A’" 1944. V Entire. 18 Januari 1882. 38e jaar NIEUWJAARGIFTEN AAN Z. H.DEN PAIS •J BO 00 60 00 E. II. Vandetbeke, onderpastoor, E. IJ. I*. Raes, onderpastoor, Eene onbekende, V. D. R. E. 11. Pastoor, Onbekende, Woensdag heeft M. Windhorst in den duitschen Rijksdag zijn voorstel inge licht, strekkende lot afschaffing der mei- wellen die de gevangneming der pries ters bevelen, welke bet 'geestelijk ambt vervullen in plaatsen welke hun door hel gouvernement niet aangewezen zijn. Verscheidene dagorden strekkende om het voorstel te verwerpen, zijn met groote meerderheid afgewezen, rn ten slotte is het voorstel aangenomen ge worden met 233 siemmen tegen 115. Dit is eene groote zegepraal voor de katholieken. Doch deze stemming moet nog door den Bondsraad bekrachtigd worden, en daar de meiweiten vooral Pruisische we.ten zijn, moeten zij door den Landdag van Pruisen herzien wor den,. vooraleer er verandering in den toestand kan komen. Antwoordende aail'M. Herling. die in den Duitschen Rijksdag Voorstelde het zondagwerk in de mijnen en fabrieken ie verbieden, zegde M. von Bismarck in de zitting van 9 dezer, dat dit voorstel nut teloos was, aangezien hij eene reeks wetten zal voorstellen betreffende de werklieden etr waarvan'de gevraagde bepaling ongetwijfeld zou deel maken. Hij voegde erbij Wat de verschillige plinten der onder vraging bótreft, limine strekking slaat mij aan. Dat is het christetldom rn rn’/en/nj. .Men wil van die uitdrukking npi-Avetcn-, doch ik, moet bet zeggen, zelfs a:.ti. .diegjjiien.welke er niet van willenal onze denkbeelden van zedelrer, van eer en van plicht, zijti-de-' over blijfsels van het christendom hunner rade, en, POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Wij hebben voorzegd dat helgrrrroot ministerie Gambelta met moeite eenige maanden zou stand houden. Die voor zegging is reeds op bet punt zich te verwezenlijken. M. Gambelta heelt Za terdag in de Kamer zijn ontwerp van herziening der Grondwet neérgelegd. he Senaat, nu republikeinse!» geworden, wordt erin behouden, doch de onafzet baarheid v^ip een deel der leden wórdt :ilgeschait*.I|ej ontwerp .bevat de kie- ziug per departement (scrutin de lisle) en dé jfscliaffiïig der openbare gebeden, vóór du opening van iedcren zittijd. De yoQrlez'ibg *a.u dit ontwerp is door de Kamer met de grootste koelheid ont haald, en do dógblitden verzekeren reeds dat d,e meerderheid de plannen van M. Gambelta niet genegen is. Zij voegen er bij dat er zich eene sterke partij vormt, welke voornemens zou zijn den val van hetministerie Gambelta ie be werken en een ander groot ministerie te vormen. De zoogezegde onmisbare m;tn zou dus op het punt zijn over boord geworpen te worden. Duitschland. Het duitsch staatsblad bevatten onlangs eene koninklijke boodschap, tegengetee- kend door prins Bismarck, waarin de rechten van de kroon in bestuurzaken verduidelijkt worden. Deze boodschap herinnert dat de Ho ning alleen en persoonlijk bestuurt en dal'zijne ministers geene verantwoorde lijkheid bezitten. liet is de plicht dezer laatsten, even als van al de openbare ambtenaars, het bestuur des konings te verdedigen en voor te slaan, dien plicht hebben zij opgenomen door hel afleggen van den ambtseed. Dus moeien ook de ambtenaren, naar plicht en eed, in verkiezingen optreden voor de staatkunde der regeering: zij welke dien plicht vervullen zullen daar door ook de vriendschap en erkentelijk heid des keizers verwerven. De boodschap van den duitschen kei zer. is zoo dat men de verklaring heet, -is zeer slecht door de liberale drukpers opgenomen. Zij is eene terug keer tol de beginselen die door hel libe- ralismus overal en voortdurend onder- mijud worden. .Men verzekert dat veel staatsbedienden hun ontslag zullen geven, liever dan in geweien de bestuurwijze van den koning te moeten aankleven. gevonden op den boord van eene gracht. Me* eenen enkelen stokslag op hi t hoofd had de moordenaar hem neergevelddaarna had ijij de klcederen van zijn slachtoffer opengedaan en hem in den buik eene zoo breide wonde: -- - toegebracht, dat de ingewanden eruit kwa-' men eindelijk, afgrijselijke bijzonderheid, hij had den priesbr vreeselijk verminkt. Geheel de bevolking is v^h droefheid ver pletterd. Nooit werd een vader door zijne kin deren zoozeer beweend als die eerbiedwaar dige priester, bij zijne begrafenis, door zijne parochianen beweend werd. Denzelfden nacht, doch wat later, kwam