N” 1942. VïinsE, 4 Januari 1882. r Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk POLITIEK OVERZICHT. Deze door geregeerd, J vormen, naar ver- - 8. Annoncen 20 ccntimen per regel. De groote letters voor aftikcls, enz. 20 fr. hel 100. de PmiJciTfe, Magdalenastraat, 46, te Brussel. •ver. Zwarte Nonhenstraal. 4. te Vcurne zij eigenlijk de uitroeiing r Dan weer begunstigt zij het heiden dom, onder het masker der r 4 van denken en geweten, en werkt zij dén vijanden van tieikalbolicismus kracht dadig in de baud. Nog een andermaal pleegt zij geweld en dwingt zij Christus en allen, die hem trouw aanhanger), als ballingen in vreem de landstreken rond ie zwerven, c~ de woede van den modernen Herodes fe ontsnappen. Aan de liberale hecrschzucht, die geen t J - andersdenkende zonen en dochters van hetzelfde vaderland op. Zelfs uil baat te gen Christus, vermoordt ook zij de kin deren naar de ziel in hare scholen, die tastte eene vreeselijke ziekte hem aan de wormen verslonden hem levend, en, maakten een einde aan zijne macht en zijn leven. seph -----/ - Herodes en ’t liberalismus. Aanstaande vrijdag vieren wij bet feest der 11. Drie Kouingen. Dit feest herinnert ons een politiek regeeritigsbe- leid uil vroegere eeuwen, dat eene tref fende gelijkenis overleven met de li berale staatkunde onzer dagen. llerodes was even absoluut, onver draagzaam en tyranniek als hel Itbera- lismus van onzen lijd. De Slaat gold hem als de hoogsie macht, waarvoor alles zwichten moest. Sluwheid, huichelarij en geweld dienden hem lol middelen om zijn despotiek gezag te handhaven. Uil een politiek oogmerk begunstigde hij het heidendom en bouwde hij zelfs tempels ter eere van de Romeinscne godheden. Zijne landgenooien, zijne i loedv. rwanten, zelts zijne eigene zonen offerde llerodes aan zijne achterdochtige heerschzuchl op. Christus vooral was hom een doorn in het oog en scheen hem toe als een ontzaggelijk gevaar, dal zijn rijk met een gewissen ondergang bedreigde. Nauwelijks vernam de ijver zuchtige dwingeland dat de Messias te Bethlehem het eerste levenslicht aan schouwd had, of zijn besluit was geno-- men Christus moest in hel belang van* den Staal worden vernietigd. Als door trapt huichelaar veinsde hij eerbied voor den nieuwgeboren Koning der Jo den, om dus op eene sluwe wijze uil den mond der Wijzen van liet Oosten de schuilplaats te vernemen, waar de Mes sias, dien hij in hel genipt reeds \oor zijn aartsvijand hield, verborgen lag Toen bij naderhand bemerkte, dal zijn plan in duigen viel, nam hij zijne toe vlucht lol geweld, lot kindermoord, be- oogenae aizoo zijn gewaauden tegen stander in diens bloed te versmoren. Christus en allen die hem trouw aan hingen. de li. Joseph en de- II. Maagd Maria, moesten zich in ballingschap be geven en buiten bun vaderland, in den Aangaande het ontwerp van den pau- zelijken zetel naar Fulda, in Duiischland, te verplaatsen, dal aan den II. Vader wordt toegeschreven. meldt de korres- pondeiit van den Journal des Débats het volgende Inderdaad, het is zeker dat al de toe bereidselen gemaakt zijn en dat de II. Stoel morgen naar Fulda of elders zou kunnen overgebracht worden, indien liet bevel lol vertrek werd gegeven. Men heeft zelfs reeds bet ceremoniaal geregeld dat zou in acht genomen worden. Men zegt dal Leo XIII zijn laatste besluit zal nemen ingeval, binnen korten lijd, het italiaansch gouvernement zich met de mogendheden niet verstaat om den toe stand waarin de II. Stoel geplaatst is te verbeteren en hem de waarborgen te ge ven welke hij thans onvoldoende oor deelt. Paus Rome verlaat, de Koning hem weldra zal volgen. Ter gelegenhe'd der heiligverklaring van den 8 December, die, met groote vermindering van den gewonen luister, binnen in hel Vaiikaan heeft moeten plaats hebben, is de Paus nogmaals hel voorwerp geweest van de grofste be- 1„ ,j.