mo IXAXCIEBE INS I V. nisr-iitEN Vpqirn. Veiirkf, 21 December LSSL Rgf 33e jaar n Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlinien per regel. De mijne er toe bijgedragen al was !het nog zoo weinig. digen. Doch In de zitting van vrijdag, heeft de vrijmetselaar Goblet, een voorstander van de princiepen der bloed- van eerste klas.de amendementen betreffende de afschaffing van verdedigd, en de werd om de Leopoldsorde te bekomen. Ten slotte bekende de minister dat hij het recht niet had dien priester te laken, aangezien hij geena openbare ambtenaar is. Hij bekende ook dat M. Dal lus daden van menschlievendheid had gepleegd. ve DEBEERST, r te Adinkerke, ir Ie bekomen is iehaboé. zonder il de Guano van iGlcd laatst ge- li'li te \din- ilErul, groole '.’Ittiunü De- niet voor eenen vermogenden vorst, een stouten veidheer, niet voo. w..v.. ten diplomaat heeft bij moeten onderdoen; maar s’tre'de'ti heeft, mogen zegden LI Dcc. 27 u 37 21 - a 26 - 18 - a 20 KO 10 all - - a 25 - a 28 - -8 a 32 ‘deren dec I der 'J<n, het 1 kilo, 53 c. ivajvciik D'UN AN r MUTE FR er revise des tirages uvec on sans lot la Bourse de Paris; ntrodnites en 188’ u in taLI ’uu revise et nitres aimers de ac- Piiris; La Ijste is sorties avec »entèes au rem- mbre 1881. in de zooge naamde liberale partij. M. Woeste heeft de geestelijkheid gewroken over den laster van M. Goblet, en de schijnheiligheid van M. Bara doen uitschijnen, die voor gematigd wil j hetgeen zijn kameraad Goblet eischt. In den grond 1 -■ -en dat zijne oogen open gegaan zijn! Hij verklaart plechtig dal de diplomatische betrekkingen met den Paus van Rome noodig zijn aan de katho lieke Duitschers, en hij voegt er bij dat, voor Let behoud der maatschappij, al de mogend heden het Pausdom de hand moeten leenen. Daarom, zegt hij nog, zal er gewerkt worden om bij het Hot van Rome niet alleen een prui- sischen afgezant aan te stellen, maar ook een officiden vertegenwoordiger van hel keizerrijk. hirgcrshnis van Luim hof. ook m nevens de bewoond door s aanslag. Te 1('.K. te Vi uri i'. groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het ïoÓ'. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel .Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. voor eenen geringen priester, voor een zwakken grijsaard in een tweeden grijsaard voorllevend voor den Paus. Tien jaren lang heelt von Bismarck het willen volhouden in den strijd dien bij den Paus van Rome verklaarde; tien jaar lang heeft hij hel rampzalig gedacht willen doordrijven dat hij had opgeval de katholieke Kerk ie doen buigen voor voor zijne macht; tien jaren lang ging hij voort met de katholieken te vervolgen, met de kloos terlingen en de priesters te vei drijven, met de Bisschoppen te verbannen, met hunne woningen over te geven aan ellendige apostaten, door wulpschheid of geldzucht bezield, en niets beeft hij gewonnen tegen de Kerk. Integendeel: vaster en vaster stonden de katholieken in hun geloof, en moediger en moediger hielden de dienaars des Hoeren het hoofd in de hoogte, en stouter klonk de stom van Rome tegen den vervolger. Eu nu, nu moet hij bekennen dat hij te ver geefs tegen die macht gestreden heeft, die hij meende te doen buigen, en nu moet bij de hulp inroepen van diezelfde Kerk die hij wilde weg vagen, om legen het onverbiddelijke socialismus sterk genoeg te blijven en het Butsche land, dat hij groot gemaakt heeft, te redden. Zoo ver is de man gekomen die met eenen vuistslag op zijn