I I 38c jaar NIEl’AïJAARCIFTENAANZ. II. BENPAI'S IMS. I Veirne, 25 Januari 1882. 10 00 Wat zcglcr 31. Hi'yvwlvan? E. IL Bouclie, coadjutor, te id. C. Vanneke, te id. Nath, en Anna Brysemaal, te id. E. II. Tyberghein, onderpastoor van f E. II. Dewildc, onderpastoor te Adinkerke, E. 11. Bamelis, pastoor te Boits- houckc, de geheelc herziening van de gedeeltelijke de puur en simpele king hebben op den eed der bisschoppen bet bestuur der geestelijke goederen door kommissarissen en de herneming van het betalen der subsidien door den Staat. 2° De Honing zal aan de Bisschoppen, die rechterlijk afgesteld zijn, het beheer over hunne bisdommen kunnen terug geven tot het uitoefenen hunner be diening. 4“ De Staat zal zich slechts dan tegen de benoemingen van geestelijken ver zetten, wanneer de kandidaten om reden van burgerlijk belang, ongeschikt zou den zijn voor de bediening. 5’ Hel beroep tegen hel verzet van het gouvernement moet gericht worden aan Sle. Walburgis, te Veurne, 10 00 S 00 den minister der eerediensten. 6’ Het Staatsministerie kan, voor ze kere dislriklen, voorloopig toelaten dat de geestelijken die de wettige hoedanig heden bezitten of ervan gedispenseerd zijn, gebruikt worden als assistenten, zonder vooiafgaande advies. De socialist Liebknecht en zijne partij- genootcn in den Duitschen Rijksdag, jaloersch van de lauweren door M. Windt horst behaald, hebben een wetsvoorstel neergelegd, strekkende tot de afschaffing van al de uitzonderingswetten welke in het Duitsche keizerrijk bestaan. Dit ont werp is samengesteld uit drie artikels. Hel eerste artikel zegt dat de wetten welke betrekking bnhben tot de Jcsuieten wel van 4 Juli lö72 tot tie Uitoefe ning van hel geestelijk ambt, zonder machtiging 4 mei 1874 tol de ge vaarlijke beweging der sociaal-demo- kraten 21 October 1878 het para graaf 130 van hel Duitsche strafwetboek de diktaloriale wetten van 30 Decem ber 1871 en 4 Juli 1871), voor Elzas- Lol haringen, afgcschafi zijn. Artikel twee zegt dat de ordonnancien van policie, krachtens al deze wellen genomen, zullen ophouden uitvoerbaar le zijn en artikel 3 zegt dal deze wel zal in voege komen den dag barer uitvaar diging. Die dag is echter nog niet aanstaande, want dc meerderheid die bet voorstel- j Windthorst gestemd heeft zal zeker niet toestemmen in de vermenging van de belangen der socialisten met die der ka tholieken. In de pruisischc Kamer der afgevaar digden heelt de minister van financiën woensdag hol budjel van 1882-83 voor- I gedragen. Op dit budjet komt ook een kiedie.l voor van 90,000 mark, voor de herstelling van het gezantschap bij den Heiligen Stoel. Hei schijnt dat het ontwerp van geeste lijke wet, dat prins van Bismarck op het bureel van de Kamer der afgevaardigden van Pruisen nedcrlegdc, niet veel leden I dier vergadering bevredigd heeft en men twijfelt er ernstig aan of liet wel zal aan- I genomen worden. Hel stelsel der wille keurige volmachten wordt bijna door de eenparigheid der politieke groepen liberalen, katholieken en conservaleurs, versloolcn. Ook andere punten van het wetsontwerp worden hevig gelaakt. De Pastoor en de Burgemeester. Vroeger, toen de liberale kopstukken het doel en de strekkingen van bet li- beralisraus nog niet openlijk hadden afgekondigd; toen de groole en kleine Venerabelen nog niet hadden uitgeroe pen dat men de katholieken moet be strijden enkel en alleen omdat zij katho liek zijn; toen de mortelbroers nog niet Te Doornik. De gemeentekiezingen van October beginnen hunne vruchten ie dragen, Een der vier kathotholiekcn die te Door nik, de geboortestad van minister Baia, in den raad gekozen zijn, M. Desclée, heeft in eene der laatste zittingen liet volgende aan bet licht gebracht Zekere M. Soyer, toen bij nog liberaal gemeenteraadslid was, heeft zich langen tijd, als ondernemer van openbare wer ken, verstaan met eenen strooien man die voor rekening van hem, Soyer, do werken van de stad ondernam. M. Desclée heeft aan den raad stukken meêgedeeld, betreffende eene onderne ming van 127,000 fr. waaruit duidelijk bleek dat M. Soyer, gemeenteraadslid, de aannemer was onder’den naam van zekeren Caslerman. Het stadsbestuur heeft verscheidene van die stukken in handen gehad, maar verklaart niettemin nooit geweien te hebben dal M. Soyer belang had in de stadswerken. Zoo gaat het in de liberale sleden. Na Rni^yd. Doornik ennn hnr.. nil- Kiezing van Ghistel Zegepraal der katholieken, Maandag heelt te Ghistel eene nieuwe g’* mccnlekifzing plaats gehad. Zie bier den of ficial. II uitslag ervan Ingeschreven kiezers. 