DE VLAAJISCHE LEZER, geeft wekelijks in 16 bladz. in 2 kolommen schoone, nuttige en zedige romans, no vellen, enz. Aldus ontvangt men ei genlijk 1664 bladz. der beste schrijvers voor EWMI1E ZAAITADWE. MEUBELS EN STOELEN, VRIJE INGANG. - JREVALENTA ABABICA ZAAILAND EN WEIDE, WEIDE Allerbeste, unfeita eo gewaakte Luggepoeder fflIJ HBEELS-M WIE, EEEUMHE8. DE WEDe OH. ALLO, OoNlHtraat te Veurne, heeft de eer het publiek en hare talrijke ka lanten bekend te maken, dat zij het beroep van Schoen- cn Leerzenmaken met hare zonen zal blijven voortzelten. Hare winkel zal steeds voorzien blijven van allerhande schoeisels, keurig cn goed afgewerkt en r.aar den laalsten smaak. Leopold Debergb, metser. Boterweegschaalstraat. N 4.te Veur ne, recommandeert zich als Bed evaardoeuer. aa ‘sy&aö®. ONROERENDE brouwerij schuldcischers van den gefaaldcc de verklaring hunner schuldvorderingen te Studie van den Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem. Notaris DE CAE, te Veurne, BoterweegschaalstraatN° 10. DEFINITIEVE TOE W HAZING "W w ja:-, m’ :w ®ua- van BOOM EN OP STAM KANTOOR van den II. Op Donderdag 96 Ja nuari 4 5*83, van Desiré Vmdenbruwaene, langs de Pan- nekalsijde. openbare verkooping van Een Huis met koeistal, te Goxyde, ge bruikt door voornoemden Boydens. Aan slag met de geldlelling. Burgerlijke Stand van Veurne* Geboorten. 21. Koecke Clemencie, d. van bodewijk van Cappon .Maria. Bewesterp. 22. Vanoosten Helena, d. van Hendrik en Deramoudl Amelia. Id. Sterfgevallen. 26. Sandyck Vincent. 79 j. 11 m. 4 d. grafmaker. wedr van Coleta Pauly, cchtg. van Regina Visage. Oraloriestraat. te bekomen bij HectorRUYSSEN, I Apotheker, Zuidslraat, 62, te Veurne. KANTOOR van den Notaris CO K N I L L E te Wulveringhem. naati lnx 1G Januifi 1883, om 3 ure na middag, in de te verkoope» herberg, Definitieve Toewijzing van Een Woonhuis, ten dienste van herberg genaamd den Esch, met schuur, stallingen en 42 aren 75 cent, land, te Lampernisse, langs de straat naar de Kruysse, gebruikt door Leonard Catteeuw. tot 1 mei 1882. Te verhoogen op 6006 fr. Titels en conditiën bij den Notaris SIM PELAERE, te Alveringhem. DTATJOC van a^e slach. komende hit rllirJUd de beste huizen van Belgie, Frankrijk en Duitschland. DIAMnQ met rcc*llc’ schuinsche F mil U en schuinsche koorden. DTATÏÏnQ voor beginnelingen en an- 1 Irllluu dere. Prachtpianos. Waarborg. Gematigde prijzen. Drie jaren tijd van betaling. BRUGGE, 83. Steenstraat, bij de statie. Als men comptant betaalt krijgt men Coupons CoEuinerciaux. doen ter Greffie dezer Rechtbank, bin nen de twintig dagen der dagteekening van het vonnis, en stelt dag op den 21 groot geweest. De scheepvaart was nag lans onderbroken, en de stoombooten van Luik naar Seraing moesten den dienst staken. Geheel de vallei der Schelde, boven Gent staal onder. In het omliggende van Audenaerde vooral zijn er talrijke landen overstroomd. Tot nu toe heeft de vlakte der Lei min geleden. Te Monllupon, in Frankrijk, werd dezer dagen eene vrouw bij de policie aangeklaagd, onder beschuldiging van mishandelingen op haar zesjarig doch- lerke. De ontaarde moeder na haar kind bij handen en voelen gebonden te heb ben deed het soms 4,’enen riem aan en hing het. in dien toestand, aan eenen balk van den plafond harer woning. Andere keeren liet zij haar kind langen tijd honger lijden, hond i*et daarna aan •eene zware eiken tafel en legde een stuk brood op eenen meter of twee af stand van Let arme