een persoon dien men veronderstelt dezefde of ten minsteeën medeplichtige te zijn, zich aanbieden bij den eerw. heer Garand, pastoor van Sainte-Marie-des Chazes, parochie palen de aan <Jie van Saint-Arcons-d’Allier, en on der hetzelfde voorwendsel van eenen sterven de te gaan bijstaan, leidde hij den priester naar een gehucht, op 5 of 6 kilometers af stand. Gelijkkiglijk had de eerw. heer pastoor van Sainte-Marie-des-Chazes, op aanrading van zijnen schoonbroeder, die den vreemde ling met geen goede oog aanzag. zich, in 't bijzijn van den persoon, gewapend met ee- nen degenstok en eenen revolver, en dwong hij den onbekende, die gestadig wilde achter blijven, eenige stappen voor hem'te gaan, tot op de aangi duide plaats, alwaar dezen de vlucht i am. De eerw. heer vond geener. zieke in liet aangewezen huis; hij gi loofde ;ai eene slechte poets cn 't was eerst des ander daags. toen hij den moord vernam op zijnen naburigen konfraler gepleegd, dat hij gewe ten heeft wat gevaar hij geloopen had. Ziedaar hoe men in Frankrijk aan de machtspreuk de priester is de vijand hare toepassing geeft. Er is wel een rechterlijk onderzoek ingesteld; maar zal men de daders kunnen of willen ont dekken! 't Is immers nog niet lang ge leden dat de pastoor van Meüdon door eenen wildstrooper werd doodgescho ten, en tot nu toe loopt de moordenaar nog vrij Aan wie is de schuld dier afgrijselijke moorden alleenlijk uit haal legen het priesterkleed bedreven, te wijlen, ten zij aan de geuzen, die hunne gazellen en alle andere middelen gebruiken om de pricsleis af te schilderen als eene soort van menschen ongedierl zeggen zij tegen welke alles toegelaten is? Een vlugschrift Dezer dagen is te Namen een vlugschrift verschenen, waaraan Mgr. de bisschep Gravaz zijne goedkeuring hóeft gegeven, het draagt voor titel De groote dwaling onzer tijden of het Liberalism us in vragen en ant woorden aan de gelovige christenen uitgelegd. Reeds zijn drie uitgaven in het franse!» nitgeput; eene vlaamsche vertaling is ver schenen bij S. Leliaerl, A. Sitferen G‘.“, te Gent. Hoogpoori, 52. Prijs 1 exemp. 10 ct.12 exemp. 1 fr. 100 exemp. 7 fr. Dit klein, maar uitmuntend -werkje, heeft de gal opgewekt der liberale gazellen; ge beerde geuzenpers spuwt vuur en vlam er tegen. en niet zonder reden; want in 42 bladzijden legt hel op eene duidelijke en klare wijze, den omsprong.de leering, de strekking, het doel rilde, kerkelijke'vervol ging van het liberalismus uit. Dit vlugschrift is hel werk van eenen ge leerden schrijver, van oenen bedreven theo logant. zeer wel bekend met al de hedun- diiagsche kwestien.en op de hoogte der zedelijke en godsdienstige noodwendigheden van het land. Hij steunt zich alleen op de grondstelseis ten allen tijde door de Kerk voorgehouden en bijzonderlijk door de laat ste pauzen Gregorius XVI. Pitts IX én den thans logeerenden Paus Leo XIII. Om er een gedacht v.ui te. D.Pn wij hier een paar lessen uilm l. i Eerste Lijst. E. H. Ailenaer, pastoor-deken, fr. 25 00 10 00 10 00 5 00 6 00 Wij'openeh vandaag,in den Vetwaar, de inschrijving, altijd zoo wel aanveerd, voorde nieuwjsirgiften aan den Heiligen Vador, gevangene van de staatsomwen teling. en meer dan ooit in de noodzake lijkheid gebracht van lol de milddadig heid zijner kinderen te moeten zijne toevlucht riemen. De altijd aangroeiende aanvallen en aanslagen zijner vijanden, in de eeuwige stad zelve, brengen hem in eenen moeie- 1 ijken en gevaarlijken toestand; van eenen anderen kant, de menigvuldige betrek kingen die hij onderhoudt met meest al de mogendheden van Europa, en de nieu we maatregelen die sedert lang in het werk liggen, tot vrede van Kerk en sa menleving, en die, wij verhopen het, in ’t korte met den besten uitslag zullen be kroond woiden, moeten alle ware chris tenen aanmoedigen om, 't zij dooi’ hunne gebeden, ’t zij door geldelijke hulpmid delen, als hei zijn kan, het hunne bij te diagenten einde die heilzame onderne mingen te doen gelukken. Wij hopen en betrouwen dat de katho lieke tamiliëii naar onze oproeping zullen luisteren, en dat zij met eene heilige edel moedigheid in den schat hunner kinder lijke liefde jegens Zijne Heiligheid den Paus zullen pullen. De hoeren geestelijken van de De kenij zullen wel willen de inschrijvingen aanveerden. Alle andere personen van goeden wil zijn insgelijks als bekwaam aanzien om de offeranden in te zamelen, te ontvan gen en te behandigen