224; aanwezige, 204; meerderheid 103. M. Depuyd katholieke kandidaat, be kwam 125 stemmen; M Defva. ij.. 123; M. Vamoose, id., 118; M. Kimpe, id., 106; Moest M. D>knock, id. 10a. De Lb'iaden zijn gehuisd. M Ghvsels be kwam 104 stemmen; M. Van Massertlime Verschcidc onzer nijverheden die nu door dc fransche konkuretilie nder den voet geholpen worden, zouden alsdan herleven en Ftanki ijk zou weldra ge dwongen zijn nieuwe ondi rhandclingen met Belgie aan ie knoopen. Dc hoeren geestelijken van de De kenij zullen wel willen de inschrijvingen aanveerden. Alle andere personen van goeden wil zijn insgelijks als bekwaam aanzien om de offeranden in te zamelen, te ontvan gen en te behandigen aan den zeer eeiw. Heer Deken van Veurne. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Donderdag beeft de fransche Kamer •de kommissie samengesteld voor hel ondeizoek der voorstellen van M. Gam- betia, aangaande de herziening der -gi ondwet. Deze kommissie bestaat uil 33 leden, in de bureelen gekozen: zij bevat 18 partijgangers van ■dor grondwet, G herziening, 4 van herziening en slecht één van bet invoc- I ten der stemming bij lijsten. Als men nu weet dat de voorstellen I van M. Gambelta bepaald de gedeelte- I lijke herziening eischen en dat de stem ming bij lijsten onafscheidelijk is van die voorstellen, dan ziet men dat die samenstelling der commissie eene ge voelige nederlaag is van M. Gambelta. Hel is zonder twijfel dal de voorstel len van M. Gambelta door de Kamer van afgeveerdigden zullen verworpen wor den en dc nederlaag die hel ministerie I nu heelt geleden, moet eerlang lol eene ministeriele krisis leiden. In afwachting doorworstelt Frankrijk thans eene finautielc krisis zonder voor gaande. De fransche rent heelt, sedert I hei begin van het jaar, eene verschrikke lijke daling ondergaan. Een dagblad be rekent dat de daling op al dc waaiden, sedert nieuwjaar, voor Frankiijk een I verlies uitmaakt van vijf milliards, juist bet bedrag van bet losgeld aan J’ruisen betaald, na den oorlog van 1870. Het dagblad voegt er bij Op dit oogenblik is geen bankier of wisselagenl in hel land in staal zijnen I bilan juist op te maken, want niemand weet ol hetgeen hem vei schuld igd is nog in zijne banden zal komen. Duitschland. Dc Pruisische landdag heelt zijn bureel samengesteld, twee katholieken zijn tot voorzitter en eerste ondervoorzitter gekozen; M. Stengel is tol tweede onder voorzitter benoemd. Onmiddelijk na de samenstelling van hel buiecl is aan den Landdag mededee- Img gedaan van hel ontwerp van wel op de geesielijke belangen, waarop in de tioomede was gezinspeeld. Dit wetsont werp, waarvan de aanneming, volgens de liberal* bladen zelven. niet twij’c';- achtig if, beval de volgende punten p’ Do artikels 2, 3 en 4, der wel van juli 1880. worden opnieuw iuvoege ge- 1/acbl. Dit zijn dc artikels die belick- B»e Knnicr. Den 17 dezer heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers hare werkzaam heden hernomen; volgens gewoonte, waren nog ecus min dan de helft der leden tegenwoordig. Aan het dagorde stond dc beraad slaging over de goedkeuring van het bandelstraktaat met Frankrijk. Verscheide liberale sprekers hebben het woord ge voerd om het traktaat le bestrijden, en ofschoon zij hel afkeurden, verklaarden zij het toch te zullen stemmen, waar schijnlijk om aan het ministerie plezier te doen. M. De Bruyn, vertegenwoordiger van Dendcrmonde, heelt hel geheel traktaat in zijne verschillende deelen onderzocht en aangetoond dat het noodlottig is