gevolge bel kohier van' ia.'.lcn en voorwaarden berustende ten kantore van voornoemden NbtarisVAN ..^3 e;-, 41 Z 8 Engelschc apolhi kerij Cu. Delac.iie. Brussel. e. .kï|'j,'i‘"ee""-;0" 1'o‘slkl,,',■,l• I1- werpen door dm wind kunnende vernietigd of beschadigd worden'. Tegen Opzwellingen Maagzuur Hemorrhoïden Verstopping Lever- cn Galziekten J Onzuiver Bloed Overtollig bloed Naar hoofd-en Borst stijgende Bereid ingevolge geneeskundig voor schrift iïoofdbestanddcelen: Aftreksels uit gcuijikrachtigo Kruiden prijs der Zwitsersche Pillen is van 1 fr. 25 de doos var. 40 pillen, cn van 50 baLI.Tt^te 'rdenén'- gullen verknopen 1 i 1 Z ■f p •XJ -O ~»T3 =r Er* g |ZJ» x=“ z- S E 5 J C3 O g C9 g- CZSGQ^CZ» 2 -w S L 2 9 - B i- o 2 s A - I s J ©'i b 5-=-^- i 2-^5 2 3- 7 Dcc. 30 a 'ld. nieuwe oo a 19 a ■z.nxr.tnn:11 r ABONNEMEM, FR. 0 PfllMt GiW e mpieiiaul I* U" ‘’''"“X' el amni tineiir'iil» 'aJ, J. STRUIF, 7 Ik' "'IL GUAI-JO. t- maakt bekend dal erT- Afrikaan che Guano '■’L steunen ol keien, eu b' .v Peru. Magazijn OP ‘’B; bruikt door V.iiihou"'!,, kerke, cir bij U*’"r* Ooststraal, te euri>'ls Alle inlichtingen bcernt, zoon, le Ad j 3öj 2fl q a 10 - a a 23 - a -a 30 a De prijs der Zwitsersche Pillen is van 1 fr. 25 de doos centimen de doos van 15 pillen. &»cpot in <lc apothekcrij der wcde Sdohbel lerc. fle Venrnc. 5- STOOMMOLE N met verinindermi/ van prijs le Hul camp. Voor het maken rn Lrrken van alle som ten van gr .lieu t in.*1 cmieussr ur). Opd U eenieder zou over tuigd z'jn, vin mij e get miwig eid en sp.» d ga be di uilig, worden alle goederen m legenw«»mdigheid KI /ZjÏ7 1 KLtLREH. jS per de o te JUz «C.X- Ji Vi': 0 a Lil D LJ cc iu co Groot ISa.i»*r.«jti'vi»aj 1 II If •1 I I’; .2 S N LU O e 5 $0 en incer gu R,,.;i!0 t Lw ten Haver Sitrrmrii BOliën brck*ii) Lijiiza .dbi eken Déslré Huyghebaert. 5 I Prosper!-n-en, met booordeelin;-a door man- nenvanlici v k.niir de wer king en onschadelijkheid lijn ih lie on.li'i'-t.'inde apotheken te verkiij^en. lie sli'i'h11 ter Pmaite. i 7CII t'J'h, Bi list vuli liet ë-'l'd io<> ulo» n .-7 'i il. i<l i<l. ia. ‘j I i lie <1'1 k lirljps c w.iirop ik mij steun om inrerl mrs ÖD 13-2 Hoest, V’tkMi'llnU, l.iivli'pijion^shking ONMlbOLLUKi: VKI?y.AC»ITnC, sruEDiCE genizixg door den echten Strop van Ei-'ic <1 iü<» vrrkoii<lh«-i «t wordt in cenen u terts korto.itijd gO -czen. D<* hnnhiekKlgi’»* HOF ST, He «D'pfn l<* LUCHTPIJP' O STS 1 CKlNli v n >iour «l-.t gmu in; !«Dl geMuit. Il**1 I" Rel b"’'»' t'i necn'i.LM.'l v r kunliT' n nx-’ 'c IhÜELSCllF ZlfKTE h-hr» n uik*<-l!i-n lil' t k X..I SLtCHTt VQiiHUH HUIOUHSLAÜ. mi.,1 aani.aciitio 53!^. v l".'l>t Aclint'i dut lilt lileFchlr vcrero'H ENGEI.SC1IE APOTüEKERlJ CH. DF.I.ACIU.. Tl. PIUISSEL 9 Noti Men nnnkt na en vcrv.ikcht deSiioop v.m Dr DJ Vknimikr en B Di puy. gesvexm apoth 'kt is r hospil.tien 3 van Parijs Alen eisehe allijd de handteckeniiig op ln*l K liki l ni drie kiemen, blauw roi-lzw.it l en xw.u t. ra t! F- - C- o s z 5 t I I -o «Cc I A L v .i i d -2 s H 9 5 I Klucinin'oisg «'rn ibo;.