~:- Dat heeft Z. II. duidelijk doen uitschij nen in zijfe aanspraak aan bet 11. Kollege, - n-1.- jn aniwooid op de gelukwenschen der kardinalen, ter gele- I ,ru..iw.;4 van |jet hoogfeest van Kerstdag, I welke wij verder meêdeeleti. kelholieke Kerk zal, naar het. voorbeeld dei 11. Familie, vervolging en verban ning geduldig doorslaan en zich met volle vertrouwen overgeven aan de lei ding der goddelijke Voorzienigheid, die op baar een waakzaam en beschermend oog gevestigd houdt, evenals zij waakte over den pasgeboren Verlosser, den H. Joseph en de II. Maagd Maria in,het e, r’ Als de storm uiige woed en de sociale verwoesting voldongen is, zal ook een Engel ol liever de Geest Gods tol de Keer met uwe priesters, uwe kloosterlingen, uwe instellingen naar de geteisterde volkeren terug, her vat het werk der christelijke beschaving, zet uwe reddende én zaligmakende loop baan onder de natiën weer voort, vol brengt oiigcstooid uwe goddelijke zen ding op aarde want zij, die u zochten tedooden, zijn gestorven. Wij hebben reeds gesproken van het mogelijke vertrek des Pausen uit Rome* Gelijk men zal zien in de rede van den 1L Vader, welke hij op Kerstavond tot de kardinalen heeft gericht en wharvan wij den tekst verder medcdeelen, zou het ver laten der pauzelijke stad misschien wel eene noodzakelijkheid worden voor den Opperpriester. Of nu de groote mogend heden van Europa dit zullen laten ge beuren, dat kan nog niemand voorzien. Terwijl Frankrijk en Italië den Paus ge heel schijnen te verlaten, wordt de toe nadering van Duiischland en Engeland tot den II, Stoel van dag lol dag nauwer; I geven insgelijks herstelling van .de lijdelijke macht, des Pausen en de handhaving zijner vrijheid en onafhankelijkheid zich kunnen verwe- j zenlijken. I liiiusschen zal Z. II. Leo XIII in wijs- ;,i -* lol het heil der Kerk, wier bestuur hij I vnn na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaafs; met de post 6 fr. volgens plaatsruimte. Rcchtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers l)e Annoncen voor Belgie (ter •uitzondering der Vlaanderen) en B buitenland worden ontvangen door het Office Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgi Italië. Het zoogezegde ééne en onverdeelbare Italië is meer dan ooit ten prooi aan de hevigste driften der revolute. Het gou vernement van Victor Emmanuel heeft voorwerp g Rome overweldigd en die overweldiging, jeedigin^em hei toppunt zijner wenschen, is de bron - r geworden van de grootste moeilijkheden voor zijnen opvolger, koning Humbert, i 24'december De partijen die elkander in de Italiaan- ■sche Kamer het gezag betwisten, eetisge- I genheid zin 1 in hunnen haat tegen den'godsdienst j 'rt,e|ke w ■en het Pausdom, zijn op alle andere pun ten zoodanig verdeeld, dat geen ministerie daar een duurzaam bestaan kan hebben. Hel ministerie Depretis-Mancini, dat thans aan het bewind is, bevindt zich in dezelfde voorwaarden van onmacht als al zijne voorgangers. Kwestten van eenvou dig bestuurlijken aard staan op het punt dit ministerie, op ’t einde van Mei aange komen, te doen vallen, en ’tzou reeds ge vallen zijn, ware't niet dal men die kwes- lieu tot i:a Nieuwjaar heeft verdaagd. De oorzaak