voor het grootste deel der Belgische nijver heden. Dat is overigens het algemeen pè.’oelen van al de nijveraars en koop- 'handelkamers van het land. Nogtans zal het traktaat gestemd wor den, niet omdat dcliberaleledcn derKamer de gegrondheid der klachten niet inziet, maar uit vrees dat Frankrijk alsdan zijnen verpletterenden algemeenen tarief op ons land zou toepassen. Dezelfde vrees schijnt ccnigc katholieken te zullen be wegen niet tegen het traktaat te stem men. maar zich te onthouden. Dit is grootelijks te betreuren. Immers Frankrijk heeft ons zoo zeer uoodig als wij Frankrijk uoodig hebben.. I.‘. Frankiijk onzen uitvoer naar dat land door overdrevene rechten ónmogelijk maken, dan konden wij wederkeerig go en M. D’Homll 89. denzelfden maatregel toepassen op de transchc voortbrengsels. Tweede Lijst. E li. Foqueur, pastoor, Coxyde, 100 00 E. II. Bouche. coadjutor, te ld. 00 2 00 5 00 u dop hadden uitgeroepen de Keik dat is de vijand! Toen las men dage- ijks in dc liberale dagbladen de pas toor is baas in zijne kerk, maar de burge meester moet baas zijn op het stadhuis! Vandaag zijn de liberalen niet meer tevreden met dat beginsel dat zij zelven hebben aangepredikt en verheerlijkt; neen, dc liberale burgemeester moet ook baas kunnen spelen in de kerk en daar ook wil hij nu den pastoor den voet dwars zetten. Te Marche is de stoeltjeszetter uit de kerk, reeds tol eene boete veroordeeld, omdat hij, in de uitoefening van zijn ambt, niet aan den burgemeester, maar aan den pastoor en kerkfabriek gehoor zaamde. De liberale burgemeester zal dus voor taan niet alleen baas zijn op het stad huis, maar ook in de kerk, waar hij met den stoeltjeszetter het plaatsen van de stoelen zal regelen Niettegenstaande artikel 30 van het organiek dekreet van 30 december 1809 uitdrukkelijk zegt dat het plaatsen der banken of stoelen in de kerk alleen ge beurt met toestemming van den pastoor, behoudens beroep van den bisschop, komt men vandaag zeggen dat do policie in de kerk aan den burgemeester is toe vertrouwd, zoolang de maatregelen door hem genomen dc vrije uitoefening van den godsdienst niet hinderen! stap vei der in den oorlog tegen priester en Kerk. En zoolang zullen zij liegen, veinzen en huichelen, lot zij door hunne zoogenaamde vrijzinnige beginselen de geestelijken en de katholieken feilelijk al hunne rechten hebben vervallen ver klaard en het beste, hel vaderlands- lievcndstc deel der natie tecnemaal bui ten de wel hebben gesteld De liberale gazetten vertellen ook, maar op hun eigen manier, de zaken die M. Desclée en zijne kcllegas hebben veropenbaard. Als men die gazetten moest gelooven, werden de vier katholieke leden als verpletterd door hunne tegenstrevers; maar als men dc tweede klok hoort, is hel bewezen dat de liberale raadsheeren op eene geduchte manier de nederlaag hebben gekregen. Zij zijn razende omdat M. Desclée liet rozenpotje heeft openge maakt, dat men lot nu loc altijd had ge sloten gehouden. Men wete dal M. Soyer, die de wei ken deed onder den naam van een ander, of beter gezeid, die zijne za ken in schijn had overgelaten aan eenen tweeden, rijk geworden is, en de steun- pillaar is van hel Doornijksch liberalis- mus en de vriend van al de liberale kop- stu k k< n! Toen M. Desclée zijne zware aantij ging uitbracht, bogen dc liberalen het hoofd en zalen bleek en ontsteld aan hunnen stoel genageld. Sedert dien worden de vier katho lieke raadsheeren telkens dal zij spre ken, gedurig en op de brutaalste wijze, bcleeedigd door hunne liberale kol- lega’s. Treffelijk hé! Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen por regel. De groole letters volgens plaatsruimte. Rechtcilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel Ï00. b Dc Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door hel Office de Pudi.icité, Magdalcnastraat4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. i) BMCtMltoT.1- VT.fli M tMBfcCBMaSUO -wip X i ZLUU du 111/01 (llvu IVO OO U

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1882 | | pagina 1