sohepsel. De ont aarde moeder vermaakte zich alsdan met de wanhopige pogingen na te zien van het hongerige kind om hel brood te be reiken. Het wreede wanschepsel is aan gehouden. L'Economie financiers, onzième année. Rédacteur Lhoest, avocat. Prime gratuite. (Voir annonces). man, le Clercken, in staat van faling is gesteld en dat het tijdstip der opschor- sing zijner betalingen vastgesteld is op 17 December laatstleden. franken per jaar. Dit is het eerste tijdschrift van dien aard in Vlaamsch Belgie. Goedkooper bestaat nergens. Men geeft premien. Men zendt proefnummers, te vragen bij den uitgever N. T. T11EELEN, te Tongeren. Donderdag 12 Januari 1882, om 1 ure namiddag, te Houlhem en Leysele, nabij de Doode Mannen, op bofstedelandea van vrouw de weduwe van Ferdinand Slove, de weduwe Flahou en Karei Lepez, Koopdag van BOOMEV G)P STAM. Verwen, ontvlekken, in ’t droos wasiiclien. LEONARD VERMEULEN, Bakker,Noordstraat. 41 (hoek der Sinissestraat), te Veurne, elast lich met den ontvangst der commkien voor het verwen van alle slach van wollen, lijden of ka toenen stoffen, zoowel mans- als vrouwkleederen, i nt, enz door het huis Otto Kokntcks, Si Jacob- stiaat, 15. te Brugge. Er zullen gedurig stalen bij - j .1 .1 t' Op Vrijdas G Januari I 88 1nre na middag, ten huize van Hendrik Boydens te Goxyde, in de Zeepanne, koopdag van Menagïegoed. Akkerallaam. Hooi en Stroo. Woensdag; 4 Januari 4 882, om 11 ure ’s morgens te Veurne, op het Stadhuis, ter zaal van den heer Vrede- rechter en ten dezes overstaan, Deflnitieven Toeslag zonder verderen uitstel, van een Groot Magazijn van Weslslraat, 21, (gezeid Veurnambacht- schcslraat, recht over de afspanning den Gouden Leeuw), DIXMIIJDE. Alle slach van Meubelen in note laar. acajou, olm, kerselaar en without, zooals kleerkassen. kominoden, secretai- ren, coulisse- en andere tafels, lavabos, ressortbeddens. enz., enz. Dtiitscheen fran- sche spiegels, op alle grootten, met en zon der ornementen, lijsten voor kaders op alle breedten. Stoelen van alle prijzen, te beginnen van fr. 2-50 ’tstuk tot 18 fr. stuk en daar boven; tafel en vloertapijten in tooi, laken en reps, frontons voor jalousies enz., enz. Daarbij nog een groot assortiment van hangende en staande quinquets, Christus- en andere beelden in biscuit enz., eene groote massa galeiers, glas, porcelein, cris- tal. enz., enz. Alles in allervoordeeligste prijzen en be neden alle concurcntie. ■W O O WH U I S de plakbrieven, in steen en pantien dake, met er aan houdende stalleken, gestaan te Houthem, zuid tegen de dorpplaats, op 90 cen tiaren grond van Bernard Vandenberghe, mits 12 frank ’sjaars van pacht, bekend bij kadaster sectie D, nummer 202 i/c gebruikt door de medeverkoopers echl- genooten Pacceu-Facon. Aanslag met 1 Mei 1882. 9 a* si zin i'i e 7979^., D Hoer €’Ez. ttroudse. te Schoor*1, na middag, op de Zuid-Gasthuis- 1 (Spermalie), bij Nieuport. heeft de eer EL. I kenbaar te maken, dat zijne zonen, zoo als vorige jaren, eenige der schoonste en zni- j verste partijen Znattarwe, in Engeland j op stam aangekocht hebben, en dat zij d. - I zelve met voile trouw en waarborg direkt Zij hoopt dat zij de gunst van het pu bliek meer en meer zal blijven verdienen. Zatcrdng 7 «Nanuari IS8S- 1 ure i hofstcdelanden. te Veurne, bij stad, van 0O koopen schoone Hollanders en hoogslammige Klemmers en Olmen. Door de aangelegenheid der steen- uit den stoomboot zullen afleveren, wegen, gemakkelijk