van die zwakheid der gou vernementen die elkander opvolgen ligt hierin, dat geene van al de partijen die Italië verdpel.cn hel koningdom genegen zijn en dal zelfsalde ministeriel: verplicht zijn overtuigde republiekeinen in hunnen schooi opieuemen. Diezelfde republiekeinen zijn erkende vijanden van het Pausdom en verleunen hunne bescherming aan het grauw.dat gedurig zijne woede tegen het Vaiikaan in beleedigingen uitbraakt. De zoogezegde waarborgwei door den Paus niet aan genomen en door de mogendheden niet erkend, is nooit loyaaluiigevoerd gewor den en wordt eiken dag door het repu- bliekeinschc schuim straffeloos oveitre den. Dat bleek ten duidelijkste uit de schan dalige wanordeis die, in den nacht van 13 Juli, tijdens de overbrenging der stof felijk overblijfsels van Pius IX, van de St. Pieterskerk naar het kerkhof van San Loicnzo, plaats hadden. De rouwstoet werd aangcrand, de priesters mjshau- did 1 en uei lij <a i dmi grooten Paus ge Ircigd inden Tiber geworpen te wor den. De llaiiaausche regoering bleek geheel en gansch onmachtig de beweging te be teugelen. Leo XIII protesteerde bij al de mogeiiuueden en wees erop hoe logeu- act.Ug de beweering van hei. Italiaansch gouvernement is dat de Paus vrij en ongehinderd door de straten ran Rome mag wandelen. Als het lijk van eenen Paus, in den nacht, niet ongehin derd kan vervoerd worden - zoo schreef de II. Vader wal zou er gebeuren in diep de levende Paus zich, bij dage-, in de straten van Rome vertoonde Tot hiertoe is de llaliaansclie diploma tie hel antwoord op ijie vraag, schuldig gebleven. Maar de partijgangers der re volutie hebben voor haar geantwoord. Dagelijks worden er, onder de b scl.er- inmg van het gouvernement, oproerige vergaderingen gehouden; dagelijks ook, weergalmen de kreten Dood aan den Paus! mei Pecci! straffeloos onder de vensters van het Vatikaan Waar is nu do vrijheid van den Paus? Zijn toestand is zoo ondragelijk gewor den dat, sedert cenigen tijd, hel vraag stuk van zijiijaatisiaande vei tick ernstig is opgeworptti. Doch, o woudei I terwijl onze liberale gazetten met die gebeurlijk heid den spot drijven, zijn de mannen die. te Rome het bewind voeren met vrees ges'a’en, wel wetende dat, indion de vreemde een onderdak zoeken,’ waar zij en vend verslonden. De worm van hol ongeloof, de worm van het zedenbederf, de worm der mis en gezag, de t aan slepen haar I bijzonderheden te gaan g—I van t o L’. diode hcdeiidtmgsche. liberale niaal- Mb't is hier gennep geweten, wat onlangs schappij ten ondergang voeren, zijn in ",‘t ul g College, zoowel als M\ij. is er van getmge geweest. I Indien, ter gelegenheid der lioiligver- i klaringen, men gepoogd heeft de vrijheid. i welke Wij hier zonden genieten. Ie laten toekomst iftschijnen, is bet cidelijk hierop ui'g komen over de wereld zullen losbarsten, de l dat het tegenovergestelde weleer gebleken is. I» V. tegen de vervolging van den bloeddor- meer van den Messias schappij te moeten duchten, echter trof cn t r «o goddelijke wraak tot straf voor de be- mo<t .“ii voimen en drillen. Ook zij meent baardoel te bereiken en Christus in zijn werk, de katholieke Kerk, te vernietigen; maar ziet, ook zij wordt vreeselijke ziekte: de revolutie, aanget'ast 6?' 