-r.n z.rli (en a.leu lijnuip I binden voor wcf.v bij ’Isluk beneden alle Vil t DEK ST VITTEN) lTlnntKrl«iH»l»eliJ,‘*' <'olleu;lciHrni»t. C<>i>rlei oi. Eiïo< «Ixrbrrk. «chiiiTl, zit vei'|>:iieteii, BKAXIl IN -TAVVr.E I UT. KLIEREN. ZW H.HEN, SPEEN, KANKER. KLOVEN «Eli AM)l':i.lW 1 CIM/.IYl. BIOOK Te Vi-inor, bij G l)UCI,OS, drogist Mrn verzend) tegen rein bourse ment Leewl aandachtig het vlugschrift bij elke fl. s< h gevoegd. Weslstr tal21fgrzei.l V ru* n.imb ridsrhr tra it, j rechtover de .d*p.iimii g dn Gouden Leeuw), Alle slach van Meubelen in imtclaar. pali- s n.cl- r. üc. j..u lm. kri.sela.ir eu wit hotil.zoo ils klerikasse'i koiiiinodrii. s c»etnircn, eoid.sse- en ai drie tafels, lav.tbrs. ressort brddens enz, enz I) li'si he rn fi.in*-<*he sjm-grls. op nl'e grootten, mei en zonder ori.cnicnlen, lijsten voor kadeis op allr LrC' ilirii Stoelen V ’U ;d'e prijzfMi. te beginnen van fr. 2-50 slok Ld l-S fr stuk rn dtaiboven; tafel en vlo'-r- in tool, I ikt n en rc(>s, frontons voor jalou- enz Dun bij nog ren gro «I assoi timent van hangel <le en si*.mde quti quid-». Ch< ist<is en andere beelden in bisimil ei z ceno gro de in.issu gnlriers. glas. p.»icvleiti. rn ;l d. nz enz Al.rs in al rr\o i. det ligste ptijzen cn Elk zegge het voort Genezing grw i .il>org<l i vvrinfgc dagen, vin wnn« drn cn kwelsilirn v. tl allen uaid Binndwoii(L-n. Ilijd vontn i.mi-.le apothekers, rn in ’I groot in .Xit‘llliiH l>lia;it T-i’fttdscho Vpothekciij van Ch Drljcir, Bcrglnd*' l .i t, straal te Brussel. "i.? .'■'.^■-.3 Men incite vooral de Zwitscrsche Pillon van APOTHEKER HIGH. BR a k h ri f’ ikrijgvii /ijn in blikken doosjes inhoudt*nd<* 40 Pillen <.n kleine doosii v t t' I^OOnCH l.l.re echte Jon- zwitserscho Pillen moet lioven-tannd elikel hebben, mei l,Jt 7wu" P-^icUWe hti hrnis op een rnod< n grond bevenens de bandCct-kcuiiig van dm l'ih.i l i ËS'iv I! l«ie: r.. PELERIN, Pha>in.ei..11. 12.me .1- IE. |t kL"‘U L.Erwten 2 Z r $3 e _j V bj CD i I et: S 5 S cr: c/? s. a -i, o g F O d.inne I*’ l'n compt'* fond; publics de Midaux. d-s burns, c* j o-' Uur revue du Ma C ie ué J I tuut-s Ics dlaires belgt» I ’5 priir ipalrs :df iii es étr n e p'iHcmici.l: 5® De** c»»ieS|**T rl.u, A leid »m; IX Tü« n-menls pouvanl inh-ment 7«’ La LlSTtOT ES TIK \GES. 2“ mi m innet il.is "l’é'’‘''""L 3» line notice sur les v«dtu> l.i lionise de l!ruirlll-siJ, compli l dn revenu dessu lines cotées BrnX'dleS compléte lies obligate] ou sans 191s ct non P bour3cmenthau31tI,<l4. Les iihoiiiicnienls Tonic peisonne prenanjl 1882 recevr.i Io journal Br*j bre prechoin. Diplome d Les jambons fumes fi”s derrière, dc ch«»ix. <J0<lxrJj sont encore obtenir oU "I jiitupi'a la fl" <lu niois. LL LES JAMBONS DES ARDENNES SOI Les envois sc sont fra"^-'i Cilé innkn fill ••vqili». 1 |(L C-iCc rnok.i liu iquis. ci n. I Adresscr les ordres G lANDo MACablNS Dc i N B Ih.i.rlulltc l< d d( il sera xp< <bé graluile»’ 11 ,[1 fvlgiqiic, dëdn’e Jj] Deze piileti. .d<»m j o»i<b’ n •verste ptirgreitiii o» J- «erom-taken niet hel die lijden en m* ‘V worden. - Zij v.h.H ''•lil het licliaaiH d»ij'<‘M 'zaak van a!le I»w.ih"'. k| Ecu gemat»g. dorh j i is <le aarl'or kh*r L Ue j-i i!yk» he k" f. I'l' iei |.ill i> u. 1 L beeLm.l. .1. ni' ii'. 1 -••liriiiki'n - in de iinrfjr -in de p"p<i"iri e' 1 l. 1 remedie Hg Voor vei derv uitl*T.*»*" I brief bij elke Lu Prijs fr 1 50 fSTANDAEHT, .1 1 DEPOT S 'I e Dixmudc. bij MM. Gil I'** Hf krijgen xijn in blikken doosjes inhoudeiidu 40 Pillen •et sche vonr - a c i. - 2 langs dc Zamlsiiaal. I,;;' uls,,,,k """un'ie.e d^en d-. »nk. He |e|lc; <Jit is liclgr» c wa irop ik mij Rlcuii publiek le genieten 1-75 0-80 l-oü 00 0 80 LOO l'wcn di»*i n ir. [Cl§ IZ

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4