vervoer. Betaalbaar tegen 1 December 1882, ten kantore van den Notaris DE ERAU- Onnüddelijk daarna, ter herberg WERE, Sint Denijsplaats, Veurne. t I Luxemburg ontriggeld. De meeste reizi gers zijn uit de waggons gesprongen, doch gelukkig werd niemand gekwetst. De expreslrein die ten 4 u. 25 m. ’s morgens uit Gent vertrekt, had woens dag eene vertraging ondergaan van meer dan eten uur. Om 6 uie 40 min. reed de trein, met vollen sloom door de statie van Denderleeuw, en botste er op den koopware ntrein 3847, die bezig was met manceuvreeren. Een hevige schok had plaats. De acht reizigers, die zich in den expreslrein bevonden, kwamen er gelukkig met den schrik af; slechts een hunner kekwam eenige schrammen. De machinist werd nog al erg gekneusd. De stoffelijke schade is zeer aanzien lijk de lokomotieven der twee treins zijn erg beschadigd. Eene andere botsing heeft denzelfden morgend plaats gehad op de linie van Selzaetc naar Eecloo. De nieuwe rechtstreeksche trein van Selzaete naar Brussel is voorbij de static van Eecloo op een koopwarentrein ge- loopen. Volgens men meldt, zou de ma- 'Chmisl van den reizigerstrein gekwetst zijn. Verscheidene reizigers zijn insge lijks gewond, en een hunner zou zelfs in bedenkelijken toestand verkeeren. De winter is begonnen, en hel is te vreezen dat hij, even als de vorige winter, zich dcor verschrikkelijke over- stroomingen zal kenmerken. lu de provincie Namen zijn de rivie ren fel gewassen de Samber is reeds op verscheidene plaatsen overgeloopen; in ilen omtrek van Namen heeft de Laat ste storm groote schade veroorzaakt. Ook de omtrek van Charleroi staat ge deeltelijk onder water. Te Haine-Sl.- ■Pierre ts een gedeelte der ijzerfabriek van de maatschappij Hiard en G‘° door l-ii laalsten storm vernield. Op het ■«ogenblik der ramp, bevonden zich .40 werklieden in de fabriek. Zij hebben -zich gelukkig in tijds kunnen redden. Verleden jam omtrent hetzelfde tijd stip, was hetzelfde gedeelte dier werk buizen iiigestort. Tusscben Spa en Slavelot ligt de ■3IIMUW o*in sneeuwlaag reeds vijf centimeters hoog, er reeds sneeuw sedert twee weken. Uit een vonnis uitgesproken den 24 der loopende maand December, door de burgerlijke Rechtbank van eersten aan leg \e Veurne, zittende als koophandel- rechtbank, blijkt dat sieur Renoldus VANACKERE, herbergier en koop- A. Vrijdag 6«Janauri 1869 om 3 ure na middag, ter herberg van sieur Sampers-Quagebeur, te Isenber- ghe-plaals. Het gemelde vonnis beveelt aan de L1C1TATIE-VERK00P1NG van as nt 7 arr Heiberg <Ie Vrije Vlaming, TE ISEHBEfi&HE-PLAATS, bewoond dour Pieter Bouckzoone. EN ZAAILANDEN te Winnexeele en Meenvoor<*e» De hoornen op deze goederen zijn uit behouden om bij venditie verkocht te worden. En C. Op Hlaandag 30 ,5a- nuari 1862, 3 ure na middag, te Proven, ter her- berg Roozeudiial, bewoond door hcm l,<!r.us!«^e ‘li": A1 'le «««ƒ«-stoffen wordea Engel Vrammout, van 2 hectaren 51 aren 46 cent. bij v bet Raamtje en de Blokke. Al breeder beschreven bij uithangea- 1 I 1. - Óm verdere inlichtingen zich te bege- I ven bij genaamden notaris CAPELLE, i le Walou. t l van schuldvorderingen, en op 28 Jauuari I opvolgende, ten negen uie n ter openbare zitting, voor de bepleiliug herberg der geschillen. Zijn benoemd als rechter-gelastigde de heer Charles Leplae, rechter de zer rechtbank, en als curator der failliet de heer Leopold Despot, advokaat- .avoué te Veurne. Veurne, den 24 December 1881. Voor eensluidende