11011 door e2n'se vertraoslin- Die smortm en bekommernissen wor den vm dag tot dag erger, ingezien den nételgcb igen toestand in welken Aij gesteld zijn, to stand die gedurig onvordragelijker wordt. i> Het ware overbodig, in de legenwon - digheid vin het heilig College, in verdere t en andere bewijzen mijne gegron Ie klachten aan te balen. stigen de-poot veilig Herodes niets i vernemende, meende zeker zijn d >el be reikt te hebben, en van dien kant geen gevaar meer voor zijne onbeperkte heer- cnh.,..r.;; - Plotseling verpletterde hem de dreven gruwelstukken. Twee of drie ja- land der ballingschap ren na den gepleegden kindermoord Als de storm uitgew - verwoesting voldongen is, zal ook zijne tyrannic, j Kerk zeggen Een engel verscheen aan den H. Jo seph in Egypte en zeide Sta op en neem het kind en zijne Moeder met U, en trek naar het land van Israël; want zij, die het Kind zochten te dooden, zijn ge storven. Herodes is gestorven, maar zijn geest en zijne politiek zijn niet met hem ten grave gedaald, zij bleven voortleven en hebben zich ten huidigen dage opnieuw, door het Iibealismus, een aanhanger en bevorderaar der llcrodiaansche staal kundige beginselen, in de moderne maatschappij bel ichaamd hel liberalismus bezield en o. streelt, alhoewel onder andere vc maar toch met dezelfde middelen, hetzelfde doel de bestrijding en nietiging van den Christus. De moderne llcrodiaansche staatkun de neemt ook hu ee»s hare toevlucht lot huichelarij, veinst eerbied voor Jesus en zijnen eercdiensl en spréékt derhalve iin 0ioei van üa bestendig over vnjhetT van gods- Ooslcni,jk eiJ Hus|a|1(1 dienst «over «de vrije kerk in den ljlijkeil v a eqenbeid en al zoo zoude vrijen Slaat, doch zij doet bet slechts .ir:." voor de leus, om zand in de oogen te strooien en verborgen te houden, dal i zij eigenlijk de uitroeiing van hel j Christendom in haar schild voert. nCI l i l’e’^ oordeelen wat er trem te doen slaat "'J101 tot het heil der Kerk, wier bestuur bij van God in handen heeft verkregen. Dal Duiischland vooral naarvrede zoekt met de katholieke Keek is een zeker feit; de jongste benoemingei der bisschop pen van Ti'teren Fulda zijn er een bewijs van. Wij laten hier nu de vcitaling der aanspraak van den H. Vader volgen: Na de blijdschap der heiligverklaringen volgt nu de heilige vreugde, voor geheel de I. van.de verjaring der'ge boorte van 0. Heer Jesüs-Christus. 'Hel is om aan tegenspraak kan duider., offert ook zij de katholieke wéreld I ons uiterst aangenaam van, ter gelegenheid i van dit feest, de gevoelens van eerbiedige hulde en vurige wenschen te ontvangen, ueren naar ue ziet in tiaie scholen, die gij voor mij en’voor geheel de Kerk uil- de opkomende geslachten tol godsdienst- jrukt'. looze burgers cn beschaafde heidenen Van mijimntwege, in overeenstemming met de gedach'en door de vergadering der kardinnïm voorgebracht, moet ik, in de rechtzinnigheid des hrn'len den Allerhoogste b’danken, omdat Hij geweerdigt mij; e lol straf van hare gruweldaden dooreen krankheid lè ondersteunen, cn van tijd tot dooi allerlei zededelijk ongedierte Ie- ?en 'vJ éniger, het ongeloof, de kenning van alle recht v worm van het socialismus knagen hei hart en ingewanden en onvermijdelijk ten grave. Groote gebeurtenissen en beroeringen, die de bedendaagsche I aantocht; ieder voelt en voorzegt hel. Edoch! wat politieke en sociale or kanen'ons ook bcdicigen en in eene misschien niet verwijderde ow*r» I ■mi ii ■iiiiM«wcwBa—iin—miwnHrri /EU -- -y «W WV« ■WW I r waicth - -.J-. X* reikt te hebben, en van dien kant r- ---r I w.. 'Uil VIJVl 117», ,Jl VU UD ii._ m; ---- CU. 11. 1JCU 7VI11 in WIJS- jiciiucid van eerbiedige hulde en vurige wenschen te ontvangen. 'Si v, I Vt» CIDiD’li id verslonden. 1 11

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1