lessenaar hel germaansche kei zerrijk doet beven... Wat eene les! en wal stof tot nadenken in die verklaringen van den machtigen pruisischen kan selier die verzekert dal hij den strijd, dien hij zoo vurig doordreef, als nutteloos en zelfs schade lijk beschouwt en dat zijne vroegere, vijandelijkheid tegen Home moet zwichten voor het hoogere grond beginsel van het welzijn van den Slaat. De geleerde staatsman moet dan bekennen dat tmiBLES FINS Ter gelegenheid der beraadslaging over het budget de oorlog tegen de Kerk nadeelig is aan den van justitie heeft M. de Montpellier, den justitiemi- S:aai!.... Hij "moet, om het welzijn van het duit- nistlT ondervraagd over de afschaffing der jaarwedde sche Rijk, vrede maken met de katholieke partij i v:in ^Gtus. pastoor van Meix-devant-Virlon. De welke lui -lis dl' nmioiiTilstp nirtii aanziet m> sPreker heeft de foilen.de geuzen] vi-eeselijk ver welkt, hij ais naiiooaaiste paitij aanzie nu mjnkt in hun waai. dagiichi gesteld. M. Bara heeil gepoogd dien maatregel te verrech!- veerdigen. Om dat te doen steunde hij zich op de getuigenis van den burgemeester van Meix, die zijnen pastoor afspiedt en aanklaagt, eu hem in volle kerk hel woord laffaard naar het hoofd werpt. M. Bara vond dat M. Baltus een priester is die weinig eer doet aan den godsdienst. (Bara is mis schien zelf een verdediger van de godsdienstige be langen M. Jacobs heeft daarop geantwoord dat de priester - - die men gedurig beleedigt en lastert, met gevaar van Nog eens Wat eene les. En bijzonder voor zjjn ieven zijne parochianen heeft verzorgd in eene ons gouvernement, dat nauwelijks de hoogte besmettelijke ziekte, en dat hij eens voorgesteld dir hielen van Bismarck bereikt, en dat nogtaus op zijne beurt eenen strijd wil voeren tegen Rome, waaruit zulke man met zulk eene macht in de hand en zoo ellendig terugkeert.... Maar wat eene aanmoediging voor ons katho lieken! Wij, wij gelooven dat de kerk van Chris tus onwankelbaar staat op de rots van Petrus; wij welen dal zij gcene menschelijke instelling j Goblet, een voorstander van de princiep, is die door mcnschen omvei re gesmeten woidt; I ‘ouden van ld.).] en godsdiensthater 10 n klus de aniendi'inenlon hch'i'ffpnde dn af Ee 141: nier. Dinsdag heeft M. De Becker het gouvernement ondervraagd over de schandelijke en schreeuwende onrechtveerdige vernietiging van de balloteering van Nyvel, door de bestendige deputatie van Braband. Die deputatie verklaarde na de balloteering dal de liberaal Dubois, die den 2a October eene stem te kort had, en in de balloteering 50 stemmen minder heid had, bij de eerste stemming gekozen was. De liberale deputatie miek 3 vernietigde briefjes geldig, waarvan er een in tot in 't midden was doorscheurd. Twee katholieke briefjes werden ongeldig verklaard omdat er inktplekken op waren, ofschoon het bureel of de getuigen geene zulke briefjes gezien hadden. M. De Becker heeft, in eene der prachtigste en logiek- ste redevoeringen die ooit in de Kamer werden ge hoord, bewezen hoe willekeurig, hoe vrijheiddoodend het bestuur handelde, met op de armzaligste voor wendsels eene kiezing te vernietigen, en hoe zeer het over zijne eigene eerbaarheid den twijfel haalde. Na hem zegde iM. Jacobs dat de ministers al de princiepen verloochenden welke zij hebben verdedigd om M. Pecsteen in de Kamer te foefelen. Daarop antwoordde .M. Bara Dat hangt af van de geval len 'l Is le zeggen dat hetgeen wit is voor eenen liberalen kandidaat, zwart