aan den zeer eerw. Heer Deken van Veurne. zekere ismaël-bey en Aghiah-eftendi, die gedurende eenigen tijd te Angora en Ko- nieh in ballingschap verkeerden. Het vermeende doel was, om eejic, op roerige beweging inKlein-Azie uitte lok ken door medewerking van de duizende vluchtelingen, die nog steeds in hunne o verblijfplaats een ellendig leven lijden en dus wel zouden zijn over te ha len, naar men onderstelde. Rusland. Naar men verneemt heeft de Kamer van Rusland een besluit geteckend, waar bij aan de boeren eene vermindering wordt toegestaan van de schuld, welke bij hunne vrijmaking in 1861 ten hunnen laste bleef. De jaarlijksche aflossing zou met 12 millioen verminderd worden. De priester is de vijand. De geuzeiij werkt, overal met handen en tanden om door hare drukpers en door al middelen welke zij in bezit heelt, den priester bij bet volk hatelijk te ma ken en hem af te schilderen als den na tuurlijken vijand van het volk. De geuze- gazetten stellen hem voor als een on nuttig. als een schadelijk wezen. Dage lijks schreeuwen zij tegen den priester ei) overladen hem met hunne beschim pingen. En wat is hel gevolg daarvan? Het volgende feit onlangs in Frankrijk voorgevallen, leert bet ons, en loont aan wat wij ook in Belgie Ie verwachten hebben, indien de hilsingen der geuzerij tegen den priester ingang bij het volk moet vinden. Zie hier hoe een briefschrij ver i:ii het ktmtoii Langeac (Haute-Loire) het in den L'nivers, van Parijs, verba. It Dinsdag. 3 Januari, lusschén-8 en 9 ure s’ avonds, kwam een onbekende kloppen aan de deur van dm i crw. heer Rivet, pastoor van Sainl-Aicons d’Aliier, en verzocht hem spoedig te komen naar eenen zoogezegden zieke, die, op een uur afstand van daar, op sterven lag. De vijand 't is te zeggen de pastoor deed zijne meid een glas wijn war men voor dien man. Men haast zich; de wijn wordt gesuikerd en door den man uilgedron- ken de pastoor neemt zijnen stok en de bus met de ii.'O i cn vertrekt. I pastoor 'i- r.:,,"eke r I. 's Anó-n!->:r.' w.g. F Lhen de paro chianen die in giu^r-a dat ulzoo nog onze daden regelt, zelfs zonder dat wij het weten. (Protestation links). Wal mij betreft, ik weet, het, ik erken luidop dat mijn christen geloof de ingever mijner daden is op zedelijk gebied, en zoo denkt er ook de keizer over. Ik, minister van dezen Staat, ik ben ciiiiisten. en beheid om als christen te HANDELEN. Mijne ontwer- p.'ii zijn slechts de Uitdrukking van het christelijk gevo, 1. Wat zullen de Belgische staatsmajirie- kens zeggen van die woorden, .zij die ftiet gedoogen dat dc naain van God nog geschreven worde, zelfs in een adres aan den Koning? Ja, wij moeten er tot ons spijt bijvoegen, wal zullen.-sommige ka tholieken tervan denken,die zoödra zij den tempel eener beraadslagende verga dering overstappen, meenen dat zij hun ne christen© overtuiging buiten de deur moeten laten. M. von Bismarck roept met fierheid in den Rijksdag uit«Ik ben christen!» Daardoor beschaamt hij alle katholieken, die, in liet openbaar leven, zich verge noegen meile denken Ik ben katholiek, maar hoe min daarvan gesproken wordt hoe beter! Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters J volgens plaatsruimte. Rechtci lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100, De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pubijcité, iïagdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte xNoimenslraat, 4, te Veurne. De Pruisische Landdag is zaterdag ge opend. De troonrede kondigt een aantal wetsontwerpen aan van binnenlandsch belang en beveelt de vermindering aan van de belastingen. Vervolgens drukt de troonrede de vol doening des keizers uil over de herstel ling van eenen geregelden toestand in het bestuur van verschillige bisdommen; de wet van 14 juli 1880 zal heringevoerd Turkey e. Er is in het paleis te Constanlinopel weder een onderzoek gaande, om op het spoor te komen van eene nieuwe samen zwering. De voornaamste verdachten zijn zekere Ismaël-bey en Aghiah-eftendi, die gedurende eenigen tijd te Angora en Ko llet vermeende doel was, om eene op ken door medewerking van de duizende i nieuwe en in vele barer hoofdzakelijke doelen uitgebreid worden. Eindelijk zegt de troonrede dat de vriendelijke betrek kingen met den Paus toelaten de diplo matische gemeenschap met den II. Stoel te herstellen. VEU PEIIVÏSE. - wrrao-ggti w - VELIINE. --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1