extrakt, L. DESPOT. «luim dik; te Jalhay ligt de J l.a Louvcterie en op de Fagnes ligt Januari 1882, om twee ure"na'middag, I reeds sneeuw sedert twee weken, ter Raadkamer, voor het sluiten van het 1 1 e Luik is de was der Maas niet zeer proces-verbaal van waarmaking der i ’s'mórgens, '3 ure na middag, te Watou-plaats, ter en brouwerij van Henri Labey, van 9 hectaren 21 aren 7 cent. rrinsaï F.AMLM 9 van den Solaria €C2.Z®k_ binnen <ie 15 dagen teruggezonden. Bij deze verwerij is een bijzonder werkhuis voor de Wasscherij in *t droog gevoegd. Alleviouw- kleederen in zijde, wolle, pane, pels, alsook allo manskleedercn zullen gewasschen worden zonder het minste los te doen, hel teederslc kleur te veranderen of de stoffen te doen krimpen. Al de artikelen zullen met zorg behaddeld worden en legen aIlei geniatigdste prijzen Zich aan te bieden bij L Vhrmkulrn. Dertig jiirm onveranderlijke uitslagen. Zij bestrijdt met goeden uitslag derilnoeiijken eet lust, slechte spijsverteeriugen, maagontstekirigen, de gal, de winden, de zuurheid, liet slijm, de braaklust, i de maagopwerp en uitwerping, den buikloop, den hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door bnrslonstekmg, keel, adem, stem, luchtpijpen, blaes, lever, lenden, in- gewandens slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heelt reed, 80,000 genezingen bewerkstel ligd, WH.irond r die van den graaf Pluskow en de markiezin Bréhan, MM. de j rofessors Dcdé, Wurzer, docloors Campell, Schotland, Ure, Angelstern, euz waarvan uittreksel. Dtspepsu. M J. J. Noêl4 van Thuilles (Hene- I gouwen) van twintig jaren Dyspepsie. Dartres i M. Gr. Voos, van Luik, verlaten van dedoctoors, die verzekerden dat aan zijn oud rdom (55 jaren) alle gc nezing onmogelijk was, heeft geheel en gansch van zijne darteren door het gebruik van de Revaleuta genezen gevveest. N® 49,842. Mn< Marie Joly, van vijftigjarige ver stoptheid, onverteerbaarheid, zenuwachtigheid, val ling, hoest, winden, kratn}>en en brakingen N® 46,270 M. Roberts, van eene iongteiing, ver gezeld van hoesten, spuwen, verstoptheid en doof heid van 25 jaren. N® 46,210. M. de doctoor-chirugijn Martin van eene buiktooping en eene maagverhitting van 15 tot 18 malen per dag vertoonden gedurende 8 jaren N° 40,218. De kolonel Watson, van de jicht, zenuwpijn en hardnekkige verstoptheid N° 18,744. M. doctoor-chirurgijn Sliorland, van waterzucht en verstoptheid N° 49,522. M. Baldwin, van eene volledige ver zwakking, geraaktheid in de blaas en lidmaten, ten gevolge van overtollige uitspanning in de jeugd. 1 Tienmaal voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maaiden prijs der medecijnen. In doozen van 1/4 kil', fr. 2,25; 1/2kil 4fr. 1 kil., 7; 6 kil. 56 fr.; 12 kil., 70 fr. De beschuiten van Revalenta in doozen vin fr. 4, 7 en 16 fr. Be Chocolade-Revalenta in doo ien fr. 2-25; van 575 tassen, 70 fr. Verzend ng tegen postmandaat Depot bij de apothekers cn kruideniers. DU BARRY EN Cie- Algemeen De- i pol 6 en 8 rue Rouppe, by EMILE TIMMERMANS. Depot te Veurne, bij G. Duclos, drogist, en to Drxmude bij Qüitannm-Clius, kruidenier. Ir» P I r» .«r* Ir n r» r» C>l»nf trH r» fnllHHf 1 lï Drie Koningendag, GEZONDHEID AAN ALLEN tcruggpgeven zonder medecij’ien, zonder purgatie en zonder kosten, door de smakelijke gezondheidsbloem van Du B rry, van Londen, gezejd TE EE.O'V’EIST, •nya/le t nf OADfimPtnrQ hflH/T, I I r 11 TA 11 »mr-»i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3