wordt voor oenen katho lieken 1 Na dit schoon antwoord hebben de linkerzij en al de ministers de sluiting gevraagd. De partij van het licht voelde zich op haar gemak niet. Wat de fameuze inktplekken betreft M. Rolin heeft ze aan de Kamer I niet durven toonen. Licht, immer lichtmaar onder I den domper. haar bestaan niet afhangt van de woede barer vijanden; dat zij goddelijk is en Gods belofte voor zich heeft. Maar zij geloofden het niet, de verwaten j aan de wenschen der vrijmetselaars van de midden- achter de schermen zitten, maar dat hij toekomend jaar ’t is te zeggen als de kiezingen van Juni voorbij zijn algemeens maatregels zou voorstellen om de jaarwedden en hel getal der betaalde geestelijken te verminderen. Daarop hoeft M. Woeste het woord genomen, en doen zien boe snel hel liberalismus vooruitgaat in den haat tegen alles wat den godsdienst betreft. Eenige jaren geleden waren er geene radik’alen in de Kamer. Thans zijn zij talrijk genoeg om het ministe rie vooruit te stooten op den weg der godsdienstvef- «v-’ü,’.X.t over ome vijanden. Zoowel'als de i volging. en. vroeger misschien dan M. Bara denkt. Km kin Duilschland. niet alleen gaaf en geheel, zullen zij de meerderheid uitmaken in POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. M. Brisson, voorzitter der kamer van afgevaardigden, beeft zaterdag een besluit afgelezeu van M. Grevy, waarbij de buitengewone wetgevende zittijd gesloten is verklaard. De kamer is daarop uiteengegaan. De laatste tijdingen uil Tunis bevestigen de mededeeliiig dat de militaire expeditie als af- geloopen kan beschouwd worden. Op sommige punten acht men eeuig verzet nog mogelijk, maar de benden gewapende opstandelingen zijn vol komen uiteengedreven eu het is niet le verwach ten dat zij nog bijeen zouden komen, des te meer omdat al hunne aanleiders of gedood of krijgs gevangen of tot de Frauschen overgegaan zijn. Duitscliland. Het groot nieuws is de nederlegging, door M. Windhorst, van een wetsontwerp afachafling bevallende van de wet van 4 Mei 1874. waarbij aan de geestelijken ver boden wordt kerkelijKi! bedieningen te ver vullen zomier toestemming van het gouvernement. Het wetsontwerp draagt, naar de Germania verzekert, hel handteek-en van ai de leden van bet centrum, de Polen on de Elzassers. Italië. - - Hef hof van beroep van Ancona, berucut om zijne liberale ongerechtigheid, heeft bel vonnis van het bei eepsb&f van Rome bekrach tigd waarbij al de onroerende goederen werden aangeslagen van de maatschappij tot voortplan ting des Geloofs. De nieuwe schelmerij van het Italiaanse!) gou vernement zal door gaüscli de-katholieke wereld een kreet van verontwecidiging doen opstijgen. Zij bewijst boe nooiizakcdijk het is den Paus in het bezit zijner Staten terug te stellen: het hoofd der katholieke Kerk is te Rome niet vrij; de tri bunalen voegen zich bij de uitsclielders om de groote o'igereih igheidte voltrekken. Sparje Evenals in Belgie is door de libe ralen in de Cortes een voorstel ingediend, strek kende lot inkrimping der traktementen van de gees e ijkJieid. De inmister van justicie, een li beraal nogtaus, heeft verklaard dat de Paus al leen bevoegd was oiu daarover uitspraak te doen. Rusland.Iletoinwcntc’iiigskomilcit heeft een nieuw manifest tot de arbeidende klas ge richt. Het verschilt niet veel van de andere de noodzakelijkheid wordt ciin vooruitgezet van de omverwerping der beslaande orde van zaken en de aankomst dei volksklasse aan de machten T kapitaal. Bij duizcnde exemplaren wordt dit stuk onder de werklieden en de boeren ver spreid, zonder dat de politie daar iets tegen kan doen of zelfs een der verspreiders op hel spoor komen. vim het getal onderpastoors voor later aanbevolen. M. Bara heeft, namens het gouvernement, geant woord dat hij, voor het oogenbhk, weigerde te voldoen geesten die schreeuwden zij moei ten onder, sectie en van andere priesterhalers en logiebazen die die Kerk van Rome! En zij wisten niet dal wat er gebeulde met alle vervolgers, ook met hen zou gebeuren, nameiitlijk: dat zij zouden moeten bekennen dat al hun geweld vruchteloos was, en dat zij niets tegen de Kerk vermochten. j Mochten de oogen van ons gouvernement nu opengaan! Maar gebeurd dat ook niet, katholie ken, geenen moed verloren! Vooruit in onzen strijd voor het Recht en de Waarheid welke de Kerk alleen bezitWij zullen zegepralen over I maar ook verheerlijkt uil den Ruiterkamp/' weer te voorschijn treed’, zoo ook zal zij hier in Belgie weer haren rang hernemen en de eereplaats wel- Wom Bismarck e» de Kerk. Er leeft in Europa een staatsman dien men, alle peisoonelijkc. politi.ke rf godsdienstige denkwijze daaigelaten, moet aanschouwen als een dei grootste vernuften, derfijnste verstanden die onze eeuw opleverde. Begaafd meteen stalen wii, gepaard bij de audit van zijn 'and groot te maken in de rij der volkeren, heeft bij al zijhe plannen zien geluk ken, wat al moeielijkheden hij ook uit den weg te ruimen bad. Met alle tegenkantingen had hij te worstelen: van den kant der vreemde mogend heden, van den kant der vei schillende tuinis- terien, van den kant der Kamers, van den kant van zijnen Vorst zelve. En niettegenstaande dat alles, beeft hij zijne plannen voltrokken en bedt hij zijn doel bereikt. Die man is prins von Bis marck; en Duilschland Pruisen vooral zal hem door de lijden heen als een groot man iml- die machtige geest heeft moeten wijken voor een man. niet »um nen vcrmugeiidcn vorst, niet voor- ke hare vijanden haar niet willen toekennen. En veldheer, niet voor eenen doortrap- dan zal elk onzer die den goeden strijd medeerp doorgaan, omdat hij tot het toekomende jaar uitstelt, 1 ik J. |XV I hro',n" ’7" kameratitl C-obht e-s-hr Tn a™ „,.And utu oei j zIjl) (jie lwee moortelbroeders het volkomen eens, d V a tin nm«li mw I nl li nn-nn -1 Pu TVf 1H AA,->t i A>An,)n..IUl.n i r*/\ i .c« L'HOEST, avucat, •liesuvcc 16 puges. t de la Madeleine, dvtailir de la Bourse s; des Bo vises dis Grains de Bruxelles; Paris: 4° L’ctude de aiiij’iiiscs, et celle des au point di* vue dn dime; de Londres, Mrbitm;;es et rensei- les rentiers et spe- nClELLE DE TObS liitl Lz 11 l 1 Cj kz V UW vNiet voor eenen grooie der aarde, i »R.\Tlb preiinent a l.i puste ii abonnement pour jusque I’m Décein- Z.J.. v..„ ---1 steur de plusjeurs trdi-nnes (pimhoiis de >;;res, de d fi kil x de i fr. 5u le kil. SÉPUTÉS LES PL S FIKS Ir minimum 2 pieces Mole 1/;! k. franco 1-25 te C Ortfa-rllOIlt). p..SS-l|ll 25 .ï-Ill's, supcibr cm le de a kl H, 1. i de, Hi ljes. de inctilsle en ze de zij {jeni.ik cii mogen op imullijd genomen e ziel ten. omdat zij echlc vochten, oor- gebrnik dezer pillen >udh* id ••11 duizc"<l donzen bovenal langs den i*i voorzotgei* moet Ijvwjiilot*' l lï,;“ oude uitvul VU«» deze l|»lr<\; den oiuxrnd ’•j den eigennar II. lle Brugge. Ut.l.US, drogist, to vekwalkde. r- 1 nnotHiln ihnpnln iinvlii 1 ■- -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1